• Nie Znaleziono Wyników

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO

Numer ogłoszenia: 256902 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej , ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj.

dolnośląskie, tel. 71 3120920, faks 71 3121498.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, obejmującego 3 zadania: ZADANIE NR 1: Transport sanitarny zespołem Transportowym, zwanym dalej Zespołem T oraz Transport sanitarny zespołem

Transportowym w ramach WOL(Wyjazdowej Opieki Lekarskiej) , zwany dalej Zespołem L ZADANIE NR 2:

Transport sanitarny zespołem Podstawowym, zwany dalej Zespołem P oraz zespołem Specjalistycznym, zwany dalej Zespołem S ZADANIE NR 3: Transport materiałów biologicznych, w tym krwi, preparatów krwiopochodnych i innych (w tym również wyników badań). Szczegółowy opis stanowi zał. nr 9 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO ZADANIA NR 1, 2 i 3 Termin Wykonania zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 26.08.2014r , do 31.12.2014r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

(2)

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 1) ustawy PZP, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP) oraz w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 załączy aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 2), jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP) oraz przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej dwie usługi transportu sanitarnego (wg załącznika nr 4 do SIWZ). Dowodami o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie

(3)

dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 3) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy PZP) oraz załączy wykazów pojazdów ( wg załącznika nr 3 do SIWZ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia , wraz z informacja o podstawie do

dysponowania tymi zasobami . Z wykazu ma wynikać, że w dyspozycji Wykonawcy pozostają : 1). Dla zadania nr 1 - co najmniej 2 pojazdy 2). Dla zadania nr 2 - co najmniej 2 pojazdy 3). Dla zadania nr 3 - co najmniej 1 pojazd spełniające wymagania dotyczące środka transportu sanitarnego zgodnie z art.36 ust.2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz posiadające aktualne Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art.53 ust.1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. W przypadku , gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, zobowiązany jest do wykazania, ze ma dostępne różne środki transportu dla każdego zadania oddzielnie (nie można wykazać dysponowania tym samym środkiem transportu w zdaniu 1 i/lub 2 i/lub 3). Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 3) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy PZP). Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 4) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP) oraz załączy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

(4)

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

(5)

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Składana oferta musi zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) Formularze asortymentowo - cenowe - wg załącznika nr 2 do SIWZ 3) Dokumenty wymienione w Rozdz. IX pkt. B SIWZ, 4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 ustawy PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX pkt. B ppkt. 6 SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców, b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX pkt B ppkt. 1-4 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie. 3.Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w

szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach na

(6)

określonych warunkach: a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT c) w przypadku nie zrealizowania zamówienia w okresie określonym w § 8 niniejszej umowy, strony mogą przedłużyć okres realizacji umowy do czasu wyczerpania wartości umowy, d) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital-trzebnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy ul. Prusicka 53-55 55-100 Trzebnica, Dział zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora do godz. 10.00 do dnia 08.08.2014r.Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 7.30 - 14.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1: Transport sanitarny zespołem Transportowym, zwanym dalej Zespołem T oraz Transport sanitarny zespołem Transportowym w ramach WOL(Wyjazdowej Opieki Lekarskiej) , zwany dalej Zespołem L.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1: Transport sanitarny zespołem Transportowym, zwanym dalej Zespołem T oraz Transport sanitarny zespołem Transportowym w ramach WOL(Wyjazdowej Opieki Lekarskiej) , zwany dalej Zespołem L.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2: Transport sanitarny zespołem Podstawowym, zwany dalej Zespołem P oraz zespołem Specjalistycznym, zwany dalej Zespołem S.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 2: Transport sanitarny zespołem Podstawowym, zwany dalej Zespołem P oraz zespołem Specjalistycznym, zwany dalej Zespołem S.

(7)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3: Transport materiałów biologicznych, w tym krwi, preparatów krwiopochodnych i innych (w tym również wyników badań).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 3: Transport materiałów biologicznych, w tym krwi, preparatów krwiopochodnych i innych (w tym również wyników badań).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Cytaty

Powiązane dokumenty

doświadczenia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed

najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.. o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie

o Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed.. upływem terminu składania ofert,

polegających na wykonaniu robót polegających na wymianie rur sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)