Działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych województwa katowickiego w latach 1985-1988

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

W LATACH 1985-1988

Katowice 1989

/

(2)

W Y K A Z

PUBLIKACJI WYDANYCH PRZEZ GUS W 1909 R. ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W I N F O R M A T O R E M WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

/dano dla kraju/

1. Rocznik Statystyczny Województw 1908 r.

2. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1900 r.

3. Skład osobowy rad narodowych stopnia wojewódzkiego i podstawowego oraz ich prezydiów.

4. Produkcja roślinna w 1988 r.

5. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą w 1988 r.

6. Szkoły zawodowe w roku szkolnym 1988/09. — 7. Szkolnictwo ogólnokształcące w roku szkolnym 1980/89.

8. Wykorzystanie czasu pracy robotników grupy wytwórczej w 1908 r.

9. Rynek wewnętrzny I-IV kwartał 1988. cz 1,11.

10. Aktualizacja wyceny środków trwałych w gospodarce narodowej. Stan w dniu 1.1 1900.

Poziom cen z 1986 r.

11. Nakłady i wyniki przemysłu uspołecznionego 1988.

12. Zasoby i zapotrzebowanie pasz w nieuspołecznionej gospodarce rolnej w roku gospodar­

czym 1988/89.

13. Wypadki przy pracy w 1988 r.

14. Realizacja zamówień rządowych na produkcję materiałów i wyrobów w 1988 r.

15. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1988 r.

16. Relacje cen w gospodarce żywnościowej w 1987 i w marcu 1988 r.

17. Pogłowie zwierząt gospodarskich oraz struktura i wybrane elementy obrotu stada w 1988 r.

18. Sytuacja socjalno-bytowa młodych małżeństw w 1988 r.

19. Czyny społeczne w 1908 r.

20. Leśnictwo w 1988 r.

21. Przedsiębiorstwa przemysłu uspołecznionego według gałęzi i wybranych branż p r ze my­

słu 1980 r. . •

22. Powierzchnia, ludność oraz obwody spisowe w przekroju terytorialnym.

23. Zatrudnienie i wynagrodzenia w działach: administracja państwowa i wymiar sp rawie­

dliwości oraz finanse i ubezpieczenia w 1900 r.

24. Kooperacja i specjalizacja przemysłowa z zagranicą w 1908 r.

25. Koszty produkcji i rentowność w przemyśle uspołecznionym w 1980 r.

26. Obrót gruntami PFZ i zmiany w zbiorowości indywidualnych gospodarstw rolnych w 19 0 0 r . 27. Rynek wewnętrzny towarów konsumpcyjnych I kwartał 1989.

28. Jakość produkcji przemysłowej w 1988 r.

29. Wyniki finansowe przedsiębiorstw uspołecznionych I-IV kwartał 1980 r.

30. Ośrodki informatyki w 1988 r.

31. Warunki pracy w 1988 r. *•

32. Zwierzęta gospodarskie I kw ar t a ł . 1989 r.

33. Nakłady i wyniki przemysłu uspołecznionego I kwartał 1989.

34. Dochód nardowy Polski według województw w 1986 r.

35. Działalność inwestycyjna w 1900 r.,Część III - Cykle realizacji inwestycji.

36. Wynalazczość w 1908 r.

(3)

SPIS TREŚCI S t r .

UWAGI M E T O D Y C Z N E ... ... 2 UWAGI A N A L I T Y C Z N E / u w a r u n k o w a n i a t o w a r z y s z ą c e d z i a ł a l n o ś c i

p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h , wy niki p r o d u k c y j n e ,

wyniki f i n a n s o w e / ... 5

SPIS TABLIC

W y br an e in f o r m a c j e d o t y c z ą c e p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n ­

tażo wy ch ... 10 Obrót g l ob al ny u s p o ł e c z n i o n y c h p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o -

m o n t a ż o w y c h ... - ... 11 P r o d u k c j a p o d s t a w o w a w e d ł u g r o d z a j ó w o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h .. 11 P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e w u s p o ł e c z n i o n y c h p r z e d s i ę b i o r s t w a c h

b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h ... 13 Wy da j n o ś ć pracy w u s p o ł e c z n i o n y c h p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o ­

w l a n o - m o n t a ż o w y c h ... 14 W y n a g r o d z e n i a os o b o w e i p r z e c i ę t n e w y n a g r o d z e n i a m i e s i ę c z n e 15 Prz e ci ęt na liczba go dz in p r z e p r a c o w a n y c h przez 1 ro b o t n i k a

grupy w y t w ó r c z e j w p a ń s t w o w y c h p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a ­

n o - m o n t a ż o w y c h : ... ... 16 D y na mi ka p r o d u k c j i po d s t a w o w e j , p r z e c i ę t n e g o z a t r u d n i e n i a ,

p r z e c i ę t n e g o m i e s i ę c z n e g o w y n a g r o d z e n i a , w y d a j n o ś c i pr ac y oraz p r z e c i ę t n e j liczb y g o dz in p r z e p r a c o w a n y c h w u s p o ł e c z ­

ni o n y c h p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h ... 17 I n w e s t y c y j n e pl ace i linie bu d ó w oraz o b i e k t y u s p o ł e c z n i o ­

nych p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h ... 17 P r od uk cj a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h oraz e l e m e n t ó w w y p o s a ż e n i a

mi es z k a ń ...

1 9

Ws ka źn ik i f i na ns ow e p a ń s t w o w y c h p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o -

m o n t a ż o w y c h ...

1 9

Wskaźnik i fi nans owe s p ó ł d z i e l c z y c h p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o -

m o n t a ż o w y c h ... . 20

Op ra co wa ła mgr Iwona PUDO

(4)

UW AGI METODYCZNE

N i ni ej sz a pu bl ik ac ja za wiera dane s t a t y s t y c z n e c h a r a k t e r y z u ­ jące d z i a ł a l n o ś ć p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h w w o j e w ó d z ­ twie k a t o w i c k i m w latach 1985-1988.

Dane zaw art e w pu bl ik acj i zostały pogrupowane' we dł ug form wł as no śc i oraz w uk ła dz ie gałęzio wym . W g r u p ow an iu we dł ug form wł asn o śc i u s p o ł e c z n i o n e p r z e d s i ę b i o r s t w a b u d o w l a n o - m o n t a ż o w e z o s t a ­ ły p o d z i e l o n e na:

1/ p r z e d s i ę b i o r s t w a p a ńs tw ow e - je dno stk i dz i a ł a j ą c e na zasadzie pełn eg o ro z r a c h u n k u g o s p o d ar cz eg o, dy s p o n u j ą c e środkami i p r z e d ­ miotami pracy pr zyz n an ym i im przez państwo, po s i a d a j ą c e s a m o ­ dz ie l n o ś ć go s p o d a r c z ą w g r a n i c a c h u s t a l o n y c h o d po wi ed ni mi p r z e ­ pisami .

2/ p r z e d s i ę b i o r s t w a s p ó ł d z i e l c z e - jednost ki w p i s an e przez sąd do rejest ru sp ół dz iel ni, ma ją ce na celu pr o w a d z e n i e dz ia ła ln ośc i go sp od ar cz ej , dz i a ł a j ą c e na po ds t a w i e sta tutu i dz ie lą ce zysk po mi ęd zy sw oi ch członków. Środki i pr z e d m i o t y pracy st anowią wł as no ść c z ł o n k ó w - u ż y t k o w n i k ó w i cz ło n k ó w - pr acowników.

Przy gr u p o w a n i u p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h według gałęzi zaliczono:

1/ do bu d o w n i c t w a og ól ne go - w y k o n a w s t w o robót o g ó l n o b u d o w l a n y c h , i n w e s t y c y j n y c h i re m o n t o w y c h oraz w y k o n a w s t w o robót i n w e s t y c y j ­ nych bu d o w n i c t w a ogólnego,

2/ do b u d o w n i c t w a „ p r o d u k c yj no -u s łu go we go - w y k o n a w s t w o robót o g ó l n o ­ bu do wl any ch, in we sty cyj ny ch, r e m o n t ow yc h i i n s t a l ac yj ny ch b u d o w ­ nictwa p r o d u k c y j n o - u s ł u g o w e g o oraz w y k o n a w s t w o mo nt aż u k o n s t r u k ­ cji m e t a l o w y c h oraz maszy n i urządzeń,

3/ do bu d o w n i c t w a s p e c j a l i s t y c z n e g o - wy k o n a w s t w o robót górniczo- dołowych, s i e c io wy ch e n e r g e t y c z n y c h i te le ko mu ni k a c y j n y c h , lądo- w o - i n ż y n i e r y j n y c h , w o d n o - i n ż y n i e r y j n y c h , wo dn o - m e l i o r a c y j n y c h , rol nych i le śnych oraz p o zo st ał e wy k o n a w s t w o robót bu dow n ic tw a s p e c j a l i s t y c z n e g o ,

4/ do jednos tek p o m o c n i c z y c h bu d o w n i c t w a - jednost ki obsługi s p r z ę ­

towej i t r a n sp or to we j bu do wn ic tw a, jednostki us łu go we związane

z w y k o n a w s t w e m robót b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h , jednostki ge ne ra ln eg o

(5)

r e a l i z a t o r s t w a inwestycyjnego, jednostk i p r z e m y s ł o w e j pr od ukc ji p o ­ mo cn i c z e j wc h o d z ą c e w skład p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h oraz po zo s t a ł e jednost ki p o m o c n i c z e budownic twa .

Części ta be la r y c z n a o p r a c o wa ni a zawiera in fo rm ac je o obrocie g l o b a l n y m i jego poc hodnych, zat ru dn i en iu , w y n a g r o d z e n i a c h i czasie pracy / r o b o t n i k ó w grupy wy tw ór cze j/, ujęte w t a bl ic ac h zbi o rc zy ch dla wo j e w ó d z t w a w po dz ial e na formy wł asn ośc i i ga łęz ie budownictwa, Oprócz tego in fo rm ac je d o ty cz ąc e pro duk cj i m a t e r i a ł ó w dla b u d o w n i c ­ twa i w y n i k ó w d z ia ła ln oś ci fi na nso wej p r z e d s i ę b i o r s t w bu do wl an o- m o n t a ż o w y c h takich jak: akumulacja finansowa, wynik finansowy, po dat ek d o ­ chodowy, p o zi om k o s z tó w wł as n y c h sprzedaży, a k u m u l a t y w n o ś ć i zys- k o w n oś ć pr od u k c j i oraz r e n t ow no ść netto.

M a t e r i a ł e m źr ódł o wy m do tablic z b i o rc zy ch były tablice w y n i ­ kowe sp o r z ą d z o n e na p o ds ta wi e B-06 -/ro czn e s p r a w o z d a n i e z p r o d u k ­ cji, z a t r u d n i e n i a i wy n a g r o d z e ń p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o ­ wych/ In fo rm ac je d o ty cz ąc e 1988 r. zos tał y ujęte bez jednos te k umo w ni e zwanych małymi.

Tab lice d o ty cz ąc e w y n i kó w f i n a n s ow yc h p r z e d s i ę b i o r s t w bu do wl an o- m o n t a ż o w y c h zo sta ły op r a c o w a n e na p o ds ta wi e F-01 - / mi es ię cz ne s p r a w o z d a n i e finansowe/

%

Dane do ty c z ą c e obrotu g l o b a l n e g o ob ej mu ją sumę pro duk cj i p o d ­ st aw ow ej wł asnej, oraz p o m o cn ic ze j pr od uk cj i p r z e m y s ł o w e j i usług p r o d u k c y j n y c h p r z e z n a c z o n y c h na po tr ze by włas ne oraz na zbyt.

Pr od uk cj a po ds ta wo wa p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h ob ej m u j e p r o d u k c j ę b u d o w l a n o - m o n t a ż o w ą , tj. roboty b u d o w l a n o - m o n t a - żowe w za kr esi e inwestycji, remontów, bu d o w n i c t w a ty mc za s o w e g o na p l a c a c h budów, robot y e k s p l o a t a c y j n e gó rn icz e wy k o n y w a n e w toku bu d o w n i c t w a g ó r n i c z e g o do ło we go oraz inne roboty o ch ar ak te rz e ek s p lo at ac yj ny m .

Prod uk cj a b u d o w l a n o - m o n t a ż o w a ob ej mu je w a r t oś ć produkcji

s p r z ed an ej / z a f a k t u r o w a n e j / oraz war t oś ć ró żni cy st an ów robót w t o ­

ku w końcu i na początku roku. War t oś ć pr od uk cj i nie ob ej muj e w a r ­

tości robót w y k o n y w a n y c h poza gr an ic am i kraju. Z wart oś ci produkc ji

po d s t a w o w e j p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h wy d z i e l o n o w a r ­

tość robót in we sty cyj ny ch.

(6)

Dane do t y c z ą c e za tr ud n i e n i a w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h bu do wl an o- m o n t a ż o w y c h ob ej mu ją osoby za t r u d n i o n e na p o ds ta wi e stos un ku pracy, tj. um owy o pracę, po woła nia, wybo ru lub mi ano wan ia , cz ło nk ów z o r g a ­ n i z o w a n y c h grup roboczych, a także osoby od b y w a j ą c e ws tę pn y staż pracy. Do z a t r u d n i o n y c h nie zal icz a się uczniów, osób w y k o n u j ą c y c h pra cę nak ł ad cz ą oraz z a t r u d n i o n y c h za granicą.

Wy d a j n o ś ć pracy stanowi iloraz pr odu kcj i i p r z e c i ę t n e g o z a t r u ­ dni eni a w ciągu roku.

Do w y n a g r o d z e ń zostały za l i c z o n e w y pł at y w y n a g r o d z e ń o s ob ow yc h łącznie z r e k o m p e n s a t a m i p r a c o w n i c z y m i oraz wy pł at am i z zysku

i z nadw yżk i bi l a n s o w e j w sp ół dz ie ln ia ch .

Pr z e c i ę t n e w y n a g r o d z e n i e m i e s i ę c z n e st anowi iloraz wy n a g r o d z e ń o s o b o w y c h w y p ł a c o n y c h w ciągu roku /ł ąc zni e z re ko m p e n s a t a m i p r a c o w ­ ni cz ymi oraz z wyp ła t am i z zysku do p o dz ia łu i z cz yst ej nadwyżki w sp ół dz ie l n i a c h , bez w y n a g r o d z e ń u c z n ió w i osób w y k o n u j ą c y c h pracę n a k ł a d c z ą / i p r z e c i ę t n e g o z a t r u d n i e n i a dz ie l o n y przez 12.

In fo rm ac je o czas ie pracy do ty cz ą wy łą c z n i e ro b o t n i k ó w grupy wy t w ó r c z e j z a t r u d n i o n y c h w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h . Do czasu p r z e p r a c o w a n e g o za licza się god zin y p r z e p r a c o w a n e przez ro b o t n i k ó w grupy w y t w ór cz ej w cz as ie no rm a l n y m i na dli czb ow ym.

Aku m ul ac ja z c a ł o k s z t a ł t u dz ia ła l n o ś c i stanowi na dw yż kę p r z y ­ c h od ów p i e n i ę ż n y c h uz y s k a n y c h ze s p rz ed aż y w y r o bó w i usług, nad k o sz ta mi wł as nym i tej sprzedaży, sk o r y g o w a n ą o saldo strat i zysków n a dz wy cz a j n y c h . Ak um ul ac ja finanso wa może pr z y j m o w a ć za równo w a r t o ­ ści do da t n i e jak i ujemne.

Wynik finanso wy stanowi r ó żn ic ę międ zy p r z y c h o d e m ze s p r z e ­ daży a ko sz tam i wł as ny mi tej sprz eda ży, zw ię ks zo ną o na leż ne dot acj e i z m n i e j sz on ą o po da tek ob ro tow y oraz sk o r y g o w a n ą o finans owe r o z l i ­ czen ia wy ró wn awc ze, ró żnice w y r ó w n a w c z e cen, a także saldo strat i zysk ów na d z w y c z a j n y c h . Wynik fin an s ow y dodatni jest zyskiem, zaś ujemn y stratą p r ze ds ię bi or st w a.

Pod ate k do c h o d o w y jest p o d a t k i e m p ł a c o n y m od o s i ą g n i ę t e g o z y s k u .

Dane o obr oci e gl ob a l n y m i jego po c h o d n y c h ujęte w tablica ch

w licz bac h b e z w z g l ę d n y c h w y k a z y w a n e są w cena ch r e a l i z a c j i ,na to mi as t

dyn ami ki w y l i c z o n o na pod s ta wi e cen p o r ó w n y w a l n y c h z 1984 r.

(7)

UW AGI ANALITYCZNE

I. U W A R U N K O W A N I A TOWA RZY SZĄ CE OZ IA LA IN OŚ CI BUffOWLANO-MONTAZOWEJ

Reforma gos po d ar cz a w latach 80-tych w d e c y d u j ą c y m stopniu wpły nę ła na re s t r u k t u r y z a c j ę bu downictwa. W wyniku tego

w y st ąp ił y zmiany w za kresie s t r u k t ury o r g a n i z a c yjnej p r z e d s i ę ­ b i o r st w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h .których liczba w wo j-ewództwie k a t o w i c ­ kim w latach 19 85 -19 88 wzr osła z 181 do 218, tj. o 2 0 “;. N a j w i ę ­ ksza k o n c e n t r a c j a p r z e d s i ę b i o r s t w wy st ąpi ła na te renie Katowic, Gliwic, Tychów, Bytomia i Rybnika. Zmiany w liczbie p r z e d s i ę b i o r s t w były z r ó ż n i c o w a n e w zależności od gałęzi. Z d e c yd ow an ie najwyższy, bo prawi e dwukrotny, wzrost wy st ąp ił w b u d o w n i c t w i e ogó ln y m/ z 76 w 1985 r. do 110 w 1988 r./, w bu do wn i c t w i e p r o d u k c y j n o - u s ł u g o w y m wzrost był rzędu 10%. Niewielki spadek wyst ąpi ł w 1988 r. w b u d o ­ w n ic tw ie s p e c j a l i s t y c z n y m i j e d n o s tk ac h pomocn ic zyc h. W ogólnej li czbie p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h r ijwiększy potenc jał sta no w ił y p r z e d s i ę b i o r s t w a bu do wn ic tw a og ól neg o - ponad połowę

ogó lne j liczby pr ze ds ię b i o r s t w . P r z e d s i ę b i o r s t w a p r o d u k c y j n o - u s ł u - gowe st an owi ły 30%, s p e c j a l i s t y c z n e około 20%. Najm ni ej - bo

około 5% było jednos tek po moc nic zy ch. O m aw ia ne wyżej zmiany w okresie 4 o s ta tn ic h lat k s z t a ł t o w a ł y się następuj ąc o:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1985 1986 1987 1988

liczba w odset­

kach

licz­

ba

w odset­

kach

licz ba

■w odset­

kach

licz­

ba

w odset­

kach

O G Ó Ł E M ... 181 100,0 195 100,0 202 100,0 218 100,0

P r z e d s i ę b i o r s t w a budownictwa:

oq ól neg o ... 76 42,0 93 47,7 98 48,5 110 50,5

pr od uk c y j n o -

u s ł u g o w e g o ... 56 30,9 54 27,7 55 27,2 62 28,4

s p ec j a l i s t y c z -

nego ... 38 21,0 37 19,0 38 18,8 37 17,0

jednostki

p o m o c n i c z e ... 11 6,1 11 5,6 11 5,5 9 4,1

Na tereni e wo je wó dz tw a k a t o w i c k i e g o pr ow ad zą również d z i a ł a l ­

ność bu dow l an ą p r z e d s i ę b i o r s t w a mają ce si ed zi bę jednostki m a c i e r z y ­

stej na terenie innych w o j e w ó d z t w . Wy tw or zo na przez nie produkcja

(8)

wy no si ła w 1988 r. 812,8 mld zł, co st an o w i ł o 13,7% og óln ej p r o d u k ­ cji w województwie.. N a j w i ę k s z y udział miały p r z e d s i ę b i o r s t w a z w o ­ jewództw: k r a k o w s k i e g o / 6 , 9%/i c z ę s t o c h o w s k i e g o / 2 , 9%/ R ó w n oc ze śn ie wiele p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n y c h wo j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o p r o w a ­ dzi ło d z i a ł a l n o ś ć b u d o w l a n o - m o n t a ż o w ą na terenie innych wojewó dzt w.

Ogólna w a r t oś ć wy t w o r z o n e j w innych w o j e w ó d z t w a c h pr odu kcj i w y n o ­ siła w 1988 r. 893,9 mld zł, co st an o w i ł o 15% og ól ne j produk cji w y t w o r z o n e j przez te pr z e d s i ę b i o r s t w a . Na j w i ę k s z ą część st an owi ła p r od uk cj a w y t w o r z o n a na ter eni e wo j e w ó d z t w a bi e l s k i e g o / 3 , C V o n a s t ę p ­ nie o p o l s k i e g o A , 7 %/ i l u b e l s k i e g o / l , 3%/.

S y t u a c j ę ____ka dm ow ą p r z e d s i ę b i o r s t w

b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h - w latach 1985-1 988 ch ar ak te r y z o w a ł z roku na rok w y r a źn y spadek. W kraju ogóln a liczba zatrudnionych zmniejszyła się w 1988 r.w st os un ku do 1985 r.o ponad 6%. W w o j e w ó d z t w i e k a t o w i c ­ kim spade k wyn ió sł w o m a w i a n y m okr e si e ponad 7%. Spadek z a t r u d n i e ­ nia o d n o t o w a ł y ró wnież inne dz ia ły go sp od ar ki na ro do we j, m. in . p r z e ­ mysł, transport, rolnictwo. Tak więc pr z e c i ę t n a 1 i c z b a - z a t r u d n i o ­ nych w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h s y s t e m a t y c z n i e

spadała i to praw ie we w s z y s t k i c h g a łę zi ac h d z i a ła ln oś ci bud owlanej, s z c z e g ó l n i e w b u d o w n i c t w i e o g ó l n y m i p r o d u k c y j n o - u s ł u g o w y m /spadek o d p o w i e d n i o o 8,9% i 9,0% w st os un ku do 1985 r./. Sy tu ac ja bard zi ej stabi lna wy s t ę p o w a ł a w b u d o w n i c t w i e s p e c j a ł i s t y c z n y m i je d n o s t k a c h po mo cn ic zy ch , gd zie pr z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e k s z t a ł t o w a ł o się w l a ­ tach 198 5- 1 98 8 na tym samym poziomie. Na j w i ę k s z y udział p r z e c i ę t n e g o z a t r u d n i e n i a w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h miały

w 1988 r. jednost ki p r o d u k c y j n o - u s ł u g o w e 39,4%,a n a st ęp ni e p r z e d s i ę ­ bior st wa bu d o w n i c t w a s p e c j a l i s t y c z n e g o 29,5% i b u d o w n ic tw a o g ól ne go 27,3%. N a j m n i e j s z y ods etek s t an ow ił y jednos tki po m o c n i c z e 3,8%.

P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e w p o s z c z e g ó l n y c h ga łę z i a c h bu do wn ic tw a pr z e d s t a w i a po ni żs ze ze stawienie:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1985 1986 1987 1980

w tys. w odset

kach w tys. w odset­

kach w tys w odset­

kach w tys. w odset­

kach

O G Ó Ł E M ... 165,3 100,0 163,5 100,0 160,4 100,0 153,4 100,0 P r z e d s i ę b i o r s t w a

b u d o w n i c t w a :

og ól n e g o ... 47,1 28,5 45,8 28,0 44,8 27,9 41,9 27,3

pr o d u k c y j n o -

us ł u g o w e g o .. 67,0 40,5 65,6 40,1 63,2 39,4 60,4 39,4

(9)

7

dok. t a b l .

WYSZCZEGÓLNIENIE

198 5 1906 1987 1908

w t ys. w odset­

kach w tys. w odset­

kach w t y s . w odset­

kach w tys. w odset kach P r z e d s i ę b i o r s t w a

bu downie twa/dok y

>

s p e c j a l i s t y c z ­

nego ... 45,3 27,4 45,9 28,1 46,1 20,8 45,3 29,5

j e d n o s t k i

p o m o c n i c z e . . *5,9 3,6 6,2 3,8 6,3 3,9 5,8 3,8

K s z t a ł t o w a n i e się p r z e c i ęt ne j płacy w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h w o j e w ó dz tw a na tle płacy kraj ow ej oraz w z e s ­ tawi en iu z w i o d ą c y m w wo j e w ó d z t w i e dzi a łe m go sp od ark i narodo wej - p r z e m y s ł e m ^ p r z e d s t a w i a po ni żs ze zestawienie:

WY S Z C Z E G Ó L N I E N I E 1985 1986 1987 1980

Pr z e ci ęt ne w y n a g r o d z e n i e m i e s i ę c z n e p r z e d s i ę b i o r s t w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h w o ­

je wó dzt wa og ół em w złotych 27585 32745 30004 66610

pr ze ds ię bi or st w a budo wla -

no-montażowe kraju = 100 126,1 126,4 124,0 120,9

pr z e ds ię bi or st w a p r z e m y s ł o ­ we wo j e w ó d z t w a k a t o w i c ­

kiego = 100 ... 02,9 79,7 79,3 77,2

W latach 80-tych p r z e ci ęt ne mi e s i ę c z n e w y n a g r o d z e n i e w p r z e d ­ si ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h w w o j e w ó d z t w i e k a t o w i c k i m z n a c z ­ nie przewyższyło p r z e ci ęt ne kra j ow e w y n a g r o d z e n i e w o m a w i a n y m dziale.

W 1900 r. różnica ta wyno si ła ponad 20%. W od n i e s i e n i u do pr zem y sł u płace w b u d o w n i c t w i e os iąg nęł y r e l a ty wn ie niski poziom. Najwyższa płaca ut r z y m y w a ł a się na pr ze st rz en i 4 os ta t n i c h lat w p r z e d s i ę b i o r ­ stwach b u d o w n ic tw a sp e c j a l i s t y c z n e g o , n a st ęp ni e w j e d n o s tk ac h p o m o c ­ niczych, gdzie wy st ąp ił zna czny wzrost, zwłaszc za w 1988 r.

Na po do b n y m po zi om ie k s z t a ł t o w a ł y się płace w p r z e d s i ę b i o r ­ stwach b u d o w n i c t w a p r o d u k c y j n o - u s ł u g o w e g o i ogólnego.

Bu d o w n i c t w o napo ty ka na wiele trudno ści zwi ą za ny ch z n i e d o ­

s t a t e c z n ą il ośc i ą ma t e r i a ł ó w _ b u d o w i a n y c h i s p r z ę tu do r o b ót z iemn y c h .

W ost a tn ic h latach za no to wa no niski st opień w y k o r z y s t a n i a maszyn

(10)

y

i n i e d o s t a t e c z n ą ilość np. k o p a re k w i e l o c z e r p a k o w y c h , zgar ni are k żurawi, ła dow are k itp. Po do bn ie n i e k o r z y s t n i e k s z t a ł t u j e się s y t u ­ acja w za o p a t r z e n i u b u d o w n ic tw a w m a t e r i a ł y budowlane. Sza cu je się, źe około 70% m a t e r i a ł ó w zu ż y w a n y c h w b u d o w n i c t w i e w y t w a r z a n e jest poza tym d z i a łe m gospoda rki . Są to przed e w s z y s t k i m ma te r i a ł y b u d o ­ wlane, ur z ą d z e n i a tec h ni cz ne oraz m a t e r i a ł y do robót insta lac yj nyc h, el em e n t y wy p o s a ż e n i a mieszkań. Tak więc w głównej mier ze pro duk cj a b u do wl an a i jej jakość zależy od pro d uk cj i pr ze mys łow ej . W o s t a t ­ nich latach wy st ąpi ł praw ie dw uk r o t n y wz ro st pr od uk cj i cementu

i cegły w a p i e n n o - p i a s k o w e j , je dn ak że jest ona nadal n i e w y s t a r c z a j ą c a i nie za sp oka ja stale ro sn ący ch po trz eb bud own ic twa . Za no tow an o

w y r a źn y spadek w pr od ukc ji wapna, pustaków, cegły. Po dobna sytuacja z a i s tn ia ła w pr odu k cj i el em e n t ó w wy p o s a ż e n i a mieszkań.

II. WYNIKI PR O D U K C Y J N E

War t oś ć p r o d ukcji po d s t a w o w e j u s p o ł e c z n i o n y c h p r z e d s i ę ­ b i o r st w b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h w latach 1905-1 980 s y s t e m a t y c z n i e wzr ast ała . W p r z e l i c z e n i u na ceny stałe z 1984 r. wz ros t w stos unk u r o c z ny m wy nos ił od 16% do 24%.

8

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 1905 1906 1987 1908

P r od uk cj a p o d s ta wo wa w cenac h b i eż ąc yc h

w min zł ... 252395,8 306456,5 372313,1 60 273 1, 8 w cenac h stałych

1984=100 ... 104,7 99,3 98,0 100,3

P o do bn ie k s z t a ł t o w a ł a się pro d uk cj a na 1 zatrudnioi.jgo

w cenac h stałych. Og ólnie p r od uk cj a po ds ta wo wa na 1 zat r ud ni on eg o

w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h wz rosła w cenac h b i e ż ą ­ cych z 1526,7 tys. zł w 1985 r. do 3928,7 tys. zł w 1988 r. N a j w i ę ­ kszy udział w ob roc ie g l ob al ny m miały w 1988 r. p r z e d s i ę b i o r s t w a bu d o w n i c t w a s p e c j a l i s t y c z n e g o /35,5%/, na st ę p n i e p r o d u k c y j n o - u s ł u -

\ *

gowe /3 5 ,1%/, bu d o w n i c t w o ogólne p a r t y c y p o w a ł o w obr oci e g l ob al ny m w 25.0%. N i e z na cz ny udzi ' ’ ' /:% p o si ad ał y jednos tki pomocnicze.

B u d o w n i c t w o — kl uc zo wy dział g o s p o d a r k i , w o s t a ­

tnich latach nie wy wi ąz uj e się ze s t awia nyc h p r z ed nim z a d a ń . U t r z y ­

mu ją cy się stan k r yz ys ow y w d z i a ła ln oś ci i n w e s t y c y j n o - b u d o w l a n e j

s z c z eg ól ni e ostro uw id ac zni a się w b u d o w n i c t w i e mie szk an iow ym.

(11)

9

W w o j e w ó d z t w i e k a t o w i c k i m w 1980 r. oddan o do użytk u w go sp od ar ce u s p o ł e c z n i o n e j og ół em 458 bu dy nk ów mi esz ka l ny ch , tj. mniej o 33 budynki niż w roku 1987. Efekty te były zb li żon e do roku 1986.

S y s t e m a t y c z n i e spada liczba o d d a wa ny ch mieszkań, co ilustruje p o ni ż s z e ze stawienie:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 1905 1906 1907 1900

Liczba od da ny ch mi es z k a ń w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o ­

nej ... 17732 16546- 16441 13040

rok p o pr ze dn i = 100 .... 08,0 93,3 99,4 04,2

rok 1985 = 100 ... 100,0 93,3 92,7 70,1

Je d n o c ze śn ie wciąż rosną koszty - pr ze cięt na cena ko sz to ry so wa jednego metra kw ad ra to we go po wi er zchn i użytkowej w budy nk ac h m i e s z ­ ka lnyc h odda nych do użytku w g o s p od ar ce u s p o ł e cz ni on ej w L985 r.

wyno si ła 32,5 tys. zł, a w 1988 r. 82,4 tys. zł.

Wydł uż on e w ostatnic h latach cykle b u d o w nictwa m i e s z k a n io we go , od 1987 r. ulegają st op ni owem u skracafliu. W 1908 r. pr ze ci ęt ny cykl budowy wynosił 22,2 mies iąca /w 1987 r. - 25,6 m i e s i ą c a ^ p o d c z a s gdy w 1985 r. wynosił 32,5 miesiąca/. Jednakże sk róce nie pr ze ci ęt ne go rz ec z y w i s t e g o cyklu realizacji budy nk ów m i e s z k a l n y c h - mogące świa dc zy ć o poprawie sytuacji - fakt ycznie wynika z prze ka zy wa ni a m i es zk ań pr z y s z ł y m loka to ro m do in dy wi dual nego w y k o ńc ze ni a po p r o ­ t o k o la rn ym odbi or ze budynku od wykonawcy. W tym przy pa dk u protokół odbioru stanowi termin zako ńcze nia cyklu realizacji, choć prace wyko ńc ze ni ow e, p r o w ad zo ne przez lokatorów nadal trwają.

III. WYNIKI FINANSOWE

Reforma gospodarcza, a w d e c y d u j ą c y m stopniu jej założenia do ty cz ąc e s a m o f i n a n s o w a n i a i s a mo dz ie ln oś ci wpły nęły na p o p r a w ę w y n ików fi na ns ow yc h prze dsię bi or st w . Wskaźnik rent owno ści netto będący relacją wyniku finansoweg o do kosztu włas nego sprzedaży

wynosił w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o w l a n o - m o n t a ż o w y c h w 1988 r. 26,5%, tj.n 1,5 punktu więcej niż w 1987 r,a o 4,4 p-ktu więcej niż w 1985 r.

W pr zemy śle wska źnik ten był niższy niż w bu do wn ic tw ie i wynosił 20%.

Zaznacza się również wyraźny wzrost zysku w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h b u d o ­

w l a n o - m o nt aż ow y ch , jest on jednak bard ziej skut kiem wzrostu cen a n i ­

żeli więk szej efek tywności pracy.

(12)

T a b l . 1. WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEOSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 10

WYSZCZEGÓLNIENIE 1985 1986 1987 1980 Polska

1900=100

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe 181 195 202 210 10,9

w tym przedsiębiorstwa:

budownictwa ogólnego ... 76 93 90 110 11,1

budownictwa produkcyjno-usługo-

wego ... 56 54 55 62 12,3

budownictwa specjalistycznego .... 38 37 38 37 10,5

pomocnicze budownictwa ... 11 11 11 9 5,8

Obrót globalny w uspołecznionych przedsiębiorstwach bu do wlano-monta­

żowych /ceny bieżące/ w mld zł ... 341,2 416,0 509,1 825,3 19,3

3 /

w tym produkcja podstawowa ... 252,4 306,5 372,3 602,7 20,1

3 /

Produkcja podstawowa w us po łe cz ni o­

nych przedsiębiorstwach budowlano-

montażowych /ceny stałe/ 1985 = 100 100,n 116,6 114,2 114,5 X

Przeciętne zatrudnienie w uspołecz­

nionych przedsiębiorstwach budowlano-

montażowych w t y s ... 165,3 163,5 160,4 153,6 17,8

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w uspołecznionych przedsiębiorstwach

budowlano-montażowych w zł ... 27585 32744 38804 66612 121,0 Kubatura budynków oddanych do użytku

w h m ł ... 10,2 9,9 11,1 10,0 7,1 Fluktuacja - współczynnik zwolnieńb//

w % ... 23,9 26,4 27,9 29,0 X

zwolnienia w drodze wypowiedzenia p r z e z :

zakład pracy ... 0,7, 0,6 0,7 0,7 X

pracownika ... 5,0 7,6 7,8 7,7 X

zwolnienia z tytułu porzucenia

pracy ... 6,1 5,0 5,3 7,1 X

Czas nie przepracowany /bez urlopów/

w

\

nominalnego czasu pracy ... 10,0 9,8 11,5 11,0 X

w tym z tytułu:

zwolnień z powodu chorób ... 7,2 6,7 8,4 0,1 X

nieobecności nie usprawiedliwio­

nych ... 0,3 0,2 0,3 0,3 X

a/ Budowlano-montażowa, b/ Stosunek liczby zwolnień w danym roku do stanu zatrudnienia w ostatnim dniu roku poprzedniego.

(13)

T a b l . 2. OBRÓT GLOBALNY W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BIJOOWLANO-MONTAZOWYCH /ceny bieżące/

Obrót globalny

ogółem

produkcja poda Ławowa pomocnicza

usłuyi produkcyjne WYSZCZEGDLNIŁN1E

razem w tym roboty inwestycyjne

produkcja przemysło­

wa w milionach złotych

O G Ó Ł E M ... 1985 1906 1987, 1980'

341223.5 415995,3 - 509127,7

025347.6

252395.0 306456,5 372313.1 602731,8

156546.5 191412.5 231160,4 374043.6

49706,1 62355.0 79035.0 129114,0

39121.6 47103.0 57779.6 93501.0 Przedsiębiorstwa :

państwowe ... 1985 1906 1907 1900 a

335530,7 407811.6 499141,2 810370.6

247291,3 290990,7 363204,5 509441,1

155833.5 190277,1 230263.6 372591,4

49439,8 62034.2 70602.2 120232,9

30007.6 46706.7 57254.5 92696.6

spółdzielcze .... 1905 1986 1907 1980

5684,8 8129,3 9040,2 14695,3

5104,5 7465,0 0090,3 13034,0

713,0 1135.3

904,6 1443.4

266,3 321,6 432.0 056.0

314.0 341.0 525.1 805,3

Przedsiębiorstwa budow­

nictwa: ♦

ogólnego ... 1905 1906 1907 1980a

92416,5 107500,6 129729,0 206179,2

65240.3 75754.3 90139,9 142064,7

49198,6 57632,3 67982,9 111537,1

17972,5 21632,0 27614,7 44499,9

9203,7 10202.3 11974.4 10814,6

produkcyjno-

usługowego 1905 1986 1907 1900a

124454,5 152026.0 .102044,7 289645.1

00677,3 100410,0 120000,9 200062,2

59910,0 75230,5 07069,8 135670,1

23671,5 29531,3 37105,2 60560,7

12105.7 14076.7 17730,6 29022,2 specjalistycznego 1905

1906 1907 1980a

114402.0 140115.1 174439,0 293126,7

90301,7 120040.0 149459.0 252670,9

47262,7 57048.5 71693.6 119975,7

6249,0 0245,9 10047,5 16999,4

9051,3 11020,4 14933.3 23440.4

jednostki pomocnicze

1985 1986 1987 190E?'

9950,5 15464,0 22114,2 36396,6

176,5 2234,7 4705,3

• 7126,0

174,4 1493,2 3622,1 6860,7

1013,1 2946.7 4267.7 7054,0

7960,9 10203,4 13141,2 22216,6 a/ Dane nie obejmują jednostek tzw. małych.

Tabl.3.PRODUKCJA PODSTAWOWA USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH /ceny bieżące/

LATA

RODZAJE OBIEKTÓW

Ogółem Roboty Roboty pozainuestycyjne inwestycyjne

remonty pozostałe roboty w milionach złotych

O G Ó Ł E M ... 1905 1906 1907 1980*

252395.8 306456,5 / 372313,1 602731.8

156546.5 191412.4 231160.4 374043.6

47600.0 53096.0 66672,7 105065,5

40160,5 61140,1 74472,0 123622,7

(14)

12

T a b l .3. PRODUKCJA PODSTAWOWA USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘOIURSTW BUDOWLAND-MUNTAŻUWYCH WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDUWLANYCH /cd./

Ogółem Roboty

inwestycyjne

Roboty poza inwestycyjne LATA

RODZAJE OBIEKTÓW

remonty pozostałe roboty w milionach złotych

Budynki mieszkalne i użytku

publicznego ... 19B5 62831,0 52640,5 0219,0 1971,5

- 1986 75215,0 63124,7 9691,7 239a, 6

1987 87623,4 73431,1 11576,3 2616,0

198EP' 138935,5 119013,8 17110,4 -2803,3

Budynki i hale przemysłowe 1985 34706,4 24144.6 9980,6 661,2

produkcyjne i energetyczne 1986 40730,1 30040,6 9773,4 916,1

1987 46113,2 32922,5 12260,9 929,8

m e 37 76364,0 54030,6 20874,9 1458,5

Budynki produkcyjne rolnictwa 1985 721,4 560,0 159,3 2,1

i leśnictwa 1986 810,2 401,3 402,5 6,4

1987 516,5 369,9 143,4 3,2

1988a/ 1000,0 680,5 304,0 15,5

Budynki i hale składowe

transportu i łączności, 1985 9964,6 6312,5

2206,7 1445,4

handlowo-usługowe, 1986 11270,2 7464,1 2514,3 1291,8

pozostałe produkcyjne ¡987 16102,7 10986,2 ■3874,9 1241,6

i usługowe 1988 a‘ 22097,8 15144,8 4716,0 2236,2

Budynki przemysłowe i składowe 1985 15166,2 7364,4 7605,6 196,2

nazienme 1986 19910,2 10493,7 9262,1 154,4

1987 24048,3 12009,8 11702,3 336,2

19803/ 36135,4 16986,7 18774,0 374,7

Budowle górnicze dołowe .... 1985 48440,4 10596,0 512,5 37331,9

1986 61170,8 13244,6 725,6 47200,6

1987 78030,2 18586,4 884,1 58559,7

1988a' 127102,4. 24819,2 1072,3 100490,9

Budowle inżynierskie lądowe 1985 55421,2 39665,4 12367,4 • 3300,4

1986 70127,3 50901,2 14229,5 4996,6

1987 85690,1 63275,2 16465,6 5949,3

19883/ 142839,3 100418,3 26553,4 7867,6

Budowle inżynierskie wodne .. 1985 7714,0 6051,4 659,0 1003,6

1986 10520,5 0352,8 669,8 1505,9

1987 13544,4 11212,2 771,5 1560,7

19888/ 21817,2 17761,1 1147,0 2900,3

Linie i sieci elektro­ 1905 9749,2 7875,0 1633,2 241,0

energetyczne,elektrotrakcyjne 1986 7219,7 5482,4 1485,2 252,1

i telekomunikacyjne 1987 9051,2 6390,7 2278,1 302,4

* 1980a/ 17704,4 12632,0 4246,6 025,0

Melioracje wodne,rolne 1985 213,4 174,8 18,4 20,2

i leśne 1986 260,0 222,1 37,0 0,9

1987 949,7 671,0 260,3 10,4

1988°' 1995,5 1218,7 708,1 68,7

Zasadzenia wieloletnie 1985 376,1 326,4 5,5 44,2

i urządzenia terenów 1986 489,7 362,5 12,2 115,0

zielonych 1987 295,8 198,0 22,8 75,0

1900a^ 596,9 513,9 13,2 69,0

(15)

T a b l .3.PRODUKCJA PODSTAWOWA USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem Roboty inwestycyjne

Roboty pozainwestycyjna remonty pozostałe roboty w milionach złotych

Montaż maszyn i urządzeń 1905 nie związanych z obiektaniil936 ujętymi w w/w wierszach 1987

19CBa

a/Dane nie obejmują Jednostek t

7011,9 8724,0 10347,6 16062,5

zw.małych .

835,5 1322.4 1115.4 2024,0

4313.6 5092.7 6424,5 8735,1

1062,0 2309,7 2B07,7 4503,4

Tabl. 4. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych

P Parrł-

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

w tyra robotnicy grupy wytwórczej

rLdOU"

wnicy w produkcji

no stano- razem

razem

podstd- wowej

pomocni­

czej przemyśle wej

w usługac produkcyj nych

^ wiskach . ti.ierobo tniczyct

O G Ó Ł E M ... 1985 165322 120975 118243 00316 10753 19174 36347 1986 163497 127457 116796 79785 10007 19004 36040 1987 160426 124676 114626 77966 10101 10559 35750

Przedsiębiorstwa:

1988 153416 119095 109696 74300 17354 17962 34321

państwowe ... 1985 160953 125543 114992 77442 10615 18935 35405 19B6 157939 123117 112661 76090 17076 10607 34022

!987 1900 '

154590 120153 11033C 74060 17991 10287 34437 147742 114731 105593 70740 17207 17646 33011

spółdzielcze ... 1905 4369 3427 3251 2874 138 239 942

1906 5510 4298 4093 3687 131 275 1212

1987 5750 4-440 4213 3831 110 272 1302

1980a 5553 4269 4011 3540 147 316 1204

Przeds. budownictwa:

ogólnego ... 1905 47110 36479 •32539 21118 6544 4077 10631

1906 45047 35436 31666 20660 6257 4749 10411

1907 44844 34619 31040 20086 6225 4737 10225

1988 41868 32200 20017 18314 5923 4500 9500

p rodukcyjno-usługowego 1985 67046 52159 40376 32437 8865 7074 14887 - 1986 65569 50909 47143 ■ 31630 0600 6905 14660

1987 63172 40919 45290 30000 0445 6773 14253

1988 s 60431 46311 42901 20280 0051 6570 14120 specjalistycznego ... 1985 45310 35756 33130 26714 2422 4002 9554

1906 45942 36320 33601 27139 2346 4116 9614

1907 46087 36221 33732 27247 2303 4102 9066

1988 a 45255 35946 33796 27420 2347 4021 9309

jednostki pomocnicze 1985 5856 4501 4190 47 922 3221 1275

1906 6139 4704 4306 356 796 3234 1355

1907 6323 4917 4540 553 1040 2947 1406

1 9 0 0 5 0 6 2

a/ Dane nie obejmują jednostek tzw małych 4550 4102 358 1033 2791 1312

(16)

14

Tabl. 5. WYDAJNOŚĆ PRACY W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /ceny bieżące/

Obrót

globalny Produkcja podstawowa

Pomocnicza produkcja przemysłowa

Usługi produkcyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE na 1 robotnika grupy wytwórczej

na 1 zatrudnionego ogółem

produkcji podstawowej

pomocniczej produkcji przemysłowej

usług

produkcyjnych w tysiącach złotych

O G Ó Ł E M ... 1905 2064,0 1526,7 3142,5 2650,6 2040,3

1986 2544,4 1874,4 3841,0 3462,9 24C2,0

1987 3173,6 2320,0 4775,3 • 4366,3 ' 12,3

1988 5379,0 3920,7 0103,4 7440,0 >205,5 ,

Przedsiębiorstwa:

państwowe ... 1985 2084,7 1536,4 3193,2 2655,0 2049,5

1986 2582,1 3228,0

1093,1 3929,0 3470,3 2503,7

1987 2350,0 4905,3 4369,0 3130,9

19883' 5405,0 3989,7 8332,5 7452,4 5253,1

spółdzielcze ... 1985 1301,2 1168,3 1776,1 1929,7 1313,8

1906 1475,4 1355,0 2024,9 7455,1 1243,1

1987 1712,7 1546,1 2320,6 3934,4 1930,6

1988 2646,4 2347,2 3673,6 5323,4 2540,2

Przedsiębiorstwa budownictwa:

ogólnego ... 1905 1961,7 1384,9 3089,3 2746,4 1087,2

1906 2346,7 1652,3 3666,7 3457,2 2148,3

1907_, 2892,9 2010,1 4407,7 4436,1 2527,9

1908 4924,5 3412,3 7000,0 7513,1 4100,0

produkcyjno- 1905 1056,3 1322,6

/

2733,0 2670,2 1711,3

usługowego 1906 2330,8 1653,5 3427,7 3430,7 2154,5

19B7a/

1908 2894,4 • 2026,4 4255,6 4393,8 2617,3

4793,0 3310,6 7074,3 7522,1 4417,4

specjalistycznego 1985 2524,9 2169,5 3679,0 2580,1 2461,6

1906 3049,0 2613,1 4423,5 3514,9 2871,3

1907 ,

1900a/ 3735,0 3243,0 540,3 4216,3 3640,5

6477,2 5503,4 9212,4 “43,1 5331,5

jednostki pomocniczel905 1699,2 30,1 3755,3 1966,5 2471,6

1986 2519,1 364,0 6277,2 3701,9 3179,0

1987a/

1900

3497,4 744,2 8500,7 4072,2 4459,2

6208,9 1215,6 19905,1 6020,7 7960,1

a/ Dane nie obejnują jednostek tzw. ni3’ych

(17)

T a b l . 6.WYNAGR00ZENIA OSOBOWE I P R Z C C I Ę

1

NF WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH____________________________________________

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - wynagrodzenia osobowe w min zł b - przeciętne wynagrodzenie

miesięczne w złotych

Ogółem

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

. i pokrewnych Praco­

wnicy na stano­

wiskach nierobo­

tniczych razem

w tym robotnicy grupy wytwórczej

razem

■w produkcji w usłu­

gach produkj cyjfiycf podstawo­

wej pomocniczej przemysłowo;

O G Ó Ł E M ... 1985 a 54724,7 42493,7 40506,1 29296,8 5448,0 5761,3 12231,0

b 27505 27456 28547 30397 24209 25039 20042

1986 a 64243,0 49936,1 47592,6 34679,8 6240,0 6672,0 14306,9

b 32744 32649 33957 36222 26CG1 29257 33001

1907 a 74056,3 57763,2 55143,7 39951,4 7333,8 7058,6 17093,1

b 30004 30609 40090 42702 33763 35206 39044

1980 a 122697,6 93575,0 89140,7 64457,0 11902,0 12701,7 29122,6

b 66640 65476 67718 72216 57153 5?300 70711

Przedsiębiorstwa:

53256,8 41321,9 39367,9 20270,5 5410,0 5679,4 11934,9

b 27574 27428. 28529 30430 24219 24995 20091

1986 a 62021,4 40192,5 45904,4 33137,4 6195,9 6571,1 13028,9

* b 32724 32620 33955 36200 28004 29303 33094

1907 a 72065,9 55506,0 53050,5 30044,1 7209,4 7717,1 16479,9

b 38040 30552 40067 42000 33764 35166 39079

1980 a 110399,4 90313,2 06029,0 61690,3 11799,6 12531,2 20006,2

b 66703 65590 67094 72682 57145 59179 70901

1467,9 1171,8 1138,2 1010,3 30,0 81,9 296,1

b 27990’ 20493 29176 29526 22964 20540 26197

1906 a 2205,9 1729,0 1674,4 1542,5 44,0 07,1 476,1

b 33362 33539 34090 34063 20520 26300 32735

1987 a 2745,5 2138,9 2054,0 1060,9 44,4 141,5 606,6

b 39790 40071 40645 40654 33639 43358 30027

1900 a 4191,0 3180,0 3032,1 2679,2 102,4 250,5 1010,2 b 62093 62091 62996 62920 58043 . 66064 65561 Przesiębiorstwa Ń

budownictwa:

14047,0 10832,9 10127,2 6663,0 1995,8 1467,5 3214,9

0 3 ... b 24849 24747 25936 26296 25416 25076 252C1

1906 a 15930,0 12317,2 11532,1 7603,1 2222,7 1626,4 3613,6 b 20957 28966 30340 30990 29602 . . 23540 - 28924 1907 a 18595,3 14329,4 13444,0 8901,6 2615,7 1927,5 4265,9 b . 34556 34493 36006 36931 35016 33900 34767 1900 a 29066,0 22099,1 20532,4 13207,3 4152,2 3092,9 6967,7

b 57054 57037 59376 60461 50419 56276 60609

p odukcyjno-usługowego 1905 a 20172,0 15543,4 14013,9 10200,0 2526,7 2070,5 4628,6

b 25072 24833 25519 26227 23752 24405 25910

\ 1986 a 23119,9 .17811,1 16957,1 11690,4 2902,6 2364,1 5308,0

b 29304 29155 29975 30000 28099 28532 30177

1907 a 26487,2 20175,3 19170,0 13041,2 3345,6 2704,1 6311,9

b 34941 34369 35260 36129 33013 34254 36904

(18)

16

Tabl.6.WYNAGRODZENIA OSOBOWE I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENI A MIESIĘCZNE W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

i pokrewnych Praco­

a-wynagrodzenia osobowe w min z Ogółem w tym robotnicy grupy wytwórczej wnicy na stano­

b-przeciętne wynagrodzenie

miesięczne w złotych razem w produkcji w usłu­ wiskach

nierobo­

razom

podsta­

wowej

oomocniczej przemysłowe

gach produk­

cyjnych

tniczych

produkcyjno-usługowego /dok./ 1988 a 42515,9 31726,5 30082,1 20241,0 5419,1 4422,0 10789,4 b 58629 57090 58453 59645 56092 56083 63677 specjalistycznego ... 1985 a

b

18895,0 34751

14834,1 34572

14347,1

36079 12406,7

38702 > 682,0 23467

1258,3 26202

4060,9 35421 1986 a

b

23047,1

41805 18097,2 41514

17476,1

43342 15177,6

46604 794,6 23225

1503,9 30449

4949,9 42905 1987 a

b

26977,5

48730 21073,9 48435

20440,4

50497 17726,6

54216 955,8 33425 1753,0

35714 5903,6 49065 1988 a

b

46583,3'

.85779 36242,3 84020

35197,2

86788 30654,6 93136

1609,3 5714] 2933,3

60792

10341,0

^2572 jednostki pomocnicze ... 1985 a

b

1609,9 22909

1283,4

23346 1217,9 24222

17,6 31222

243,4 2199Ć

956,9

24753 326,5 21340 1986 a

b 2145,1

29118 1710,5 29795

1627,3 3091c

128,0

30151 321,0 3360J

1177,5 30342

434,6 26730

- 1987 a

b 2796,2

36853 2184,6

37024 2087,7

38252 202,0

42490 416,7 3313Ź 1389,0

39278

611,6 36254

4 1988 a

b

4531,6 64421

3507,1 64232

3328,9 66334

274,1 63805

721,4 5819:

2333,4 69671

1024,5 65076 U w a g a . W 1988 r. bez tzw. jednostek małych.

T a b l .7.PRZECIĘTNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZYPADAJĄCA NA 1 ROBOTNIKA GRUPY WYTWÓRCZEJ W PAŃSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BUIJOWLANO-MGNTAŻOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE Czas przepracowany ( w godzinach)

a - ogółem b - w produkcji

podstawowej

ogółem w tym i« czasie nadliczbowym

1985 1986 1987 1988ł/ 1985 1986 1987 1988

l/

O G Ó Ł E M . . . . a 1928,2 1926,1 1919,7 1952,6 185,1 190,3 183,1 188,3

\ Przedsiębiorstwa

budownictwo:

b 1877,8 1869,4 1869,9 1096,3 145 ,6 146,3 144,7 142,5

ogólnego ... a 1854,6 1867,9 1866,9 1903,9 109 ,9 115,6 131,0 127,8 b 1795,8 1803,5 1791,2 1825,8 58 ,5 54,1 61,6 57, 6 produkcyjno-

usługowego .... a 1915,7 1914,8 1897,6 1921,4 165 ,4 169,8 156,9 155,0 b 1877,4 1869,3 1845,3 1866,9 125 ,5 124,0 110,6 101,7 specjalistycznego a 1973,6 1950,1 1977,5 1998,9 250 ,8 248,4 252, ] 253 ,2

b 1940,5 1912,< 1946,2 1973,0 232 ,5 233,9 233,1 240,3 jednos tki

pomocnicze a 2250,7 2243,( 2030,4 2234,4 444 ,3 451,3 245 ,i 422 ,8 b 1780,6 1930,9 1B53 ,9 1955,6 80 ,6 89,9 140.C 203 ,9 1/ Dane . nie obejmują jednostek tzw małych.

(19)

1 7

Tabl.8. DYNAMIKA PRODUKCJI PODSTAWOWEJ,PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA,PRZECIĘTNEGO MIESIECZNFGO WYNAGRODZĘ NI A, WYDAJNOŚCI PRACY ORAZ PRZECIĘTNEJ LICZBY GO

U nconi cP7MTnMYrn PI? 7F ni T F BT OR S TW ACH BUDOWLANO - M O N T A ?GODZIN

WYSZCZEGÓLNIENIE

Produ­

kcja podsta­

wowa3

Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

Produkcja

,

podstawowa' przypadająca na

Przeciętna liczba godzin przepra­

cowanych przypa­

dająca na 1 robo­

tnika grupy wytwórczej

ogółem W tym robot­

ników grupy wytwór­

czej

1 zatru1 nionego ogółem

1 robot- )-nika

grupy wytwór­

czej

1 zatruü nionego ogółem

1 robc tnika grupy wytwór czej

ogółem w tym c/nsie i iadl i cz- bnwym

rok poprzedni = 100 ,

OGÓŁEM 1905

1986 1907, 1988,b/

Przedsiębiorstwa budownictwa:

ogólnego 1985

1936 1907.

1900',b/

produkcyjno-

usługowego 1905 1986 1937.

1903°'

specjalistycznego 1985 1986 1907 1988

104,7 99,3 99,3 119,4 119,2 105,4 105,4 100,9 113,8 99,3 98,9 90,0 110,7 119,0 100,4 105,0 99,9 102,8 98,0 90,1 90,1 113,8 118,1 99,9 99,9 99,7 96,2 100,3 95,6 95,7 171,4 163,9 104,9 104,0 101,7 102,0

102., 6 100,4 101,0 119,3 119,0 102,2 101,6 100,0 122,5 96,0 97,3 97,3 115,5 117,0 90,7 98,7 100,7 105,2 97,5 97,0 90,1 119,3 113,9 99,7 99,4 99,9 113,3 96,7 93,4 92,0 167,4 164,5 103,5 104,2 102,0 97,6

104,6 100,6 100,5 119,3 119,4 104,0 104,1 100,2 114,7 90,3 97,0 97,5 117,2 117,5 100,5 100,8 100,0 102,7 93,6 96,3 96,1 118,9 117,7 97,2 97,4 99,1 92,4 96,7 95,7 94,7 167,0 165,7 101,0 102,1 101,3 90,0

106,1 97,1 96,6 119,5 119,6 109,2 109,7 102,3 110,5 101,'. 101,4 101,4 120,3 120,1 100,0 100,0 90, C 99,0 100,9 100,3 100,4 116,7 116,5 100,6 100,5 101,4 101,6 105,0 90,2 100,2 175,9 171,9 107,7 105,6 101,1 100,4 a/ Wyliczono na podstawie cen stałych z 1984 r. b/ Cane nie obejmują jednostek tzw "małych”

Tabl 9 . INWESTYCYJNE PLACE I LINIE BUDÓW ORAZ OBIEKTY (generalne i częściowe wykonawstwo/

USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTW 8UD0WLAN0-M0NTAŻ0WYCH (bez jednostek drobn::j

WYSZCZEGÓLNIENIE a-place i linie budów b-obiekty ogółem c-w tym nowe

Stan na początku roku

Rozpoczęte Zakończone Stan w końcu roku w ciągu roku razem w tym wstrzym;

nych

O G Ó Ł E M ... 1905 a 224 3 1770 1506 • 2435 30

b 6686 4222 3714 7194 7

c 5736 3402 2937 6201 7

1906 a 2350 1739 1693 2449 4

b 6044 3933 3767 7010 7

c 5067 3092 2912 6047 7

(20)

la

Ta bl. 9. INWFSTYCYJNE PLACE I LINIE BUOÓW ORA7 flBIf.KlY USPULECZNKJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻUWYCH /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - place i linie budów b - obiekty ogółem c - w tym nowe

Stan na początku roku

Rozpoczęte Zakończone Stan w końcu roku

w ciągu roku razem w tym wytrzyma nych

OGÓŁEM /dok./ ... 1987 a 2383 1900 1779 2504 2

b 7025 4166 5399 5792 2

c 6038 3293 4264 5067 2

1988 a 2472 1754 1746 2480 3

b 5764 4063 3975 5852 13

1 c 5036 3266 3169 5133 7

Przedsiębiorstwa budownictwa:

ogólnego ... 1985 a 615 410 368 657 1

b 1672 1035 957 1750 2

c 1638 836 771 1703 2

1986 a 554 415 403 566 2

b 1452 816 865 1403 6

c 1403 608 742 1349 6

1987 a 546 435 442 539 1

b 1417 681 904 1194 1

c 1362 501 719 1144 1

1988 a 558 284 279 563 1

b 1225 597 648 1174 5

c 1196 566 612 1150 5

produkcyjno-

usługowego 1985 a 1099 804 702 1121 29

b 4021 2388 2162 4247 5

c 3282 1905 1677 3510 5

1986 a 1116 802 758 1160 0

b 4195 2338 2150 4383 0

c 3456 1792 1501 3667 0

1987 a 1161 806 792 1175 1

b 4443 2521 3650 3314 1

c 3717 1970 2806 2881 1

1988 a 1214 865 858 1221 1

b 3308 2480 2359 3429 7

c 2844 1887 1768 2963 1

specjalistycznego ... 1985 a 529 564 436 657

b 993 799 595 1197 -

c 816 661 409 980 -

19B6 a 661 547 523 685 1

b 1136 748 733 1151 1

c 947 581 570 950 1

1987 a 640 590 509 721 0

b 1093 879 797 1175 0

c 087 744 696 935 0

1988 a 654 546 550 642 1

b 1164 879 808 1155 1

c 929 706 709 926 1

(21)

1?

Tabl.ia PRODUKCJA MATERIAŁÓW DLA BUOOWNICTWA ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ

f

WYSZCZEGÓLNIENIE

Oznaczę nie

literowe 1985 1906 1987

• 1988 jednostki

miary w naturalnych jednostkach miary 1905=100 1987=100

Wanny blaszane emaliowane szt 275004 297400 300267 247303 09,6 02,4 Zlewozmywaki blaszane

emaliowan- ... szt 241400 222135 237597 254251 105,3 107,0 Zlewozmywaki z blachy

stalowej nierdzewnej ... szt 50 25 260 441 882,0 169-, 6

t 17914 17079 16743 15081 80,7 94,9

Wyroby lakierowane ... HI 151710 144095 141142 140472 92,6 99,5

Rury z polichlorku t 0303 15590 - - X X

winylu i kopolimerów km 10662 10293 - - X X

Wykładziny podłogowe

t 1202 1460 1460 - X X

tys./ceg 546660 597771 573209 623729 114,1 100,0 w tym:

cegła wypalana z gliny ... tys/ceg 143750 138442 130225 125875 07,6 96,7 cegła wapienno-piaskowa --- tys/ceg 7508 11740 15364 13840 102,4 90,1 wapno ... t 273131 235510 241603 230605 04,4 95,4 pustaki stropowe ceramiczne tys.szt. 2050 2039 1455 1467 71,3 100,0 cement ... t 416061 261165 769450 862950 207,0 112,2 szkło płaskie ciągnione .... t 113005 122561 134306 131582 116,4 97,9 TM 29 197131 24553 27142 26430 134,1 97,4

T a b l .1 1.WSKAŹNIKI FINANSOWE PAŃSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE Sprzedaż3' Koszt własny sprzeda­

ży _ .

“ a-Lnik ' finan7 !finan“ □/ sowy sowa 7 •

Podatek1 docho­

dowy

Wskaźnik Doziomu

<osztówc/

w

H

Akumula- tywność srn^eda-

Zysko- wność snrzeda- żv° Z .____

riento- wność, <

no t to

w milionach złotych w zł/1000 zł w

O G Ó Ł E M .... 1905 300368.0 245003,1 54959,0j 53814,3 32720,7 81,6 103 179 22,0 1906 372504,5 302398,2 69718,3; 69067,4 42953,6 81,2 187 135 22,0 1987 463626,4 372135,1 94076,6 92422,2 56805,6 00,3 203 199 24,0 1900 759700,0 597358,6 162531,9 150047,7 100319,1 70,6 214 200 2«, 5 w tym:

Przedsiębiorstwa budownictwa:

ogólnego ... 1905 64009,7 55993,0 8568,1 8357,0 5108,0 86,3 132 129 14,9 1986 75050,0 65610,6 9109,4 0949,9 5709,0 87,4 121 119 13,6 1907 9281,8 79092,1 10379,5 10215,3 6607,8 08,6 116 114 12,9 1900 141518,6 122285,3 19091,0 18B23.1 11944,0 06,3 135 133 1.5,4 produkcyjno-

usługowego ___ 1905 109006,7 05905,0 23913,6 23366,7 14100,7 70,2 218 213 27,2 1906 134665,0 104348,0 30264,6 30225,8 lOi^.O 77,5 225 224 . 29,0 1907 165508,0 127971,2 30460,3 37737,9 21994,6 77,3 232 228 29,5 1988 264692,2 202363,2 62790,1 60224,6 37587,1 76,5 237 220 29,8 specjał istycz-. 1985 99714,5 84591,9 15112,1 14731,7 9148,1 04,0 152 140 17,4 nego 1906 125945,9 106496,4 19430,0 18985,0 11721,6 04,6 154 151 17,0 1907 159334,5 131304,2 20902,3 20260,0 18184,3 02,4 102 177 21,5 1900 265520,9 216523,3 49166,0 47492,9 31194,2 01,5 105 179 21,9 jednostki 1905 0710,2 6682,9 2043,6 2075,4 1254,9 76,7 235 234 30,6 pomocnicze 1906 12035,6 9791,3 3050,0 3054,7 1933,8 76,3 230 230 31,2 1907 17303,3 13026,4 4505,1 4465,4 2913,5 74,9 259 257 34,3 1988 31006,3 23161,2 0614,9 0520,9 5462,2 72,8 271 260 36,0

(22)

20

T a b l . 12.WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE Sprzedaż

Koszt 1 własny

sprze­

daży

Akumula cja finan^

sowa“' Wynik fina­

nsowy

Podatek riocho-

•-•wy

Wskaź­

nik pozio- mu c kosztów W

\

Akumula- tywność

® 3 ’

Zysko wność sprzęg dażye/

Rento wność . netto*' w w milionach złotych w zł/1000 zł

O G Ó Ł E M . . . . 1985 5766,7 4312,9 1420,2 1370,5 555,4 74,8 246 238 31,8 1906 0426,9 6526,2 1806,4 1840,0 066,3 77,4 224 219 28,3 190/ 10200,5 7897,3 2421,0 2303,3 1037,0 77,4 237 233 30,2

w tym:

Przedsiębiorstwa budownictwa:

1988 15195,7 11659,3 3589,5 3493,2 1660,5 76,7 236 230 30,0

ogólnego ... 1985 3491,6 2523,7 958,2 924,3 363,4 72,3 274 265 36,6 1906 5245,2 3994,1 1240,9 1217,6 557,7 76,1 237 232 30,5 1987 6739,5 5237,0 1506,6 1550,9 606,9 77,7 235 231 29,8

produkcyjno-

1980 9010,2 7700,7 2070,0 2020,6 970,9 79,3 211 206 26,0

usługowego 1905 1541,2 1232,0 208,4 274,1 109,2 79,9 107 178* 22,3 1906 2420,2 1951,6 464,5 451,3 196,0 80,6 192 106 23,1 1907 2509,6 2023,6

3121,0

503,0 575,7 317,2 70,1 225 222 20,5

1900 4234,5 1123,1 1076,1 562,7 73,7 265 254 34,5

specjalistycznego 1985 220,9 151,4 67,0 65,6 34,0 68,6 303 297 43,3

19G6 232,6 165,1 67,3 65,5 40,6 71,0 209 2C1 39,7

1507 279,9 198,0 84,4 81,7 47,5 70,7 301 292 41,2

1900 477,0 327,5 150,9 150,5 68,0 60,7 316 315 46,0 jednostki

pomocnicze 1905 155,2 120,7 33,7 33,6 21,7 77,0 217 217 27,9

1906 191,0 152,8 39,0 30,9 25,2 00,0 204 204 25,5

a/ W bieżących cenach realizacji, b/ Z całokształtu działalności, obejmuje akumulację ze sprzedaży oraz saldo strat i zysków nadzwyczajnych, c/ Relacja kosztu własnego do wartości sprzedaży, d/ Relacja akumulacji finansowej z całokształtu działalności do war­

tości sprzedaży, e/ Relacja salda wyniku finansowego do wartości sprzedaży, f/ Relacja salda wyniku finansowego do-kosztu własnego sprzedaży.

WUS Katowice, MOI. <61 89 1,5 A*ł

I

(23)

INFORMACJI OPRACOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH W 1909 R.

1. Miesięczna "Informacja ekspresowa o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospo- darczych województwa katowickiego" - wydawana każdego 5 dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym.

2. Miesięczna "Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie katowickim" - wydawana 13 dnia kalendarzowego po miesiącu sp ra wo z­

dawczym.

3. Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 1980 r. w województwie katowickim.

4. Materiał Informacyjny - na XV Wojewódzki Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycz­

nego w Katowicach.

5. Postęp techniczny w uspołecznionych przedsiębiorstwach przemysłowych województwa katowickiego w 1980 r.

6. Informacja dla Posłów i Radnych WRN o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w województwie katowickim w 1988 r.

7. Wyposażenie miast i miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i urządzenia.

8. Informator o zbiorach danych statystycznych i zasadach udostępniania informacji w 1989 r.

9. Sprawozdanie statystyczne z wykonania planu za 1988 r.

10. Produkcja ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 1988 r. zasoby i zapotrzebowanie pasz oraz kierunki przychodów i rozchodów zbóż i ziemniaków w roku gosoodarczym 1988/89.

11. •Materiał Informacyjny - na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczą f*ZPR w Katowicach.

12. Eksport województwa katowickiego w 1988 r.

13. Handel i usługi bytowe w województwie katowickim w 1988 r.

14. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności za IV kwartał 1900 r.

15. Jakość produkcji przemysłowej»w 1900 r.

16. 50 największych eksporterów przemysłu przetwórczego województwa katowickiego w 1988r.

17. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą województwa katowickiego w 1980 r.

10. FOLDER - zbiór danych liczbowych charakteryzujących sytuację społeczno-ekonomiczną ludności w latach 1981-1988.

19. Eksport województwa katowickiego do krajów RWPG w 1988 r.

20. Zatrudnienie, płace, emerytury i renty w województwie katowickim w latach 1907-88 i w I kwartale 1989 r.

21. MIASTA I GMINY - informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w I kwartale 1909 r.

22. Handel zagraniczny województwa katowickiego w okresie I-III 1989 r.

23. Prywatny handel, gastronomia, usługi i rzemiosło w województwie katowickim w latach 1986-88.

24. Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska w województwie katowickim.

25. Rynek województwa katowickiego w latach 1985-1988.

W Y K A Z

(24)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :