Rynek wewnętrzny województwa katowickiego

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

1918— 1993

75 ( ¡ ¡ g lat

200 lii S m fa jk i Polskiej

RYNEK WEWNĘTRZNY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

q

2

o

i m

listopad 1993

(2)

Opracowała:

mgr Halina Byrczek

(3)

UWAGI OGOLNE

Publikacja zawiera informacje o sieci i działalności handlowej w województwie katowickim w 1992 r. Zaprezentowano w niej również wybrane informacje za 1991r. dokonując porównań.

Została opracowana na podstawie badania sieci sklepów detalicznych, magazynów hurtowych i magazynów rozdzielczych detalu, jak też działalności tych placówek.

Wykorzystano w niej również dane o liczbie podmiotów gospodarczych w działe "Handel" zarejestrowanych w systemie REGON tj. osób prawnych oraz zarejestrowanych w izbach skarbowych zakładach osób fizycznych.

Informacje o liczbie pracujących w dziale "Handel"

pochodzą z badania jednostek małych zatrudniających do 5 osób oraz sprawozdawczości z zatrudnienia, którymi objęte są podmioty powyżej 5 osób.

Dane o sprzedaży detalicznej w województwie pochodzą z jednostek handlowych objętych sprawozdawczością tj. podmiotów powyżej 20 zatrudnionych, doszacowanej wartości sprzedaży jednostek handlowych poniżej 20 zatrudnionych oraz doszacowanej wartości wszystkich jednostek niehandlowych.

(4)

PODMIOTY GOSPODARCZE W DZIALE ‘HANDEL ‘

W 1992 r. działalność handlową prowadziło zlokalizowanych na terenie województwa około 76 tys. podmiotów gospodarczych zaliczonych do działu ''Handel” tj. o 20% więcej niż w 1991 r. i aż 70% więcej niż w 1990 r.

Jednostki handlowe z terenu województwa stanowiły w 1992 r., analogicznie jak rok wcześniej, około 10% podmiotów zaliczonych do działu "Handel" w kraju i około 45% w całej gospodarce w województwie.

Liczbę podmiotów gospodarczych w dziale "Handel" w latach 1990-1992 ilustruje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE 1990 1991

1992 w licz­

bach bez­

względ­

nych

1990

= 100 1991

= 100

O G O Ł E M ... 43795 63505 76129 173,8 119,9 Jednostki osób:

prawnych ... 1061 1764 2264 213,4 128,3 fizycznych ... 42734 61741 73865 172,8 119,6

Sektor publiczny koncentrował w 1992 r. zaledwie 0,1%

podmiotów z działu "Handel" i udział ten systematycznie obniża się, rośnie natomiast udział sektora prywatnego, który w zasadzie jest monopolistą w tym dziale gospodarki. Wśród jednostek sektora prywatnego, zakłady osób fizycznych stanowiły 97%. Również udział zakładów osób fizycznych w globalnej liczbie jednostek w dziale "Handel" był na poziomie 97%. Chociaż zbiorowość osób fizycznych stanowi o potencjale tego działu gospodarki w szybszym tempie rośnie liczba jednostek osób prawnych.

(5)

Podmioty gospodarcze 3

Dynamikę jednostek z działu "Handel1' ilustruje wykres

rok poprzedni= 100

1991 1992

Jednostki osób prawnych Jednostki osób fizycznych i

k

Zakłady prowadzone przez osoby fizyczne to w 94%

placówki handlowe i 6% gastronomiczne. Liczbę zakładów osób fizycznych według Izby Skarbowej (stan w dniu 31 XII) przedstawia poniższe zestawienie:

1992 WYSZCZEGÓLNIENIE 1990 1991 w licz­

bach bez­

względ­

nych

1990

= 100 1991

= 100

Handel ... 40630 2104

58516 3225

69521 4344

118,8 134,7

Gastronomia ... 206,5

Chociaż trudniących się gastronomią jest obecnie niewielu, zainteresowanie tą formą działalności dynamicznie rośnie,co zaczyna być odczuwalne (chociaż dalekie do potrzeb) przez konsumentów tego rodzaju usług.

(6)

4 Podmioty gospodarcze

Jednostki osób prawnych w dziale "Handel" w 1992 r.

to w: - 76,3% spółki prywatne, - 10,9% spółki joint ventures,

7,8% spółdzielnie,

2,1% przedsiębiorstwa państwowe, 2,9% pozostałe.

W stosunku do 1991 r. zaobserwowano bardzo dynamiczny rozwój spółek joint ventures 3,5-krotny oraz znaczny (o prawie 30%) wzrost spółek prywatnych.

PODMIOTY GOSPODARCZE

W GOSPODARCE NARODOWEJ W 1 9 9 2 R.

(zarejestrowane w system ie REOOM oraz Izbie Skarbow ej)

Stan w dniu 31 X II

dzidły poza prod materialną

it

(7)

PRACUJĄCY W JEDNOSTKACH HANDLOWYCH

W jednostkach zaliczanych do działu "Handel" pracowało według stanu na koniec 1992 r. około 158 tys. osób tj. o 15 tys.

(9%) mniej niż rok wcześniej. Zakłady osób fizycznych zatrudniały na koniec 1992 r. 77 tys. osób, co stanowi prawie 50% pracujących w dziale "Handel". Pracujący w tym dziale, to 11% zbiorowości pracujących w gospodarce narodowej w województwie.

Sektor publiczny koncentrował 7% pracujących w handlu, prywatny 9 3% pracujących.

W jednostkach małych zatrudniających do 5 osób, pracowało w 1992 r. 66 tys. osób (dane przeciętne uogólnione na podstawie badania DG-3). Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę stanowili 21%. Pozostały odsetek stanowili właściciele, współwłaściciele i pomagający członkowie rodzin.

W jednostkach handlowych zatrudniających powyżej 5 osób, pracujący stanowili na koniec 1992 r. 92 tys. t j . 6%

ogółu pracujących w gospodarce narodowej w województwie.

Z ogólnej liczby pracujących w handlu 75,1 tys. osób (47%) pracowała w sklepach, z czego 26% w sklepach zatrudniających do 5 osób, 74% w sklepach o obsadzie powyżej 5 osób. Na 1 pracującego w sklepach przypadało w końcu 1992 r.

53 mieszkańców województwa, podczas gdy w 1991 r. - 60.

W porównaniu z 1991 r. liczba pracujących wzrosła o 12% przy czym o 21% wzrosła liczba pracujących w sklepach do 5 osób, natomiast obniżyła się o 7% w sklepach o obsadzie powyżej 5 osób. Sektor publiczny koncentrował w 1992 r. zaledwie 2,2%

pracujących w sklepach, sektor prywatny 97,8% i były to głównie osoby fizyczne.

(8)

6 Pracujący

Liczbę pracujących w sklepach według branż EKD w 1991 i 1992 r.

(stan w dniu 31 XII) prezentuje poniższa tablica:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pracujący

ogółem

w sklepach zatrudniających do 5 osób

rsjiie3 w odsetkach O G O Ł E M ... 1991 67068 68,5 31,5

1992 75119 73,7 26,3

Ogólnospożywcza ... 1991 24455 63,9

1992 26976 67,2 2Ś'132,8

Owocowo-warzywna ... 1991 1398 57,0 43,0

1992 1372 79,4 20,6

Mięsna ... 1991 7422 82,4 17,6

1992 7451 91,7 8,3

Rybna ... 1991 189 60,3 39,7

1992 267 85,8 14,2

Piekarniczo-ciastkarska 1991 930 65,4 34,6

1992 1369 75,5 24,5

Z napojami alkoholowymi 1991 1809 32,6

1992 2076 71,9 28,1

Spożywczo-przemysłowa 1991 6700 61,4

1992 7878 77,4 22,6

Kosmetyczno-toaletowa 1991 721 64,9 35,1

1992 773 74,5 25,5

Z wyrobami włókien­ 1991 849 73,7 26,3

niczymi 1992 1153 74,8 25,2

Z odzieżą, obuwiem 1991 4694 80,9 19,1

i wyrobami skórzanymi 1992 5120 73,2 26,8

Z meblami i sprzętem 1991 2238 81,7 18,3

oświetleniowym 1992 3097 72,3 27,7

RTV i sprzętem gospo­ 1991 3159 81,5 18,5

darstwa domowego 1992 3695 80,8 19,2

Księgarnie i materiały 1991 684 68,7

piśmienne 1992 754 69,6 30,43i'3

Pozostałe ... 1991 11820 64,4 35,6

1992 13138 72,5 27,5

(9)

Pracujący 7

Wśród sklepów o obsadzie do 5 osób, najwyższy odsetek pracujących jest w branżach: mięsnej, rybnej oraz sprzętu RTV i gospodarstwa domowego (tj. 80-90% pracujących w tych branżach), natomiast pracujący w sklepach o obsadzie większej niż 5 osób koncentrują się w branży ogólnospożywczej (33%

pracujących w tej branży).

W sklepach o mniejszej obsadzie nastąpił znaczny wzrost w stosunku do 1991 r. odsetka pracujących w sklepach owocowo-warzywnych i rybnych, natomiast obniżył się odsetek pracujących w sklepach z odzieżą, obuwiem, meblami i sprzętem oświetleniowym.

W placówkach o większej obsadzie, w sklepach owocowo-warzywnych i rybnych znacznie obniżył się odsetek pracujących w tych branżach, natomiast wzrósł w sklepach z odzieżą, obuwiem, meblami i sprzętem oświetleniowym.

STRUKTURA PRACUJĄCYCH W SKLEPACH WEDŁUG BRANŻ EKD

W 1 9 9 2 R.

Stan w dniu 31 XH

9, 1,8'!

2

,

8

"

10,

ogólnos|x>żywcza S owocowo-warzywna

mięsna O plekam lczo-clastkarska

z na|X>jaml alkoholow ym i 0 sjjożywczo-prze i n ysłow a U

7. odzieży,obuwiem .wyr.skOrz. 01 z m eblam i 1 sprz.ośw ietleniow ym 8

KTV 1 art. gospodarstw a d om ow ego Q pozostałe •C4

(10)

SPRZEDAZ DETALICZNA I HURTOWA

Wartość sprzedaży detalicznej jednostek handlowych (bez względu na liczbę zatrudnionych) oraz niehandlowych prowadzących sprzedaż detaliczną wyniosła w 1992 r. 78,7 bln zł (12% wartości krajowej) i była prawie o 50% wyższa niż w 1991 r.

(w cenach bieżących). Jednostki handlowe dały 72,0 bln zł tj.91%

wartości globalnej sprzedaży detalicznej (w 1991 r.-89%).

W jednostkach małych do 5 zatrudnionych zajmujących się sprzedażą detaliczną wartość sprzedaży stanowiła w 1992 r.

63% globalnej wartości w województwie, natomiast jednostki średnie i duże powyżej 5 zatrudnionych dały 37% wartości tej sprzedaży. Wysoki udział jednostek małych w zrealizowanej sprzedaży detalicznej jest konsekwencją ukształtowanej struktury sieci jak też asortymentów tj. między innymi artykułów pierwszej potrzeby.

Wśród wszystkich placówek trudniących się sprzedażą detaliczną, wartość sprzedaży detalicznej uzyskanej przez sklepy (prowadzone przez jednostki handlowe i niehandlowe) wyszacowano na 64 bln zł. Wartość i strukturę sprzedaży w 1992 r. (według stanu w dniu 31 XII) przedstawia poniższe zestawienie i wykres:

SPECJALIZACJA BRANŻOWA Udział procentowy poszczególnych branż

Wartość sprzedaży detalicznej w min zł

O G O Ł E M ... 100,0 63916833,0 Ogólnospożywcza ... 35,7 22818309,3

Owocowo-warzywna ... 0,9 575251,5

Mięsna ... 10,6 6775184,3

Rybna ... 0,2 127833,7

Piekarniczo-ciastkarska . . . 1,2 767002,0 Z napojami alkoholowymi ... 5,7 3643259,5

Spożywczo-przemysłowa .... 8,1 5177263,5

Kosmetyczno-toaletowa .... 5,2 3323675,3

(11)

Sprzedaż detaliczna i hurtowa 9

dok.tabl.

SPECJALIZACJA BRANŻOWA Udział procentowy poszczególnych branż

Wartość sprzedaży detalicznej w min zł

Z wyrobami włókienniczymi 1,3 830918,8

Z odzieżą ... 1,4 894835,7

Z obuwiem i wyrobami

skórzanymi ... . 0,5 319584,2

Z meblami i sprzętem

oświetleniowym ... 4,9 3131924,8

RTV i ze sprzętem gospo­

darstwa domowego ... 7,3 4665928,8

Księgarnie i materiały

piśmienne ... 0,7 447417,8

Inna ... 16,3 10418443,8

STRUKTURA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W SKLEPACH WEDŁUG BRANŻ EKD

W 1 9 9 2 R.

Stan w dniu 31 XI

ogńtnotpoływcM trt n*H»na £ j

i napojami alkoholowymi | spolywccoprzemyałowa koam elyczno-loalwowa Q i m eblam i I apf* o»*1elienlo*<yni ^ KTV I an goapodantwa domowego i j ) ;o ;n « a )r

22,5%

Z ogólnej wartości sprzedaży detalicznej, którą dają jednostki średnie i duże tj. 29 bln zł, udział jednostek powyżej 20 zatrudnionych wyniósł w 1992 r. około 40% tj. nieco mniej niż w 1991 r. (o 4 pkt).

(12)

10 Sprzedaż detaliczna i hurtowa

Sprzedaż detaliczną i hurtową towarów w "Handlu"

w jednostkach powyżej 20 zatrudnionych (ceny bieżące) przedstawia poniższa tablica:

Towary WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem żywność napoje alkoho­

lowe

nieżywnościowe kon­

sumpcyjne niekon- sumpcyjne

SPRZEDAZ DETALICZNA w miliardach złotych O G 0 Ł E M 1991

1992 13916,3

11503,7 4380.6

4826.6 2634,5

2282,2 5687,9 3367,8 Sektor

publiczny

1991 1992

4624,4

1382,0 445,2 285,5

989,4 371,3

2523,6 592,7 Sektor

prywatny

1991 1992

9291,9 10121,7

3935,4 4541,1

1645,1

1910,9 3164,3 2775,1

1213,3 1027,1 6 6 6 , 2 132.5 547,1 894.6 w odsetkach

0 G 0 Ł E M 1991 100,0 31,5 18,9 40,9

1992 100,0 42,0 19,8 29,3

Sektor 1991 100,0 9,6 21,4 54, 6

publiczny 1992 100,0 20,6 26,9 42,9

Sektor 1991 100,0 42,3 17,7 34,1

prywatny 1992 100,0 44,9 18,9 27,4

8.7 8.9 14,4 9,6 5.98. 8

SPRZEDAZ HURTOWA w miliardach złotych

O G 0 Ł E M 1991 13964,6 1210,7 1087,5 2174,4 1992 14383,2 1378,1 1104,7 4314,2 Sektor 1991 11553,0 624,1 739,1 1300,2 publiczny 1992 8693,5 344, 1 385,3 3262,5

Sektor 1991 2411,6 586,6 348,4 874,1

prywatny 1992 5689,7 1034,0 719,4 1051,7

9492.0 7586.0 8889.5 4701.6 602,5 2884.6 w odsetkach

0 G 0 Ł E M 1991 100,0 8,6 7,8 15,6

1992 100,0 9,6 7,7 30,3

Sektor 1991 100,0 5,4 6,4 11,3

publiczny 1992 100,0 4,0 4,4 37,5

Sektor 1991 100,0 24, 3 14, 5 36,2

prywatny 1992 100,0 18,2 12,6 18,5

6 8,0 52.7 76,9 54,1 25,0 50.7

(13)

Sprzedaż detaliczna i hurtowa 11

Strukturę sprzedaży w detalu i hurcie w jednostkach dużych ilustruje wykres:

DETAL

1991

1992

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

HURT

1991

1992

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

żywność

napoje

art. nie 2ywno6c k o n s u m p c y jn e j art nieżywnoSc. n lekoiisum pc. [ ~ ]

(14)

CHARAKTERYSTYKA SIECI HANDLOWEJ

Na koniec 1992 r. na terenie województwa działalność handlową prowadziło 34,3 tys. sklepów, z czego prawie 90% na terenie miast. Sieć sklepów w województwie stanowiła prawie 10%

sieci krajowej.

W stosunku do 1991 r. sieć sklepów powiększyła się o 4,5 tys.

placówek (tj. o 15%), natomiast w porównaniu z 1990 r. wzrost był około 50%.

Na 1 sklep przypadało w 1992 r. 115 mieszkańców województwa co oznacza, że dostępność tych placówek dla potencjalnych klientów była większa niż rok wcześniej

(w 1991 r.- 134 mieszkańców na 1 sklep).

W kraju wskaźnik ten wyniósł w 1992 r.- 109 osób.

Przeciętnie w sklepie pracowały analogicznie jak w 1991 r. 2 osoby, natomiast przeciętna powierzchnia sprzedażowa sklepu to 70m2 , w 1991 r. - 82m2 . Rośnie zatem sieć sklepów o mniejszej powierzchni.

Odsetek sklepów dużych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400m O był nieznaczny (0,5%) i podobnie jak w 1991 r. było ich niecałe 200 placówek.

Efektem procesów prywatyzacyjnych w handlu był w 1992 r. 99% udział sektora prywatnego w globalnej sieci sklepów w województwie. Pod względem powierzchni sprzedażowej udział sektora prywatnego był 98%.

Zmiany w strukturze sektorowej sieci na przestrzeni minionych dwóch lat przedstawiały się jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Sektor publiczny Sektor prywatny

1991 1992 1991 1992

w % ogółem

Sklepy ... 2,0 0,9 98,0 99,1

Powierzchnia

sprzedażowa ... 3,5 1,7 96,5 98,3

(15)

Charakterystyka sieci handlowej 13

Sieć sklepów jest w 91% własnością osOb fizycznych, w 7% stanowi własność spółdzielczą i zaledwie w 1% własność państwową i w 1%

własność innych podmiotów sektora prywatnego.

Wśród trudniących się handlem w 1992 r., większe było zainteresowanie prowadzeniem sklepów z artykułami żywnościowymi (placówek takich było około 50%) niż nieźywńościowymi (około 38%) i spożywczo - przemysłowymi (około 10%). Do ukształtowania się takiej struktury sieci przyczynił się w znacznej mierze dynamiczny rozwój importu żywności stymulowany popytem na te artykuły.

Struktura branżowa sieci sklepów w ciągu 1991 i 1992 r.

pozostała w zasadzie niezmienna a ilustruje ją poniższy wykres:

STRUKTURA BRANŻOWA SIECI SKLEPÓW WEDŁUG EKD

W 1 9 9 2 R.

Stan w dniu 31 X II

og óln o sp ożyw cze Ł3 ow ocow o-w arzyw ne

m ięsn e plekam lczo-clastkarskie

z n ap o jam i alk o h o lo w ym i W spożyw czo-przem ysłow e z od zieżą obuw iem .w yr.skórz. z m eb lam i 1 sprz o św ie tle n io w y m S

RTV 1 g o sp od arstw a d om ow ego B pozostałe

(16)

14 Charakterystyka sieci handlowej

Liczbę sklepów według branż EKD w latach 1991 i 1992 (stan w dniu 31 XII) przedstawia poniższa tablica.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba sklepów

ogółem

z tego zatrudnia­

jących do 5 osób

zatrudnia­

jących powy zej 5 osób w odsetkach

OGOŁEM ... 1991 29791 84,5 15,5

1992 34258 88,5 11,5

Ogólnospożywcze .... 1991 9761 84,3 15,7

1992 11412 87,0 13,0

Owocowo-warzywne .... 1991 703 66,7 33,3

1992 694 85,0 15,0

Mięsne ... 1991 3518 87,0 13,0

1992 3953 93,7 6,3

Rybne ... 1991 129 80,6 19,4

1992 144 97,3 2,7

Piekarniczo- 1991 577 81,3 18,7

-ciastkarskie 1992 676 83,7 16,3

Z napojami alkoho­ 1991 861 78, 6 21,4

lowymi 1992 957 85,4 14,6

Spożywczo- 1991 3087 88,9 11,1

-przemysłowe 1992 3530 93,9 6,1

Kosmetyczno- 1991 370 70,3 29,7

-toaletowe 1992 397 79,1 20,9

Z wyrobami włókien­ 1991 485 80, 6 19,4

niczymi 1992 558 84,6 15,4

Z odzieżą, obuwiem 1991 2345 90,0 10,0

i wyr. skórzanymi 1992 2766 91,9 8,1

Z meblami i sprzętem 1991 1098 92,5 7,5

oświetleniowym 1992 1328 92,4 7,6

RTV i sprzętem gospo­ 1991 1569 86,4 13,6

darstwa domowego 1992 1847 88,6 11,4

Księgarnie i artykuły 1991 318 82, 1

piśmiennicze 1992 375 84,0 16,0

Pozostałe ... 1991 4970 81,1 18,9

1992 5621 84,9 15,1

(17)

Charakterystyka sieci handlowej 15

Dynamikę sieci sklepów w 1992 r. według branż EKD ilustruje wykres.

1 9 9 1 = 1 0 0

ogólnospożywcze owocowo-warzywne mięsne rybne plekamlczo-clastkarskle z napojami alkoholowymi spożywczo-prze mysłowe kosmetyczno-toaletowe z wyr.włókienniczymi z odzleżą,obuwlem,wyr.skórzanyml z meblami I sprz. oświetleniowym RTV I sprz. gospodarstwa domowego księgarnie I artykuły piśmiennicze pozostałe

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 o/o

0 ile wśród sklepów do 5 zatrudnionych jak też placówek zatrudniających powyżej 5 osób najwięcej było sklepów ogólnospożywczych (około 1/3 całej sieci sklepów), generalnie wśród sklepów wszystkich branż zdecydowanie dominowały sklepy 0 obsadzie mniejszej t j . do 5 osób (w granicach od 79,1% do 97,3%). Najwyższy odsetek sklepów o mniejszej obsadzie zanotowano w 1992 r. wśród sklepów rybnych, mięsnych, spożywczo-przemysłowych, z meblami i sprzętem oświetleniowym, odzieżą i obuwiem tj . powyżej 90%, natomiast w 1991 r. były to sklepy z meblami i sprzętem oświetleniowym oraz odzieżą 1 obuwiem. Sklepów o większej obsadzie (powyżej 5 zatrudnionych) było w 1992 r. prawie 12%, podczas gdy rok wcześniej prawie 16%.

(18)

16 Charakterystyka sieci handlowej

W poszczególnych branżach odsetek ten był w granicach od 3%

wśród sklepów rybnych do 21% kosmetyczno-toaletowych.

Zmiany w stukturze sklepów w wybranych branżach na przestrzeni minionych dwóch lat ilustruje wykres

ogólnospożywcze owocowo-warzywne

mięsne z napojami alkoholowymi

spożywcze z odzieżą, u bu wiem, wyr.skórz.

z meblami i sprz.oświet.

RTV i art.gospod.domowego

100 80 60 40 20 0

ogólnospożywcze owocowo-warzywne

mięsne z napojami alkoholowymi

spożywcze z odzieżą,obuwiem,wyr.skórz.

z meblami i sprz.oświet.

RTV i art.gosp.domowego

0 20 40 60 80 100*4

Zatrudnienie:

d o 5 o só b |H p o w yż e j 5 o só b ¡¡P

1992 rok 1991 rok

(19)

Charakterystyka sieci handlowej 17

W ciągu 1992 r. wśród 6klepów owocowo-warzywnych i rybnych zaobserwowano najwyższy bo odpowiednio o 19 i 17 punktów wzrost odsetka sklepów do 5 zatrudnionych, w pozostałych branżach wzrost odsetka był w granicach 10 punktów. Udział sklepów powyżej 5 zatrudnionych generalnie obniżył się i w najwyższym stopniu (o 18 i 17 pkt) w branżach owocowo-warzywnej i rybnej.

Uzupełnieniem sieci sklepów są dynamicznie powstające drobnodetaliczne kioski, budki oraz obwoźne punkty sprzedaży.

Szacuje się, że liczba punktów sprzedaży detalicznej (łącznie ze sklepami) w końcu 1992 r. wyniosła około 76 tys. co oznacza, że powiększyła się o 21% w stosunku do 1991 r.i stanowiła 11% sieci krajowej. Rozwój różnorodnych form handlu detalicznego spowodował zwiększenie dostępności towarów.

Na 1 punkt sprzedaży detalicznej przypadało w 1992 r. około 52 mieszkańców województwa, podczas gdy w 1991 r. około 63 mieszkańców.

Obok stosunkowo dobrze rozwiniętej ale drobnej

■ '0 i rozproszonej sieci placówek sprzedaży detalicznej obserwuje się rozwój pośrednictwa handlowego oraz sprzedaży hurtowej co warunkuje sieć magazynowa. W stosunku do 1991 r. liczba magazynów wzrosła o 36% przy czym prawie o połowę powiększyła się sieć magazynów w sektorze prywatnym.

Liczbę magazynów według form własności (stan w dniu 31 XII) przedstawia poniższa tabela

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Sektor

publiczny prywatny Magazyny ogółem 1991

1992

1266

1716 302

300 964

1416 Pomieszczenia

zamknięte

liczba ... 1991 1992

873

1413 219

186

654 1227 powierzchnia

w m ... 1991

1992 687314

572046 287060

149756 400254 422290

(20)

18 Charakterystyka sieci handlowej

dok.tabl.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

Sektor publiczny prywatny Pomieszczenia

zadaszone

liczba ... 1991

1992 61

76 17

16 44

60 powierzchnia

w m ...

1991 1992

35069

26859 16504

7497 18565

19362 Place składowe

liczba ... 1991 1992

145 126

40 24

105 102 powierzchnia

w m ...

1991 1992

335616

342477 141838

99457 193778 243020 Silosy i zbiorniki

liczba ... 1991

1992 187

101

26

74 161

27

W zależności od sposobu gromadzenia i przechowywania towarów, strukturę sieci magazynów ilustruje wykres:

%

100

80

60

40

20

0

pomieszczenia zadaszone silosy

pomieszczenia zamknięte place składowe

19911992

(21)

Charakterystyka sieci handlowej 19

Podstawową sieć magazynów stanowią pomieszczenia zamknięte i w 1992 r. było ich około 80%, w 1991 r.~ 70%. W najszybszym tempie przyrasta ilość pomieszczeń zamkniętych (wzrost w stosunku do 1991 r. o 62%), natomiast ubywa placów składowych oraz silosów i zbiorników (odpowiednio o:13% i 46%). O ile w sektorze publicznym ubyło w stosunku do 1991 r. zarówno pomieszczeń jak też placów składowych a nastąpił przyrost silosów i zbiorników, o tyle w sektorze prywatnym znacznie powiększyła się sieć pomieszczeń natomiast znacznie ubyło silosów i zbiorników.

(22)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :