• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

F. Rosiński

Sprawozdanie z Konferencji

Naukowej Sekcji Filozoficznej

Profesorów Wyższych Zakładów

Teologicznych w Polsce

Studia Philosophiae Christianae 1/2, 275

(2)

Z POSIEDZEŃ NAUKOWYCH I KONGRESÓW FILOZOFICZ­

NYCH

M ORAW IEC E.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej Profesorów Wyższych zakładów teologicznych w Polsce.

Sprawozdanie z „D nia filozoficznego" A kadem ii Teologii Katolickiej w Warszawie. Trzeci Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej w Passo della Mandola. Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Brixen.

Trzynasty Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Meksyku. Siódmy Kongres Stowarzyszenia Guillaume B udé w Aix. RO SIŃSK I F.

Piąty Międzynarodowy Kongres dla badań estetycznych w Am sterdam ie.

Sprawozdanie z K onferencji Naukow ej Sekcji F ilozoficznej Profesorów W yższych Z akładów Teologicznych w Polsce

K onferencja Naukowa Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych odbyła się w dniach od 21—22 kwietnia 1965 r. w Krakowie w M etropolitalnym Sem inarium D u­ chownym. Celem zasadniczym Konferencji było zrelacjonowanie pewnych problem ów w zakresie zagadnienia „filozofia a religia". W szczególności chodziło o przedstawienie problem atyki istnienia Boga. Celem zaś drugorzędnym były sprawy organizacyjne stu ­ diów filozofii w zakładach teologicznych. Zagadnieniom organizacyjnym studiów filo­ zofii poświęcono prawie cały jeden dzień. Program K onferencji Naukowej realizujący wyżej wspomniane cele wypełniły następujące odczyty:

1. P rof. Pastuszka J., Otwarcie i zagajenie K onferencji Naukowej.

2. D r Bejze B. b p ., A ktualne problem y dyskusyjne w zakresie tomistycznej filozofii Boga.

3. P rof. Kłósak Κ ., Zagadnienie stworzenia wszechświata w ujęciu Piotra Teilharda de Chardin.

4. Prof. K am iński St., Metodologiczna problem atyka poznania Boga.

5. D r Kowalczyk St., Augustyński dowód n a istnienie Boga w interpretacji J. Hessena. 6. D r H erbut J., Organizacja studiów filozoficznych w zakładach teologicznych w Polsce.

1. J . Pastuszka: Otwarcie i zagajenie K on ferencji Naukowej

(streszczenie)

Przewodniczący Sekcji Filozoficznej J. Pastuszka w zagajeniu powitał uczestników Konferencji Naukowej w liczbie siedemdziesięciu trzech profesorów filozofii, reprezen­ tujących dwa wydziały filozofii, piętnaście wyższych instytutów teologicznych zakonnych

Cytaty

Powiązane dokumenty

De mediane verkoopprijs, zoals geregistreerd door de NVM, komt in het eerste kwartaal van 2016 voor de tiende opeenvolgende keer iets hoger uit dan in het voorliggende kwartaal

It is recommended to execute further research using different shapes of knives to minmise the maximum required force based on the assumption of equal amount of required cutting

Eye-based driver state monitor of distraction, drowsiness, and cognitive load for transitions of control in automated driving.. Cabrall, Christopher; Janssen, Nico; Goncalves,

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku Towarzystwo liczyło 93 członków zwyczajnych oraz 7 członków wspierających.. Ponadto I Zjazd TNFS przyznał tytuł honorowego

De probleemstelling van dit onderzoek komt voort uit de huidige situatie dat enerzijds de Nederlandse overheid en alle andere betrokken partijen het erover eens

These included the heuristics of design thinking in a narrowly circumscribed domain of expert knowledge; the role of architectural design theory and methodology such as canons

Różnica jest widoczna, zwłaszcza gdy porównuje się rozkład wielkości wskaźnika w miastach aglomeracji górnośląskiej przedzie­ lonej granicą diecezji gliwickiej

Tam bowiem udało mi się, dzięki pom ocy naszego przyjaciela, w ybitnego bułgarskiego po­ lonisty, profesora P io tra Dinekow a, uzyskać pew ne dalsze szczegóły,