• Nie Znaleziono Wyników

Giecz, grodzisko.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Giecz, grodzisko."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Giecz, grodzisko.

Ochrona Zabytków 14/1-2 (52-53), 129

1961

(2)

ne 1 m ikrochem iczne analizy zabytków malarstwa i dzieł sztuki starożytnej, kształcenie i praktyki szkoleniow e konserwatorów), problemy konserwacji malarstwa (naukowe metody oczyszczania dzieł i n ow e w erniksy, w łosk ie metody przenoszenia fresków, metody wzm acniania i przenoszenia obrazów na drewnie), oraz zagadnienia konserwacji zabytków archeologicznych sztuki starożytnej i d zieł rzem iosła artystycznego (metody wzm acniania kruchych obiektów i znalezisk archeologicznych, konserwacja i przechowywanie tkanin, konserwacja m ateriałów archiwalnych, badania i konserwacja zabytków m e­ talowych). Instytut zamierza na organizowanej konferencji zebrać konser­ watorów, pracujących w zakresie wym ienianych problemów, których waga polega z jednej strony na znaczeniu wykonanych w tych dziedzinach prac, z drugiej zaś na potrzebie pilniejszego zwrócenia uwagi na zw iązane z nim i zagadnienia naukowo-konserwatorskie. Sprawa udziału polskich reprezentan­ tów była przedm iotem zebrania i uchwały Prezydium Zespołu do spraw kon­ serwacji zabytków ruchomych przy Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków M inisterstwa Kultury i Sztuki.

w dniach 3—8 października br. Kongres ICOM (ICOM — International Council of Museums, Paris) dla Laboratoriów Naukowych i K om isja ICOM Konserwacji Malarstwa, organizowana w Barcelonie. Udział w tym Kongresie ze strony polskiej w eźm ie prof. В. Marconi.

w dniach 1 8 —19 października br. posiedzenie Centre International d ’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels w Rzym ie; na ostatnim posiedzeniu „Centre“ w dniach 14— 17 grudnia 1960 r. om ówiono i zatwierdzono program działalności, obejmujący m. in.: problem y konser­ wacji zabytków Nubii, fresków w Bonampak (Meksyk), starożytnego gro­ bowca z K asanlik (Bułgaria), ogólne problemy i sytuację konserwacji m alar­ stwa ściennego, tkanin, zabytków m etalowych, kamiennych, grafiki, instru­ m entów muzycznych i in. Omówiono spraw ę koordynacji współpracy z sze­ regiem ośrodków i instytutów konserwatorskich o charakterze m iędzynaro­ dowym, jak np. ICOM, 1IC CIĘTA (Centre International d ’Etudes des T ex­ tiles A nciens — Lyon), oraz Centre International du Verre — Liege. Przed­ miotem konferencji były także sprawy publikacji i wydaw nictw , a m. in. fran­ cuskiego tłum aczenia pracy H. J. Flenderleith. The Conservation of A ntiquities and Works of Art i wydania pracy dra Deschiens z Instytutu Pasteura, Pro­ tection d es oeuvres d ’art en bois sculpte contre, les insects xylophages. Szereg punktów programu konferencji dotyczyło spraw organizacyjno-adm inistracyj­ nych, a przede w szystkim wyboru prezydium i rady; prezesem w ybrany zo­ stał prof. G. de Angelis d ’Ossat, dyrektorem H. J. Plenderleith. W skład Rady (Conseil du Centre) w eszli: przewodniczący — F. Gysin (Szwajcaria), w ice­ przewodniczący — St. Lorentz (Polska), oraz członkowie: M. A. Sefrioui (Ma­ roko), G. Tripp (Austria), A. van Schendel (Holandia) i zaproszeni C. Brandi (Instituto Centrale d el Restauro, Rzym), P. Coremans (Institut Royal du Patrim oine Artistique, Bruksela), P. Gazzola (Włochy), J. K. van der Haagen (UNESCO). W najbliższym październikowym posiedzeniu rady „Centre“ ze strony polskiej udział w eźm ie wiceprzewodniczący prof. dr St. Lorentz.

PRACE KONSERWATORSKIE I ODKRYCIA

Giecz grodzisko

Prace na terenie grodziska, rozpoczęte w 1960 r., poprzedzone były w 1953 r.

zabiegami konserwatorskimi przy romańskim kościele. Przeprowadzone na­ stępnie wykopaliska na terenie grodziska, które ujaw niły zespół prostokąt­ nego palatium z rotundą, postaw iły przed konserwatorami problem i zadanie zabezpieczenia i udostępnienia odkrytych reliktów. Z inicjatyw y doc. dr B. Ko- strzew skiego i mgr. J. Łomnickiego — W ojewódzkiego Konserwatora Zabyt­ ków opracowano w stępny projekt organizacji rezerwatu archeologicznego, na który obok reliktów rotundy i palatium złożą się zrekonstruowane częściow o obwałowania ziem ne posadowione na ruszcie drewnianym oraz odtworzona droga dojazdowa. Rezerwat ma spełniać ważną rolę i będzie przystosowany do znacznego ruchu turystycznego, kierującego się szczególnie w ostatnim cza­ sie ku obiektom z w czesnego okresu naszej państwowości. Dokumentację pro­ jektu przyjęła Główna Komisja Konserwatorska Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków; zrekonstruowano już czwartą część w ałów grodziska, zniesionych w początkach X X w. oraz zniw elowano teren w ewnątrz obwałowań.

Cytaty

Powiązane dokumenty

improvement which justifies the complicated experimental technique. On the other hand the writer doubts whether the experimental data presented in this paper are already

In this poster, we present a preliminary analysis on the improvement of PPP-RTK GPS dual-frequency user positioning performance using precise ionospheric corrections, which are

Liczba próbek glebowych nale¿¹cych do grup granulometrycznych okreœlonych wed³ug klasyfikacji uziarnienia PTG 1956 i BN 1978 przyporz¹dkowana do grup (klas) uziarnienia

The author modified and extended the concept included in previous editions of the Polish Soil Classification (1974, 1989) with the suggested introduction of a new soil type –

„G³ównym nur- tem niniejszej dyskusyjnej wypowiedzi jest analiza Systematyki gleb Polski 2011 pod k¹tem uwzglêdnie- nia specyfiki gleb leœnych, które zajmuj¹ blisko 30%

Dalsze doskonalenie systematyki gleb Polski powinno obj¹æ: wybór jednego miê- dzynarodowego systemu referencyjnego dla poziomów i w³aœciwoœci diagnostycznych, ustalenie

Niezależnie od zmiany konstrukcji nowe rozwiązanie, za- mienne, z konieczności zmniejsza wysokość komory o około 1 m. Pobór wody w komorze odbywać się będzie

Tutaj pojawia się jego zastosowanie – funkcję DP wykorzystuje się często jako potencjał plastyczny (przynajmniej w pierw- szych iteracjach mapowania na skomplikowane