Działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych w 1985 r.

Pełen tekst

(1)

p-f- H/&

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

P f . nr 395/86

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W 1985 ROKU

P O U F N E

Katowice Sie rp ie ń 1986

(2)

SPIS TREŚCI

Uwagi analityczne ... .

SPIS TABLIC

j

Obrót globalny uspołecznionych przeosiębiorstw budowlano-montażowych ...

Produkcja podstawowa uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych...

1 ,j Zatrudnienie w uspołecznionych przedsiębiorstwach b u d o w lano-montażowych...

hl

Uwagi metodyczne ... ... ... *... ...

Wydajność pracy w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych

Wynagrodzenia osobowe i przeciętne wynagrodzenia miesięczne w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych ... ...

P > Inwestycyjne place i linie budów oraz obiekty uspołecznionych przedsiębiorstw Cl budowlano-montażowych ... ... ... .

-4 Przeciętna liczba godzin przepracowanych i nie przepracowanych przypadająca na i-go robotnika grupy wytwórczej w państwowych przedsiębiorstwach

budowlano-montażowych ... ...

O Dynamika produkcji podstawowej, przeciętnego zatrudnienia, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wydajności pracy oraz przeciętnej liczby godzin przepracowanych i nie przepracowanych w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych ...

Działalność państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych ...

AO)

Działalność spółdzielczych przedsiębiorstw budowlano-montażowych

Informację opracowała Aleksandra Wojciechowska

WUS Katowice. <iO A<

(3)

UWAGI METODYCZNE

Publikacja niniejsza zawiera ciane statystyczne charakteryzujące działalność p.-zedsiębioretw budowlano-rontatowych w województwie katowickim w 1985 roku.

Dane zawarte w publikacji zostały pogrupowane według form własności oraz w układzie gałęziowym.^ W grupowaniu według form własności uspołecznione przedsiębior­

stwa b ud owlano*montażowe zostały podzielone nat *

1 / przedsiębiorstwa państwowe - jednostki działające na zasadzie pełnego rozrachunku gospodarczego, dysponujące środkami i przedmiotami pracy przyznanymi lm przez pań­

stwo, posiadające.samodzielność gospodarczą w granicach ustalonych odpowiednimi przepisami.

2/ przedsiębiorstwa spółdzielcze - Jednostki wpisane przez sąd do rejestru spółdzielni, mające na celu'prowadzenie działalności gospodarczej, działające na podstawie sta­

tutu i dzielące zysk pomiędzy swoicS członków. Środki i przedmioty pracy etanowlą własność członków - użytkowników 1 członków - pracowników.

Podział uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na gałęzie budownictwa jast następujący«

1 / budownictwo ogólna - wykonawstwo robót ogólnobudowlanych, inwestycyjnych 1 remon­

towych oraz wykonawstwo robót Instalacyjnych budownictwa ogólnego,

2/ budownictwo produkcyjno-usługowe - wykonawstwo robót ogólnobudowlanych, inwesty­

cyjnych 1 remontowych oraz wykonawetwo robót instalacyjnych budownictwa produkcyjno usługowego,

3/ budownictwo epecjalletyczne - wykonawstwo robót górniczo-dołowych, sieciowych energetycznych i telekomunikacyjnych, lądowo-inżynleryjnych, wodno-inżynieryjnych, wouno-melioracyjnych, rolnych i leśnych oraz pozostała wykonawstwo robót budownic­

twa specjalistycznego, ^

4/ Jednostki pomocnicze budownictwo - jednostki obsługi sprzętowej 1 transportowej budownictwa, Jednostki usługowe związane z wykonawstwem robót budowlenomontażo- wych, jednoetkl generalnego realizatora inwestycyjnego, jednostki przemysłowej produkcji pomocniczej wchodzące w skład przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz pozostałe jednoetkl pomocnicze budowniotwa.

Publikacja zawiera informacje o obrocie globalnym 1 Jego pochodnych, zatrudni»*

niu, wynegrodzenlach 1 czasie pracy /robotników grupy wytwórczej/, ujęte w tablicach zbiorczych dla województwa w podziale na formy własności 1 gałęzie budownictwa. Prócz tego odnośnie Jednostkowych przedsiębiorstw obejmuje również Informacje o produkcji podstawowej, przeciętnym zatrudnieniu, przeciętnym mleelęcznym wynagrodzeniu. akumu­

lacji finansowej, wyniku finansowym, podatku dochodowym, poziomie kosztów własnych, akumulatywnotj1 1 zyskownoścl produkcji oraz rentowności netto.

Materiałem źródłowym dle tablic zbiorczych były tablice wynikowe sporządzone na podstawie sprawozdań B-06 - roczne sprawozdanie z produkcji zatrudnienia 1 wynagro­

dzeń przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Listowanie przedsiębiorstw budowlano-mon­

tażowych /tj. tabl, 9 i 10/ zostało opracowane na podstawie eprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwa na formularzach B-05x - kwartalne sprewozdanle o produkcji, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 1 Jednost- . kach budownictwa utrzymywanych z narzutów( i F-01 - miesięczne sprawozdanie finansowe.

(4)

2

Przedsiębiorstwa zostały uszeregowane - w radach poszczególnych gałęzi budownictwa - według wielkości produkcji podstawowej w 1985 r. W wyniku zastosowania danych ze sprawozdań B-05x wystąpiły różnice w odniesieniu do agregatu "ogółem” oraz agregatów gałęziowych, w porównaniu do danych z tablic zbiorczych opartych na eprawozdanlach B-06.

Dane dotyczęce obrotu globalnego obejmuję sunę produkcji podstawowej właenej, oraz pomocniczej produkcji przemysłowej 1 ueług produkcyjnych przeznaczonych na po*

trzeby własne oraz na zbyt.

Produkcja podstawowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych obejmuje produkcję i budowlano-monteżowę, tj. roboty budowlancnaonteżowe w zakresie Inwestycji, remontów, budownictwo tymczasowego na placach budów, roboty wiertnicze, roboty ekeploataoyjne górnicze wykonywane w toku budownictwa górniczego dołowego oraz Inne roboty o cha­

rakterze eleploatacyjnym.

Produkcie budowlano-montażowa obejmuje wartość produkcji sprzedanej /zafakturo- ! wanej/ oraz wartość różnicy etanów robót w toku w końou 1. na poczętek roku. Wartość produkcji nie obejmuje wartości robót wykorywanych poza granicami kraju. Z wartości produkcji podstawowej przsdslębiorstw budowlano-montażowych wydzielono wertośó robót lnweetycyjnych.

Dane dotyczęce zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych obejmuję osoby zatrudnione ne podstawie stosunku prscy, tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, członków zorganizowanych grup roboczych, a także osoby odbywejęce wetępny czas pracy. Do zatrudnionych nie zalicza elę uczniów, osób wykonujących pracę nakładczę oraz zatrudnionych za granicę.

Wydajność pracy stanowi iloraz produkcji 1 przeciętnego zatrudnienia w d ę g u

roku. I

Do wynagrodzeń zostały zellczone wypłaty wynagrodzeń osobowych łęcznle z rekom-' pensataml pracowniczymi oraz wypłatami z zysku 1 z nadwyżki bilansowej w spółdziel­

niach.

Przecietne wynagrodzenie miesięczne etanowi Iloraz wynagrodzeń osobowych wypła­

conych w clęgu roku /łęcznle z rekompensata*! pracowniczymi oraz z wypłatami z zyeku do podziału 1 z czystej nadwyżki w spółdzielniach bez wynagrodzeń uczniów 1 oeób wy­

konujących pracę nakładczę/ i przeciętnego zatrudnienia dzielony przez 1 2 »

Informacje o czasie pracy dotyczę wyłęcznle robotników grupy wytwórczej zatru­

dnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,Do czaeu przepracowanego zellcza elę godziny przepracowane przez robotników grupy wytwórczej w czasie normalnym 1 nad­

liczbowym. Godziny nie przepracowane obejmuję czae nie przepracowany z powodut - urlopów wychowawczych, łęcznle z urlopami profilaktycznymi,

- niezdolności do pracy epowodowanej chorobę pracownika lub konlecznośclę sprawowanie opieki nad ohorym członkiem rodziny, kwarantannę, etwJLerdzonej na podetewle zwolnień lekarskich. Jeżeli robotnik otrzymuje za ten czes zaelłek chorobowy lub wynagrodze­

nie,

- urlopów maclerzyńeklch orez przerw w precy w clęgu dnia roboczego przyeługujęcyoh matkom karmięcym,

- przestojów płetnych powstałych na skutek breku surowce, energii elektryeznej lub awarii maszyn i urzędzoń ltp, za które robotnik otrzymuje wynagrodzenie.

(5)

3

- zwolnień i nieobecności usprawiedliwionych,

- nlsobscnoścl nie usprawiedliwionych, do których należy zaliczyć czas nie przepra­

cowany z winy pracownika, który nla aoże usprawiedliwić swojej nieobecności, oraz czas przestojów powstałych na stanowisku roboozym z winy pracownika.

Do czasu nie przepracowanego nie zalicza się urlopów wypoczynkowych.

Akumulacja z całokształtu działalności stanowi nadwyżkę przychodów pieniężnych

u z y s k a n y c h ze sprzedaży wyrobów 1 usług, nad kosztami w ł a s n y m "tej sprzedaży, skory­

gowana o saldo strat 1 zysków nadzwyczajnych. Akumulacja finansowa noże przyjmować zarówno wartości dodatnie, Jak 1 ujemne.

Wynik finansowy stanowi różnic« między przychodem za sprzedaży a kosztami włas­

nymi taj sprzedaży, zwlększonę o należne dotacje 1 zmniejszone o podatek obrotowy oraz skorygowane o finansowa rozliczenia wyrównawcze, różnice wyrównawcze cen,a także saldo strat 1 zysków nadzwyczajnych. Wynik finansowy dodatni Jest zyskiem, zaś ujemny stratę przedsiębiorstwa.

Podatek dochodowy jeet podatkiem płacony* od oslęgnlętego zysku.

Dane o obrocie globalnym 1 Jego poohodnych ujęte w tablicach w liczbach bez­

względnych wykazywane sę w cenach realizacji, natomlaet dynamiki wyliczono na podsta­

wie cen porównywalnych z 1984 r.

UWAGI ANALITYCZNE

Według stanu na dzień 31 grudnia 1985 r. w województwie katowickim prowadziło działalność 181 przedsiębiorstw budowlanc^aontażowych, z czego 142 jednostki były przedsiębiorstwami państwowymi, a pozostałe 39 jednostek to spółdzielnie. W podziale na gałęzie budownlotwa największe liczbę stanowiły przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego - 77, naetępnle produkcyjno-usługowego - 55, przedsiębiorstw budownictwa speojellstycznego było 38, a jednostek pomocniczych budownictwa 11.

Działalność przedsiębiorstw budowlanamontażowych w 1985 r. charakteryzuje poniższe f zestawienie!«

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

Przedsiębior­

stwa Obrót globalny

/

Przeciętne za­

trudnienie Wynagrodzsnia osobowe

liczba w od­

setkach w mldzł

w od­

setkach w tye. w od­

setkach wmld zł

w od­

setkach O G Ó Ł E M .. . i 181 100,0 341,2 100,0 165,3 100,0 54,7 100.0 Przedsiębiorstwa i

państwowe «..«•«• 142 78,5 335,5 98,3 160,9 97,3 53,2 97,3 spółdzielcze ....

Przedsiębiorstwa budownictwa >

39 21,5 5,7 1,7 4.4 2,7 1,5 2,7

ogólnego ...

produkcyjno-usłu- 77 42,5 92,4 27,1 47,1 28,5 14,0 25,6

Q 0 W 6 Q 0 e e e e m m e a e 55 30,4 124,5 36,5 67.0 40,5 20 . 2 36,9

specjalistycznego

Jednostki pomoc/U- 38 2 1 , 0 114,4 33,5 45,3 27.4 18,9 34,6

cze «••••••••••» 1 1 6 , 1 v 9 '9 2.9 5.9 3.6 1 . 6 2.9

(6)

4

W 1985 r. uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wykonały obrót globalny wartości 341223,5 nln zł. Z ogólnej wartości obrotu globalnego 98,3% wyko­

nały jednostki państwowe, a 1,7% jednostki spółdzielcze. Największy udział w wykona­

niu obrotu globalnego miały przedsiębiorstwa budownictwa produkcyjno-usługowego/36,5%/

drugie miejsce zajęły Jednostki specjalistyczne /33,5%/, następnie przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego /27,1%/ oraz jednostki pomocnicze budownictwa /Z,9%/.

Największy procent wytworzonego obrotu globalnego stanowiła produkcja podstawowa /74,0%/, Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wykonały w 1985 r. produkcję podstawową wartości 252395,8 min zł, co oznacza. Ze wykonana produkcja była wyzeza niż w 1984 r.

o 4,7%. Największy wzrost produkcji podstawowej w porównaniu z 1984 r. odnotowały przedsiębiorstwa budownictwa specjalistycznego 6,1% f następnie produkcyjno-usługowsgo 4,6%, w Jednostkach pomocniczych budownictwa wzrost wyniósł 3,5%» a w przedsiębior­

stwach budownictwa ogólnego produkcja podstawowa wzrosła o 2 ,6%.

w 1985 r. uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zatrudniły prza- clętnle 165322 osoby, co oznacza, ża w porównaniu z 1984 r. zatrudniania ogółaa zmniejszyło się o 0,7%. Najwięcej osób zatrudniały przedsiębiorstwa budownictwa pro- dukcyjno-usługowego - 67046 osób. Liczba zatrudnionych w tej gałęzi budownictwa wzro­

sła w porównaniu z poprzednia rokiea o 0,6%. Przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego za trudniały w 1985 r. 47110 osób, /o 0,4% więcej niż w 1984 r./, przedsiębiorstwa budow­

nictwa specjalistycznego 45310 osób /o 2,9% mniej nlZ w 1984 roku/, a w jednostkach pomocniczych budownictwa zatrudnianie wyniosło 5856 osób /o 5,3% snlej niż w 1984 r./.

Poniższe zestawienie przedstawia udział w zatrudnieniu ogółem pracowników na stano­

wiskach robotniczych i nierobotniczych«

Udział w zatrudnieniu ogółem w % WYSZCZEGÓLNIENIE pracowników na sta­

nowiskach robotniczych i pokrewnych

robotników grupy wytwórczej

pracowników na stanowiskach nierobotniczych

O G Ó Ł E M ... 78,0 71,5 22,0

Przedsiębiorstwa:

państwowe ... 78,0 ' 71,4 22,0

spółdzielcze ... 78,4 74,4 2 1 , 6

Przedsiębiorstwa

budownictwa: •

ogólnego ... 77,4 69,1 22,6

produkcjyno-usłu­

gowego ... 77,8 • 72,2 2 2 ,2

specjalistycznego 78,9 . 73,1 2 1 , 1

jednostki pomocni

78,2 71,6 21 ,8

Poza granicami kraju(49 przedsiębiorstw budowlano-montażowych /w tym 3 spół­

dzielnie/ zatrudniały przeciętnie w 1985 r. 7225 osób, z czego przypadało nat - przedsiębiorstwa budownlotwa ogólnego - 453 osoby - przedsiębiorstwa budownictwa produkcyjno-usługowego - 5969 osób - przedsiębiorstwo budownictwa specjelletycznego - 671 osób

- jednostki pomocnicze budownictwa - 132 osoby

%

(7)

5

W uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w 1985 r. na 1 zatrudnionego ogółem przypadał obrót globalny wartości 2064,0 tye. zł, natomlaet 1 zatrudniony ogółem wykonał w ty* okresie produkcję podstawowa wartości 1526,7 tye.zł, co oznacza wzroet w porównaniu z 1984 r. o 5,4%.

Na 1 zatrudnionego ogółem w 1985 r. w przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego przy­

padała produkcja podstawowa wartości 1384,9 tye.zł /wzrost o 2,2%/, w przedsiębior­

stwach budownictwa produkcyjno-usługowego wartość produkcji na 1 zatrudnionego wynio­

sła 1322,6 tye.zł /wzrost o 4,0%/, w przedsiębiorstwach budownictwa specjalistyczne­

go 2169,5 tys.zł/wzrost o 9,2%/a w Jednostkach pomocniczych budownictwa na 1 zatru­

dnionego ogółem przypadała produkcja podstawowa wartości 30,1 tys.zł /wzrost o 9,1%/.

W 1985 r. wartość wypłaconych wynagrodzeń osobowych w uspołecznionych przedsię­

biorstwach budowlano-montażowych wyniosła 54724,7 min zł, w tym 42493,6 min zł wy­

płacono pracownikom na etanowlskach robotniczyoh 1 pokrewnych. Przeolętne wynagrodzę»

nie miesięczne wyniosło ogółem w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w 1985 r.

27585 zł 1 było o 19,4% wyższe od przeciętnego mieelęcznego wynagrodzenia w 1984 r.

Najwyższa płaca w 1985 r. utrzymywała się w przedsiębiorstwach budownlctwe specja­

listycznego 1 wyniosła 34751 zł, będęc o i 9 t5% wyższa niż w 1984 r. Kolejne miejece pod względem wysokich zarobków zajęły przedsiębiorstwa budownictwa produkcyjno-ueło- gowego, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 25072 zł i było o ' 19,3% wyższe od przeciętnej płacy występującej w tych przedsiębiorstwach w 1984 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego wynio­

sło 24849 zł i w porównaniu z 1984 r. wzrosło o 19,8%, a w jednoetkach pomocniczych budownictwa wyniosło 22505 zł, i wzrosło o 25,1% w stosunku do 1984 r.

W 1985 r. uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe rozpoczęły prace na 1778 placech 1 liniach budów, a zakończyły na 1586. Według stanu na koniec 1985 r. czynnych było 2435 placów 1 linii budów z czego 30 zoetało wetrzymanych.

W uepołecznionyoh przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 1 robotnik grupy wytwórczej przepracował w 1985 r. 1929 godzin, j tym 183,5 w czasie nadliczbowym.

Z kolei, nie przepracował 215 godzin, w tym;z powodu choroby 151 godzin, z powodu przeetojów płatnych 5 godzin l 7 godzin z tytułu nieobeoności nie usprawiedliwio­

nych.

i

I

I

(8)

6

4

Tabl. 1 OBRÓT GLOBALNY W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH B UDOWLANO - MO NTA Ż OWY C H W 1985 R.

Obrót globalny

WYSZCZEGÓLNIENIE

produkcja podstawows pomocnicza ogółem

razem w tym robo­

ty inwes­

tycyjna

produkcja

przemysłowa usług?.

produkcyjni

w min zł 1

0 G b Ł E M ... 341223,5 252395,8 156546,5 49706,1 39121,6

Przedsiębiorstwa: *

335538,7 247291,3 155833,5 49439,8 38807,6

spółdzielcze ... 5684,8 5104,5 713,0 266,3 314,0

Przedsiębiorstwa budow­

nictwa : •

ogólnego ••*#■•••■•*• 92416,5 65240,3 49198,6 17972,5 9203,7 , prodiiccyjno- usługowego 124454,5 88677,3 59910,8 23671,5 12105,7 specjalistycznego ... 114402,0 98301,7 47262,7 6249,0 9851,3

jednostki pomocnicze 9950,5 176,5 174,4 1813,1 7960,9

Tabl. 2 PROOUKCOA POOSTAWOWA USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W 1985 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Roboty

inwasty-

cyjna Remonty Budownic­

two tya- czaaowa

Pozostała roboty w min zł

0 G b Ł E M ... 252395,8 156546,5 47680,8 ( 1690,0 46478,5 Budynki alsszkalne 1 użytku publi-

1633,1 Budynkl 1 hals przamysłows produk­

62831,0 52640,5 8219,0 338,4

cyjne i energetyczne ... 34786,4 24144,7 9980,6 133,4 527,7 Budynki produkcyjna rolnictwa i

Budynki 1 hsla składowa

721,4 560,0 159,3 ** 2 , 1

transportu 1 łączności, handlowo- usługowe, pozostała produkcyjna

757,5 Budowla przsmysłows 1 składowa na-

9964,6 6312,5 2206,7 687,9

15166,2 7364,4 7605,6 80,9 115,3

48440,4 10596,0 512,5 104,5 37227,4 55421,2 39665,4 12367,4 266,0 3122,4 Budowla inżynierskie wodne ... 7714,0 6051,3 658,S 22,8 981,0 Linie 1 sieci slsktrosnsrgstyczns,

slsktrotrakcyjns i telekomunlka-

214,8

9749,2 7875,0 1633,2 26,8

Melioracje wodns, rolns 1 lsśns 213,4 174,8 10,4 20,2 0,0

Zasadzania wieloletnie i urządze­

nia terenów zielonych ... . 376,1 326,4 5,6 6,2 37,9

Montaż maszyn 1 urządzeń nis zwią­

zanych z obiektami ujętymi w w/w N

7011,9 835,5 4313,6 2,9 1659,9

(9)

7

Tabl. 3 ZATRUDNIENIE W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANO - MONT AŻ O W YCH W 1985 R.

Pracownicy na stanowlakach robotni­

czych i pokrewnych

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

w tym robotnicy grupy wytwór­

czej

P r scow—

nlcy na stano-

rezem w produkcji w us­

wiskach nisro- razem

podeta- wowej

pomoc­

niczej przemy- słowsj

ługach produk­

cyj­nych

ootni- czych

Przedsiębiorstwa

1 6 5 3 2 2 1 2 8 9 7 5 1 1 8 2 4 3 8 0 3 1 6 1 8 7 5 3 1 9 1 7 4 3 6 3 4 7

1 6 0 9 5 3 1 2 5 5 4 8 1 1 4 9 9 2 7 7 4 4 2 1 8 6 1 5 1 8 9 3 5 3 5 4 0 5

spółdzielcze

Przedsiębiorstwa budownic­

twa >

4 3 6 9 3 4 2 7 3 2 5 1 2 8 7 4 1 3 8 2 3 9 9 4 2

4 7 1 1 0 3 6 4 7 9 3 2 5 3 9 2 1 1 1 8 6 5 4 4 4 8 7 7 1 0 6 3 1

produkcyjno-usługowego 6 7 0 4 6 5 2 1 5 9 4 8 3 7 6 3 2 4 3 7 8 8 6 5 7 0 7 4 1 4 8 8 7 specjalistycznego •• 4 5 3 1 0 3 5 7 5 6 3 3 1 3 8 2 6 7 1 4 2 4 2 2 4 0 0 2 9 5 5 4

jednoetkl pomocnicze

i. 5 8 5 6

4 5 8 1 4 1 9 0 4 7 9 2 2 3 2 2 1 1 2 7 5

Tabl. 4 WYDAONO&fc PRACY W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W 1985 R.

Obrót

globalny Produkcja podstawowa Pomocnicza produkcja przemysłowa

Usługi produk­

cyjne na 1 robotnika

WYSZCZEGÓLNIENIE

na 1 zatrudnio­

nego ogółem grupy wytwór­

czej

produk- cji pod­

stawowa j

pomocni­

czej pro­

dukcji przemy- słowej

usług produk­

cyjnych w tysiącach złotych

0 G ó 4 ? E M ... . Przedsiębiorstwa s

2 0 6 4 , 0 1 6 2 6 , 7 2 1 3 4 , 6 3 1 4 2 , 5 2 6 5 0 . 6 2 0 4 0 , 3

spółdzielczą ...

Przedsiębiorstwa budownic­

twa t

2 0 8 4 . 7 1 3 0 1 . 2

1 5 3 6 . 4 1 1 6 8 , 3

2 1 5 0 . 5 1 5 7 0 , 1

3 1 9 3 . 2 1 7 7 6 . 1

2 6 5 5 .C 1 9 2 9 . 7

2 0 4 9 , 5 1 3 1 3 , 8

produkcjyno-usługowego specjalistycznego ....

1 9 6 1 , 7 1 8 5 6 , 3 2 5 2 4 , 9

1 3 8 4 , 9 1 3 2 2 , 6 2 1 6 9 , 5

2 0 0 5 . 0 1 8 3 3 . 1 2 9 6 6 , 4

3 0 8 9 . 3 2 7 3 3 . 8 3 6 7 9 . 8

2 7 4 6 . 4 2 6 7 0 , 2 2 5 8 0 . 1

1 8 8 7 . 2 1 7 1 1 . 3 2 4 6 1 , 6

jednostki pomocnicze 1 6 9 9 , 2 3 0 . 1

Am

, //

3 7 5 5 . 3 1 9 6 6 . 5 2 4 7 1 , 6

(10)

8

Tabl. 5 WYNAGRODZENIA OSOBOWE I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE

W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BUOOWLANO-MONTAŹOWYCH W 1985 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Pracownicy na etanowlskach

i pokrewnych robotniczych

a - wynagrodzenia w tym robotnicy grupy wytwórczej Pracow­

nicy na stano­

wiskach niero­

botni­

czych uouuuno rw

tya.zł Ogółem razem w produkcji w usłu­

b - przeciętne wynagrodzenie

miesięczne w zł

razem

podsta­

wowej

pomocni­

czej prze­

mysłowej

gachproduk­

cyjnych

O G Ó Ł E M .... a 54724734 42493646 40506089 29296835 5447986 5761268 12230972

b 27585 27456 28547 30397 ¿4209 25039 28042

Przedsiębiorstwo p-ństwowe ....

:

a 53256862 41321905 39367892 28278541 5409958 5679393 11934841

b 27574 27428 28529 30430 24219 24995 28031

spółdzielcze a 1467872 1171741 1138197 1018294 38028 81875 296131

b 27998 28493 29176 29526 22964 28548 26197

Przedsiębiorstwa budownictwa t

ogólnego .... a 14047803 10832902 10127178 6663769 1995876 1467533 3214901

b 24849 24747 25936 2f-296 25416 25076 25201

produkcyjno - a 20172053 15543316 14813928 10208767 2526702 2078459 4628621

usługowego b 25072 24833 25519 26227 23752 24485 25910

specjalisty­ a 18895015 14834061 14347077 12406690 682048 1258339 4060954

cznego b 34751 34572 36079 38702 23467 26202 35421

Jednostki po­ a 1609863 1283367 1217906 17609 243360 956937 326496

mocnicze b 22909 23346 24222 31222 21996 24758 21340

Tabl. 6 INWESTYCYJNE PLACE I LINIE BUOÓW ORAZ OBIEKTY /generalna i częściowe wy- konawatwo/ USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /bez jednostek drobnej wytwórczości/ W 1985 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE a - place 1 linia budów b - obiekty ogółem c - w tym nowe

Stan na pocz«- rokutku

Rozpo­

częte Zakończo­

na Stan na

roku

koniec od poczętku roku

do końca okresu

eprawozdawczego razem w tym watrzy- manych

0 G Ó Ł E M ...a 2243 1778 1586 2435 30

b 6686 4222 3714 7194 7

c 5736 3402 2937 6201

Przedsiębiorstwa budownictwa: *

615 410 368 657 1

b 1672 1035 957 1750 2

c 1638 836 771 1703 2

produkcyjno-usługowego ... a 1099 804 782 1 1 2 1 29

b 4021 2388 2162 4247 S

c 3282 1905 1677 3510 5

specjalistycznego a 529 564 436 657 -

b 993 799 595 1197 -

c 816 661 489 988 •

(11)

9

Tabl 7 PRZECIĘTNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH I NIE PRZEPRACOWANYCH PRZYPADAJACA NA 1 ROBOTNIKA GRUPY WYTWÓRCZEJ W PAŃSTOOl/YCH PRZED­

SIĘBIORSTWACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W 1985 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem

b - w produkcji podatawowej

Czas przepraco

wanv Czae nie przepracowany

Urlo­

py wy poczy ogółem kowe

w tym w cza­

sie nad - liczbo­

wym

ogółem

w tym choro­

by pra cowni- ka

przes­

płatnetoje

nieobe­

cności nie ua prawle- dliwlo- ne w godzinach

1928,2 185,3 215,9 151,1 5,3 6,9 171.3 b 1878,9 145,7 225,7 155,7 6,2 8,7 168,4 Przedsiębiorstwa budownictwa:

1854,6 109,9 228,6 160,9 5,9 8,8 168,1 b 1795,8 58,5 240,7 167,5 7,5 11,7 163,2 1915,7 165,4 206,5 149,0 4,0 5,1 173,9 b 1877,4 125,5 208,6 150,4 4,3 6.2 170,8 1973,6 250,8 224,3 148,6 6,8 8,3 169,6 b 1940,5 232,5 235,5 153,5 7,5 9,5 168,9 2250,7 444,3 163,4 122,3 2,4 2,2 180,4

b 1780,6 80,6 188,9 188,9 0 0 363,9

Tabl* 8 DYNAMIKA PRODUKCJI POOSTAWOWEO, PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA, PRZECIĘTNEGO

* MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA, WYDAJNOŚCI PRACY ORAZ PRZECIĘTNEJ LICZBY GODZIN PRZEPRACOWANYCH I NIE PRZEPRACOWANYCH W USPOŁECZNIONYCH PRZED­

SIĘBIORSTWACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W 1985 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pro­duk­

cja pod- ata- wowa '

Przeciętne zatrudnie­

nie

Przeciętne miesięczne wynagro­

dzenie

Wydajn&ść pracy®' mierzona wartością produkcji podstawo^

wej przy­

padającej na

Przeciętna liczba go­

dzin przypadających na 1 robotnika grupy wytwórczej

ogó­łem

w tym bot­ro­

ników gru­

wyt­py wór­czej

1 za- trud- nio-ne- 90ogó­

łem

1 ro­

botni­

kagrupy wyt­wór­

czej

1 za~

t rud- ne-nio- ogó­

łem

1 ro­

botni­

kagrupy wyt­wór­

czej

przepraco­

wanych nie przepra­

cowanych

ogó­łem

w tym w cza*

ale nad­

liczbo­

wym V ogó­łom

w tym z tytu­

łu nia- obecnoś ci nie uspra- wlsdli- wlonych 1984 - 100

0 G 0 Ł E M

Przedsiębiorstwa: państwowe ...

spółdzielcze ....

Przedsiębiorstwa bu­

downictwa : ogólnego

produkcyjno-usłu- gowogo ••••••••«

epecjslistycznego Jednostki pomocni­

czo •••••••*••••

104,7 104.2 135.6

¡102,6 104.6 106,1

!103,5 99,3 98.7 127,2 100,4 100,6 97,1 94.7

99,3 126,898,7

101,0 100,5 96,6 94,5

119.4 119.2 128^3 119,8 119.3 119.5 1254

119,2 119.0 129.0 119.0 119,4 119,6 125,9

105,4 105.6 106.6 102,2 104.0 109,2 109.1

105,1 105.6 106,9 101.6 104 A 109.7 109,3

100,9 100,8

• 100,0 100,2 102,3 104.2

113,8 113.4

• 122.5 114.7 110.5 121.7

»2,0 102,2

• 106,6 104,098,6 87,1

101,5 103.0

• 103,7 102.0 101,2

70.5 a/ Wyliczona na podstswle cen porównywalnych z 1984 r.

(12)

TARl. 9 D Z I A Ł A L N O Ś Ć P A Ń S T W O W Y C H P R Z E D S I E 8 1 O R S T W B U D O W L A N O - M O N T A Ż O W Y C H

! PO-I I ZY-I ICJA I I U fiAI ILEZII I BU“ I I30W-I m c - l ir-łA i i i i--- 1- 1 0 I T--- 1-

I PRODUK- I PRZECIETNE I PRZECIĘTNE MIES.IAKUMU- IWYNIK IPODA- IPOZIOr>I a«U- IZYSKO RE*ł«I I CJA I ZATRUDN. 2/ I WYNAGRODZENIA 3/IlACJA IFINaN-I TEK I KOSZ-INULA- IWNOSC I TOW-I I POdSTA- I— :-łi— •— J— i— 4— i— W— -ri— ^i-IFINAN- I SOWY IDOCHO I TOW ITYWNO-1PRODU-1 (;QS C I

1 2 3

4

5

P R Z E D S I E - i I O R S T W A A - 1 9 U R. . P - 1 9 R 5 R.

I W O W A I I W T Y M I I W T Y M I S O W A 1 / S A L - J W Y

I 1/ I O G O L E M I R O B O T - I O G O L B M I R O B O T N . ' I 4/ I D O / l I WIA- I SO I KC JI I»'ETTOI ISNYCH IPRODU-I i I

O O O L E M

B U D O W N I C T W O O O O l N E

P B H P W " F A HU D * - S I E M - C E S I E M I A N . 1*!..» W Y Z W O L E N I A 22

p b h p uf a b o m* -* Żo r y

ZO R Y B O C Z N A 6 P B H P U " K O M B U D " - rłYSLOWJCf M Y S Ł O W I C E H I K O U O W S K A 31 P . B U D . l.'P.iW.' " B U D O M O N T " i H O R Z O 5 C H O R Z P4 B ZI ERZYNSKIEOO 70 G I I W I C K I F P R Z . R O B O T INZ,9/ -

g i i w i c e b ł o n i e 12

6 K O M B . B U B O U N . ‘O B O L N E G O " Za g l e i i^ S O S N O W I E C P A R T Y Z A N T Ó W (1 7 ( O M B. Rd D. lo G O LN E G O “G O P - P Ol uDNI

T Y C H Y B Z I ErZ Y N S K I Eo o 42 8 K O M B I N A T *UB.» O G Ó L N E G O * R O W " •

R Y B N I K R E W . P A Z O Z I E Rn.2 9 K O M B I N A T B U B O W LaNY G L I W I C E 9/

«l i w i c e p s z c z y ń s k a *4

l1 I

II I

I NIKOW I GRUPY IWYTWÓR.

II I

II I

GRUPY WYTWÓR*

CZEJ I 1I

I I

I I

I 1

II I

5/ IKCJI I I «/ I

I I

7/ I 8/

II

IW m l n z l.m w OSOBACH I W ZL. I W MLN ZL. I W ZL ./I000 ZL. I W X

I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13

■ I -nl-"rvf'- I-t -It-- Irn-^““r I— •«!— — -■ j »1— (— -I 1-m m • • «1 I--- 199874.2 161085 115069 23021 23885 35397.7 34532.2 16549.7 84 J 154 150 17.8 247247.2 160800 114992 27554 28532 48841% 2 47893.3 26002,6 <321 174 170 20.6 52149.7 44594 30528 20788 21881 7245.7 6867.1 3417,3 861 128 122 14.1 61662.2 44191 30383 24732 . 25796 8602.3 8374.6 5108.8 86« 133 129 15.0 6126.9 3503 2662 23862 23682 1224.3 1156,7 615.8 79» 196 186 23.2 7310.7 3544 2689 28237 27607 1606.1 1589.4 999.4 7 50 231 229 30.2 3485.2 2651 1851 20943 22781 488-, 7 491,9 243.9 860 136 137 15.9

3972.7 2614 1942 24602 25657 310.8 305.4 179.1 91? 77 76 8.2

3191.1 2280 1462 22556 23579 328.1 326.2 137.6 897 9« 98 10.9

3922.2 2300 1483 27148 28077 477*. 9 445,5 263.3 87? 119 111 12.7 2945.7 2113 1442 23439 23926 602.2 568,5 285.0 79» 200 188 23.7 3576.8 2144 1464 25704 27037 731.7 721,0 432,0 79» . 202 199 24.9 2823.1 1496 1040 19820 20030 508.2 508,6 267.7 82» 172 172 20.9 5478.0 1611 1101 24133 24549 642,4 643,2 391.5 82o 179 180 21.9

2*02.0 2559 1733 22062 24570 184*. 6 173,3 80.1 931 66 62 6,6

•3133.4 2639 1784' 25233 27758 209.5 210.4 124.7 940 60 60 6.4

2275.7 2271 1529 18946 20085 136.9 106,8 32.9 931 55 43 4.6

2406.8 2176 - 1454 21946 23238 135.0 133,9 76.1 >4 o 48 48 5.1 2231.4 ‘ 2130 1435 19415 20307 327.1 258,8 112.8 85» 137 108 12.6 2528.1 1963 1309 22849 24027 364.6 369,8 213.0 851 144 146 17.0

1855.9 199? 1360 19565 20511 157.8 151,7 54.4 921 73 70 7.6

2113.1 1930 1306 23179 23876 166.5 167,9 85,0 921 72 73 7.9

(13)

t a b l.9 dzialal s o s c p a ń s t w o w y c h p r z e d s u b z o r s t w b u d o w l a n o-m o n t a ż o w y c h <c d.>.

I P C-I I PRODUK- I PRZECIETNE i p r z e c i ę t n e m i s s.ZAKUMU- WYNIK 1 PODA* IPOZIO^I A*U- WYSKO« «e n m

I ZY-I i cJa I ZATRUDN. 2/ I WYNAGRODZENIA 3/UACJA f i n a n-i TEK I KOSZ»ZMHA- IWNOSC TO W-1

ICJA 1 I POoSTA- I ----J--- 1 - ZFZNAN- SOWY IDOCHO I TOW ITY»*Q»IPRODU* »-•OSC I

1 •’ GAI i w o w a I I W TYM I Z W TYM I SOWA /S*L-I WY I WLA- z se z KCJZ *ETTOI ILEZZZ P R Z E O S I t " I 1 / I0G01EHI RObOT- ZOGOLeM I RObOTN^ I 4/ DO/ I ISNYCH IPRUOUM I

I «U-I I I NIKOW I I GRUPY Z I Z 5/ I«CJ Z z 7/ 8 f I

I I OW-I q I 0 R S T W A I I 6RJPY I * I WYTWÓR­ I I Z Z 4 / z I

i-iie

T T 1A-I

f A 4 o a i o I I WYTWÓR,1 I CZEJ I 1 Z z z I

i 7

i l I i n -

1vo4 K ,

19*5 R. IW MIN ZL.•I U OSOBACH I w ZL. I W MLN ZL. z W Zi.,/1000 ZL, W X I

r o I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 Z 7 8 Z 9 Z 10 Z 11 I 12 13 I

10 K O H B I N A T »u b o w l a n y k-ce A 1832.5 1800 1164 19913 21783 135.6 137.9 28.1 92* 57 57 6.2

« A T O U I C E d r ż y (ALY 15 B 2047.4 1762 1151 22761 24679 193.3 160.0 72.7 »11 BO 66 7.3

i i <Chł!NAT *Uf t OWi , A' NY C H O R Z Ó W 9 / A 1535.3 1 637 1138 ^2267 23ęl5 141.8 129.4 55,3 921 76 69 7.5

C H 0 R Z 0 •/ B * T : ARrf Z.1 C Z E R W .3. B 1979.7 1 6 1 8 1076 25510 26809 136.5 140,8 85.1 93» 59 61 6.5

1 2 P9HPW " ł A « « O H T ' - O t l W l C E 9 / A 1503.6 * 1406 1004 21624 22049 139.2 136,5 57.6 910 85 84 9.2

G L I W I C E L A B E O Z K A 26 B 1967.4 1423 1015 25421 26567 216.3 213.6 125.3 89 T 101 1 0 0 1 1 . 1

13 k o m b i n a t B U D O W L A N Y w » Y T Oh iU a 1761.5 2075 1310 16895 18940 98.3 87.3 42.5 92» 46 41 4.4

8VT0I! B I E R U T A 94 B 1914.5 1 8 7 6 1164 21800 24507 1 0 2 . 1 106.2 67.2 93* 47 49 5.2

1 4 P R Z E D S . * R F * l . » - B U D . P . W , R Y » N I K A 1322.9 1323 967 21286 22019 238.9 237.6 115.1 837 162 161 19.2

R V B ’I I K Z E S R Z Y D.139 B 1550.4 1345 990 28354 28627 158.3 158.5 103.5 90» 94 94 10.4

15 k a t. p p z f o^ . Mn j t. Sa n iT .b u o.n i e j a 1352.4 1 3 9 6 755 2 0 8 2 9 2 1 0 2 2 224.8 2 2 2 . 2 114.3 8 1 Z 161 159 19.6

K A T O W I C E B A r B A r Y 17 B 1541. 8 1071 743 24297 24331 257.4 255,5 149.3 83» 160 159 19.0

16 P » Z E D S . ' R g * . < - B U D , P . W , B Y Tq A ,1244.0 1274 901 23339 24220 111.7 109,2 6 6 . 2 916 8 0 78 3.5

B V T0M •łJwZJSZKI 2 6 B 1453.1 1272 913 28928 29688 134.4 133.6 87.0 911 83 82 9.0

1 7 OlKUSrlEOlitUSZ P R Z E B S I E B . B U1- G0 M A J A dO ' . R33a n í9 / A8 1415.1917.4 12461245 854 . 23413857 19400 2483320522 117.360.1 117.659.7 . 66.80.0 9193«, y 5875 5775 6.18.2

18 Cm r z a n o w s c i i p r zEj s, Bu d o w l a n e9 /a 1268.3 1276 876 20444 20700 98.3 97.5 37.0 92* 71 71 7.6

CHRZANÓW OSWIECIMSKA 9 B 1400.2 1270 869 22006 22101 130.0 130.6 73.3 91* 86 87 9.5

19 P»ZEBS.'R*Z A B RZ F h>»UD. P.W. ZAÍRZE pAjU C Z K A bA 13*6.4970.0 354835 539615 2117728372 2175628721 154.4160.1 159.9152.8 9 7.694.4 «9* 84» 102152 152101 1 8.011.3 20 6tIW.PRZrfiS.'lNSTAL.ElEKTRYCZH.9AOLIWKĘ ZWYCIĘSTWA 1« B 1115.71334.2 757779 477457 2233119545 2340821123 296.3400.1 283.2244.4 165.9146.4 73* 70* 296268 209221 29.730.2

(14)

T A B L . 9 D Z I A Ł A L N O Ś Ć PA?<STWOWYCH P R Z E D S I B B I O R S T H B U D O W L A N O - M O N T A Ż O W Y C H < CD.>.

I PO-I PRODUK- I PRZECIETNE I PRZECIĘTNE MIES. IAKUMU- IWYNIK IPODA“ I I Z Y-I C J A I ZATRUON. 2/ I WYNAGRODZENIA 3/ILACJA IFINaN-1 TEK I

t C JA I POnSTA i m ■>— 5fi— -rlFINAN- I SOWY j b o c h o i

IW 6Al WOWa i I W TYM I I W TYM I SOWA I /SaL-I WY I

i lezii p R Z E D S I E “ 1 / IOGOLEMI r o b o t­i o g o l e m I ROBOTNJ I 4/ I 00/ I 1

I BU-I I I n i k o m I I GRUPY I I I I

tnow -I l 0 R S T W A I I GRUPY I I WYTWOHV I I I I

H I C -I I IWYTWOR. I • I CZEJ I I I I

I TWA I A - 19*4 R. --»I■ W * " I--- i-- I rnmtdmm» J

I I R - 1985 R. W MIN ZL.'I U OSOBACH I w ZL.' I w MLN ZL. I

I-- • 1 1 1 1 1 1 1 1 « --- -rsl I-- j--- I - — I «i— ■*——r I — p*—— mmtŁmmrn |

I 0 I 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 2 9 I

21 BYTOMSKIE PRZEDS.ROBOT ELEWAC?A 1097.9 948 617 19344 22431 197.1 186.0 1 1 1 . 8 . BYTOH STRZELCÓW BYT,87A B 1261.9 945 635 22340 25169 252.4 251.7 167,0 22 PRZEDS.’REM.'-BUD.P.W.TYCHY a 1039.4 743 497 22990 24712 127.7 126.0 60.3

TYCHY MURARSKA 17 B 1196.9 747 494 29897 .31457 119.2 115.8 77.3

23 GL IW.PRZe oSJ'INST.SANITARNYCH9^ A 860,0 667 455 23739 25319 211*. 3 188,8 113.5

GLIWICE JASNA 14 B 1020.6 647 441 28362 30268 221'.8 223.1 144.0

24 PR2EDS.>BUft.'0G0ltf, DĄBROWA fiORN A 888.0 752 528 21098 22306 76-, 2 63.1 26.3

DĄBROWA 6 „• LACZNA b 1017.6 741 319 25697 27203 80.2 68,3 44.0

25 ZAWIERCIAŃSKIE PRZEDS.8’jDowlAN% 859.1 794 539 • 19303 20466 50.2 46,5 16.5

ZAWIERCIE POŁUDNIOWA 3 B 985.2 828 584 21035 21363 77.3 77.2 44,3

26 PRZEDS.'RE^>BlJD.P. W. SOSNOWIEC A 708.6 494 340 20065 20727 55.5 55.4 23.5 SOSNOWIEC KAmYsZEWA 122 B 722,7 481 330 24115 24557 69.6 64,1 41.7 27 PRZEDS.'REM>BUD. P.'W. KATKATOWI CE DR.J.KORCZAKA 76A 8q wICB A 397.3667.2 459438 30331 3 2452135256 2469935401 102'. 550.6 101.748,3 65.620.8 28 REJ.PRZEDS.'REMOwToWO b u d o w l a n e A 464.7 330 252 19498 19670 137.1 107,5 65.0

bytoii KOROWNIKOWA 25 B ‘ 346.3 310 232 24024 23849 182.2 177.3 115.8

29 RACIBORSKIE PRZEDS.BUDO U AnE A 411.5 520 359 •

19500 20274 26.3 28,6 12.0

RACIBÓRZ SIENKIEWICZA 1 3 513.0 533 379 21157 22138 35.9 35.2 20.4

30 REJ.P»ZED* ,|R E MO Ń T OWO-BU D°W l AN F^AZABh zF pADErEuSkIEGo 25 B *«6.631 2.2 298293 208201 1798721107 1816521837 131 .2154.8 133,1156,3 104.98* • 8 31 p f jKATOWICE.p*z f d<.'»E’PRZEMYSŁOWA 5 íOtjToWO-SUDUWt.AN^AB 233.6300.9 225239 159170 1707122516 1649822693 40.783.5 82.44Q, 7 20-751.1

TOW 5/

i t y h n o

! SB IPROdU IKCJI

I 6/

I W ZL./1000

• w*»» I ł o i m

IZYSKO^J RgN"I IUNOSC I TOW-l

■IPRODU«j vOSC I I KC J I I«ETT0I

'I I I

1 7 / 1 8 / 1

1 I I

l I I

■ I j j ZL. i W X I

■ I— - » - t j I I 12 I 13 I

■I--- I

7 8 7 7 8 6 8 9 6 9 0 1 7 4 8 7 8 4

911

9 0 «

93791»

9 2 « 9 0 » 9 1 »

85*

696639

9 5 1

93»

721 69 J 8 2171*

186 175 207 ł06 103 102 97 94 240 215 216 217

7 8 75 5775 9572

49

61

6564 7552 7287 81 77 148 146 302 237 341 332 6054 277 281 306 309 177 177 283 280

22.3 26,2 11.3 tO. 4 28.727.8 7.1 7.0 5.6

8.2

9.67.7 8.4 17.2 33.930.4 5.66.4 38.9 44.6

21 .6

39.1

(15)

t a b l.9 d zia l a l n o s c PAŃSTWOWYCH P R Z I O S I8 BI OR ST W B U D O ’J lA NO - N O N T A Z O W Y C H CCD.>.

po* j PRODUK­ PRZECIETNE I PRZECIĘTNE m i e s.i a k u m u- IWYNIK IPODA- JPOZIOHI AíU» IZYSKO*1 REN»]

2V- I CJA ZATRUdN. 2/ I WYNAGRODZENIA 3/ILACJA IFINAN-I TEK I KOSZ-nULA- IWNOSC TOW-l r i ł t PODST,',- — irfn-“■■aa I- — i»-r!--“-rIFINAN- I SOWY IDOCHO 1 TOW ITY«NO-IPRODU*l«iOSC

J r.l T1 'U« 4 w o w a I W TYM I I W TYM SOWA I /SAl-I WY I WLA- I S 8 I KCJI I ►' E T T 0

LC7II P R Z E D S I E “ 1/ OGOLENI RObOT- lOGOLEN I RObOTN.’ 4 ! I DO/ I ISHYCH IPRODU-I I

BU" I I NIKOW 1 I g r u p y i I 1 I 5/ IKCJI I 7/ 8 /

aoy- I R I 0 R S T W A I GRUPY I I WYTWORb i I 1 1 I 4/ I I

N I c- I IWYTUOR. I I CZEJ 1 I I I I I I

TWA I A - 19)4 R. «•srjł— I- I -I _-_r;_-.,rI---1---1m midmétm J ■ 2 I I----"

I B - 1985 R. W MLN z l«1 U OSOBACH I W ZL.1 I J MLN ZL. I W ZL. /1000 ZL. I W X

0 I 1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13

32 w o j.p p z s d s.'r e m.‘dZw i o o w o«o»o w?/a 274.7 383 295 20832 21476 33.9 35.7 15.8 881 119 126 14.Z

KATOWICE HUBERTA 11 B 298.7 365 282 23252 24193 40.8 40.8 22.9 867 134 134 15.5

33 REJ. PRZEDS .'REMOnTOWO-BUDOUi AnÉ^A 240.2 219 134 19917 20843 71.2 70.7 42.4 69 y 304 301 43.3 SWIETOCHL.- PLEBISCYTOWA 3*7 B 287.6 218 152 22449 23302 90.8 90.4 58.9 684 315 313 45.8

34 R E J . PRZEDS.'REmOhTOWO-BUDOWlAN^Á 185.7 221 134 14821 16030 48.9 45.2 27.1 771 230 213 27.6

JAWORZNO WOJSKA POLSK,2 B 206.3 205* 124 18905 19043 44.1 44.2 28.8 804 m 194 24.2

REJ. PRZED* .'REHOnT, NR.1 A 159.4 142 92 17292 18342 30.8 30.2 18.8 800 200 197 24.6

jj

OlIWICE DUiJ kOWSkIEGo A b 198.5 133 83 22113 24403 47.8 47.9 i1.6 75* 246 246 32.7 36 WOJEW. PRZEDS. INSTALACYJNE9/ A 167.2 141 92 19326 . 20837 37'. 6 37.6 22.6 774 226 226 29.1 KATOWICE ARMII CZERNOn.179 B 193.5 131 83 25011 28212 49.3 49. . 31.9 744 256 255 34.3

37 r e j.p r z e b*.>r e m o n t o w o-#u d o w i a n e A 130.7 166 117 17386 17033 16.1 16.4 7.0 381 115 117 13.2

OlKUSZ 20 STRACq nYCH 5 B 179.4 171 121 22622 22515 25.3 23.3 14.7 86ł 134 134 15.6

38 r e j.p r z e d*.'REMONTOWO-BUOOw lA N ^ A 156.3 150 97 17663 18263 44.5 44.3 26.2 724 276 275 38.0

SOSNOWIEC DZIEWICZA 33 B 172.8 143 94 19942 18663 39.5 39.6 25.4 774 225 226 29.1

39 REJ.PRZ.RFMONT-'aUDOWL. a 135.6 150 103 15136 15973 21.9 22.6 13.3 33» 147 152 17.8

TAr h.SORY TOWAROWA 11 B 162.5 143 100 . 18790 19610 31.3 31.7 20.3 807 192 194 24.1 40 REJ. P»ZED* .'REMONTOWO-BUDOWLANE A 134.6 138 38 18002 18298 16.7 14.8 7.1 87J 124 110 12.6

t y c h y DOJAZDOWA s b 140.1 136 . 91 20509 21209 31.4 * 30.4 18.6 79* 202 196 24.6

41 REJ.PRZED*.»REMONTOWO-BUDOWLANI A - 104.4 . 122 36 16999 17432 22.8 21 .8 13.5 820 176 169 20.6

CNORZOJ OPOLSKA 19 B 128.9 131 90 21309 22794 31.5 31.8 21.0 751 249 251 33.4

42 REJ.PRZEDS.'REMONTOWO-BUDOWlAHf^A 105.9 105 71 20019 20917 22.9 22.9 13.8 780 221 220 28.2

BĘDZIN ORtOWCOW 11 B 128.2 103 70 24206 24313 31.3 31.1 20.4 74 f . 247 246 32.9

(16)

T A B i . 9 DZI ALA L N O S C P A Ń S T W O W Y C H PrZ E D S I E B I O R S T W B U D O W L A N O - M O N T A Ż O W Y C H (CD.>.

r po-I I PRODUK- I PRZECIETNE I PRZECIĘTNE m i e s .IAKUMU- IWYNIK IPODA“ IPOZIOri A*U- IZYSKO * I ReN-I I ZY-I I C J A I ZATRUDN. 2/ I WYNAGRODZENIA 3/ILACJA IFINaN-1 tek I KOSZ« IÜULA- IWNOSC I TOW-I ICJA I I PODSTA- I 1-^— i-.-*j- j-„ dFINAN- I SOWY IDOCHO 1 TOW ITYKNO- IPRODU*tuOSC I I'J GAI I 'JOWa I I w t y m I I W TYM I SOWA 1 /SaL-I WY I WLA- I SC I KCJI ł >j£TTOI IlgZII P R Z E & S I Ę - I 1 / IOGOLEMI RObOT-i o g o l e m I ROBOTN. I 4/ I DO/ I ISNYCH IPRODU- I I I

ł BU -I I l N U O W I I GRUPY I I I I 5/ IKCJI I 7/ I 8/ I

IDUW -I h i o r s t w a I I GRUPY I I WYTWÓR­ I I I I I «/ I I I

r'tcT TUI-I

i i . < o u n I IWYTUOR. I I CZEJ I I I I I I I I

I 4 n 1 7 '!• n |

I B - 19A5 R. IU 1LN Zl.I u OSOBACH I w ZL. I W MLN ZL. I W ZL ./1000 ZL. I W X I

I 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I

4 3 REJ. PRZE OS.'REMONTOWO-BUDOWANE A 98.4 108 79 15701 • 16004 29.4 29,6 20.1 691 309 *311 45.0 WODZISLAU SL BOGUHINSkA 12 B 110.9 97 69 18544 19110 34.5 35.3 24.7 681 314 321 46.9

4 4 BEJ.PRZEBS.'REMONTOWO-BUDOWLANE A 99.6 125 78 18634 20364 20.3 21.6 10.5 801 202 215 26.9 DĄBROWA flORSTAROCmEnTARnA 2 B 108.J 114 76 20490 21390 20.3 21.4 12.3 82» 189 199 24.1

4 5 HIEJS.PPZFDS.REM.-BUDOWL.RUOARUDA SU.' 1-00 MAJA 218 A 102.4 167 94 13837 15341 9.7 12.5 4.8 906 94 122 13.3

✓ B 106.9 136 32 17854 19731 15.8 18.7 10.8 847 153 181 21.4

4 6 REJ.PRZED*.'REMONTOWO-BUDOWLANE A 88.7 116 74 15371 16199 16.1 16.2 9.7 81« 181 183 22.3

RYBNIK 6E.4.ZAWADZKIEGO 7 B 99.8 110 67 17818 18285 19.1 19,4 12.6 801 197 200 25.0

4 7 REJ.PRZEDS.’REMONTOWO-BUDOWLANE A 100.4 81 45 15017 14904 19.7 19,9 12.0 031 163 165 19.8 ZAWIERCIE ARMII CZERWONEJ 5 B 96.5 86 51 18434 17873 15.0 15.3 10.0 83* 154 157 18.7

4 8 MIEJ. PRZEnS.‘CZELADZ GOSP. REMONTOWEJMOORZEJOWSKA 21 AB 60.687.8 6258 3839 1958622571 2086424177 16.814.7 16.714.6 10.09.5 70«755 292248 292246 41.232.*

4 9 MIEJ. PRZE r»S.'RE 4.-BUD. MYŚLOWI CE A 0.0 m ■i m «• ■ * -qr

YSLOWICE S ZYUAHOUSKIEGO B B 6.5 14 5 23726 24633 -4.2 -4.2 0.0 1641 -645 ■ 645 -39.2 BUDOWNICTWO PRODUKCYJNO UgLUGO A 70845.2B 87253.9 6528865427 4706047130 209302 4966 2126725398 16827.7 16571.523636,5 23212,8 14010.98325.4 80078* 190217 187213 23,127.2 X RYBN.PRZEftS.‘RYBNI* BUD. WEGUOW, *PEBER09AJAMKOWICKA 23/25 B 3599.14488.8 28492887 20282043 2177425701 2193625645 1037.3729.1 1033.6720.5 623.7365.4 80177» 197226 195225 24, J29,1

2 KATOWICE k a t.p r z e&^.ibuoSA^BA.p r z e hrv 21.9/ Afi 3260.83858,6 26172676 18721809 2094924494 2142825002 811.0607.8 598,4793.0 291,2468,2 81*780 207183 202180 22. 22 5 . 6

3 •MOSTOSTAlZABRZE • ZABRZE9^WOLNOŚCI 262 Afi 3317.53843.5 36543791 26772799 2173124944 2156324599 1127.1933.1 1125,31109.9 568,70.0 86685e 128142 154140 17.8i 1 * 16.3

(17)

TA«l. 9 DZ1ALALNOSC PAŃSTWOWYCH PRZgDSIBBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (CD.)'.

t PO-I I ZY-I TCJA I

!’J GAI ILEZII I BU" I IDOW-I I 'JIC-I itwa i 1 I I--- 1-.

i n i r—- - 1

P R Z E D S I Ę ­ B I O R S T W A A - 1954 R.

B - 1915 R.

1

4 PmDS.'*UnOWLANE PW A KATOUICE POWSTAŃCÓW 5 B 5 *ENER60M0NT*Z-P0LUDNIE"9^ A

KATOWICE MICKIEWICZA 15 B 6 P.M.E "ELFKTROBUDOWA"9/ A

KATOWICE GErt.ZAWADZKIE6020 B 7 PR2FOSjROł.>OUDOWL.PRZEM.W|6 LOW A

KATOWICE FRANCUSKA 70 B 8 PRZEDS^RON.^ONT.^MONTOCHEm»®/ A GirwicE toruńska a a 9 P«Z.r..URZ.'1ELEKTR.PRZEM,WE<il. 9/ A

kAT0WICE QrAB0wA 2 B 10 PR2EDS.»8U*.*PR28H. *BUD0STAl-4■ 9/a

DABR.GORN.) TWORZEŃ 101 B 11 PRZ. ROBOT T|RM."TERHOlZOł.ACJA,^ A

ZABRZE pAD LEWSKI EGO 6 B 12 PRZEDS.'ENFRQON.>PRZEN.WESLOWEG(^A

CmORZO* P .'DZ. 47 B 13 «LIWtCKIE PRZEDS.BUDOUN,Wg6lOwyA

GLIWICE ZYGM.STAREGO 13 B 14 SCSNCWIECrIE PRZEDS.BUD.Pr zEM?/a

SOSNOWIEC SIENKIEWICZA ?5 a

p r o d u k- i p r z b c i e t h e

CJ A I ZATRUDN. 2/

POhSTA- I

WOJA I I W TYM 1/ i o g o l e m i r o b o t-

I I NIKOW I I GRUPY I IWYTWOR.

-i, i > » ^ « W MlN ZL*'I W OSOBACH

2 ¡ 3 1 4

I PRZECIĘTNE n i b s.i a k u m u- i w y n i k i

I WYNAGRODZENIA 3/UACJA IFINaN-I Iii-ł-s-*— i-»nr<-u--riFINAN-. 1 SOWY I 1 I W TYM I SOWA I /SaL-I IOGOLEM I RObOTNJ I 4/ 1 DO/ 1

I I GRUPY I I I

I I WYTWÓR* I I i

I 1 CZEJ I I I

I'ń i 1

I W ZL.- I W MLN ZL.

I I I j •

1 5 1 6 I 7 I 8 I I ~ i - - i I -!-is~-«rrI ““--““«ii I

P«DA“ IP0ZI0MI ĄKU- IZYSK0- TEK I KOSZ-IiIULA- IWNOSC DOCHO I TOW ITYWNO-IPRODU*

WY I WLA- I SC I KCJI ISNYCH IPRODU-I I 5/ U C J I I 7/

I I «/ I

I I I

Jm m —mm*

1 W ZL./1 000 ZL.

majmmm J ••.•••»! J J »•■■»4

9 I 10 I 11 I 12 mmmmmm 3110.1

3740.3 3075.4 3484.6 26 35.,4 3211.2 2517.6 3121.0 2455.4 3023.6 2330.9 2879.1 2173.2 2734.6 2032.0 2646.0 1987.7 2558.7 1993.1 2356.0 2031.1 2397.2

2541 2 492 3035 2897 291829*1 26022488 21242071 16411613 26252537 14151437 24932370 18281857 16&0 1671

17731803 23222455 22922151 18381773 1458 1*20 1123 110*.

1319 1 7sy 1107 1121 1718

• 1619 12291257 11331129

21346 24733 20123 24558 19249 23310 20711 24021 18405 23015 24092 29362 22489 26141 19109 21595 22892

28868

21237 24757 19900 22799

22425 25568 20927 25729 18292 22555 21239 25864 18592 22981 24250 29696 23156 26288 19686 22045 24022 30018 22116 25527 21029 24208

786.7 746.6 1050.0 1044.1

847.8 9 5 3', 4 636.4 998.9 284\4 675.0 488.7 701.0 385.4 561.7 369.6 534.4 643.9 872.7 462.4 894.1 270.4 631.7 196.8 266.1

822.1 95H.1 638.0 997.5 284.1 673.8 502.3 686.8

388»6542.8 346.7 518.8 636.1 872.8 435i2 836.6 268.5

¿22.7 162.2 228.2

391.2 640.2 415.9 555.2 331.6 590.5 114.5 397.0 233.8 392.0 226.0 343.2 146.4 299.9 368.9 559.4 258.3 521.2 132.6 382.1

61.5

122.0

77675*

80<*79«

82»769

8 8«

791 846

816

a4»81V 89*

88

«

73*711 81372*

85»747 90K

8 8 »

224 212 246 245 201 195 191 190 174 174 230 230 111 111 209 209 156 161 184 180 152 153 181 175 98 92 108 105 260 257 289 289 187 176 276 258 137 136 250 246

96 111

9579

r e n-i

TOW-I

>OSC I iETTOI I

8/ I I I W X I 1 --1--I

13 i

— — I 27.432.5 24.423.5 21.0 29.9 12.526.4 19.0

22.1

18 .’

21.4 10.311.8 35.0 40.7 21.635.7 15.8 33.0 10.88.8

(18)

T A Bl . 9 d z i a ł a l n o ś ć P A Ń S T W O W Y C H PP.ZEOS I SB I O R S T W B U D O W L A N O - M O N T A Ż O W Y C H ( C D . ) .

I PO- I I PROuUK- I PRZECIETNE I PRZECIETNE MIES. 1AKUHU- IWYNJK IPODA* IPOZIOHI A«U- IZYSKO- i Re““i

I ZY- I I CJA I ZATRUDH. 2/ I WYNAGRODZENIA 3/UACJA i f i n a n-i TEK I KOSZ­ nuiA«' IWNOSC I TOW-I T C JA I I POftSTA- I— <Vł-- -i---"— --rl FINAN- 1 SOWY IDOCHO I TÓW ITYłłNO- IPRODU* tNOSC I 1*1 GAI I WOJA I I W TYM I I W TYM I SOWA i /s aL -i WY I WLA- i s e I KCJI JWETT01

!Li Z 11 P R Z E D S I E " I 1/ IOGOLEMI >RObOT- IOGOLeM I r o b o t n.* I 4/ i DO/ 1 ISNYCH IPRODU- I I

I BU”I I I NIKOW I I GRUPY I 1 I I 5/ IKCJI I 7/ 3/ I

IPOU-I • I 0 R S T WA I I GRUPY I I WYTWORU I I 1 I I 6/ I I

IHIC- I I I WYTWÓR. I I CZEJ I I I I I I I

I TWA I A - 19*4 R. I->-■—<— I--- I— I- I-— - —I— | I

I I P - 19*5 R. IW MIN ZL«*I W OSOBACH I WZL. I W MLN ZL. 1 W Z ./1900 ZL. I W X I

I 0 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 13 I

1 5 PRZ.B.CHL.'••CHŁODNIE K0.1I NOWE"9/A 2096.7 1287 929 19262 19299 ' 679.4 612.1 369.4 70 29« 269 38.4 GLIWICE OżCHELMSK..2B B 2396.5 1243 851 23766 23675 781.9 783.6 505.9 70 294 294 41.7

16 ’MOSTOSTAL" BĘDZIN 9/ A 1 6o7.5 1864 1416 19605 19712 597.1 702.3 411.4 75 245 289 3».3 BEDZIU KOSC.100/102 B 2244.4 . 1778 1336 23506 23859 1003.7 1027,8 649,2 69 301 308 44.2

17 BYT.PRZED*.*8UDOWY PIECÓW PrZEM A 2084.1 1123 854 21188 21792 567.5 526.0 322.5 73 267 247 33,7 BYTOM 1JG0 MAJA 25/?7 B 2194.8 1106 836 24119 24642 677.0 677.9 445.9 71 283 283 39,3

18 PRZEDS.'MOnT. INSTAl, PRZE1. WeG L ^ A 1 7 0 5 . 4 1423 930 22500 22500 5 1 7 . 7 - 2 0 . 4 312.6 76 238 239 3 1 . 4

KIKOLOW . P.BLUSZCzA 9 B 2 1 0 2 . 3 1440 923 27079 27722 732.6 732.1 475.6 73 261 260 3 5 , 6

19 PRZ.BUDOWlANO-HC^TAZOWE HUTNIKA 1 3 7 0 . 2 976 797 24291 24394 351.0 3 3 7 . 0 2 0 1 . 4 76 230 220 2 8 . 7

KATOWICE GR-ANICZNA 29 B 2 0 8 3 . 2 1300 1024 28911 29468 503.5 517.5 335.5 77 221 227 29.2

20 PRZE OS.’“łOwT AZ.'URZaDZEN GOr nICZ^A 1 7 7 8 . 2 2351 1834 22992 2 2 6 4 8 7 1 9 . 7 632.0 3 7 4 , 2 74 252 221 29.6

KATOWICE REYHONTA 24 B 2041 . 4 2276 1768 27777 27523 8 2 8 . 1 7 9 9 . 7 485.2 76 239 231 3 0 . 4

2 1 •ENERGOZElBET* KATOWICE9/ A 1 8 5 0 . 2 1530 1106 1 7 0 9 7 17929 378.2 361.3 176.2 82 179 171 20,9

KATOWICE JESIONOWA B 2 0 2 7 . 1 1437 1030 19852 20 1 0 4 4 8 1 . 6 4 3 3 . 7 255,1 78 214 193 2 4 . 3

2 2 PRZ.ROB.'AnTYKOR.I BUD. PWp rABI^A 1 * 1 3 . 2 1043 773 20802 20806 4 0 0 . 2 399.6 253.3 72 271 271 3 7 , 2

SWIETOCMlJ* IUIElI - 1 4 b .1966.7 1136 »62 25269 25448 694.1 693.5 459,4 66 338 33# 51 , 0

2 3 GLIWICKIE p r z e d.B'JD.PrZEM?/ A 1 3 8 4 . 9 1638 1142 19037 1 8 4 7 2 1 8 8 . 3 1 7 5 . 4 55.9 48 111 103 1 1 . 6

GLIWICE PL.PIASToW 10 B 18 6 8 .6 1576 1093 22530 22259 293.2 285,3 147,8 85 148 144 1 6 . 9

2 4 P . P . l I/U.^E.B.^ELEKROmONTaZ ^ N A 1268.6 ’ 1004 700 20905 20498 371,0 336,0 201.0 74 251 228 3 0 . 6

KATOWI C! BARBARY 21 Skr 13 B 1853.5 1048 745 25680 25221 640.7 584,8 371,8 69 304 278 4 0 . 1

2 5 B .PR ZEDS ><ONT.I USTAL.PRZEM.WEG^A 1339.1 1167 816 24062 24758 248.7 247.7 123,6 82» 175 174 2 1 . 1

8YT0H HOm. 2 0 B 1777.0 1196 838 28907 29449 436.2 407,9 235.7 76» 231 216 28,2

(19)

T A B I . 9 D Z I A Ł A L N O Ś Ć P A Ń S T W O W Y C H P R Z I D S I I B I O R S T U B U D O W L A N O - M O N T A Ż O W Y C H ( C D . ) .

I PO-I I ZY-I tCJA I I- GAI

I L E 211 P R Z S D S I E " ^

I BU” I

inou-i n i o r S T w A

I I C - I

ITWA I A - 19A4 R.

! 1 n - 1985 «.

0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 1 8 I 9 I 10 I 11 I 12 **j— ■»—

I 13 26 PRZEPS INSTAL.PRZEH.*INSTai'9/ A

KATOUICE ROZDZIENS-'G.O 188b B 1454.2

1765.0 1264

1231 924

890 20153

25365 20453

26141 320,2

307.1 284.5

307.4 160.7 192.2 »21

84» 188 155 167

155 2T.4

^ 18.4 27 PRZEdS.'ELfKTROKONT.PW "ELlC0P,9/rA

CHORZOJ BAT.' OBrO<I 4 B 1169.6

1629.3 850

871 594

612 21774

26914 226 93

28042 273.2

411.0 267.3

377.3 166.1 247.2 78»

7«< 214 238 210

218 26.7 28.6 28 PRMPN "MOnTOKWAS* KATOWI Cg9/ A

KATOWICE HUTNICZA 1 8 1245.0

1572.7 955

959 723

724 19778

24317 20256

25269 294.6

346.9 310.1

358.4 186« 1 229.7 816

80« 181 200 190

207 23.3 25.8 29 "ENERGOAPaRATURA* KATOWICE9/ a

KATOWI CE PADEREWSKIEGO 7 B 1143.9

1559.6 1455

1520 1042

1097 18736

22732 18519

23262 317.9

535,1 328.1

545.6 174.9 334.1 7««

71» 220 282 227

288 29.0 40.2 30 PRZ.R.ELFKTR.’PRZE^.WEGl.'eLROlPA

RYBNIK BRZEZIŃSKA 8a B 1189.5

1477.5 855

847 631

621 23285

28707 24034

29937 363.1

436.1 312.9

431.1 191.6 281.2 711

72* 289 274- 249

271 35.1 37.3 31 PRZED. B'Jo.'-HONT.HUTNlCTWA-GLIW A

Gliwice toszecka 101 8 1 1 87.0

1315.2 1055

1007 791

753 21036

22937 20585

22317 327.7

315.4 310.0

305.9 185.2 191.9 73*

771 267 227

252

220 34.4 28.6 32 P.RZED. INSTAL.'PRZE ł. InSTAl9/ A

DĄBROWĄ GOR.’ KASPRZAKA B 850.6

1215.5 843

881 611

636 23135

25878 23981

26452 175.1

341.5 174.1

345.6 83.7 212.3 »19

7ZV 177 272

176

275 21.5 37.8 33 "ELEKTRO.'40NTAZ"HR 3 9/ A

K'TOUICE ROZDZlENSKlEflO 19 B 953.8

•1184.6 844

881 5a3

621 22833

25379 22679

24707 199.6

372.1 188.6

367.0 109.3 197.1 82*

76* 172 239 163

236 19.6 30.9 34 PSZ.EKSP.'äUBOW.'-PIECOEHPOr t* a

GLIWICE NOWOTKI 5 B 634.3

1176.2 680

1062 530

• 820 21693

25790 21782

26474 473.2

690.4 463.2

685.2 242.8 400.9 701

749 299 253 293

251 41.8 33.9 35 •ELfKTROMONTAZ <JR 2"9/ ■ A

KATOWIC» JOZEFOWSkA 6 B 879.5

1173.5 941

1001 630

711 20146

24050 20703

24066 160.9

259.5 162,9

262.3 83.4 118.0 85?

83* 135 161 137

163 16.0 19,4 36 N'iT'MCZE PRZEBSlEa.BUoOiH.9/ A

CZFlADZ RRZEHYSLOWA 21 B 804.6

1100.6 1067

1016 729

709 22586

27122 23853

28745 208.5

250.0 207,0

245.6 101.8 147.9 60*

62rf 195 176 192

.73 23.8 21.0 PRODUK- 1 PRZECIETNE 1 PRZEC1ETNE MIES.IAKUMU-

CJA I ZATRUDN, 2/ 1 WYNAGRODZENIA 3/IlACJA PObSTa- I— r»-—

HOWa 1 /

I I

IWYII1K IPODA- 1*02(9*1 A*«- 1ZYSK©«» ReN*I IFI«A»-1 TIC 1 <tOÜ2*MUlA- IWNOSC I TOW-I 1 ta«* ITł*WO»I PROOO^I'¡OŚĆ I IOGOLEHI RObOT-IOGOLeN I RUBOTN.' I 1 WtA- I SS J KCJ» INETTOI I I NIKOW I

I I GRUPY I I IWYTWOR.I W riLN ZL.'I U OSOBACH

--- *“— I-ń--<— — ■i— w — '— IFINAN- I SOWY 2DOCOO X TYM I I W TYM I SOWA l /SaL-I WY

4/ I DO/ I

1 I

t I

I I . . .

I I I J I •— —«» l ■-«*•«• i-»

I W ZL,* I W MLU ZŁ, I V ZL./1000 2L.

I GRUPY I I WYTWÓR- I I CZEJ I

IS M C K

I 5/ U C J I 1 I t «/ I

l 1

7* 8 /

» --i

I W X I

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :
Outline : PODA IFINAN-I TEK