• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 1 z 4

KONKURS POLONISTYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Numer zadania

Punktacja Zasady przyznawania punktu

Zad. 1. 0-6 A) Prawidłowa odpowiedź b) dwa opisy – 2 punkty B) Przykładowa odpowiedź: nadawania imion – 2 punkty C) Prawidłowa odpowiedź: życie – 2 punkty

Zad. 2. 0-10 A) Cztery prawidłowe wyjaśnienia - 6 punktów Trzy prawidłowe wyjaśnienia – 3 punkty Dwa prawidłowe wyjaśnienia – 1 punkt Przykładowe odpowiedzi:

Cieszyć się dobrym zdrowiem, krzepą, odpornością na choroby.

Komentarz do czegoś bezsensownego, głupiego, absurdalnego.

Każdy się czasem myli, więc i błędy popełniane przez niektórych mogłyby być wytłumaczone, usprawiedliwione. Nawet wybitnym, znawcom i specjalistom zdarzają się pomyłki i błędy; każdy ma prawo do błędu, pomyłki.

Dostarczyć komuś, wyposażać kogoś w środki działania lub argumenty przeciwko komuś, czemuś.

B) Wskazanie trybu czasownika 2 punkty, wyjaśnienie funkcji w tekście 2 punkty

W tekście użyto wielu czasowników w trybie przypuszczającym. Autor opisuje sytuację nierzeczywistą, wyobrażoną przez bohatera. Użyte czasowniki, podkreślają potencjalność osobliwych marzeń narratora.

Pozwalają na swoistą grę wyobraźni.

Zad. 3. 0-4 Poprawnie sformułowana teza – 1 punkt Dwa poprawne argumenty – 3 punkty Jeden poprawny argument – 1 punkt

Zad. 4. 0-4 A) Prawidłowa odpowiedź d – 2 punkty B) Prawidłowa odpowiedź d – 2 punkty Zad. 5. 0-2 Sugerowane odpowiedzi:

1. nierealny ideał szczęśliwego społeczeństwa;

2. ideologia głosząca utworzenie takiego społeczeństwa;

3. utwór fantastyczny opisujący życie idealnej społeczności;

4. pomysł niemożliwy do zrealizowania; mrzonka (zob. sjp.pl)

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 2 z 4

Zad. 6. 0-5 A) (0-3) Rzeczowa, oryginalna i pogłębiona argumentacja – 2 punkty Częściowa argumentacja – 1 punkt

Zachowanie poprawności językowej, zachowanie warunku dwóch zdań złożonych – 1 punkt

B) Tytuł, który jednocześnie jest pytaniem retorycznym, nawiązującym do dramatycznej rozmowy – 2 punkty

np. Kto żyje w prawdziwej utopii?

Pominięcie jakiejkolwiek części polecenia powoduje zerowanie odpowiedzi.

Zad. 7. 0-6 A) Grota Lascaux Psalm 130

Kaplica Sykstyńska

Fresk Sąd Ostateczny Michała Anioła Apokalipsa św. Jana

Trzy poprawne przykłady – 3 punkty Dwa przykłady – 1 punkt

Jeden przykład – 0 punktów

B) Oryginalne uzasadnienie wieloznaczności z pogłębionym dowodzeniem - 2 punkty

Częściowe uzasadnienie – 1 punkt

Zachowanie poprawności językowej – 1 punkt

Dowodzenie, interpretacja mogą mieć bardzo subiektywny charakter, jednakże powinny znajdować uzasadnienie w treści wiersza.

Zad. 8. 0-5 Wejście w rolę przewodnika – 1 punkt Zachowanie odpowiedniego stylu – 1 punkt Narracja pierwszoosobowa – 1 punkt Narracja trzecioosobowa – 1 punkt

Zachowanie poprawności językowej – 1 punkt Zad. 9. 0-4 A) Wyjaśnienie znaczenia – 1 punkt

Dwa poprawne zdania złożone – 1 punkt

B) Prawidłowa odpowiedź a) Myśli Błażeja Pascala – 2 punkty Zad.10. 0-4 Zachowanie formy dedykacji – 1 punkt

Merytoryczna rekomendacja – 1 punkt

Uwzględnienie fenomenu przemiany– 1 punkt Estetyczne walory dedykacji – 1 punkt Zad.11. 0-50 Kryteria oceny i punktacja:

I Warstwa koncepcyjna (0-10) (stopień rozumienia tematu)

- Uczeń pisze rozprawkę zgodnie z tematem; w sposób wyczerpujący, pogłębiony, poszerzony, stanowisko adekwatne do problemu podanego w poleceniu; 10 punktów

- Uczeń pisze rozprawkę w przeważającej części zgodnie z tematem;

6 punktów

- Uczeń podejmuje próbę napisania rozprawki na zadany temat; pisze w sposób niepełny, stanowisko nieadekwatne do problemu podanego w poleceniu; 3 punkty

- Uczeń pisze rozprawkę na inny temat lub pisze pracę w innej formie;

brak stanowiska/tezy; 0 punktów

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 3 z 4

II Warstwa semantyczna (zawartość treściowa) (0-15):

- Uczeń zachowuje odpowiednią ilość zawartych w pracy informacji;

dba o ich jakość; odwołuje się do wszystkich kontekstów przedstawionych w temacie; prezentuje trafnie wiedzę o kulturze i literaturze; prezentuje pogłębioną wiedzę o człowieku, życiu, świecie;

pracę charakteryzuje spójność semantyczna podporządkowana planowi wewnętrznemu pracy; brak błędów rzeczowych; 15 punktów

- Niektóre wątki odbiegają od tematu i nie zapewniają odpowiedniej jakości snucia wywodu; pomija kontekst uwzględniony w temacie;

uczeń prezentuje tylko podstawową wiedzę o kulturze i literaturze;

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej dostrzec plan wewnętrzny; nie więcej niż jeden błąd rzeczowy; 10 punktów

- Uczeń nie wykorzystuje wiedzy o kulturze i literaturze; prezentowane

refleksje o człowieku, życiu, świecie mają stereotypowy i zbanalizowany charakter; praca zawiera znaczne uchybienia w

zakresie spójności semantycznej; nie zawiera planu wewnętrznego; nie więcej niż dwa błędy rzeczowe; 5 punków.

Uwaga: Trzy błędy rzeczowe powodują zerowanie pracy!

III Warstwa kompozycyjna (0-10):

- Uczeń zadbał o prowadzenie argumentacji w sposób funkcjonalny;

zadbał o zachowanie proporcji między poszczególnymi częściami rozprawki; prezentował logiczny i pogłębiony wywód; posługiwał się kontekstami przywoływanymi w odpowiednich miejscach; zadbał o funkcjonalność akapitów; zachował wszystkie cechy formalne rozprawki; 10 punktów

- Zauważamy zachwianie proporcji między poszczególnymi częściami rozprawki; wywód logiczny, ale niepogłębiony; niektóre argumenty

mogą mieć przypadkowy charakter; zaburzenia funkcjonalności i spójności kompozycji; 5 punktów

- znaczne zaburzenia w stosowaniu wybranej formy argumentacji;

praca zawiera znaczne zaburzenia spójności i funkcjonalności; znaczne zaburzenia logicznego uporządkowania wywodu; 2 punkty

- brak zamysłu kompozycyjnego, niespójna wypowiedź; 0 punktów.

IV Warstwa redakcyjna. Język i styl (0-15):

- W wypowiedzi poprawnie stosowane jest bogate słownictwo (pod względem znaczeniowym, frazeologicznym, fleksyjnym, słowotwórczym). Praca jest poprawna pod względem składniowym i stylistycznym. Styl jest funkcjonalny i dopasowany do sytuacji komunikacyjnej. Bezbłędna ortografia i interpunkcja; dostrzegamy znamiona literackiego stylu; 15 punktów

- Pracę charakteryzuje poprawne użycie języka. W wypowiedzi poprawnie stosowane jest słownictwo (pod względem znaczeniowym, frazeologicznym, fleksyjnym, słowotwórczym). Praca jest poprawna

(4)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 4 z 4

pod względem składniowym i stylistycznym. Styl jest funkcjonalny i dopasowany do sytuacji komunikacyjnej. Dopuszczalny jeden błąd ortograficzny, dwa interpunkcyjne; 10 punktów

- 2-3 błędów ortograficznych, 3-5 interpunkcyjnych, powyżej 3 pozostałych błędów językowych; 5 punktów

- 4-5 błędów ortograficznych, powyżej 6 interpunkcyjnych, powyżej 6 pozostałych błędów językowych; 3 punkty

- Liczne błędy rażące; 0 punktów

Cytaty

Powiązane dokumenty

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej dostrzec plan

Paul Schmidt: Wir machen eine Klassenfahrt und brauchen für 24 Schüler und 2 Betreuer Übernachtungsplätze.. Insgesamt also für

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej dostrzec

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych Klucz odpowiedzi.

UWAGA: Jeśli uczeń odpowie NIE, to całe zadanie C jest na zero punktówB. widać wieżę kościoła Mariackiego w

Za odniesienie się do podpunktu przyznaje się po 1 punkcie, a za odniesienie się i jego rozwinięcie po

 list zawiera jedynie śladową argumentację (1 argument, 1 kontekst); konteksty odbiegają od tematu; uczeń nie wykorzystuje wiedzy o literaturze; prezentowane refleksje

Uzasadnienie: Elektrony z piłeczki odpychają elektrony zgromadzone na kulce elektroskopu. Te ostatnie przejdą na pręcik i

zasada pryncypatu – zasada władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi; do pryncepsa należały rządy w dzielnicy senioralnej, polityka zagraniczna – (0-1 pkt)...

(…) Amisze mają własną szkołę – jednoizbowy budynek, w którym najwyższe wykształcenie osiąga się po ośmiu latach – więcej nie jest ani wymagane, ani wskazane. Widzę

Uwaga – jeśli uczeń przypisze dwie odpowiedzi do jednego punktu nie przyznajemy punktów za taką

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych Klucz odpowiedzi.

a) Określenie dziadek przylgnęło do późniejszego naczelnika państwa polskiego za sprawą wieku. francuskim) przez wiele wieków. Dowódca był dla żołnierzy po

składniowe (nie więcej niż trzy błędy interpunkcyjne – 10 punktów); rozumienie interpunkcji ze względu na jej. funkcje składniowe (nie więcej niż

(0-2) Przywołane przez Witolda Pileckiego słowa: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” są parafrazą cytatu…. a) Tomasza

……….. b) „…zebrawszy wszystkie siły pretorianów, słał gońca za gońcem do zbliżającego się cezara z oznajmieniem, że nic nie straci ze

Wykorzystaj wiedzę dotyczącą zarówno formy utworu, jak i jego treści (jaka jest forma osobowa narracji?, z czym wiążą się dwie konsekwencje wyboru takiej

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej

Bezczyn jest wynikiem brudnego egoizmu lub skutkiem powierzchownego rozumowania: jeżeli dwa, trzy razy w życiu sparzyłem się w swych porywach, wolę nic nie

Błogosławiony trud, Z którego twórczej mocy Powstaje taki but Wśród takiej srebrnej nocy.. Boże obłoków, Boże rosy, Naści z mej dłoni dar obfity, Abyś

b) Wyliczenie opóźnia pojawienie się refleksji; wzmacnia efekt bezinteresownego zachwytu pięknem przyrody; prezentuje kolejność poetyckiego spojrzenia, przypominającego

„wynaturzone” wzorce estetyki. Odpowiedzi mogą być bardzo subiektywne. Punktujemy odpowiedzi znajdujące uzasadnienie w treści wiersza. wartości dobra, prawdy i piękna

Przedstaw również swoje refleksje i ustosunkuj się do sądu Tadeusza Sobolewskiego -„«Będzie piękny dzień, chce