• Nie Znaleziono Wyników

Present Continuous TWORZENIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present Continuous TWORZENIE"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

JĘZYK ANGIELSKI - Małgorzata Dydyk Email: mdydyk@interia.pl 4 TYDZIEŃ LEKCJI ZDALNYCH 30.03.2020 r. – 03.04.2020r.

I TP – język angielski - podstawowy

Present Continuous

TWORZENIE

Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) „to be”(am, is, are) odpowiedniego do podmiotu i czasownika głównego (main verb) z

końcówką -ING.

PODMIOT + ‘TO BE’ + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Pytania tworzymy poprzez inwersję - formę 'to be' przenosimy przed podmiot zarówno w pytaniu ogólnym jak i szczegółowym. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

(WH-question) ‘TO BE’ + PODMIOT + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Przeczenia tworzymy dodając NOT do odpowiedniej formy czasownika 'to be”. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

PODMIOT+ ‘TO BE’ + NOT + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

am + not = — is + not = isn't are + not = aren't zdanie twierdzące

Kate is reading a detective story

My parents are sitting in the garden.

zdania pytające

Is Kate reading a detective story?

What is Kate reading?

* Who is reading a detective story?

Are they sitting in the garden?

Where are they sitting?

* Who is sitting in the garden?

zdania przeczące

(2)

Kate is not reading a detective story

( Kate isn't reading a detective story)

My parents are not sitting in the garden

(My parents aren't sitting in the garden.

*W pytaniach szczegółowych z Who o znaczeniu kto forma 'to be' jest zawsze w formie jak do liczby pojedynczej, czyli is.

!!UWAGA!!

W niektórych przypadkach po dodaniu końcówki -ing zachodzi zmiana w pisowni czasownika:

kiedy czasownik kończy się na -e, samogłoska ta odpada hate – hating

agrue – arguing

(wyjątki: age, dye, singe)

kiedy czasownik kończy się na spółgłoskę poprzedzona samogłoską, spółgłoska podwaja się

hit –

hitting

begin –

begining

!!!UWAGA!!!

W języku angielskim występuje grupa czasowników, która nie ma formy continuous i zawsze jest w czasie „simple”

agree – zgadzać się appreciate – doceniać assume - zakładać admire – podziwiać adore – uwielbiać believe - wierzyć care - dbać, troszczyć się consist of - składać się z contain - zawierać cost - kosztować depend - zależeć desire - pożądać detest – nie znosić dislike – nie lubić like - lubić

expect - oczekiwać forget – zapomnieć forgive - wybaczyć hate - nienawidzić have - posiadać hear - słyszeć hope - mieć nadzieję know – wiedzieć loath – nie cierpieć

(3)

love – kochać mean - mieć na myśli mind - mieć coś przeciwko notice - zauważyć owe – być winnym own - posiadać

possess – posiadać realize - zdawać sobie sprawę recognize - rozpoznać recollect – przypomnieć refuse - odmawiać remember - pamiętać

respect – szanować see - widzieć seem - wydawać się smell - pachnieć suppose – przypuszczać think - sądzić, uważać że understand – rozumieć want – chcieć value - cenic

i grupa czasowników gdzie po dodaniu -ing zmieniamy znaczenie czasownika:

feel

I am feeling for the earing under the table – Szukam kolczyka pod stołem I feel quite well today – Czuję się dziś całkiem dobrze

smell

I am smelling those red flowers – Wącham te czerwone kwiatki.

It smells nice – To ładnie pachnie.

taste

I am tasting this delicious cake – Kosztuję to dobre ciasto.

It tastes sweet – To smakuje słodko.

see

I am seeing my friend tonight – Spotykam się dziś z przyjaciółmi.

I see this house in the distance – Widzę ten dom z odległości

think

I am thinking about buying a new car – Myślę o kupnie nowego samochodu.

I think you are wrong. - Sądzę, że się mylisz.

have

I am having a bath now - Teraz się kąpię.

(4)

Czasownik have może być użyty w czasie continuous jeśli nie ma znaczenia mieć/posiadać:

I have a new car. - Mam nowy samochód

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=4&ved=0ahUKEwj spO6nvcXoAhXkmIsKHd8IAVsQtwIIOTAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2 Fwatch%3Fv%3DFE6U1SroxJo&usg=AOvVaw07bne97QqkJ-HLNiWckVJe

OKOLICZNIKI CZASU I ZASTOSOWANIE

Present Continuous stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami now (teraz) at the moment (w tym momencie)

at present (obecnie) tonight (dziś wieczór) tomorrow (jutro)

Wymienione okoliczniki czasu mogą znaleźć się na początku lub końcu zdania.

Tomorrow she is going to London.

She is going to London tomorrow.

Czasu Present Continuous stosujemy do czynności które:

odbywają się w momencie mówienia

I am reading this sentence now. - Teraz czytam to zdanie.

 odbywają się obecnie, w teraźniejszości

I am reading an interesting book at present. - Obecnie czytam interesującą książkę.

 odbywają się w najbliższej zaplanowanej przyszłości

My sister is visiting me tomorrow. - Jutro odwiedzi mnie siostra.

irytują i denerwują nas (wraz z okolicznikiem 'always')

He is always loosing his keys! ( i to mnie bardzo denerwuje) – On zawsze gubi klucze.

 właśnie się zaczęły i będą trwały w najbliższej przyszłości

He is always working – On ciągle/zawsze pracuje (i będzie jeszcze przez jakiś czas) . !!!! ZADANIE : Ex.1-5 p.37 wkb

(5)

Send your work till 10.04.2020 r.

Proszę przesłać prace do 10.04.2020 r.

Pozdrawiam

Cytaty

Powiązane dokumenty

Vancomycin-resistant Enterococcus faecium (VREfm) strains have become an important hospital pathogen due to their rapid spread, high mortality rate associated with infections

Przypomnij sobie zasady użycia czasu wyrażenia 'be going to" oraz czasu present continuous jako formy wyrażania przyszłości ze str.. Jeśli masz taką możliwość,

BASIC VERB FORMS: PAST SIMPLE FORMS: PAST PARTICIPLE FORMS:. 1 bring brought brought

Proszę oglądnąć filmik dotyczący czasów, który wysłałam na pocztę.. Następnie proszę wykonać

Najpierw przypomnij sobie odmianę czasownika to be w czasie Past Simple (poprzednia lekcja str. 74 czerwona tabelka) oraz budowę zdań oznajmujących i przeczących (notatka z

Nie elimi- nowało się zatem jednostek uznawanych za nieprzydatne, starając się je leczyć i niezwykle często więźniowie, którzy znaleźli się w obozowych szpitalach, byli

I often watch the street shows and open-air concerts near Tate Modern.. One day some dancers were dancing on the Millennium Bridge and then they were doing

W słownikach etymologicznych pojawia się informacja, że czasow- nik płakać występował w okresie wspólnoty prasłowiańskiej z zaim- kiem zwrotnym się i używany był

(wahać się), hope (mieć nadzieję), learn (nauczyć się), manage (poradzić sobie, udać się), offer (oferować, proponować), order (nakazać, rokzazać), persuade (przekonać),

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple1. (visit) our grandparents

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

Během své ho plod né ho vědecké ho půs o bení se věno va la pře devším fo ne tice a fo no - lo gii, dia lek to lo gii, teo rii národního jazyka, so cio lingvis tice a sty

133 Pros´ba o wszcze˛cie procesu beatyfikacyjnego sióstr nazaretanek z Nowogródka z dnia 21.04.1996 r., do Jego Eminencji kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, za

Formy czasu Present Continuous tworzy si´ z odpowiedniej formy czasownika posi∏ko- wego to be (is, am lub are) oraz bezokolicznika odmienianego czasownika, do którego dodaje

ZDAŃ Zdania oznajmujące w czasie Present Continuous tworzy się przez dodanie do podmiotu czasownika posiłkowego to be w for- mie osobowej i czasownika głównego z

Tryb orzekający – orzeka, informuje w wykonaniu jakiejś czynności w czasach: teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym, np.: Widzę niebo.. Na pewno dojdziemy

Uczniowie otrzymają schematy (załącznik 2) odmiany w poszczególnych trybach i korzystając z nich, muszą utworzyć formy dla czasowników wyodrębnionych z tekstu.. Po utworzeniu

W pierwszej części lekcji uczniowie słuchają wykładu nauczyciela, który wyjaśnia temat lekcji – tłumaczy użycie i strukturę czasowników modalnych, wyjaśnia możliwości

want start adore like don’t mind hate prefer.. can’t stand attempt invite ask risk look

order agree happen advice choose avoid offer.. delay deny enjoy forget

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the

Forma osobowa czasownika odmienia się przez: rodzaj, liczbę, osobę, strony, tryby oraz czas.. Czasownik odmienia się

- liczba pojedyncza, czas teraźniejszy: czytam, czytasz, czyta (on, ona ono), - liczba mnoga, czas teraźniejszy: czytamy, czytacie, czytają (oni, one), - liczba pojedyncza,