• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 35 Zadanie 1. Dana jest funkcja kwadratowa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 35 Zadanie 1. Dana jest funkcja kwadratowa "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 35 Zadanie 1.

Dana jest funkcja kwadratowa 𝑓(𝑥) = (𝑚 + 2)𝑥2+ (3𝑚 − 2)𝑥 + 1. Wyznacz w zależności od parametru 𝑚 wzór funkcji 𝑔(𝑥) =𝑥1

1+ 1

𝑥2 , gdzie 𝑥1, 𝑥2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji 𝑓. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji 𝑔.

Zadanie 2.

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o wysokości 𝐻 = 8 i krawędzi podstawy 𝑎 = 12. Przez krawędź podstawy i środki rozłącznych z nią krawędzi bocznych poprowadzono płaszczyznę. Wykonaj odpowiedni rysunek i oblicz pole otrzymanego przekroju.

Zadanie 3.

Dane są zbiory punktów, określone nierównościami 𝐴: 𝑥2− 6𝑥 + 𝑦2+ 12𝑦 ≤ 4 i 𝐵: 3𝑥 + 𝑦 ≥ 3.

Narysuj figurę 𝐹 = 𝐴 ∩ 𝐵 i wyznacz jej pole.

Zadanie 4.

Na okręgu o promieniu 𝑟 opisano trapez równoramienny o podstawach 𝑥 i 4𝑥. Wykaż, że 𝑟 = 𝑥.

Zadanie 5.

Dany jest okrąg o środku 𝑆 = (3, −4) i promieniu 𝑟 = 5. Okrąg ten przekształcono przez jednokładność o środku 𝑂 = (2, −1) i skali 𝑘 = −3. Wyznacz równanie okręgu po tym przekształceniu.

Zadanie 6.

Rozwiąż układ równań { 𝑦 − |𝑥 − 2| = 0 𝑥2− 4𝑥 + 𝑦2= −2 Zadanie 7.

Rozwiąż równanie: √𝑥2+ 10𝑥 + 25 + |𝑥 − 5| = 12 Zadanie 8.

Liczby 2 i −3 są pierwiastkami wielomianu 𝑊(𝑥) = 𝑥3+ 𝑎𝑥2+ 𝑏. Wyznacz parametry 𝑎 i 𝑏 oraz trzeci pierwiastek tego wielomianu. Rozwiąż nierówność 𝑙𝑜𝑔0,57 ∙ 𝑊(𝑥) > 0 .

Zadanie 9.

Rozwiąż równanie 𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 2𝑐𝑜𝑠𝑥. Znajdź wszystkie rozwiązania tego równania spełniające warunek 𝑥2− 4𝑥 − 32 < 0 .

Zadanie 10.

W 𝐼 pudełku jest 10 kul czarnych, a w 𝐼𝐼 pudełku 20 kul czarnych. Jak rozmieścić dodatkowo w tych pudełkach 20 kul białych, aby prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli z 𝐼 pudełka było dokładnie trzy razy większe od prawdopodobieństwa wylosowania białej kuli z 𝐼𝐼 pudełka?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Suma długości dwóch boków trójkąta wynosi 10, a miara kąta między tymi bokami jest równa 120°?. Jaką najmniejszą wartość ma obwód

Suma długości dwóch boków trójkąta wynosi 6, a miara kąta między tymi bokami jest równa 120°?. Jaką najmniejszą wartość ma obwód

Wybierz trójkąt o największym polu i oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.

Wybierz prostokąt o największym polu i oblicz pole koła opisanego na tym prostokącie..

[r]

[r]

Wskaż wzór funkcji kwadratowej, której zbiorem wartości jest przedział á–2, +¥).. ma jedno miejsce zerowe, a ramiona jej wykresu są zwrócone do

(4 pkt) Liczbę 4 przedstaw w postaci sumy dwóch składników, tak aby suma kwadratów tych składników była najmniejsza z możliwych.. Wyznacz tę