• Nie Znaleziono Wyników

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzozwolsztyn.pl

Wolsztyn: sukcesywna dostawa drobiu i produktów mięsnych dla SPZOZ w Wolsztynie zakończona aukcją elektroniczną

Numer ogłoszenia: 49026 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. 68 347 73 00, 347 73 63, faks 68 3842590.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa drobiu i produktów mięsnych dla SPZOZ w Wolsztynie zakończona aukcją elektroniczną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę drobiu i produktów mięsnych dla SPZOZ w Wolsztynie, Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 niezależne od siebie części (tj. pakiety). Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w pakiecie. Postępowanie zostanie zakończone aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91a ustawy PZP. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Tak opisany przedmiot zamówienia w dalszej części SIWZ nazywany będzie produktami spożywczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, tj. pakiecie nr 1-2. Wymagania dotyczące oferowanych produktów spożywczych: a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w sprawie wpisu do rejestru oraz zatwierdzenia zakładu

(2)

podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno- spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem) - przed podpisaniem umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni Zamawiającemu do wglądu w/w dokumenty. c) Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy środkiem transportu przystosowanym do rodzaju przedmiotu zamówienia, d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gwarantował oferowany asortyment dobrej jakości, o terminie przydatności do spożycia minimum 80% terminu ważności. e) Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia był zgodny z obowiązującymi normami jakościowymi i ilościowymi, weterynaryjnymi, warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia (Dz. U. 2001 r., nr 63, poz. 634), oraz rozporządzenia z dnia 30.04.2004 w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji, Dz. U. 2004, nr 120, poz. 1259 (WE/853/2004), f)

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, g) Wykonawca zobligowany jest w zakresie pakietów do załączenia przy każdorazowych dostawach HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny), h) Zaoferowany asortyment musi spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach szpitalnych, w tym spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej, cechować się wysokimi walorami smakowymi, pochodzić z produkcji krajowej lub Państw Unii Europejskiej, wędliny powinny być jak najmniej tłuste, przebadane weterynaryjnie. i) Dostarczana żywność musi być świeża, nie mrożona..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień w związku, z czym Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

(3)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum: - w zakresie pakietu nr 1 dwoma dostawami produktów mięsnych na łączną kwotę brutto: co najmniej 28 000 zł każda, - w zakresie pakietu nr 2 dwoma dostawami drobiu na łączną kwotę brutto: co najmniej 30 000 zł każda, -Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ) załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. -Z treści

załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.

-Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. -Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b upzp., odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. -W

przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51-2002 Zarządu

Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 roku, w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r., Nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

(4)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

(5)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub dokument sporządzony wg jego wzoru, -wypełnione i podpisane odpowiednio załączniki - pakiety (1-2)-(formularz

asortymentowo-ilościowo-cenowy, - wskazanie części zamówienia, której wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy - na formularzu oferty, - informacja w zakresie ewentualnego zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa - na formularzu oferty, -w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno

jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - w przypadku, gdy osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej będzie inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania

Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - termin płatności - 2 IV.2.2)

(6)

V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

http://aukcje.uzp.gov.pl IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony na zasadzie art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w

następujących sytuacjach: a) jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), b) nastąpiła zmiana nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia, c) nastąpiła zmiana sposobu konfekcjonowania przedmiotu zamówienia, d) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) - istnieje możliwość zastąpienia produktem zamiennym, e) w przypadku zmiany nazwy produktu, sposobu opakowania, przy

niezmienionym produkcie, f) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu - nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań. 2. Zmiana ceny (zarówno w górę jak i w dół) dopuszczalna jest w przypadku zmiany stawki podatku VAT - cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto. 3. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy. 4. Zmiany umowy ujęte powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy zaakceptowanego przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.spzozwolsztyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ w Wolsztynie, ul.

Wschowska, Wolsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2016 godzina 11:45, miejsce: SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska, Wolsztyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 , poz. 1-4 Drób.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: filet z kurczaka, kurczak, wątroba drobiowa, żołądek drobiowy; szczegółowa wielkośc i zakres zamowienia została określona w załączniku nr do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

(7)

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2, poz. 1-7; Mięso.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Karkówka, kości, mieso gulaszowe, mielone z łopatki; żeberka, żołądki wieprzowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8, 15.11.40.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

Cytaty

Powiązane dokumenty

doświadczenia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed

najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.. o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie

o Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed.. upływem terminu składania ofert,

polegających na wykonaniu robót polegających na wymianie rur sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)