• Nie Znaleziono Wyników

WNIOSEK O POMOC TECHNICZNA. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z pomocy technicznej w ramach SPO RZL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WNIOSEK O POMOC TECHNICZNA. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z pomocy technicznej w ramach SPO RZL"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

zalacznik 1B do SIWZ

WNIOSEK O POMOC TECHNICZNA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z pomocy technicznej w ramach SPO RZL 2004-2006

1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa Programu

1.2 Numer i nazwa Priorytetu

1.3 Numer i nazwa Działania BM1 S

1.4 Schemat BM

1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złoŜony 1.6 Informacja o projekcie

1.6.1 Numer projektu (nadawany przez system informatyczny) S 2

1.6.2 Tytuł projektu (zwięźle, maksymalnie 10 słów) BT 3

1.6.3 Okres wdraŜania projektu Od ______/______ 200 __

Do______/______ 200 __

1.7 Informacja o wnioskodawcy

1.7.1 Nazwa wnioskodawcy BT

1.7.2 Kod wnioskodawcy (nadawany przez system) S

1.7.3 Osoba do kontaktów roboczych z instytucją wdraŜającą (Imię i nazwisko) BT

1.7.4 Numer telefonu BT

1.7.5 Adres poczty elektronicznej BT

1.7.6 Numer faksu BT

1.8 Czy przewiduje się udział wykonawców w realizacji projektu

Nie  Tak 

Tak, ale w chwili obecnej szczegóły na temat wykonawcy nie są znane 

1 BM– “beneficjent, menu” – pole wypełniane jest przez beneficjenta poprzez wybór jednej, lub kilku z moŜliwych pozycji menu

2 S – “system” – pole wypełniane jest automatycznie przez system

3 BM – “beneficjent, tekst” – pole wypełniane przez beneficjenta poprzez wpisanie tekstu

Data wpłynięcia ______/________ 200____

Numer kancelaryjny ___________________

Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek ____________________________________

(2)

1.8.1 Nazwa wykonawcy BT

1.8.2 Status prawny BM

1.8.3 PESEL BT

1.8.4 Numer telefonu BT

1.8.5 Numer faksu BT

1.8.6 Adres poczty elektronicznej BT

1.9 Dane rachunku bankowego wnioskodawcy (na który zostaną przekazane środki z EFS) (dopuszcza się uzupełnienie tych informacji po uzyskaniu decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu) 1.9.1 Numer rachunku (powinien być wyodrębniony rachunek do obsługi środków EFS i

współfinansowania krajowego)

BT

1.9.2 Właściciel rachunku BT

1.9.3 Nazwa banku BT

1.9.4 Adres banku BT

2. CZY PROJEKT SPEŁNIA KRYTERIA POMOCY 2.1 Opis projektu

BT

2.2 Zgodność celów projektu z dokumentami strategicznymi BM+ T 4

2.3 Zgodność projektu z prepisami w zakresie zamówień publicznych

Jeśli będzie realizowane zamówienie zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, to naleŜy wskazać tryb udzielania zamówień. Jeśli postępowanie juŜ się rozpoczęło to naleŜy podać datę. Ewentualnie proszę podać nr i datę ogłoszenia.

2.3.1 Nie będzie realizowane postępowanie o udzielenie zamówienia  2.3.2 Będzie realizowane postępowanie o udzielenie zamówienia 

2.3.2.1 Aukcja elektroniczna BT

2.3.2.2 Negocjacje bez ogłoszenia BT

2.3.2.3 Negocjacje z ogłoszeniem BT

2.3.2.4 Przetarg nieograniczony BT

2.3.2.5 Przetarg ograniczony BT

2.3.2.6 Zapytanie o cenę BT

2.3.2.7 Zamówienie z wolnej ręki BT

4 BM + T – “beneficjent, menu + tekst” – pole wypełnia beneficjent poprzez wybór pozycji z menu oraz dopisanie tekstu

(3)

3. OSTATECZNI BENEFICJENCI 3.1 Planowana liczba instytucji oraz ich pracowników objętych wsparciem

Nazwa instytucji Opis wsparcia Liczba instytucji Liczba pracowników 3.1.1 Departament Zarządzania EFS

w MRR

BT BL5 BL

3.1.2 Departament WdraŜania EFS w MIPS

BT BL BL

3.1.3 Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS

BT BL BL

3.1.4 Biuro WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego w MENiS

BT BL BL

3.1.5 Komitet Monitorujący SPO RZL i EQUAL

BT BL BL

3.1.6 Komitety Sterujące BT BL BL

3.1.7 Komisja Oceny Projektów/

Komisja Wyboru Projektów

BT BL BL

3.1.8 Wojewódzkie urzędy pracy BT BL BL

3.1.9 Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

BT BL BL

3.1.10 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

BT BL BL

3.1.11 Urząd SłuŜby Cywilnej BT BL BL

3.1.12 Komórki audytu wewnętrznego

BT BL BL

3.1.13 Punkty informacyjno- doradcze w instytucjach pełniących rolę instytucji wdraŜających

BT BL BL

3.1.14 KOSzEFS BT BL BL

3.1.15 Sieci regionalnych punktów informacyjnych EFS

BT BL BL

3.1.16 Inne (naleŜy podać jakie) BT...

BT BL BL

4. CHARAKTERYSTYKA REALIZOWANEGO WSPARCIA 4.1 Rodzaj realizowanej pomocy

Rodzaj wsparcia Opis wsparcia TAK/NIE

4.1.1 Szkolenia 

4.1.2 Badania 

4.1.3 Analizy 

4.1.4 Doradztwo 

4.1.5 Wydawanie materiałów informacyjnych 

4.1.6 Informowanie o SPO RZL, EQUAL i EFS 

4.1.7 Opracowywanie materiałów promocyjnych i

szkoleniowych 

4.1.8 Dystrybucja materiałów promocyjnych i

szkoleniowych 

5 BL – “beneficjent, liczba” – pole wypełniane jest przez beneficjenta poprzez wpisanie liczby

(4)

4.1.9 Organizacja spotkań (w tym seminariów i

konferencji) 

4.1.10 Aktualizacja i rozbudowa stron internetowych 

4.1.11 Wsparcie kadrowe 

4.1.12 Obsługa prac Komitetu Monitorującego i

Komitetów Sterujących 

4.1.13 Audyt 

4.1.14 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego  4.1.15 Ocena bieŜąca realizacji oraz rezultatów

projektów 

4.1.16 Inne (naleŜy podać jakie) 

5. PLANOWANE WYDATKI 5.1 Wydatki projektu

Kategoria wydatku 2004 2005 2006 2007 2008 Ogółem

5.1.1 Wydatki kwalifikowalne ogółem S S S S S S

5.1.1.1 Wydatki bezpośrednie ogółem BL BL BL BL BL S

5.1.1.2 Koszty umowy ogółem BL BL BL BL BL S

5.1.2 Wydatki niekwalifikowalne ogółem S S S S S S

5.1.2.1 (naleŜy podać jakie) BL BL BL BL BL S

5.1.3 Przychód projektu S S S S S S

5.1.3.1 (naleŜy wymienić kategorie przychodów) BT

BL BL BL BL BL S

... BL BL BL BL BL S

5.1.4 Całkowite wydatki projektu S S S S S S

5.2 Źródła finansowania projektu

Źródło finansowania Wydatki w PLN Wydatki w %

5.2.1 Publiczne S S

5.2.1.1 Wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) S S

5.2.1.2 Krajowy wkład publiczny S S

5.2.1.2.1 BudŜet państwa BL S

5.2.1.2.2 BudŜet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego

- -

5.2.1.2.3 BudŜet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego - -

5.2.1.2.4 Inne krajowe fundusze publiczne - -

5.2.1.2.4.1 Fundusz Pracy - -

5.2.1.2.4.2 PFRON - -

5.2.2. Prywatne - -

5.2.3. Inne (naleŜy podać jakie) BT... BL S

5.2.4. Ogółem (5.2.1+5.2.2+5.2.3)

- w tym EIB (poŜyczka Europejskiego Banku Inwestycyjnego) 5.3 Harmonogram wydatków projektu

Źródło 2004 2005 2006 2007 2008 Ogółem

5.3.1 Publiczne S S S S S S

5.3.1.1 Wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny)

BL BL BL BL BL S

5.3.1.2 Krajowy wkład publiczny S S S S S S

5.3.1.2.1 BudŜet państwa BL BL BL BL BL S

5.3.1.2.2 BudŜet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego

- - - -

5.3.1.2.3 BudŜet jednostek samorządu terytorialnego szczebla loklanego

- - - -

(5)

5.3.1.2.4 Inne krajowe fundusze publiczne - - - -

5.3.1.2.4.1 Fundusz Pracy - - - -

5.3.1.2.4.2 PFRON - - - -

5.3.2. Prywatne - - - -

5.3.3 Inne (naleŜy podać jakie) BT... BL BL BL BL BL S

5.3.4 Ogółem (5.3.1+5.3.2+5.3.3)

- w tym EBI (poŜyczka Europejskiego Banku Inwestycyjnego)

6. INSTYTUCJA UBIEGAJĄCA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

6.1 Nazwa instytucji S

6.2 Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiąŜących w imieniu wnioskodawcy

BT

6.3 Data BT

6.4 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiąŜących w imieniu wnioskodawcy

7. ZAŁĄCZNIKI

7.1 Opis stanowiska wg wzoru (w przypadku wniosku o wsparcie kadrowe w ramach Działania 3.1)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Opis celu praktycznego projektu z uwzględnieniem przesłanek stanowiących podstawę do podjęcia badań nad rozwiązaniem będącym przedmiotem projektu w kontekście aktualnego stanu

Koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu;H. w przypadku budynków są to koszty

Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji

Opis celu praktycznego projektu z uwzględnieniem przesłanek stanowiących podstawę do podjęcia badań nad rozwiązaniem będącym przedmiotem projektu w kontekście aktualnego stanu

Koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu;H. w przypadku budynków są to koszty

Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, rozlicza się

Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, rozlicza się

Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, rozlicza się

Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, rozlicza się

Opis celu praktycznego projektu z uwzględnieniem przesłanek stanowiących podstawę do podjęcia badań nad rozwiązaniem będącym przedmiotem projektu w kontekście aktualnego stanu

A – Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego

A – Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego

Opis poszczególnych zadań planowanych do wykonania przez wykonawcę: tytuł, cel, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji, wskazanie podmiotu/podmiotów

Oświadczam, że Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) wyrażają zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym

przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem oraz potencjał projektu do budowy trwałego i efektywnie funkcjonującego regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych

celem zbierania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu

Oświadczam(y) ponadto, że mam(y) świadomość skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji – oświadczenia dotyczą wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie

celem zbierania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

Opisz potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów i wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskaż kluczowe osoby, które zaangażujesz do realizacji projektu oraz

Oświadczam, że posiadam zgodę osób wskazanych we Wniosku o dofinansowanie uzyskaną zgodnie z RODO na przetwarzanie ich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju