Nabór trwa od 3 do 17 grudnia 2018 r.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

„Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ogłasza rekrutację

pracowników do projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Nabór trwa od 3 do 17 grudnia 2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Społecznego z dniem 3 grudnia 2018 r. ogłaszamy rekrutację na szkolenia rozwijające kompetencje dydaktyczne pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego.

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Pedagogicznego pod warunkiem złożenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów:

a) wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym Formularz

zgłoszeniowy,

b) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności - jeśli

dotyczy),

c) klauzulę informacyjną.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty należy składać:

w Biurze Projektu (pok. 170) w godzinach od 8.00 – 15.00 lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zpu@up.krakow.pl –

skany w/w podpisanych dokumentów.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla

Figure

Updating...

References

Related subjects :