• Nie Znaleziono Wyników

Czas Present Simple Zdania oznajmujące, pytające i przeczące.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czas Present Simple Zdania oznajmujące, pytające i przeczące."

Copied!
1
65
1
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Czas Present Simple

Zdania oznajmujące, pytające i przeczące.

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple.

1. Tom ………... (live) in Spain.

2. Susan ………... (study) English.

3. My parents ………... (like) sport.

4. ………... (you / go) to the theatre?

5. ………... (he / like) pizza?

6. My friends ………... (not / play) basketball on Fridays.

7. My dog ………... (not / like) swimming.

8. Our teacher ………... (give) us a lot of homework.

9. I ………... (not / speak) Spanish.

10. Goats ………... (eat) grass.

11. ………... (they / go) to the cinema?

12. ………... (he / work) on Sundays?

13. We ………... (visit) our grandparents every week.

14. Lisa ………... (go) to London every year.

15. ………... (Tom / write) emails to his friends.

16. Tony ………... (not / go) to school by bus.

17. I ………... (meet) my neighbour at the doctor.

18. My aunt ………... (water) her plants in the evening.

19. ………... (they / use) a new English dictionary?

20. ………... (your dog / like) bones?

21. We ………... (not / spend) our holiday in Rome.

22. John and I ………... (play) chess every evening.

23. ………... (you / go) shopping in the afternoon?

24. Giraffes ………... (not / live) in Asia.

25. My brother … (ride) his bike in summer.

26. She ………... (tidy) her room on Saturday.

27. We ………... (not / send) birthday cards to our friends.

28. My uncle ………... (buy) a lot of books.

29. ………... (you / buy) presents for Christmas?

30. Oscar ………... (not / study) Japanese.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Кроме значения ʻне работать, а отдыхать в понедельникʼ, как, например, в пословице Захотіла баба, понеділкувавши, трудодень мати (УНПП 1955,

Przy czym interesująca nas problematyka relacji między opisowością a ilustrowaniem literatury to zagadnienie nie tylko estetyczne, ale również te‑ oriopoznawcze i po trosze

Během své ho plod né ho vědecké ho půs o bení se věno va la pře devším fo ne tice a fo no - lo gii, dia lek to lo gii, teo rii národního jazyka, so cio lingvis tice a sty

Proszę oglądnąć filmik dotyczący czasów, który wysłałam na pocztę.. Następnie proszę wykonać

Czyli zdania oznajmujące i przeczące w czasie przeszłym Past simple z czasownikami nieregularnymi tworzymy dokładnie tak samo jak z czasownikami regularnymi, z tą tylko różnicą,

 Uczeń potrafi budować zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Past Simple z czasownikami nieregularnymi.. Na dzisiejszej lekcji poćwiczysz i utrwalisz sobie wiadomości

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji

Uzupełnij diagram nazwami niemieckich, czeskich, słowackich, rosyjskich i ukraińskich tańców ludowych poznanych na

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia w czasie present

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

As Kate is very busy working, her children usually/look after by a nanny.. My friends advise to be careful about the food when they were

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w. odpowiedniej formie wraz z

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

l pojedynczej (He/She/It.) Ale w przeczeniu czasownik wraca do formy podstawowej bez tych końcówek.. POZYTYWNE : She plays tennis

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the

Czasu teraźniejszego Present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w momencie, kiedy o nich mówimy; które dzieją się teraz, w tej chwili..

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

I often watch the street shows and open-air concerts near Tate Modern.. One day some dancers were dancing on the Millennium Bridge and then they were doing

Niech każdy odszuka swój znak zodiaku i przeczyta dla siebie horoskop  Następnie proszę w każdym opisie odszukać i podkreślić przykłady czasu przyszłego Future Simple..

Przyjrzyj się ciekawostkom dotyczącym życia ludzkiego, a następnie uzupełnij zdania wstawiając w luki will lub won’t.. They ……… have

Czasu przyszłego Future Simple używamy, kiedy przewidujemy co się może zdarzyć lub kiedy mówimy o swoich decyzjach na przyszłość..