Zabrze: Dostawa wózka do przewożenia chorych, lampy operacyjnej LED dwuczaszowej z montażem oraz

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.klinika-zabrze.med.pl

Zabrze: Dostawa wózka do przewożenia chorych, lampy operacyjnej LED dwuczaszowej z montażem oraz

videokolonoskopu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sygn. sprawy DZP/27PN/2013

Numer ogłoszenia: 176517 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu , ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wózka do przewożenia chorych, lampy operacyjnej LED dwuczaszowej z montażem oraz videokolonoskopu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sygn. sprawy DZP/27PN/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia:

Dostawa wózka do przewożenia chorych, lampy operacyjnej LED dwuczaszowej z montażem oraz videokolonoskopu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sygn. sprawy DZP/27PN/2013 Na przedmiot zamówienia składają się 3 Pakiety: 1. Pakiet 1 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej na Izbę Przyjęć wraz z wyposażeniem: - chromowane barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża - szt 2. - wieszak kroplówki - szt 1 - zmywalny materac - szt 1 2. Pakiet 2 - Lampa operacyjna LED dwuczaszowej z montażem do Poradni Chirurgicznej Dane dotyczące montażu: -

(2)

wysokość montażu 327 cm - demontaż istniejącej lampy typu Lumena H500 firmy Famed - montaż nowej lampy w miejscu poprzedniej lampy - stara lampa jest zasilana z zasilacza ściennego 3.

Pakiet 3 - Videokolonoskop do Pracowni Endoskopii Pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z zestawem do videoendoskopii posiadanym przez Pracownię Endoskopową: 1. procesor Olympus Evis Exera II CV-165 2. źródło światła Olympus Evis Exera II CLE-165 Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 SIWZ -Formularz cenowy oraz załącznik 6 do SIWZ - parametry techniczne. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy

składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że: 1) zaoferują produkty (sprzęt) zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny spełniające wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), posiadające oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności, 2) zaoferują produkty (sprzęt) zgodne z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku 6 do SIWZ, 3) zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy i gotowy do użycia po zainstalowaniu, 4) zaoferują minimalny okres gwarancji min. 24 miesięcy od daty uruchomienia i przekazania sprzętu, 5) zapewnią transport produktu (sprzętu) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 6) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 7) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik 4 do SIWZ (dotyczy pakietu 1,2) oraz załącznik 4a do SIWZ (dotyczy pakietu 3), 8) przeszkolą personel Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego

protokołem odbioru, 9) złożą wraz z dostawą Instrukcję Obsługi w języku polskim, 10) przystąpią do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania faksem zgłoszenia awarii - dotyczy pakietu 1,2, 11) przystąpią do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy o równoważnych parametrach w terminie 72 godz od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie

Zamawiającego - dotyczy pakietu 3, 12) zagwarantują dostępność części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat od daty dostawy - dotyczy pakietu 3, 13) zagwarantują dostępność zakupu części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 10 lat - dotyczy pakietu 1, 14) zapewnią montaż lampy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w Załączniku 6 do SIWZ - dotyczy pakiet 2, 15) zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji do nieodpłatnego świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego sprzętu na rzecz Zamawiającego, 16) przedłożą wraz z umową listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi. Okres realizacji zamówienia (termin dostawy

(3)

przedmiotu zamówienia wraz z jego uruchomieniem potwierdzonym protokołem odbioru): 42 dni (6 tygodni) od dnia podpisania umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.80.00-5, 33.16.70.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

(4)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

(5)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty

5) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym obowiązującym w Polsce jak i w Unii Europejskiej tj.

Deklaracja zgodności, CE - potwierdzające zaoferowanie produktu spełniającego wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679) - dotyczy wszystkich Pakietów 6) Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), dla sprzętu posiadającego oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności - dotyczy wszystkich Pakietów 7) Karta katalogował lub instrukcja obsługi lub ulotki lub fotografie zawierająca informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy wszystkich Pakietów. Zamawiający wymaga oznaczenia w ww. dokumentach, którego z punków w tabeli - parametry techniczne (stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ), dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

III.6) INNE DOKUMENTY

(6)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

XIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy oraz w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - z wykorzystaniem wzoru

stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym obowiązującym w Polsce jak i w Unii Europejskiej tj. Deklaracja zgodności, CE - potwierdzające zaoferowanie produktu spełniającego wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679) - dotyczy wszystkich Pakietów 6) Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), dla sprzętu posiadającego oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności - dotyczy wszystkich Pakietów 7) Karta katalogował lub instrukcja obsługi lub ulotki lub fotografie zawierająca informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy wszystkich Pakietów.

Zamawiający wymaga oznaczenia w ww. dokumentach, którego z punków w tabeli - parametry techniczne (stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ), dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie. 2. Dokumenty dodatkowe wymagane od Wykonawców składające się na ofertę: 1) formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ 2) formularz cenowy- załącznik nr 3 do SIWZ 3) parametry techniczne - załącznik nr 6 do SIWZ 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa

(7)

powyżej w cz. XIII pkt 1 ppkt 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt 3 zdanie pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. XIII pkt. 3 zdanie pierwsze, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia powinny być

wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ponadto, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XIII.1 2) do XIII.1.4) włącznie i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4. Wymagania dodatkowe, gdy kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z

ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń. Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3) W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez pełnomocnika

ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych

przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty wymienione w cz. XIII pkt 1ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawione

(8)

indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, e) wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika, f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Uwaga dla Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. 4a. Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokument wymieniony w cz. XIII pkt 1 ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawiony indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy i w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy (cz. XIII pkt 1 ppkt 3 i 4) indywidualnie dla każdego z podmiotów, na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość co do jej prawdziwości. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.

Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

(9)

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 90

 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: - zmiany okresu realizacji umowy jeżeli z przyczyn niezależnych od obu stron umowy termin nie może być dochowany przy zachowaniu należytej staranności - konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany przepisów prawa - wystąpienia siły wyższej, której zaistnienie Wykonawca jest w stanie wykazać, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. - gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach, Uwaga: Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji - II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zastosowana numeracja w Ogłoszeniu w Biuletynie jest numeracją zgodną z SIWZ Zamawiającego..

(10)

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej na Izbę Przyjęć wraz z wyposażeniem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej na Izbę Przyjęć wraz z wyposażeniem: - chromowane barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża - szt 2. - wieszak kroplówki - szt 1 - zmywalny materac - szt 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 SIWZ - Formularz cenowy oraz załącznik 6 do SIWZ - parametry techniczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. Okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Lampa operacyjna LED dwuczaszowej z montażem do Poradni Chirurgicznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 2 - Lampa operacyjna LED dwuczaszowej z montażem do Poradni Chirurgicznej Dane dotyczące montażu: - wysokość montażu 327 cm - demontaż istniejącej lampy typu Lumena H500 firmy Famed - montaż nowej lampy w miejscu poprzedniej lampy - stara lampa jest zasilana z zasilacza ściennego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 SIWZ - Formularz cenowy oraz załącznik 6 do SIWZ - parametry techniczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.70.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. Okres gwarancji - 10

(11)

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Videokolonoskop do Pracowni Endoskopii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 3 -

Videokolonoskop do Pracowni Endoskopii Pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z zestawem do videoendoskopii posiadanym przez Pracownię Endoskopową: 1. procesor Olympus Evis Exera II CV-165 2. źródło światła Olympus Evis Exera II CLE-165 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 SIWZ -Formularz cenowy oraz załącznik 6 do SIWZ - parametry techniczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 90

o 2. Okres gwarancji - 10

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :