Psychologia zdrowia

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite Specjalności: Psychologia kliniczno-sądowa

Psychologia pracy, organizacji i zarządzania Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Psychologia zdrowia

Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS K19 12/13

Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

4 28 14 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych z najważniejszymi zagad- nieniami psychologii zdrowia, psychologii jakości życia oraz psychologii chorego somatycznie, a także pokazanie relacji między osiągnięciami nauki we wskazanych obszarach a psychologią stosowaną

4 Wymagania wstępne

1 Procesy poznawcze

2 Psychologia emocji i motywacji 3 Psychologia społeczna

4 Psychologia osobowości

5 Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczył przedmiot: scharakteryzuje modele zdrowia oraz czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

MW2 Student, który zaliczył przedmiot dysponuje wiedzą z zakresu innych działów psychologii oraz nauk medycz- nych niezbędnych w rozumieniu mechanizmów opisanych przez psychologię zdrowia

MU3 Student, który zaliczył przedmiot: będzie w stanie samodzielnie opracować program prozdrowotnych dzia- łań w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej, radzenia sobie ze stresem oraz interwencji psychologicznej w sytuacji choroby.

MK4 Student, który zaliczył przedmiot: rozumie znaczenie czynników psychologicznych w kształtowaniu postaw prozdrowotnych oraz pokonywaniu choroby.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

1. Pojęcie zdrowia i choroby (5h): a.koncepcje i modele zdrowia, b.holistyczne ujęcie zdrowia, c.podejście patogenetyczne i salutogenetyczne 2.Postawy

prozdrowotne, czynniki sprzyjające zdrowiu (5h): a.Aktywność fizyczna b.Nawyki żywieniowe c.Zasoby osobiste i społeczne 3.Zjawiska ryzykowne dla

zdrowia (5h): a.Otyłość b.Uzależnienia c.Stres 4.Psychologia chorego somatycznie (5h): a.Psychoonkologia b.Psychoprofilaktyka i leczenie

chorób układu krążenia 5.Jakość życia osób starszych oraz

osób niepełnosprawnych (4h): a.Stereotypy i uprzedzenia b.Lęk przed chorobą i śmiercią 6.Modele aktywizacji osób starszych (4h)

28

Razem 28

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

1.Kształtowanie postaw prozdrowotnych - czynniki sprzyjające zdrowiu:

a.Program optymalnej aktywności fizycznej 2h b.Zdrowa dieta schematy odżywiania 2h 2.Zjawiska ryzykowne dla zdrowia: a.Otyłość psychologiczne korelaty, jakość życia osób otyłych 1h b.Stres jako czynnik zagrażający zdrowiu

oraz obniżający jakość życia 3h c.Uzależnienia jako nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem 2h 3.Psychologia chorego somatycznie

a.Psychoonkologia 2h b.Psychoprofilaktyka i leczenie chorób układu krążenia 2h

14

Razem 14

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

M13. Studium przypadku M10. Prezentacje multimedialne

M5. Dyskusja

M8. Praca w grupach M7. Konsultacje

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 42

Konsultacje przedmiotowe 10

Egzaminy i zaliczenia w sesji 10

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 30

Opracowanie wyników 10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 23

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

9 Metody oceny

brak

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny P5. Referat

P11. Aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 obecność i aktywność na ćwiczeniach oraz pozytywne oceny z referatu i egzaminu

(4)

Kryteria oceny

Na ocenę 3 Student zna podstawowe informacje z zakresu psychologii zdrowia oraz psychologii chorego somatycznie.

Na ocenę 3.5

Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu psychologii zdrowia oraz

psychologii chorego somatycznie i potrafi wyjaśnić mechanizmy zdrowia i choroby w odniesieniu do innych działów psychologii.

Na ocenę 4

Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu psychologii zdrowia i psychologii chorego somatycznie i potrafi wykorzystywać ją w opracowywaniu

programów prozdrowotnych.

Na ocenę 4.5

Student posiada bogatą wiedzę z zakresu psychologii zdrowia oraz psychologii chorego somatycznie, potrafi wykorzystać ją w opracowywaniu

programów prozdrowotnych, wykazuje znajomość zasad oddziaływań terapeutycznych.

Na ocenę 5

Student posiada wybitną wiedzę z zakresu psychologii zdrowia oraz psychologii chorego somatycznie, potrafi wykorzystać ją w praktyce, widzi związki

z osiągnięciami innych działów psychologii.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W03, K_W04, K_W12, K_W13, K_W15, K_W16

W1 M16, M13, M10 P1, P5, P11

MW2

K_W05, K_W08, K_W10, K_W11,

K_W12

W1 M16, M13, M10 P1, P5, P11

MU1

K_U02, K_U05, K_U11, K_U14, K_U15, K_U17

C1 M13, M5, M8,

M7 P5, P11

MK1 K_K03, K_K10 W1, C1 M16, M13, M10,

M5, M8 P5, P11

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Bishop G. D. — Psychologia zdrowia., Wrocław, 2000, Wydawnictwo ASTRUM.

[2] Herszen I., Sęk H — Psychologia zdrowia., Warszawa, 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN

[3] Heszen I., Życińska J. — Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, Warszawa, 2008, Wydawnictwo SWPS Academica

[4] Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. — Osobowość stres a zdrowie, Warszawa, 2010, Wydawnictwo Difin [5] Gawor A., Głębocka A. — Jakość życia współczesnego człowieka, Kraków, 2007, Wydawnictwo Impuls [6] Szczerbińska K., Wilczek-Rużyczka E. (red): — Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne

zachowania osób starszych., Kraków, 2010, Wydawnictwo Zdrowie i Zarządzanie Literatura uzupełniająca:

[1] Głębocka A. — Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi, Kraków, 2009, Wydawnictwo Impuls

(5)

[2] Łukaszewski W. — Udręka życia, Gdańsk, 2010, Smak Słowa

[3] Łuszczyńska A — Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne, Warszawa, 2011, Wy- dawnictwo Naukowe PWN

[4] Trzebińska E. — Psychologia pozytywna, Warszawa, 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [5] Wilczek-Rużyczka E. Czabanowska K. (red) — Jak motywować do zmiany zachowania? Trening moty-

wacyjny dla studentów i profesjonalistów, Kraków, 2010, Wydawnictwo UJ

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka (kontakt: ewaroz0@poczta.onet.pl) Oboby prowadzące przedmiot

Ewa Wilczek - Rużyczka (kontakt: ewaroz0@poczta.onet.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :