• Nie Znaleziono Wyników

Programowanie dynamiczne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Programowanie dynamiczne"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Krak´ow 25.10.2013

Algorytmy i struktury danych I

Programowanie dynamiczne

Zadanie 1

Napisz kr´otkie programy realizuja

ce naste

puja

ce zadania, postaraj sie

znale´s´c algorytm o z lo˙zono´sci lepszej od z lo˙zono´sci kwadratowej.

• Szukanie przyw´odcy ciagu: Przyw´odca ciagu jest element, kt´ory wystepuje w ciagu wiecej razy ni˙z po lowa d lugo´sci tego cia

gu. Naszym zadaniem jest znalezienie przyw´odcy ciagu w tablicy A[1..n]. Dla uproszczenia przyjmijmy, ˙ze w tym ciagu jest przyw´odca.

Latwo zmodyfikowa´c algorytm tak, by sprawdza l istnienie przyw´odcy.

• Szukanie sumy: Mamy dane dwie tablice posortowane rosna

co A,B i liczbe

x, pytamy, czy istniej a ∈ A, b ∈ B takie, ˙ze x=a+b.

• Szukanie maksymalnego segmentu: Dla tablicy A[1..n] liczymy maksymalna warto´s´c z zera i ze wszystkich liczb Pjk=i A[k], gdzie 1 ≤ i ≤ j ≤ n.

• Szukanie najd lu˙zszego maleja

cego podcia

gu: Niech A[1], A[2] ... A[n] bedzie ciagiem n dodatnich liczb. Oblicz d lugo´s´c najd lu˙zszego maleja

cego podcia

gu (w kole- jno´sci od lewej do prawej strony).

Zadanie 2

Napisz kr´otkie programy realizuja

ce naste

puja

ce zadania:

• Szukanie maksymalnej sumy d lugo´sci roz la

cznych odcink´ow: Dana jest tablica A zawierajaca posortowane rosnaco liczby rzeczywiste oznaczajace wsp´o lrzedne punkt´ow na prostej. Oblicz maksymalna

sume

d lugo´sci roz la

cznych odcink´ow (tzn. nie stykaja

cych

sie nawet ko´ncami), kt´ore mo˙zna otrzyma´c laczac wybrane sasiednie punkty.

• Szukanie najwie

kszego kwadratu: Dana jest tablica A typu array[1..N,1..M] of inte- ger. Oblicz rozmiar (d lugo´s´c boku) najwie

kszego kwadratu w tej tablicy sk ladaja

cego sie z samych zer.

• Oblicz maksymalne pole prostokata: Dana jest tablica A typu array[1..N,1..M] of integer. Oblicz maksymalne pole prostoka

ta sk ladaja

cego sie

z samych zer w tej tablicy.

Do lacz kr´otkie README wyja´sniajace metode.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

53.[...] Prorok powiedział: „Modlitwa zbiorowa jest dwadzieścia pięć razy więcej warta niż modlitwa w domu lub w czasie pracy.. [...] Prorok powiedział: „W Dniu Sądu odpowie

• „ręcznie”, jeżeli znamy funkcję, jej składnię i wiemy, jakich parametrów oczekuje W trakcie pisania funkcji, jeżeli nie popełniliśmy błędu w jej nazwie, po

Pamięć (RAM) – W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów.. Po wyłączeniu komputera pamięć ulega

Bardzo prosimy o napisanie rozwia , zania ka˙zdego zadania na oddzielnej, czytelnie podpisanej kartce..

Ka˙zdy element zbioru F ma tylko jeden element

Dow´ od: Wystarczy poda´ c przyk lad elementu w R[X] dla kt´orego nie istnieje element odwrotny.. W´ owczas, X nie ma elementu odwrotnego i R[X] nie jest

pojęcia przestrzeni, gdzie przestrzeń traktuje się jako zbiór elementów spełniających określone postulaty.. Vzychodząc z takiego założenia,

Jednak język programowania wysokiego poziomu nie jest jasny dla komputera, który rozumie jedynie ciągi zer i jedynek. Dlatego musimy posłużyć się aplikacją,