PKP SA S t r o n a 1 FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP...

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy ...

Adres Wykonawcy (wraz z kodem)

...

tel. (kierunkowy) ... tel. ..., fax ...

REGON ...

NIP ...

Internet: http// ...

e-mail: ...

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ...

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (...)...

Nr fax. : (kierunkowy): (...)...

Oferuje w ykonanie:

USŁUGI OCHRONIARSKIE OBIEKTÓW NIE DWORCOWYCH

na terenie PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

zadanie nr ………

(wpisać wybrane zadanie/zadania)

Cena oferty (cenę należy podać dla poszczególnych Zadań, o których udzielenie ubiega się Wykonawca).

Zadanie nr 1-Pyskowice, ul. Piaskowa (hala wachlarzowa byłej lokomotywowni wraz z terenem)- ochrona stała (całodobowa),za wynagrodzenie w kwocie:

Cena usługi za 1 miesiąc

netto

Cena usługi za 1 miesiąc

brutto

Cena za 15 miesięcy zamówienia

netto

(kol.1 x 15 miesięcy)

Cena za 15 miesięcy zamówienia

brutto

(kol.2 x 15 miesięcy)

1 2 3 4

(2)

Zadanie nr 2-Rybnik, ul. Parkowa 2- (były hotel RONDO wraz z terenem przyległym) - ochrona stała (całodobowa),za wynagrodzenie w kwocie:

Cena usługi za 1 miesiąc

netto

Cena usługi za 1 miesiąc

brutto

Cena za 15 miesięcy zamówienia

netto

(kol.1 x 15 miesięcy)

Cena za 15 miesięcy zamówienia

brutto

(kol.2 x 15 miesięcy)

1 2 3 4

Zadanie nr 3- Bielsko-Biała, ul. Trakcyjna 4- (obiekty po byłej sekcji warsztatów specjalistycznych CARGO) - ochrona stała (całodobowa) za wynagrodzenie w kwocie:

Cena usługi za 1 miesiąc

netto

Cena usługi za 1 miesiąc

brutto

Cena za 15 miesięcy zamówienia

netto

(kol.1 x 15 miesięcy)

Cena za 15 miesięcy zamówienia

brutto

(kol.2 x 15 miesięcy)

1 2 3 4

Zadanie nr 5- Katowice Piotrowice, ul. Asnyka 32 (budynki po byłym FERPOLU + teren przyległy) za wynagrodzenie w kwocie:

Cena usługi za 1 miesiąc

netto

Cena usługi za 1 miesiąc

brutto

Cena za 15 miesięcy zamówienia

netto

(kol.1 x 15 miesięcy)

Cena za 15 miesięcy zamówienia

brutto

(kol.2 x 15 miesięcy)

1 2 3 4

Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (“SIWZ”).

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania Zamówienia za podane w ofercie wynagrodzenie.

Zobowiązuję się wykonywać zamówienie na zasadach określonych w niniejszej ofercie.

(3)

1) Oświadczenia.

Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczam, że [nazwa Wykonawcy]:

………

………

1. zobowiązuję się wykonywać zamówienie na zasadach określonych w niniejszej ofercie.

2. zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;

3. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ 4. akceptuję wzór umowy;

5. oświadczam, że szczegółowy zakres zamówienia jest bezsporny i że ustaliłem ten zakres na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, własnej weryfikacji zakresu

rzeczowego.

6. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz

zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ

7. akceptuję termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury VAT.

8. Oświadczam/my, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

9. posiadam wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonania zamówienia, 10. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i/lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania

zamówienia,

11. numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium

……….

13 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UCZESTNICTWA

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie nr ………..…………. pn.

USŁUGI OCHRONIARSKIE OBIEKTÓW NIE DWORCOWYCH

na terenie PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach Oświadczamy, że:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadamy polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

(4)

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia,

e) nie zalegamy z uiszczaniem podatków bądź opłat lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

f) nie zalegamy z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu oświadczenia od osób wchodzących w skład organów Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o niekaralności,

g) nie jesteśmy w stanie likwidacji, upadłości oraz że w stosunku do nas nie jest prowadzone postępowanie układowe,

14 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ O NIEZGŁASZANIU ROSZCZEŃ WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na Zadanie nr ……… pn.

USŁUGI OCHRONIARSKIE OBIEKTÓW NIE DWORCOWYCH

na terenie PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

NIE PODLEGAMY WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku unieważnienia lub zamknięcia niniejszego postępowania.

Oferta złożona jest na ………. stronach Miejscowość i data: ……….

……….…...………..

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów)

(5)

ZAŁĄCZNIK NR 3 Informacja o doświadczeniu Wykonawcy

Wykaz zamówień na usługi fizycznej ochrony i mienia w budynku (lub budynkach) użyteczności publicznej lub w budynkach administrowanych przez PKP SA takich jak magazyny, warsztaty, lokomotywownie, wagonownie, budynki administracyjne, wieże wodne w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Lp. Zamawiający i adres jego siedziby, na rzecz

którego były lub są wykonywane usługi

Rodzaj obiektu, jego nazwa, powierzchnia

oraz adres

Wartość zamówienia,

które Wykonawca

wykonał

Data rozpoczęcia i zakończenia

wykonywania zamówienia (jeżeli

zamówienie nie zostało zakończone

należy podać datę rozpoczęcia)

Prosimy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

Imię i Nazwisko: ………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

………..

Miejscowość i data: ………

Podpis wykonawcy lub pełnomocnika ………..

(6)

ZAŁĄCZNIKNR4 OŚWIADCZENIEOPONOSZENIUSOLIDARNEJODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Zamawiający:

PKP S.A. Centrala

00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3

2. Wykonawca:

My niżej podpisani uprawnieni do reprezentowania firmy

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

My niżej podpisani, mający uprawnienia do składania woli w imieniu wyżej wymienionych podmiotów łącznie ubiegających się o udzielenie zamówienia pn.

USŁUGI OCHRONIARSKIE OBIEKTÓW NIE DWORCOWYCH

na terenie PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach”

oświadczamy, iż będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonane zamówienia.

Miejscowość i data: ……….

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :