• Nie Znaleziono Wyników

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Mochach rok szkolny 2021/2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plan pracy Szkoły Podstawowej w Mochach rok szkolny 2021/2022"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Załącznik nr 1 do Uchwały VII/21/22 z dnia 14 września 2021 r.

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Mochach – rok szkolny 2021/2022

Plan opracowany został w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

3. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022.

4. Kierunki Pracy Szkoły.

5. Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021.

(2)

2

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VII/21/22 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrekcja szkoły do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna początek września

Opracowanie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły rada pedagogiczna wrzesień Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku

szkolnym 2019/2020

dyrektor szkoły 2x w ciągu roku RP

analityczna na zakończenie I i II okresu

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury. Wdrażanie nowej podstawy

programowej kształcenia ogólnego

dyrektor szkoły na bieżąco

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego dyrektor szkoły, zespół DN

początek września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły cały rok

(3)

3

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły dyrektor szkoły do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego dyrektor szkoły cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym wszyscy nauczyciele cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP dyrekcja szkoły/

komisja rekrutacyjna

kwiecień – sierpień Uaktualnienie zasad funkcjonowania szkoły w czasie reżimu epidemicznego. Dyrektor szkoły sierpień

Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z zasadami funkcjonowania szkoły w czasie reżimu epidemicznego.

Dyrektor szkoły sierpień/wrzesień

Lp. Cel Zadanie szczegółowe Odpowiedzialni Termin

Dydaktyka

I Doskonalenie efektywności nauczania

1. Realizacja podstawy programowej kształcenia

ogólnego. dyrektor, nauczyciele

przedmiotów cały rok

2. Aktualizacja szkolnego zestawu programów nauczania. nauczyciele przedmiotów, dyrektor

do

1 września 3. Przygotowanie rozkładów materiału. nauczyciele przedmiotów,

dyrektor

wrzesień 4. Przygotowanie planów wychowawczych z uwzględnieniem

doradztwa zawodowego, wniosków z nadzoru pedagogicznego.

wychowawcy, dyrektor do 11.10

5. Stosowanie aktywizujących metod nauczania, w tym

metody projektu - z zachowaniem zasad funkcjonowania szkoły w czasie reżimu epidemicznego.

nauczyciele przedmiotów cały rok

6. Stosowanie szkolnego systemu oceniania:

- poinformowanie o WZO, w szczególności uczniów klas I i IV oraz ich rodziców,

– przedstawienie wymagań edukacyjnych przez wszystkich nauczycieli,

- dbałość o regularne wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego.

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotów nauczyciele przedmiotów

wrzesień wrzesień cały rok

(4)

4

7. Nauczanie zdalne na platformie G Suite w razie konieczności wprowadzenia nauki online. Planowanie pracy zdalnej. Ustalenie form kontaktu z uczniami i rodzicami. Przygotowanie lekcji zdalnych, materiałów i kart pracy. Udostępnianie materiałów uczniom.

nauczyciele

w razie konieczności

8. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzysujących technologie informacyjno – komunikacyjne.

nauczyciele cały rok

9. Zorganizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych:

 matematyczny kl. III SP

 ortograficzny kl. II i III

 matematyczny dla SP

 polonistyczny dla SP

 konkurs ortograficzny dla kl. IV – VIII

 historyczny

 chemiczny

 geograficzny

 fizyczny

 biologiczny

 j. niemieckiego

nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej M. Gettler, J.

Murek

J.Piosik, R. Bortniak, J. Piosik, R. Bortniak, L. Kolman,

M. Zielińska M. Plenzler

I.Surmacewicz- Knop

I. Surmacewicz – Knop M.Plenzler

A. Michalewicz M. Gettler M. Plenzler,

I. Surmacewicz – Knop K. Filipek, K. Umławska

maj

według terminarza konkursów

(5)

5

 j. angielskiego A. Nowak-Ślebioda,

K. Umławska 10. Organizacja innych konkursów:

• „Kangur Matematyczny”

• Konkurs VIII Wieków Ziemi Przemęckiej

• Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas III SP

• konkursy plastyczne organizowane przez inne instytucje

• Konkursy recytatorskie dla kl. I – IV

dla kl. V – VIII

• Konkurs ortograficzny dla klas I-III

• Konkurs pięknego czytania dla kl. I – III

• Konkurs na różaniec dla klas I – III

• Konkurs Maryjny kl. I –III

• Udział w Konkursie wiedzy o Janie Pawle II w Świętnie

• Konkurs o tytuł Mistrza Języka Angielskiego dla uczniów kl. III

• Picture Dictionary – konkurs na słowniczek obrazkowy – klasy I – III

• Konkurs „English is everwhere” dla klas I – III

• Konkurs na Krajobraz Zimowy z użycie 5 słów (klasy I - III

• Konkurs pożarniczy OTWP – Młodzież Zapobiega Pożarom

M. Gettler L. Kolman

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej B. Nowak, E. Wita nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej J. Piosik, R. Bortniak nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej katecheci katecheci katecheci K. Umławska M. Kaczmarek, K.

Umławska

M. Kaczmarek, K.

Umławska

M. Kaczmarek, K.

Umławska L. Kolman

według terminarza listopad

maj

według terminarza

według terminarza

według terminarza październik według terminarza

październik maj

maj/czerwiec

październik/listopad

listopad grudzień

według terminarza

(6)

6

 Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

• Konkurs klasowy i szkolny w skokach przez skakankę, kozłowaniu piłki, strzałach na bramkę w klasach I – III

• Konkurs klasowy i szkolny wiedzy o Patronie w klasach I – III

• Konkurs plastyczny „Nasz Patron” (klasy I – III)

• Olimpiada Ekologiczna klas I – III

nauczyciele W-F-u nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej M. Prządka, R. Patalas E. Wita

J. Koziołek

według terminarza według terminarza

październik maj/czerwiec kwiecień 11. Organizacja turniejów sportowych:

• Udział w zawodach w biegach przełajowych, piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkoatletycznych (w miarę możliwości).

 Mistrzostwa Szkoły w BnO o Puchar Dyrektora ( w miarę możliwości),

 „Biały Miś” ,

 „Rambit” oraz Olimpiada o zdrowiu

nauczyciele wychowania fizycznego

H. Paterek

A. Piosik, K. H. Filipek, J.

Koziołek

kl. I – III E. Zakrzewska kl. IV – VI J. Murek kl. VII – VIII M. Gettler A. Kruk

według terminarza czerwiec 2022 r.

marzec 2022 r.

21 marca 2022

12. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom I. Surmacewicz-Knop cały rok

13. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

nauczyciel techniki maj 14. Aktualizowanie strony internetowej. J. Bortniak, M. Prządka,

J. Koziołek,

według potrzeb 15. Rozwijanie twórczego myślenia ucznia poprzez

nowatorskie metody pracy dydaktycznej, np. metoda projektu, rozwiązywanie problemów, innowacje pedagogiczne.

nauczyciele cały rok

16. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 udział w konferencjach metodycznych, kursach, webinarach,

 samokształcenie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

 praca w przedmiotowych zespołach samokształceniowych

zespół ds. DN, nauczyciele cały rok

(7)

7 (szkolnych lub międzyszkolnych),

 udział w kursach doskonalenia zawodowego,

 awans zawodowy nauczycieli.

17. Zorganizowanie Tygodnia Kreatywności M. Kaczmarek, K,

Umławska 13-17.09.2021

18. Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania i umiejętności:

a. testy diagnozujące na początku lub na końcu roku szkolnego, b. próbny egzamin ósmoklasisty.

nauczyciele przedmiotów/

dyrekcja szkoły wrzesień styczeń

II

Praca z uczniem zdolnym

1. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych (w miarę możliwości).

2. Rozwijanie myślenia twórczego i postaw twórczych poprzez stawianie problemów do samodzielnego rozwiązania zadań wymagających wyobraźni.

3. Wykorzystanie technicznych środków przekazu (radia, telewizji, komputera, Internetu, tablicy multimedialnej) dla rozwijania zainteresowań i wiedzy uczniów poprzez sygnalizowanie ciekawych propozycji z programów radia, telewizji oraz programów multimedialnych, prowadzenie dodatkowych zajęć w pracowni komputerowej i bibliotece.

4. Pobudzanie uczniów zdolnych do rozszerzania wiedzy poprzez propagowanie wartościowych lektur.

5. Aktywizacja uczniów do działań twórczych poprzez przygotowywanie i organizowanie ciekawych zajęć, imprez klasowych.

6. Eksponowanie osiągnięć i uzdolnień uczniów na forum szkoły i w środowisku lokalnym.

7. Zapewnienie wsparcia psychologiczno -pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

8. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

nauczyciele nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele, wychowawcy

nauczyciele

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

nauczyciele

cały rok cały rok cały rok

cały rok cały rok

cały rok cały rok

cały rok

(8)

8 III Praca z uczniem o

specyficznych potrzebach edukacyjnych

1. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych:

 indywidualizacja pracy z uczniem słabym,

 organizacja nauczania indywidualnego,

 zajęcia wspomagające rozwój dziecka i korekcyjno- kompensacyjne,

 zespoły dydaktyczno - wyrównawcze w kl. IV-VIII

2. Przygotowanie imiennych list uczniów z opiniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej wraz z zaleceniami dla wychowawców klas.

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, zgodnie z zaleceniami poradni pedagogiczno - psychologicznej zawartymi w opinii.

4. Prowadzenie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych.

5. Współpraca z rodzicami w zakresie kierowania uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

6. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

7. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

8. Poradnictwo wychowawcze.

nauczyciele przedmiotowi nauczyciele klas

I-III, pedagog

nauczyciele języka polskiego i matematyki

pedagog

nauczyciele uczący

specjaliści

wychowawcy klas, pedagog pedagog, logopeda,

wychowawcy klas, specjaliści PPP nauczyciele

nauczyciele

cały rok według potrzeb cały rok

cały rok według potrzeb

cały rok

cały rok

w miarę potrzeb w miarę potrzeb

cały rok

w miarę potrzeb IV Doskonalenie

różnorodnych metod

sprawdzania osiągnięć uczniów

1. Kontrola systematyczności oceniania uczniów.

2. Kontrola wiedzy uczniów w sposób wielopoziomowy (zadania zróżnicowane pod względem trudności).

3. Stosowanie różnych form oceniania uczniów:

a) klasy I- III:

 ocena werbalna,

 ocena przez gest i mimikę,

 ocena za pomocą cyfr,

 ocena opisowa,

 ocena kształtująca,

dyrektor, wicedyrektor nauczyciele

przedmiotowi, dyrektor

nauczyciele klas I – III

cały rok cały rok

cały rok

(9)

9 b) klasy IV- VIII:

 ocena punktowa,

 ocena werbalna,

 ocena kształtująca,

 ocena przez gest, mimikę.

nauczyciele uczący

V Wykorzystanie pozaszkolnych ośrodków

upowszechniania kultury

1. Współpraca z biblioteką publiczną.

2. Wyjazdy do kina, teatru, muzeum (w miarę możliwości):

a) teatr:

 klasy I – III

 klasy IV – VIII

4. Propagowanie nowości wydawniczych.

5. Upowszechnianie czasopism dla młodzieży.

6. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy.

7. Korzystanie z Internetu w pracowni komputerowej i bibliotece.

bibliotekarz, nauczyciele nauczyciele klas I-III J. Piosik

bibliotekarz bibliotekarz wychowawcy klas nauczyciele

cały rok raz w roku

cały rok cały rok cały rok cały rok VI Wychowanie do

wartości i kształtowanie postaw

patriotycznych.

Poszanowanie historii i kultury regionu

1. Włączenie do planów pracy wychowawców tematyki patriotycznej.

2. Organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci, m. in.

muzeum Powstania Wlkp., muzeum regionalnego im. dr Henryka Florkowskiego w Kościanie, w celu poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych (edukacja patriotyczna).

3. Obchody Święta Niepodległości.

4. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

5. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

6. Akcja „Zapal znicz pamięci”.

7. Projekt dla uczniów klas I – IV Wielkopolska - moja mała

Ojczyzna, m. in. zorganizowanie spotkania z p. Martyną Żurek nt.

tańców i przyśpiewek wielkopolskich.

8. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro, kształtowanie postaw szlachetności i zaangażowania społecznego poprzez włącznie uczniów w akcje charytatywne.

9. Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach gminnych 1.09.2021, 11.11.2021, ok. 30.11.2021, 6.01.2022, 3.05.2022,

wychowawcy wychowawcy

J. Piosik, S. Kolman, M.

Wawrzyniak

L. Kolman, R. Bortniak, B.

Nowak

S. Kolman, L. Kolman L. Kolman

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele

opiekun SU, nauczyciele

cały rok cały rok

maj cały rok

cały rok 1.09.2021, 11.11.2021, ok.

30.11.2021,

6.01.2022, 3.05.2022, 15.08.2022.

cały rok

(10)

10 15.08.2022.

10. Spotkania z ciekawymi ludźmi w klasach I – III (osiągnięcia duchowe i materialne).

11. Uroczystości związane z 70-leciem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

W. Kruk, L. Kolman, B.

Nowak, A. Michalewicz

ok. 1.06.2022

VII Edukacja europejska i wdrażanie do życia w

demokratycznym państwie

1. Tydzień Kreatywności (połączony z Dniem Kropki) 2. Dzień Dyni

3. Dzień Europy.

4. Włączenie do planu pracy wychowawców tematyki o Unii Europejskiej.

5. Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy – lekcje historii, języka polskiego, zajęcia z wychowawcą.

K. Umławska, M.Kaczmarek K.Umławska, M.Kaczmarek nauczyciele języków obcych

wychowawcy

nauczyciele historii, języka polskiego, wychowawcy klas

13 – 17.09.2021 październik/listopad maj/czerwiec

cały rok

cały rok

Bezpieczeństwo i promowanie zdrowego stylu życia

I Wychowanie zdrowotne

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną:

 opracowanie planu działania,

 badania kontrolne,

 spotkania tematyczne,

 spotkania ze specjalistami.

2. Kontrola czystości.

3. Uaktualnienie zasad funkcjonowania szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego.

4. Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z zasadami funkcjonowania szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego.

5. Kształtowanie postawy dbałości o zdrowie.

6. Propagowanie zdrowego odżywiania się – zielone śniadanie w klasach I – III.

7. Spotkania z dietetykiem – klasy I – III.

8. Udział uczniów klas IV w programie profilaktycznym „Bieg po zdrowie”.

9. Systematyczne kontrolowanie i uzupełnianie zawartości apteczek.

dyrektor szkoły

pielęgniarka szkolna dyrektor szkoły Dyrektor szkoły nauczyciele

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej A. Kruk

B. Dyrektor szkoły wychowawcy klas

w razie potrzeby

cały rok sierpień 2021 sierpień/wrzesień cały rok

cały rok cały rok cały rok cały rok

(11)

11

10. Realizacja programu „Trzymaj formę” w klasach IV – VIII.

11. Realizacja programu profilaktycznego „Dopalacze – nowe narkotyki”.

12. Realizacja zajęć z wychowawcą o charakterze informacyjno – edukacyjnym na temat szczepień (klasy VI – VIII).

A. Kruk A. Kruk wychowawcy

według terminarza wrzesień 2021 II Edukacja

ekologiczna

1. Włączenie do planów pracy wychowawcy tematyki ekologicznej.

2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne (edukacja ekologiczna).

3. Segregacja śmieci.

4. Całoroczna zbiórka baterii, makulatury, ubrań w ramach konkursu organizowanego przez Związek Międzygminny Obra dla klas I-VIII.

5. Piknik Ekologiczny.

6. Udział uczniów z klas I – III i członków kółka ekologicznego w projekcie „Z ekologią na Ty”.

7. Prowadzenie kółka ekologicznego.

wychowawcy klas nauczyciele

uczniowie, nauczyciele, dyrektor

J. Koziołek, M. Plenzler E. Wita

J. Koziołek J. Koziołek

cały rok cały rok cały rok cały rok kwiecień 2022 cały rok

cały rok III Wychowanie

komunikacyjne, bezpieczna droga dziecka do szkoły

1. Praktyczna jazda na rowerze:

 egzamin na kartę rowerową

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas dowozu i na przerwach śródlekcyjnych w warunkach epidemicznych.

3. Przypomnienie dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru.

4. Przeprowadzenie próbnego alarmu.

5. Przestrzeganie zasad poruszania się na terenie szkoły (m.in. wyjście poza teren szkoły za zgodą pisemną rodziców).

6. Bezpieczna droga do szkoły - lekcje wychowawcze.

7. Spotkanie z policjantem nt. poruszania się po drodze.

8. Bezpieczeństwo w czasie wolnym od zajęć szkolnych - lekcje wychowawcze.

nauczyciel techniki

dyrekcja, opiekun dowozów wychowawcy klas

dyrekcja wychowawcy klas,

nauczyciele dyżurujący wychowawcy klas wychowawcy klas

do końca kwietnia cały rok

cały rok raz w roku cały rok wrzesień

wg planu wychowawczego IV Bezpieczne

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów

dostępnych w sieci

1. Doskonalenie metod nauczania i włączanie do swojej praktyki nauczycielskiej technologii informacyjno- komunikacyjnych

2. Dzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych w pracy z uczniami i rodzicami.

3. Tworzenie atmosfery i warunków do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

4. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

nauczyciele

nauczyciele nauczyciele

A. Kruk, wychowawcy

cały rok

cały rok

cały rok

(12)

12

luty 2022 V Żywienie

i dożywianie

1. Uruchomienie stołówki szkolnej.

2. Monitorowanie przynoszenia przez uczniów II śniadania w klasach I – III.

3. Pogadanka dla rodziców na temat zdrowego odżywiania.

4. Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z zasadami

obowiązującymi w stołówce w okresie zagrożenia epidemicznego.

dyrektor, intendent dyrektor, Rada Rodziców pielęgniarka szkolna wychowawcy klas Dyrektor szkoły

wrzesień

wrzesień – czerwiec w miarę potrzeb wrzesień

VI Higiena pracy umysłowej i bezpieczeństwo

1. Niewydłużanie i nieskracanie czasu trwania lekcji i przerw.

2. Stosowanie w miarę potrzeby ćwiczeń śródlekcyjnych.

3. Zapowiedź powtórek, sprawdzianów i ich realizacja wg regulaminu szkoły i statutu szkoły.

4. Dostosowanie przerw do potrzeb uczniów w kl. I –III.

5. Nieprzeciążanie uczniów nadmierną ilością zadań domowych.

6. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły:

przestrzeganie ustalonych regulaminów obowiązujących na terenie szkoły, stosowanie się do zarządzeń, także tych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

7. Uwzględnienie w programie wychowawczo- profilaktycznym zagadnień z cyberprzemocy.

9. Ukierunkowanie działań na bezpieczne korzystanie z Internetu oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

10. Organizacja akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

11. Kształtowanie postawy dbałości o zdrowie.

nauczyciele nauczyciele nauczyciele nauczyciele nauczyciele Dyrektor szkoły pedagog

wychowawcy pedagog wychowawcy

pedagog nauczyciele

cały rok cały rok cały rok cały rok cały rok cały rok cały rok cały rok

luty cały rok VII Sport i turystyka 1. Organizowanie jednodniowych wycieczek, wyjazdów na basen i

innych form rekreacji.

2. Udział uczniów w imprezach sportowych.

3. Nabór uczniów klas VI na kolonie.

wyznaczeni nauczyciele wychowawcy klas nauczyciele W-F wychowawcy klas VI

wg kalendarza

marzec/kwiecień

Opieka i wychowanie

I Organizacja zespołu szkolnego

1. Przypomnienie uczniom praw i obowiązków zawartych w Statucie.

2. Ustalenie z uczniami i rodzicami planu pracy wychowawcy i udział w imprezach kulturalno- rozrywkowych.

3. Systematyczny wpis uwag o zachowaniu uczniów w dzienniku elektronicznym.

wychowawcy klas SU,

Dyrektor wychowawcy, nauczyciele

wrzesień wrzesień / październik cały rok

(13)

13 II Rozwój

samorządno ści

w roku szkolnym 2020/2021

1. Demokratyczne wybory aktywu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej.

2. Opracowanie planu działania Samorządu Uczniowskiego i konsultacja z dyrekcją.

3. Opiniowanie przez aktyw SU regulaminów itp. aktów uchwalanych przez Radę Pedagogiczną.

4. Prowadzenie kroniki szkolnej.

Opiekunowie SU

Opiekunowie SU Opiekunowie SU, samorząd

R. Bortniak

wrzesień wrzesień cały rok cały rok III Prawa człowieka 1. Realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych

z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka.

2. Przestrzeganie praw człowieka w szkole.

Wychowawcy klas wszyscy pracownicy

cały rok cały rok IV Zapobieganie

niedostosowaniu społecznemu uczniów

1. Zebranie pełnej informacji o dzieciach z rodzin zagrożonych i dzieci, których rodzice przebywają za granicą.

2. Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu wczesnego wykrycia zaburzeń w

zachowaniu uczniów.

3. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem

społecznym.

4. Spotkanie z policjantem nt. odpowiedzialności karnej małoletnich i młodocianych.

Pedagog szkolny, wychowawcy klas pedagog szkolny, wychowawcy klas pedagog szkolny pedagog szkolny

cały rok

cały rok

wg potrzeb maj

V Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach

1. Nauczanie indywidualne (w razie potrzeby).

2. Zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne.

3. Integracja ze środowiskiem szkolnym i klasowym:

 udział w imprezach szkolnych i klasowych,

 opieka koleżeńska.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.

Nauczyciele przedmiotowi pedagog szkolny

prowadzący zajęcia wychowawcy klas, samorządy klasowe

wychowawcy klas, pedagog szkolny

cały rok cały rok cały rok

cały rok

(14)

14 VI Opieka nad dziećmi 1. Organizowanie tematycznych zajęć świetlicowych:

 pomoc w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do lekcji,

 zajęcia plastyczne,

 zajęcia muzyczno-ruchowe,

 rozgrywki sportowe, gry i zabawy.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny opiekunowie świetlicy szkolnej

cały rok

VII Wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży

1. Organizowanie spotkań online ze specjalistami.

2. Systematyczna wymiana informacji między nauczycielami a rodzicami.

3. Zachęcanie do zgłaszania inicjatyw dotyczących funkcjonowania życia klasy i szkoły.

4. Uwrażliwianie rodziców na dawanie dzieciom właściwych przykładów, postaw i zachowań w życiu społecznym.

5. Właściwa organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Realizacja zadań programu profilaktyczno – wychowawczego.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny nauczyciele wychowawcy klas wychowawcy klas Dyrektor szkoły, nauczyciel WDR nauczyciele

cały rok cały rok cały rok cały rok

cały rok cały rok VIII Orientacja

zawodowa

1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych grup zawodowych (w miarę możliwości).

2. Udzielanie porad zawodowych uczniom i rodzicom.

3. Kierowanie do różnych form przysposobienia zawodowego uczniów mających trudności w nauce.

4. Prowadzenie gazetki zawodoznawczej (prezentacja zawodów i szkół).

Wychowawcy klas, pedagog szkolny pedagog szkolny pedagog szkolny, wychowawcy klas SU, pedagog szkolny

wg planu

wychowawców klas wg potrzeb

cały rok IX Działalność

charytatywna

1. Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych tj.

„Wyślij pączka do Afryki”, „Psu na budę”, WOŚP, Czary - mary okulary, lokalna działalność charytatywna.

2. Zbieranie nakrętek dla dzieci chorych.

3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu wg ustalonego planu.

4. Opieka nad Pomnikiem Powstańców Wlkp. W Mochach.

wolontariat, nauczyciele

nauczyciele zespół SKW zespół SKW

cały rok

według potrzeb cały rok

cały rok

(15)

15

Promocja szkoły i współpraca ze środowiskiem lokalnym

I Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

1. Pomoc rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas wycieczek szkolnych.

2. Przygotowanie programu artystycznego na Dożynki.

3. Promowanie szkoły poprzez kontakt z mediami (publikacja artykułów w gazetach i na stronach internetowych urzędu gminy i starostwa powiatowego, zapraszanie telewizji, aktualizacja

informacji na stronie internetowej szkoły).

4. Współpraca z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym (OSP, koło emerytów, KGW, SPM, klub sportowy, Fundacja Dudziarz.eu)

5. Zorganizowanie w miarę możliwości zjazdu absolwentów.

6. Zorganizowanie Pikniku Ekologicznego.

7. Organizacja półkolonii zimowych i letnich.

Wychowawcy klas nauczyciele klas I-III nauczyciele zespołu

przedmiotów przyrodniczo- matematycznych,

nauczyciele Dyrektor szkoły, nauczyciele, SU E. Wita

E. Wita

wg potrzeb cały rok czerwiec cały rok

w miarę możliwości

4.06.2022 kwiecień 2022 styczeń, wakacje

Baza i wyposażenie szkoły

I Dbanie o bazę szkoły 1. Powierzenie uczniom i wychowawcom opieki nad salami lekcyjnymi.

2. W miarę posiadanych środków finansowych wzbogacanie bazy dydaktycznej:

 zakupienie laptopów dla nauczycieli,

 doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne.

3. Systematyczne sprawdzanie stanu sprzętu multimedialnego.

Wychowawcy klas dyrektor

bibliotekarz

wrzesień cały rok cały rok cały rok

(16)

16 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

I. Ważne terminy:

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2021 r.

Przerwa zimowa: 23-31.12.2021 r.

Ferie zimowe: 17.01 – 30.01.2022 r.

Przerwa wiosenna: 14- 19.04.2022 r.

Rekolekcje wielkopostne: ?

Dni ustawowo wolne od pracy: 1.11.2021 r. Wszystkich Świętych 11.11.2021 r. Święto Niepodległości 25-26.12.2021 r. Boże Narodzenie 1.01.2022 r. Nowy Rok

6.01.2022 r. Trzech Króli 17-18.04.2022 r. Wielkanoc 1.05.2022 r. Święto Pracy

3.05.2022 r. Święto Konstytucji 3 Maja 16.06.2022 r. Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 12.11.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 25,26,27.05.2022, 17 i 23.06.2022 Ustalenie ocen przewidywanych: II okres: 10.06.2022 r.

Ustalenie ocen końcowych: I okres: 14.01.2022 r.

II okres: 15.06.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 25,26,27.05.2022

Zakończenie roku szkolnego 24.06.2021 r.

II. Spotkania z rodzicami:

2. Wywiadówka: 1.02.2022 r.

3. Otwarte drzwi: do 10.09.2021 r., 24.11.2021 r. 15.03.2022 r. 9.05.2022 r.

III. Zebrania Rady Pedagogicznej: 26.08.2021 r.

14.09.2021 r.

18.11.2021 r. (zebranie szkoleniowe) 31.01.2022 r. (klasyfikacja śródroczna)

9.02.2022 r. (podsumowanie pracy w I okresie) 7.04.2022 r. (zebranie szkoleniowe)

20.06.2022 r. (klasyfikacja roczna)

27.06.2022 r. (podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022)

(17)

17 IV Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Termin Zadanie Odpowiedzialni

do 1 września 2021 r. Aktualizacja szkolnego zestawu programów nauczania Dyrektor szkoły

1 września 2021 r. Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021 Dyrektor szkoły, wychowawcy do 10 września 2021 r. Zebranie z rodzicami:

- przedstawienie zasad funkcjonowania szkoły w reżimie epidemicznym, - poinformowanie rodziców o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, w szczególności uczniów klas I i IV oraz ich rodziców,

wychowawcy klas Dyrektor szkoły

13 – 17 września 2021 r. Tydzień Kreatywności M. Kaczmarek, K. Umławska

wrzesień 2021 r. Przedstawienie wymagań edukacyjnych przez wszystkich nauczycieli nauczyciele przedmiotów

14 września 2021 r. Zebranie Rady Pedagogicznej dyrektor

21 września Zebranie Rady Pedagogicznej dyrektor

wrzesień 2021 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej, wybory opiekunów SU

opiekunowie SU

wrzesień 2021 r. Dzień Chłopca wychowawcy klas

1 października 2021 r. Dzień tabliczki mnożenia J. Murek

7 października 2021 r. Udział w spotkaniu Rodziny Szkół JP II w Częstochowie L. Murek do 11 października 2021 r. Przygotowanie planów wychowawczych z uwzględnieniem wyników

nadzoru pedagogicznego

wychowawcy klas

14 października Dzień Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski

22 października 2021 r. Dzień Patrona; Ślubowanie uczniów klas pierwszych; poświęcenie

nowego Sztandaru szkoły Wychowawcy klas I, przedstawiciele

zespołów przedmiotowych, Dyrektor październik 2021 r. Konkurs klasowy i szkolny wiedzy o Patronie w klasach I – III M. Prządka, R. Patalas

(18)

18

październik 2021 r. Konkurs plastyczny „Nasz Patron” (klasy I – III) E. Wita październik 2021 r. Pomoc młodzieży w trudnej sytuacji materialnej – zbiórka przed

kościołem w Mochach

L. Murek

październik/listopad 2021 r. Akcja charytatywna „Psu na budę” L. Kluczyńska, K. Umławska październik/listopad 2021 r. Picture Dictionary – konkurs na słowniczek

obrazkowy – klasy I – III

K. Umławska, M. Kaczmarek

październik/listopad 2021 r. Dzień Dyni klasy I – III K. Umławska, M. Kaczmarek

1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych

listopad 2021 r. Obchody Święta Niepodległości B. Nowak, S. Kolman, J. Piosik

listopad 2021 r. Konkurs „English is everwhere” dla klas I – III K. Umławska, M. Kaczmarek

24 listopada 2021 r. Otwarte drzwi wychowawcy klas, nauczyciele

30 listopada 2021 r. Andrzejki klasowe wychowawcy klas

6 grudnia 2021 r. Mikołajki szkolne Rada Rodziców

grudzień 2021 r. Kiermasz Świąteczny Rada Rodziców

grudzień 2021 r. Konkurs na Krajobraz Zimowy z użycie 5 słów (klasy I - III K. Umławska, M. Kaczmarek

22 grudnia 2021 r. Klasowe Wigilie wychowawcy klas

27 grudnia 2021 r. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego S. Kolman, L. Kolman 23 – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna

styczeń 2022 r. Próbny egzamin klas VIII Dyrektor szkoły

14 stycznia 2022 r. Wpisanie końcowych ocen śródrocznych nauczyciele przedmiotów 17 – 30 stycznia 2022 r. Ferie zimowe

31 stycznia 2022 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły

1 lutego 2022 r. Wywiadówka dyrektor szkoły, wychowawcy klas

9 lutego 2022 r. Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły luty/marzec Akcja charytatywna „Wyślij pączka do Afryki” L. Murek, B. Pietrzak

15 marca 2022 r. Otwarte drzwi wychowawcy klas, nauczyciele

Marzec „Biały Miś” A. Piosik, H. Paterek, K. H. Filipek,

J. Koziołek

(19)

19

21 marca 2022 r. Dzień Samorządności + olimpiada o zdrowiu kl. I – III E. Zakrzewska kl. IV – VI J. Murek kl. VII – VIII M. Gettler A. Kruk

14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień 2022 r. Dzień Ziemi – sprzątanie okolicy J. Koziołek, I. Surmacewicz – Knop,

M. Plenzler

kwiecień 2022 r. Piknik Ekologiczny E. Wita

kwiecień 2022 r. Olimpiada Ekologiczna klas I – III J. Koziołek

1 maja 2022 r. Święto Pracy

3 maja 2022 r. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

4 maja 2022 r. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja L. Kolman, R. Bortniak, B. Nowak

9 maja 2022 r. Otwarte drzwi wychowawcy klas, nauczyciele

Maj Spotkanie z policjantem nt. odpowiedzialności karnej małoletnich i młodocianych.

Pedagog

25-27.05.2022 maja Egzamin ósmoklasisty Dyrektor szkoły

maj/czerwiec Dzień Europy kl. I – VIII nauczyciele języków obcych

maj/czerwiec Konkurs o Tytuł Mistrza języka angielskiego dla uczniów klas III K. Umławska

1 czerwca 2022 r. Dzień Dziecka; 70-lecie szkoły Rada Rodziców, wychowawcy klas

4 czerwca 2022 r. Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia szkoły Dyrektor szkoły; nauczyciele czerwiec 2022 r. Spotkanie młodzieży na Polach Lednickich L. Murek, B. Pietrzak czerwiec 2022 r. Mistrzostwa Szkoły w BnO o Puchar Dyrektora (w miarę możliwości). H. Paterek

10 czerwca 2022 r. Wystawianie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

15 czerwca 2022 r. Wystawianie końcowych rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

16 czerwca 2022 r. Boże Ciało

20 czerwca 2022 r. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły 23 czerwca 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(20)

20

24 czerwca 2022 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły 27 czerwca 2022 r. Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły

sierpień 2022 r. Dożynki zespół nauczycieli WF i zespół

nauczycieli języków obcych

Czerwiec 2022r. Dzień szparaga zespół nauczycieli WF i zespół

nauczycieli języków obcych

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cały rok Wychowawcy klas, nauczyciele

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych lub ich elementów na temat higieny osobistej. Cały

cały rok szkolny wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor.. nauki

cały rok szkolny nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagog, psycholog.

cały rok dyrektor, pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski - – społeczność szkolna. Szkoła wspomaga

Cały rok  uczniowie potrafią pokojowo rozwiązywać

Dyrektor szkoły Wychowawcy klas Psycholog i Pedagog szkolny. cały

Dyrektor szkoły Wychowawcy klas Psycholog i Pedagog szkolny. cały

Dyrektor szkoły Wychowawcy klas Psycholog i Pedagog szkolny. cały

 Przybliżenie postaci papieża Świętego Jana Pawła II. Przypomnienie przesłania moralnego i zwrócenie uwagi na wartości ponadczasowe jego pontyfikatu: miłość,

cały rok szkolny Nauczyciel przyrody i wdż, opiekun świetlicy , wychowawcy, psycholog, pedagog, dyrektor

laser frakcyjny CO 2 czy głębokie peelingi, lepiej jest wykonywać w okre- sie, kiedy nasłonecznienie jest z reguły niewielkie (jesień i zima), ale zdecydo- wana ich większość

Organizacja Rejonowego (może wojewódzkiego) Konkursu Przedmiotowego z Chemii. Konkurs plastyczny „Maska karnawałowa” dla uczniów klas I – III.. Organizacja pierwszego dnia

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Moje

cały rok dyrektor, wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny, wszyscy pracownicy szkoły. dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga szkolnego z

pielęgniarka szkolna. Wychowawcy klas, bursy, nauczyciele, pedagog szkolny. Wychowawcy klas, bursy, pedagog szkolny. Na bieżąco – cały rok szkolny- wszystkie

Połączył się tam on z innymi oddziałami po­ wstańczymi, którym i — jak się zdaje — dowodził kasztelan W ierzbowski, bezpośrednim jednak kierownikiem

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciele uczący. Cały rok szkolny Wyrównywanie deficytów

Planowany język obcy nowożytny nauczany dwujęzycznie.. Planowany

propozycję swoich ocen z zachowania, analiza ocen na forum klasy, porównanie z ocenami z pierwszego półrocza. Współudział uczniów we

wychowawcy klas pedagog Przez cały rok szkolny 2020/2021.. 6 -kontakty indywidualne z

gramu Wycho- wawczo- Profilaktycznego Szkoły, zapisy w dziennikach

wychowawcy klas, pielęgniarki, pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotów. cały