Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpitalparkitka.com.pl

Częstochowa: dostawa: PROTEZ PIERSI, EKSPANDERÓW

ANATOMICZNYCH, EKSPANDEROPROTEZ, SIATEK DO REKONSTRUKCJI PIERSI

Numer ogłoszenia: 6421 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny , ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3673753, faks 034 3651756.

Adres strony internetowej zamawiającego: -

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa: PROTEZ PIERSI, EKSPANDERÓW ANATOMICZNYCH, EKSPANDEROPROTEZ, SIATEK DO REKONSTRUKCJI PIERSI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa: PROTEZ PIERSI, EKSPANDERÓW ANATOMICZNYCH, EKSPANDEROPROTEZ, SIATEK DO REKONSTRUKCJI PIERSI. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z określeniem asortymentu i ilości zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ części od Nr 1 do Nr 7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według Załącznika Nr 2 części od Nr 1 do Nr 7. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części wymienionych w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcji i przeznaczenia, wszędzie tam, gdzie w opisie ze względu na specyfikę przedmiotu

zamówienia wskazano znaki towarowe lub pochodzenie. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie przedmiotów zamówienia, które posiadają parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe i estetyczne takie same lub lepsze jak opisane w formularzu asortymentowo -cenowym..

II.1.5)

(2)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(3)

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

(4)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co, do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca

musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. 6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 4 i 5 winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

7.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 26 pkt. 2a ustawy, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przez dostarczenie

(5)

oświadczeń i dokumentów, wymienionych w niniejszej SIWZ. 8.Wykonawcy należący do tej samej grupy

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst. jedn. Dz.

U. 2015 r. poz. 184), składający odrębne oferty, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. § 6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, według wzoru na Załączniku Nr 3 do SIWZ (oryginał). 2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru na Załączniku Nr 4 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Informacja o dokumentach potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej proszę złożyć: 1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru na Załączniku Nr 5 do SIWZ (oryginał).

4.Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji. 1) Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1), ust.2 pkt.1), i ust. 3 pkt. 1) winny być złożone w oryginale.

Dokument o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2) winien być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu: 1)o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzający, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1)Dokument, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 lit. a, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożonym przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 3)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma

(6)

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1) opisu przedmiotu zamówienia np.: karty

katalogowe, materiały informacyjne, foldery, prospekty, ulotki, opisy dotyczące oferowanego asortymentu jednoznacznie potwierdzające parametry i wymagania określone w załączniku Nr 2 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający prosi o zaznaczenie w opisie przedmiotu zamówienia której pozycji z formularza asortymentowo-cenowego opis dotyczy.

2) Oświadczenie Wykonawcy, o dopuszczeniu zaoferowanego asortymentu do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (treść oświadczenia zawarta w Załączniku Nr 1 do SIWZ). 3) Dokumenty wymagane i opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy: a) Formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 SIWZ. 2) Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

8. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust. 5 niniejszej specyfikacji - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366

Kodeksu Cywilnego. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę (w oświadczeniu zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

(7)

1 - Cena - 95

2 - Termin uzupełnienia depozytu - 5 IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpitalparkitka.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ul.

Bialska 104/118 lub na wniosek Wykonawcy pocztą (Opłata pobraniowa 13.50 PLN) lub na stronie internetowej zamawiającego:www.szpitalparkitka.com.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul.

Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, pokój 356 (II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(dalej SIWZ)będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl. Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, SIWZ, odwołania dot. treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ, ogłoszenie o wyborze

najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy , a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy -Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych(tekst jedn. Dz. U .z 2010r Nr 113 , poz.759 z późn. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału postepowaniu;2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;3)odrzucenia oferty odwołującego; W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 964). b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

(8)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ekspandery anatomiczne i protezy anatomiczne w jednym systemie od jednego producenta dopasowane rozmiarowo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ekspandery anatomiczne i protezy anatomiczne w jednym systemie od jednego producenta dopasowane rozmiarowo w ilościach określonych w załączniku nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin uzupełnienia depozytu - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Protezy anatomiczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezy anatomiczne w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin uzupełnienia depozytu - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Protezy okrągłe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezy okrągłe w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin uzupełnienia depozytu - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ekspanderoproteza.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ekspanderoproteza w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

(9)

2. Termin uzupełnienia depozytu - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ekspandery tkankowe okrągłe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ekspandery tkankowe okrągłe w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin uzupełnienia depozytu - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Siatka do rekonstrukcji piersi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Siatka do rekonstrukcji piersi w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin uzupełnienia depozytu - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Siatka do rekonstrukcji piersi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Siatka do rekonstrukcji piersi w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin uzupełnienia depozytu - 5

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :