Prawo, Prawo oświatowe, Relacje prawne w oświacie, Upedagogicznienie prawa,

Pełen tekst

(1)

Jacek Pierzchała

(2)

Prawo,

Prawo oświatowe,

Relacje prawne w oświacie,

Upedagogicznienie prawa,

(3)

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.

poz. 1993)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 23)

(4)

Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków

przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły

publicznej tego samego typu

(Dz.U. poz.

1248)

(5)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.

poz.1250),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz.

1140),

(6)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 954)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 130)

(7)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1183),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie i zagrożonych

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113),

(8)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.

poz. 843),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz.

959)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673)

(9)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz. U. poz. 1249)

(10)

Wyrok TK z dnia 23 września 2013 r. (sygn.

akt K 35/12) – Trybunał stwierdził

niezgodność art. 22 u.s.o. z Konstytucją,

Materia oceniania i klasyfikacji, promowania, sprawdzianów i egzaminów wymagała

regulacji ustawowej,

Kwestie regulowane w aktach wykonawczych wymagają szczegółowych wytycznych

zawartych w ustawie,

(11)

Ustawodawca dąży do zagwarantowania każdej jednostce prawa do nauki,

Dostrzega się tendencję do nadmiernej kazuistyki,

Oświata to dobro publiczne,

(12)

Dodano do u.s.o. rozdział 3a dotyczący oceniania , klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy,

Dodano rozdział 3b do u.s.o. dotyczący sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych Zmiany są niewielkie

(13)

Począwszy od klasy IV szkoły

podstawowej ustalono możliwość stosowania oceny opisowej dla

wszystkich bądź wybranych

przedmiotów jeżeli statut szkoły

tak przewiduje. (art. 44i u.s.o.),

(14)

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (§5 rozp. o ocenianiu)

(15)

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

(16)

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej -

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"

albo "zwolniona".

(17)

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa

programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem

silnikowym, zwalnia z realizacji tych

zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Decyzja administracyjna

(18)

Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych:

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia

praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole:

świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub

świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski - w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

(19)

b)

zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające

przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, dotyczy okresu co

najmniej równego okresowi

kształcenia przewidzianemu dla

danego zawodu,

(20)

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia

praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole:

świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub

świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w

zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje

zawodowe - w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

(21)

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej

równego okresowi kształcenia

przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie

wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;

(22)

Zwolnienie słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części może

nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w

zakres tego zawodu.

(23)

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w

zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci przedkłada się

dyrektorowi szkoły policealnej w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

(24)

Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki

zawodu, uzupełnia pozostałą część

praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie określonych w statucie szkoły.

Trzeba dostosować statut.

(25)

1) "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniona w całości z

praktycznej nauki zawodu",

2) "zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniona w części z

praktycznej nauki zawodu"

- oraz podstawę prawną zwolnienia.

(26)

W przypadku zwolnienia słuchacza z

obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych

"podstawy przedsiębiorczości" w

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"

albo "zwolniona" oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

(27)

Uczeń :

z wadą słuchu,

z głęboką dysleksją rozwojową,

z afazją,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

Wniosek rodziców lub ucznia pełnoletniego + opinia poradni

Zwalnia dyrektor

(28)

W przypadku ucznia w/w

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub

orzeczenie o potrzebie

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

nowożytnego może nastąpić na

podstawie tego orzeczenia.

(29)

Przy ustalaniu oceny z wychowania

fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,

muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

(30)

a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

(31)

monitorowanie pracy ucznia,

przekazywanie uczniowi informacji o jego

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się,

poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy,

jak powinien dalej się uczyć.

Istotna nowość

(32)

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione

pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi.

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

(33)

Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

W szkole policealnej dokumentacja w/w jest udostępniana uczniowi do wglądu na jego wniosek.

(34)

Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów

semestralnych z poszczególnych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne

obowiązkowe zajęcia edukacyjne(art.44w u.s.o.)

(35)

Do egzaminu semestralnego:

uczestniczył w zajęciach w wymiarze co

najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć,

otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

(36)

Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym w statucie szkoły dla dorosłych.

Nauczyciele prowadzący poszczególne

obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o

terminach egzaminów semestralnych.

(37)

Określono tryb unieważnienia pracy, w którym:

- Zobowiązano dyrektora oke do informacji o zamiarze unieważnienia pracy,

- Zagwarantowano prawo wglądu do materiałów dotyczących zamiaru

unieważnienia i złożenia wyjaśnień w sprawie,

- Zobowiązano dyrektora oke do pisemnego uzasadnienia rozstrzygnięcia w przedmiocie unieważnienia,

- Ustalono możliwość wniesienia zastrzeżeń,

(38)

Wynik sprawdzianu i egzaminu(podobnie jak każda ocena uzyskana przez ucznia,

słuchacza) ma charakter merytoryczny i z tego względu nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego.

Ocenianie nie ma cech postępowania administracyjnego.

Ocena poprawności rozwiązania zadania jest potwierdzeniem określonego stanu

faktycznego.

(39)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły

niepublicznej o uprawnieniach szkoły

publicznej jednego typu do szkoły publicznej

innego typu albo do szkoły publicznej tego

samego typu

(Dz.U. poz. 1248)

(40)

przypadki, w których uczeń

przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły

publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu może być przyjęty do klasy

programowo wyższej,

(41)

a w przypadku szkoły policealnej dla

młodzieży i szkoły dla dorosłych - na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii

arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia

(42)

Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w

oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych

przez nauczycieli prowadzących

obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

(43)

Dyrektor szkoły zapewnia warunki,

Jeżeli nie jest to możliwe to uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego,

W przypadku gdy uczeń w szkole, z

której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są lub będą

realizowane w tym samym lub w węższym zakresie, uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.

(44)

Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego

języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której przechodzi (rozkład zajęć stanowi barierę) to uczeń jest zobowiązany:

(45)

uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do

której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego,

kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi,

(46)

uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego,

którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

w dwóch ostatnich przypadkach stosuje się egzaminy klasyfikacyjne zgodnie z art.44l u.s.o.

(47)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniające

rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

(Dz. U.

poz. 1993) wprowadziło możliwość nauki w szkołach języka migowego.

(48)

Jednostka samorządu terytorialnego nie

może powierzyć lub przekazać wykonywania zadań oświatowych osobie prawnej

utworzonej przez tę jednostkę samorządu

terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka samorządu terytorialnego ma

udziały, albo której ma akcje.

(49)

zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w

zakresie wykonywania ustawy o i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;

(50)

Na pierwszy semestr nie na pierwszy rok

(51)

Jeżeli program nauczania realizowany w

szkole wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie.

(52)

Zgoda dyrektora szkoły

wniosek dyrektora szkoły do Ministra Edukacji Narodowej ,

pozytywna opinia wniosku przez ministra właściwego w zakresie zawodu,

Sprawdzian ten jest przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę

pedagogiczną.

(53)

Jeżeli program nauczania realizowany w szkole policealnej dla dorosłych wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub

predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez ministra

właściwego w zakresie zawodu, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu

uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest

przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

(54)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez publiczne szkoły

prowadzące kształcenie zawodowe - w

zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane są te zawody;

(55)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015r.

zmieniające

rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki

zawodu

(Dz. U. poz. 1183).

(56)

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także w formie praktyk

zawodowych.

(57)

"1a. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:

1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy

młodocianym a pracodawcą;

2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.",

(58)

określono wymiar zajęć praktycznych

odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia;

zapewniono pracodawcy możliwości

wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.(może zgłaszać

dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania)

(59)

Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do

podjęcia pracy w danym zawodzie.

(60)

a w przypadku zajęć praktycznych

odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia - również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w

rzeczywistych warunkach pracy.

(61)

Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadkach uzasadnionych specyfiką

danego zawodu zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego

systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie ferii letnich.

(62)

W przypadku organizowania praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych

odbywanych u pracodawców na zasadach

dualnego systemu kształcenia w okresie ferii letnich na podstawie umowy, odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć

dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia.

(63)

w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej - minimalna liczba godzin kształcenia

zawodowego praktycznego określona dla zasadniczej szkoły zawodowej

w przypadku technikum i szkoły policealnej - 30% i nie wyższa niż 100% minimalnej liczby godzin kształcenia

zawodowego praktycznego określonej odpowiednio dla technikum lub szkoły policealnej

(64)

formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców(§7pkt.5)

Nowe brzmienie

(65)

dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w

tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków (§ 7 pkt. 9)

(66)

Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,

zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej

rozwoju organizacyjnego.(art.21a u.s.o.)

(67)

Działania, o których mowa dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia,

wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

(68)

1) podstawowym - świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki,

umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości,

podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy,

angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także

współpracy ze środowiskiem lokalnym;

(69)

2) wysokim - świadczącym o wysokiej

skuteczności działań, o których mowa w pkt 1, wyrażanej w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów,

rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

(70)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r.)

(71)

Przepisy rozporządzenia stosuje się

odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek.

Szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek spełniania wymagań.

(72)

3. Nauczyciele wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:

1) wstępu do szkół i placówek;

2) wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania,

wychowania i opieki oraz organizacji pracy;

3) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły;

4) (320) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę;

5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.

(73)

Wizytatorzy mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek zalecenia wynikające z

przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których mowa w może zgłosić wobec nich

zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.(omówić).

(74)

W przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym

wymagań:

dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki

realizacji celów i zadań statutowych,

(75)

To organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce

ponowne badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia

przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników nadzoru pedagogicznego, w którym stwierdzono niespełnianie tych wymagań.

(76)

W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną nie spełnianie

wymagań może stanowić podstawę cofnięcia, w drodze decyzji, zezwolenia na założenie tej szkoły. Cofnięcie zezwolenia na założenie

szkoły jest równoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.

(77)

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

(…)

dodaje się pkt 6 w brzmieniu

6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;

(78)

Jeżeli szkoła lub placówka albo organ

prowadzący prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ

sprawujący nadzór pedagogiczny może

polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

Tu nie może tylko obligatoryjne wydaje decyzje (zalecenie?).

(79)

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń lub od

otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest

obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

(80)

Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień organ

sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub

placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia..

(81)

Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla

organu prowadzącego szkołę lub

placówkę

.

(82)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie zakresu i form prowadzenia w

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu

przeciwdziałania narkomani (Dz. U. poz.

1249)

(83)

Kto: Szkoły i placówki

Co: prowadzą systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną,

Dla kogo: uczniowie i wychowankowie, ich rodzice lub opiekunowie oraz nauczyciele, i wychowawcy i inni pracowników szkoły i

placówki w celu przeciwdziałania narkomanii.

(84)

Podstawę do podejmowania działalności stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza,

Szkoły i placówki dostosują, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie

rozporządzenia, program wychowawczy i program profilaktyki,

(85)

18b)

31 upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - należy przez to rozumieć

niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym,

znacznym lub głębokim;

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :