Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 1999, nr 1

Pełen tekst

(1)

PhbfroJećcct, L

INFORMACJE

XXII

INFORMATION

I OPRACOWANIA AND STATISTICAL

STATYSTYCZNE PAPERS URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO STATISTICAL BULLETIN OF

MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

STYCZEŃ 1999

A

JANUARY 1999 _L

(2)

Urząd Statystyczny w Krakowie

Kraków, dnia 23.11.1999 r.

Szanowni Państwo,

ze względu na wprowadzenie nowego układu tablic do „Biuletynu Statystycznego województwa małopolskiego” pragniemy Państwa zawiadomić, że kolejna edycja „Biuletynu" ukaże się z końcem kwietnia br. jako nr 2-3 i będą w nim zawarte dane za poszczególne miesiące tego roku.

W marcu stali prenumeratorzy „Biuletynu” otrzymają jedynie krótką informację

opisową o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie małopolskim jaka była

w lutym tego roku.

(3)

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH URZ

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

tys.

kpi

Kg

E>b

= milion

= miliard

= komplet

= decytona (kwintal)

= metr bieżący

= metr kwadratowy

= hektolitr (sto litrów)

= gigawatogodzina (milion kilowatogodzin)

= teradżul (terakaloria)

= tablica

= Europejska Klasyfikacja Działalności

ZNAKI UMOWNE

Kreska (-)

Kropka (.)

"W tym"

- zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

- wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

- oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

UWAGA: Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach. Liczby względne (wskaźniki) wyliczono na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

(4)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

STATISTYCAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

PAPERS

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTYCAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIO

MIESIĘCZNIK STYCZEŃ 1999 R.

MONTHLY JANUARY 1999

(5)

KOMITET REDAKCYJNY

PRZEWODNICZĄCY Marian Schab

CZŁONKOWIE

Andrzej Binda Barbara Oremus Anna Pawlik Zofia Pawlikowsk Roman Podorski Roman Podorski Grzegorz Ruta Helena Sienniak

Pawlikowska Grzegorz Ruta Helena Sienniak Bogumiła Skowrcjumiła Skowronek

la Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY Ewa Kopacka

Aneta Ryszka

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 Tel. (0-12) 415-60-11, fax. (0-12) 415-40-58

' Katowicach

(6)

SPIS TREŚCI

Uwagi metodyczne...

Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego...

I Rynek pracy... *...

II Wynagrodzenia...

III Działalność gospodarcza...

IV Podmioty gospodarki narodowej...

Wybrane informacje o gospodarce województwa małopolskiego w przekroju miesięcznym...

Pośrednictwo pracy w styczniu 1999 r...

Średnie ceny detaliczne wybranych towarów żywnościowych w styczniu 1999 r. ..

Średnie ceny detaliczne wybranych towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyj- nych w styczniu 1999 r... ... ...

Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych w 1999 r...

Sprzedaż, zatrudnienie i wynagrodzenia według EKD w styczniu 1999 r...

Produkcja wybranych wyrobów w 1999 r...».... ...

Przychód ze sprzedaży w sekcji "Budownictwo" według grup EKD w styczniu

Sprzedaż hurtowa według EKD w styczniu 1999 r...

Sprzedaż detaliczna według EKD w styczniu 1999 r...

Mieszkania oddane do użytku w styczniu 1999 r...

Przewozy ładunków i pasażerów oraz ładowność taboru samochodowego w styczniu 1999 r... - -...

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze KRUPGN-REGON według sektorów i sekcji EKD w 1999 r...

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze KRUPGN-REGON w 1999 r... ...

Wybrane wskaźniki ogólnopolskie...

(7)

4 Spis treści

Powiaty województwa małopolskiego

Powierzchnia. Sieć osadnicza. Ludność w 1997 r... 1/16/

Pracujący poza rolnictwem indywidualnym w 1997 r... 2/17/

Infrastruktura komunalna w 1997 r... 3/18/

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 1997 r... 4/19/

Oświata i wychowanie w 1997 r... 5/20/

Ochrona zdrowia w 1997 r... 6/21 / Kultura i turystyka w 1997 r... 7/22/

Wybrane dane o rolnictwie w 1996 r... 8/23/

Budżety gmin w 1997 r... ... ... 9/24/

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 1997 r... 10/25/

Spis wykresów

Pracujący w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1999 r... x 9

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w sektorze przedsiębiorstw

w styczniu 1999 r... ||f... ... ... x 10

Spis map

Powiaty województwa małopolskiego... ... ... ... x 32

Wykaz publikacji wydanych przez GUS ..

Wykaz publikacji będących w sprzedaży

(8)

UWAGI METODYCZNE

lane prezentowane w Wojew kiego obejmującego 3 mia W związku z wprowadzeniem od 1.01.1999 r. reformy podziału terytorialnego Polski określonej w ustawie z dnia 24 VII 1998 r. (Dz.U.Nr 96, poz. 603), dane prezentowane w Wojewódzkim Biuletynie Statystycznym dotyczą województwa małopolskiego obejmującego 3 miasta na prawach powiatu i 19 powiatów.

Dane statystyczne prezentowane są w układzie EKD według sekcji i działów, a w niektórych przypadkach według grup EKD.

narodov Do sektora oraz miesza zalicza się podmi mieszaną z przewagą Dane oprai narodowej.

) zalicza się podmioty stanowiące własność państwową, igą kapitału podmiotów sektora publicznego. Do sektor:

własność prywatną krajową, za<

irządo\

ra prywatnego (graniczną oraz

podmiot gospodarki narodowej rozumie się osobę prawną, samodzielną -acyjną nie mającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, prowadzącą d;

»podarczą.

Przez podmiot gospodai

Przez podmiot gospodarczy rozumie się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego tę działalność.

w Biuletynie jest mowa o sektorze przedsiębiorstw (dawniej "6 działów gospodarki ,wej") dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

wa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych; górnictwa i kopalnictwa;

tcyjnej; zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwa; handlu (licznego; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów )bistego i użytku domowego; hoteli i restauracji; transpoi 7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o

narodowej") dotyczy to podmiotów leśnictwa, pozyskiw działalności produkc;

hurtowego i detali«

przeznaczenia osobistego i użytki magazynowej i łączności; obsłui operatorskiej oraz wypożyczania

informatyki i działalności pokrewnej; pozostałej działalno;

[prowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych ekreacją, kulturą i sportem oraz pozostałej działalności usł nieruchomości; wynajmu

(aczenia i iszyn i sprzt osobistego i użytku domowego;

iści związanej z prowadzeniem interesów;

xewnych; działalności związanej iałalności usługowej.

Zachowuje się w Biuletynie kategorię "Przemysł" rozumianą jako grupi sekcji EKD: "Górnictwo i kopalnictwo", "Działalność produkcyjna" oraz "Zac elektryczną, gaz i wodę".

iowanie następujących (Opatrywanie w energię ktryczną, gaz i wodę".

9. Dane według sekcji, działów i grup EKD opracowano metodą przedsiębiorstw.

10. Dane o pracujących obejmują osoby pełnozatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu

Do pracujących zaliczono:

a/ osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy,

b/właścicieli i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin,

c/ osoby wykonujące pracę nakładczą, d/ agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów, e/ członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują rolnictwa indywidualnego.

(9)

6 Uwagi metodyczne

11. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

12. Dane o liczbie bezrobotnych obejmują osoby, które są zarejestrowane w powiatowych urzędach

irodzenia obejmują wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze lub ich . Wynagroc

ekwiwaleienty należne pracownikom z tytułu pracy niezależnie od źródeł finansowania tych wypłat Ików własnych lub refundowanych np. z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

idzenia

rypłatami z 2 Wynagrodzenia pieniężne s

idstawie stosunku pracy, łączn

to wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na z wypłatami z zysku do podzia

ia zasadnicze, dodatki

do podziału i nadwyżki bilansowej

iwcze, dla zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy), zasil chorobowe wypłacane ze środków zakładu pracy oraz inne sporadyczne składniki wynagrodzeń.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto powiększone jest ubezpieczenie społeczne (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki iowiązek przeliczania składników vie stosunku

w spółdzielni wynagrodzę;

(emerytalne,

orobowe wypłacane ze środków Od stycznia 1999 r. przecie 0 obligatoryjną składkę Socjalnej z dnia 14 XII V wynagrodzeń).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w danym miesiącu stanowi iloraz wynagrodzeń 1 przeciętnego zatrudnienia w tym miesiącu oraz prezentowane jest w ujęciu brutto.

zakresie: przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług, działalności budowlano- lia, wynagrodzeń, irzedsiębiors wszystkie po ność w z:

:ostałych rod Iności) oraz wylosowane do badania metodą reprezentacyjną 10 % po (w których liczba pracujących przekracza 5 osób i nie jest większa niż określon;

inowią przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług, dz montażowej, sprzedaży detalicznej i hurtowej, pracujących, zatrudnienia,

sektora przedsiębiorą!

e przez wszystkie po działalność w ze

pozostałych rodzajach podmiotów "średnich"

sprzedaży detalicznej i hurtowej, pracujących, zatrudnienia, wynagrodź tasażerów i ładunków dotyczą podmiotów zaliczanych do sektora przedsiębiorstw, sm infc

iże" (o liczbie

górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej i powyżej 20 osób w :ewozów pasa

Źródłem informacji są miesięczne meldunki DG-1 składane przez wszystkie podmioty osób prowadzące działalność w zakresie liczbie pracujących powyżej

oraz wylosowane do badai liczba pracujących przekracz;

Informacje uzyskane od wylosowanych podmiotów stai ą zbiorowość jednostek "średnich".

eślona wyżej), i uogólnienia dai

chody ze sprzedaży wyrobów i usług obejmują otrzymane i należne kwoty w wartości netto VT) za sprzedane na zewnątrz przedsiębiorstwa produkty, tj. własnej produkcji wyroby prace projektowe, geodezyjno- gotowe, wykonane usługi, pra<

kartograficzne, roboty, w tym także I 3 podano w bieżący*

naukowo-badawc także budowlano-montażowe, itp.

ch cenach bazowych, tj. w kwot;

pomniejszonych o płacone c :onych o dotacje przedmioto

16. Dane o i niekonr

o sprzedaży detalicznej towarów obejmują sprzedaż towarów konsumpcyjnych konsumpcyjnych dokonywaną przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne

inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny) w liczbach wskaż zeb indywidualnych nabywców.

:edaż detaliczna i hurtowa wykazywana jest łącznie z podatkiem VAT.

W tablicach - o ile nie zaznaczono inaczej - dane \ bieżących.

ujęciu wartościowym podano w cenach

18. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu opracowano na podstawie miesięcznego reprezentacyjnego badania zmian cen wyrobów i usług faktycznie uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze, zaklasyfikowane do sekcji: "Górnictwo i kopalnictwo", "Działalność produkcyjna",

"Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

(10)

Uwagi metodyczne 7

19 Od 1999 r. badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych prowadzone jest według zaleconej przez EUROSTAT klasyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów - wersja stosowana w obliczeniach zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych).

Klasyfikacja ta została wprowadzona w krajach UE Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 2214/96 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr L 296 z 21 listopada 1996 r.

20. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w zeszytach metodycznych oraz opracowaniach branżowych GUS.

21. Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następnych wydaniach Wojewódzkiego Biuletynu Statystycznego.

22 Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem".

24. w tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

25 W stosunku do obowiązującej Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) w Wojewódzkim Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

I obliczone z reguły na podstawie danych bezwzględnych liż podano w tablicach.

pełna nazwa

sekcja EKD

Handel i naprawy Handel hurtc

mechaniczny

Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego

i detaliczny; naprawy kułów

Transport, składowanie i łączność

Obsługa nieruchomości i firm

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

Administracja publiczna i obrona narodowa Administracja publiczna i obrona narodowa;

gwarantowana prawnie opieka socjalna

(11)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W wyniku wprowadzenia od 1.01.1999 r. reformy podziału terytorialnego Polski powstało województwo małopolskie obejmujące swoim zasięgiem 19 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz 3 miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarr

W styczniu 1999 r. w województwie małopolskim w przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracujących powyżej 5 osób przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (dane wstępne, w bieżących cenach bazowych) wyniosły 1869,6 min zł. Przychód ze sprzedaży na jednego zatrudnionego (w bieżących cenach bazowych) kształtował się na poziomie 8,7 tys. zł.

Przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji "Budownictwo" sprzedały wyroby i usługi na kwotę 313,5 min zł (w cenach bieżących). Z jednostek należących do sektora prywatnego pochodziło 90,3 % ogólnej wartości sprzedaży. Ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej uzyskano 181,9 min zł (w cenach bieżących), co stanowiło 58,0 % przychodów ogółem.

W styczniu br. przekazano do użytku 332 mieszkania, z czego 50 mieszkań przekazały spółdzielnie mieszkaniowe, a 270 mieszkań osoby indywidualne. Inwestorzy budownictwa wielorodzinnego w styczniu rozpoczęli budowę 145 mieszkań, a w budownictwie indywidualnym wydano 302 pozwolenia na budowę domów mieszkalnych.

Przedsiębiorstwa transportu samochodowego przewiozły 284,7 tys. ton ładunków i 59,5 min pasażerów.

Duże i średnie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe osiągnęły przychód ze sprzedaży detalicznej w wysokości 834,2 min zł (w cenach bieżących).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 398,7 tys. osób, z czego na firmy prywatne przypadało 76,2 % ogólnej liczby zatrudnionych.

W ciągu stycznia 1999 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy 19689 osób. Wśród nowo zarejestrowanych 31,7% stanowiły osoby ujęte w ewidencji po raz pierwszy. W styczniu br.

wyrejestrowano 7723 bezrobotnych. Z ofert pracy proponowanych przez urzędy pracy skorzystało 3158 osób. Ogółem na koniec stycznia 1999 r. w województwie było 126,8 tys. bezrobotnych, w tym kobiet 74,41>

W rejestrze KRUPGN-REGON na koniec stycznia br. było zarejestrowanych łącznie 231,4 tys.

•stek gospodarczych, z czego 97,3 % należało do

•wództwie mało;

iciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 1502,88 zł.

ijestrze KRUPGN-REGON na koniec stycznia br. było zarejestrowanych łącznie 23 )spodarczych, z czego 97,3 % należało do sektora

J styczniu 1999 r. w województwie małopolskim urodzenia) wyniosła 2873 osoby, a liczba zgonów 3421 osób.

:arejestrowanych łącznie prywatnego,

liczba urodzeń żywych (wg miejsca

I. RYNEK PRACY

1. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W styczniu 1999 r. przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw ukształtowała się na poziomie 398,7 tys. osób.

iorąc pod uwagę podział ze względu isiębiorstwach sektora prywatnego było przedsiębiorstwach sektora prywatnego i w przedsiębiorstwach sektora państwowego, c ijwiększy udział w kształtowaniu ogóli

na formę własności zauważa się, że zatrudnionych znacznie więcej osób

• i 23,8 % ogółu, mieli pracujący resie handlu co stanowi odpowiednio 76,2

ilność w żaki

(12)

Wynagrodzenia 9

PRACUJĄCY W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W STYCZNIU 1999 R.

2. Bezrobocie

Przemysł

Na dzień 31 stycznia 19 pracy województwa małopolskiego wyniosła

W ciągu stycznia br. w urzędach pracy 6234 osi

bezrobotnych zarejes 126,8 tys. osób, w tyiistrowai

m kobi jestrowano 19689

W strukturze bezrobotnych największy udział stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym [owym 40,2 %, a najmniejszy z wykształceniem wyższym 10,7 %.

Na koniec stycznia br. powiatowe urzędy pracy dysponowały 773 ofertami pracy (z sektora irywatnego - 701), w tym 426 ofertami pracy

bezrobotne. Na koniec stycznia 70 żaki Inienia 2493 os<

prywatnym 47 zakładów - zwoli

iponowały 7 Na 1 ofertę przypadł

ii pracy (z s idało 164 osoby zarejestrc ikładów pracy zgłosiło zwolnienia 3209 osób (w sektorze

swidenc

,6 %, przy prac;

rocent bezroboti

mcyjnych - 2,5 %, a także przy 1 %) otrzymał pożyczki na ych osób wyrejestrowan gospodarczej. Z pozostałych osób wyrejestrowanych tj. 31,6 % nie potwierdziło gotowości do pracy, 7,5 % bezrobotnego, a 4,6 % zostało skierowanych na rozpoczęcie sDtnego, a 4,6 % zostało si

W styczniu 1999 r. powiatowe czym 64,6 % stanowiły zasiłki wydatki z Funduszu Prai

z pr

dobrowol

[poczęcie prowadzenia działalności /idencji bezrobotnych najwięcej osób, zrezygnowało ze statusu mych na rozpoczęcie szkolenia lub stażu,

urzędy pracy poniosły wydatki w kwocie 13667,0

szrobotnych wypłacone tys. zł, przy

z Funduszu Pracy. Pozostałe bezrobotm z Funduszu Pracy, tj. 14,8 % związane były z aktywnymi formami pomocy bezrobotnym, przy

■6,5 % stanowiły wydatki na aktywizację zawodową absolwentów, 26,6 % związane były iracami interwencyjnymi, a 11,1 % przeznaczono na szkolenia.

II. WYNAGRODZENIA

W styczniu 1999 r. w województwie małopolskim w sektorze przedsiębiorstw wypłaty wynagrodzeń "ubruttowionych", tj. wynagrodzeń brutto powiększonych o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne, ukształtowały się na poziomie 599,2 min zł.

W analizowanym miesiącu 71,4% ogólnej kwoty wynagrodzeń zostało wypłacone w przedsiębiorstwach sektora prywatnego.

(13)

10 Działalność gospodarcza

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 1502,88 zł, w tym w sektorze publicznym 1805,46 zł, a prywatnym 1408,51 zł.

W styczniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach należących (wg EKD) do sekcji "Przemysł" wyniosło 1619,95 zł; sekcji "Budownictwo" - 1443,06 zł; sekcji "Handel i naprawy" - 1230,81 zł oraz sekcji "Hotele i restauracje" - 1067,90 zł.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1 - Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w sektorze przedsiębiorstw

W styczniu 1999 r. przedsiębiorstwa województwa małopolskiego o liczbie pracujących powyżej 5 osób w sektorze przedsiębiorstw uzyskały ze sprzedaży wyrobów i usług przychody w kwocie 2627,4 min zł (w bieżących cenach bazowych). Zdecydowaną większość przychodów wypracowały przedsiębiorstwa należące do sektora prywatnego (73,7 %).

u przychodów miały podmioty W przedsiębiorstwach związanych z działalnością przemysłową przychody osiągnęły poziom 1869,6 min zł (w bieżących cenach bazowych). Do osiągnięcia takiego poziomu szczególi przyczyniły się podmioty zajmujące się działalnością produkcyjną - 90,0 %, w tym w największ;największym

zauważalny był w sekcjach:

rnictwie" (90,3 %).

wchodów . . _ . . . ajmujące się działalnością produl

stopniu produkcją artykułów spożywczych i napojów -19,0 °/

Największy udział sektora prywatnego w wypracowywaniu ogólnego poziomu przycł el i naprawy" (98,9 %), "Hotele i restauracje" (93,4 %)

"Budownictwie" (90,3 %). Natomiast najmniejszy udział sektora prywatnego i "Zaopatry

erwowano w sekcji "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (33,1 %).

W styczniu 1999 r. przedsiębiorstwa należące do sekcji "Budownictwo" uzyskały przychody ze laży wyrobów i usług w wysokości 313,5 min zł. Na osiągnięcie takiego poziomu w ok. 90 %

o prywatnej formie własności.

Spośród 5 grup budownictwa największy udział (77,5 %) przypadał na wznoszenie budowli, wraz z obsługą operatorską.

inżynierię lądową i wodną, a najmniejszy (ok. 1 %) na wynajem przypadł

budowlanego i burzącego

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I USŁUG W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

W STYCZNIU 1999 R.

(14)

Podmioty gospodarki narodowej 11

2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna

Sprzedaż hurtowa zrealizowana przez duże i średnie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe osiągnęła w styczniu br. wartość 1794,2 min zł (w cenach bieżących). Ogólny poziom sprzedaży hurtowej w 69,4 % został osiągnięty przez jednostki handlowe, przy czym 97,7 % stanowiły przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Wśród podmiotów handlowych dominowały obroty przedsiębiorstw należących do sekcji (wg EKD) "Handel hurtowy i komisowy" i ich udział stanowił 96,7 % ogólnej sprzedaży jednostek handlowych.

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez duże i średni

3. Transport samochodowy

Taborem transportu samochodowego w styczniu br. przewieziono 284,7 tys. ton ładunków.

Średnie dobowe przewozy ładunków wyniosły 9,2 tys. ton.

Jednostki transportu lądowego w ciągu stycznia br. przewiozły 59,5 min osób.

Średnie dobowe przewozy pasażerów wyniosły 1919 tys. osób.

4. Budownictwo mieszkaniowe

W styczniu br. oddano do użytku 332 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 42,5 tys. m2. W omawianym miesiącu spółdzielnie mieszkaniowe przekazały 50 mieszkań, prywatne spółki oddały 12 mieszkań, a w budownictwie indywidualnym przekazano 270 mieszkań.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego przez spółdzielnie mieszkaniowe w styczniu br. wyniosła 78 m w mieszkaniach na sprzedaż lub wynajem 92,7 m2, a w budownictwie indywidualnym 138,8 m .

W styczniu br. rozpoczęto budowę 145 mieszkań. Wydano pozwolenia na budowę, rozbudowę i adaptację 302 mieszkań w budownictwie indywidualnym.

IV. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Według stanu na dzień 31 stycznia br. w województwie małopolskim działało 231395 podmiotów gospodarki narodowej.

Podmioty sektora prywatnego stanowiły 97,3 % wszystkich zarejestrowanych podmiotów ogółem i działały głównie w sekcjach: handel i naprawy (35,6 %); działalność produkcyjna (14,2 %) oraz budownictwo (13,2 %).

Sektor publiczny w styczniu br. liczył (tylko) 6134 jednostki, tj. 2,7 % wszystkich podmiotów gospodarki narodowej naszego województwa. Największą ilość jednostek tego sektora odnotowano w sekcjach: edukacja (34,6 %), ochrona zdrowia i opieka socjalna (19,6 %) oraz administracja publiczna i obrona narodowa (12,0 0,x

Zmiany ile były następujące:

wprow

>na narodowa (12,0 %).

ilościowe i strukturalne jakie dokonały się w rejestrze KRUPGN-REGON w styczniu br.

i

tych zmian w rejestrze KRUPGN-REGON była między innymi wynikiem

•yjnej państwa, służby zdrowia i ubezpieczeń zarejestrowano 3079 nowych podmiotów,

zmian aktualizacyjnych dokonano dla 2854 podmiotów, /ano 2363 podmiot1

- zlikwidowana

Tak znaczna liczba dokonanych zmian w rejestrze KRU wprowadzenia od 1 stycznia 1999 r. reform: administracyjn

(15)

12 Wybrane informacje o gospodarce

MIESIĘCZNYM W 1999 R.

przedsiębiorstw w tys. osób

przemysł budownictwo handel i naprawy transport, składów

i łączność obsługa nieruchor

:eciętne wynagrot liesięczne brutto

Mieszkania oddane do użytku

ceny bazowe)

Działalność produkcyjna Zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę

(ceny bieżące) w min zł 'rzewozy ładunków transportem samochodowym w tys. t

m-ca) w tys.

(16)

Rynek pracy 13

TABL 2 POŚREDNICTWO PRACY W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Bezrobotni zarejestrowania/

ogółem bez prawa do zasiłku

126818 101373

74420 63733

4508 3748

^58

1M59 14739

1686

173^9 1489 3069

6824

E

«26

1554

822 1707

10427

0018

""

bezrobotni, tórzy podjęli

Powiatowe Urzędy Pracy w:

Bochni Brzesku

rzanow brawie Krakowie Limanowej Miechowie Myślenicach Nowym Sączu Nowym Targu

Oświęcimiu Proszowicach Suchej Beskidzkiej Tarnowie Wadowicach Zakopanem

Wybrane kategorie bezrobotnych:

niepełnosprawni

wolnieni z przyczyr zakładów pracy

zamieszkali na wsi rn dotyczących

posiadający gospodarstwo

347 143

150

a/ Stan w końcu miesiąca. b/W miesiącu sprawozdawczym, cl Ustawa z dnia 28X11 1989 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy.

Źródło: dane Powiatowych Urzędów Pracy.

(17)

TABL. 3 ŚREDNIE CENY DETALICZNE WYBRANYCH TOWARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Mięso wieprzowe z kością - schab środkowy Mięso wieprzowe z kością - łopatka Mięso wołowe bez kości z udźca Mięso wołowe z kością - rostbef Mięso cielęce bez kości z udźca

Jednostka sprzedaży

I

kg

W złotych

Szynka wieprzowa gotowana Kiełbasa "Krakowska parzona"

Parówki wieprzowe Kurczę patroszone, świeże Filet z piersi kurczęcia (bez skóry i kości) Polędwica drobiowa

Filety mrożone z mintaja nie panierowane Szprot w oleju

Jaja świeże (z wyjątkiem małych) fermowe Mleko o zawartości 2-2,5 % tłuszczu

w opakowaniu z folii

Śmietana homogenizowana o zawartości 18 % tłuszczu w opakowaniu z PCV Ser "Gouda" o zawartości 45 % tłuszczu,

krajowy Ser twarogowy tłusty

Masło o zawartości 82,5 % tłuszczu "Extra", Mąka "Poznańska"

Ryż łuskany biały

Chleb mieszany pszenno-żytni, zwykły Chleb żytni razowy z dodatkiem ziarna (np. soi) Bułka pszenna, mała

s

kg

E

kg

Cukier biały kryształ Olej jadalny słonecznikowy Margaryna deserowa "Palma"

"Masmix"

Miód naturalny pszczeli wielokwiatowy Ziemniaki

Kapusta bia Marchew Pietruszka Buraki ćwikłowe

Pieczarki białe

I

Jabłka I grupy - odmiany droższe Pomarańcze

Cytryny

5

T62

1,33 3,62 0,23 2,10 6,71

0,52

VI

5,76 2,16 4,09 4,56

(18)

TABL. 4 ŚREDNIE CENY DETALICZNE WYBRANYCH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH I NIEKONSUMPCYJNYCH W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Jednostka

sprzedaży W złotych

Tkanina pościelowa, bawełna 100 %

drukowana, szer. 160 cm, produkcji krajowej mb 10,27

Tkanina sukienkowa bawełnopodobna, wiskoza, drukowana, szer. 150 cm,

produkcji krajowej mb 17,86

Tkanina sukienkowa jedwabnopodobna, poliester 100 % jednobarwna szer. 150 cm

import mb

Tkanina płaszczowa, elano-wełna lub wełna

z udziałem innych włókien szer. 152 cm mb 44,56

Garsonka damska z dzianiny, wełna 100 %

lub z udziałem innych włókien, rękaw długi kpi 224,33

Półgolf damski, włókna syntetyczne wełno- podobne (np. anilana), cienko dziany, rękaw

szt 42,86

Ubranie męskie 2-częściowe, elano-wełna

czesankowa, produkcji krajowej kpi 423,30

Ubranie męskie 3-częściowe, elano-wełna

czesankowa kpi 426,21

Spodnie męskie z tkaniny bawełnianej typu

teksas lub jeans szt 78,00

Koszula męska dzienna z tkaniny elano-

bawełnianej, rękaw długi, "Wólczanka" szt 63,09

Piżama męska z tkaniny, bawełna 100 %

lub z udziałem innych włókien kpi 48,67

Ręcznik kąpielowy frotte, bawełna, wymiary

ok. 75x150 cm szt 23,95

(19)

16 Ceny

TABL. 4 ŚREDNIE CENY DETALICZNE WYBRANYCH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH I NIEKONSUMPCYJNYCH W STYCZNIU 1999 R. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Jednostka

sprzedaży W złotych

Komplet bielizny pościelowej, 3-częściowy z tkaniny bawełnianej 100 %, poszwa o wymiarach ok. 160x210 cm i 2 poszewki o wym. ok. 70x80 cm, produkcji krajowej kpi

Półbuty męskie całoroczne, wierzch bydlęcy, spody nieskórzane produkcji krajowej para

Półbuty chłopięce całoroczne, wierzch

bydlęcy, spody nieskórzane para

Czółenka damskie całoroczne, wierzch bydlęcy, spody nieskórzane produkcji

krajowej para

Torebka damska ze skóry bukatowej szt 141,25

Proszek do prania enzymatyczny (do prania ręcznego i w pralkach wirnikowych)

- opak. 600 g szt

Proszek do prania w pralkach automa­

tycznych "Pollena 2000"

- opak. 600 g szt

Mydło toaletowe (z wyj. wyborowych i luksu­

sowych) -100 g szt 1,30

Pasta do mycia zębów "New Colodent"

szt 3,32

Węgiel kamienny klasa I, kostka

t 363,61

Koks opałowy gatunek I, orzech II t 420,02

Etylina 94 - oktanowa ' 1,86

Benzyna bezołowiowa 95 - oktanowa

"Euro-Super" I 1,85

Olej napędowy - zimowy I 1,45

(20)

TABL 5 CENY UZYSKIWANE PRZEZ ROLNIKÓW W TRANSAKCJACH WOLNORYNKOWYCH W 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Styczeń przeciętne ceny przeciętna cena

krajowa=100

Pszenica za 1 dt 111,2

Żyto za 1 dt 122,7

Jęczmień zaldt 116,2

Owies za1 dt 128,0

Ziemniaki zaldt 118,1

Siano łąkowe zaldt 119,7

Siano z koniczyny zaldt 26,96

Słoma zbóż ozimych zaldt 15,74

Krowa dojna za 1 szt 1343,34

Jałówka 1-roczna za 1 szt 870,86

Prosię na chów za 1 szt 79,45

Maciorka owcza za 1 szt 132,28

Koń roboczy za 1 szt 110,5

Źrebak 1-roczny za 1 szt 1574,88 107,6

Żywiec rzeźny wieprzowy za 1 kg 2,87 109,5

TABL. 6 SPRZEDAŻ, ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychód

sprzedaży wyrobów

Pracujący Przeciętna

zatrudnionych Wynagrodzę-

Przeciętne wynagrodze-

miesięczne

w osobach w złotych

OGÓŁEM - SEKTOR

PRZEDSIĘBIORSTW 2627435.1 398735 599250.8 1502.88

Sektor publiczny 690956.8 94794 171147.0 1805.46

Sektor prywatny 1936478.3 303941 428103.8 1408.51

(21)

18 Sprzedaż, zatrudnienie i wynagrodzenia

TABL.6 SPRZEDAŻ, ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R. (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychód

sprzedaży wyrobów

Pracujący Przeciętna

zatrudnionych Wynagrodzę-

Przeciętne wynagrodze-

miesięczne

w osobach w złotych

ROLNICTWO, ŁOWIECTWO

1 LEŚNICTWO 1665 1581 4092.2 2588.36

Sektor publiczny 1290 1277 3541.5

Sektor prywatny 304 550.7

Gospodarka leśna 1665 1581 4092.2 2588.36

PRZEMYSŁ OGÓŁEM 1869558.6 220105 215401 348939.2 1619.95

GÓRNICTWO 1 KOPALNICTWO 21917.0 4725 10246.4

Sektor publiczny 6602.6 2486 3831.4

Sektor prywatny 15314.4 2239 6415.0

Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 10421.9 3567 3521 5846.4 1660.44

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA 1689933.9 203770 199158 314981.5 1581.57

Sektor publiczny 473356.0 54005 53849 102384.6 1901.33

Sektor prywatny 1216577.9 149765 145309 212596.9 1463.07

Produkcja artykułów spożywczych

i napojów 315885.4 33408 32469 43729.1 1346.80

Produkcja wyrobów tytoniowych 108441.2 4933 4923 4846.27

Produkcja tkanin 14838.2 4564 4412 993.31

Produkcja odzieży oraz futrzarstwo 31906.6 13398 12695 13960.0 1099.65

Obróbka skóry i produkcja

wyrobów ze skóry 21281.5 6771 6220.5 918.70

Produkcja drewna i wyrobów

z drewna oraz ze słomy i wikliny 24432.8 5268 6245.6 1185.57

Produkcja celulozowo-papiernicza 19232.4 1412 2324.9 1646.53

(22)

Sprzedaż, zatrudnienie i wynagrodzenia 19

TABL.6 SPRZEDAŻ, ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R. (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychód

sprzedaży wyrobów

Pracujący Przeciętna

zatrudnionych Wynagrodzę-

Przeciętne wynagrodze-

miesięczne

w osobach w złotych

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA (cd.)

Działalność wydawnicza

i poligraficzna 67408.0 5448 10001.4 1835.79

Produkcja koksu, przetworów

ropy naftowej i pochodnych 98809.0 1833 2549.75

Produkcja chemikaliów

i wyrobów chemicznych 178047.3 13389 1994.70

Produkcja wyrobów z gumy

i tworzyw sztucznych 48009.9 6524 10006.6 ,533.81

Produkcja wyrobów z pozostałych

surowców niemetalicznych 69462.4 14488 20397.7 1407.90

Produkcja metali 252034.7 25675 45932.9 1789.01

Produkcja wyrobów z metali

(bez maszyn i urządzeń) 130803.3 16593 1420.46

Produkcja maszyn i urządzeń 76383.1 18615 1364.09

Produkcja maszyn biurowych

i komputerów 56523.9 1062 1053 2495.35

Produkcja maszyn i aparatury

elektronicznej 80662.9 8006 7874 1825.25

Produkcja sprzętu i aparatury radio­

wej, telewizyjnej i komunikacyjnej 6934.0 1699 2014.9 1185.93

Produkcja instrumentów medycz­

nych, precyzyjnych i optycznych,

zegarów i zegarków 10335.1 3030 5508 5 1817 99

Produkcja pojazdów mechanicznych

przyczep i naczep 19674.6 4400 8762.0 1991.36

Produkcja pozostałego

sprzętu transportowego 21702.8 3850 3813 5023.0 1317.34

(23)

20 Sprzedaż, zatrudnienie i wynagrodzenia

TABL.6 SPRZEDAŻ, ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R. (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychód

sprzedaży wyrobów

Pracujący Przeciętna

zatrudnionych Wynagrodzę-

Przeciętne wynagrodze-

miesięczne

w osobach w złotych

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA (dok.)

Produkcja mebli, pozostała

działalność produkcyjna 29538.4 6467 6088 1270.61

Zagospodarowanie odpadów 7586.4 695 686 2238.48

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ GAZ 1 WODĘ 157707.7 11610 11564 2050.44

Sektor publiczny Sektor prywatny

105478.3

% %

2004.20

Zaopatrywanie w energię elektryczną

gaz, parę wodną! gorącą wodę 135032.2 8822 8803 18841.3 2140.33

Pobór, oczyszczanie

i rozprowadzanie wody 22675.5 2788 2761 4870.0 1763.85

BUDOWNICTWO 313488.1 53999 48841 70480.5 1443.06

Sektor publiczny

Sektor prywatny 283085.0 46353 42063

10030.0

60450.5 %4

HANDEL 1 NAPRAWY 136189.9 74285 71836 88416.7 1230.81

Sektor publiczny

Sektor prywatny 70322 86327.2

%

Sprzedaż i naprawy pojazdów mecha­

nicznych, sprzedaż detaliczna paliw 17173.0 8044 10606.0 1318.50

Handel hurtowy i komisowy 74448.2 32559 40961.0 1303.04

Handel detaliczny, naprawy artykułów przeznaczenia osobistego

i użytku domowego 44568.7 33431 36849.7 1138.85

HOTELE 1 RESTAURACJE 29643.9 10198 1067.90

Sektor publiczny

Sektor prywatny 27503.6

Z

(24)

Sprzedaż, zatrudnienie i wynagrodzenia 21

TABL.6 SPRZEDAŻ, ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychód

sprzedaży wyrobów

Pracujący Przeciętna

zatrudnionych Wynagrodzę-

Przeciętne wynagrodze-

miesięczne

w osobach w złotych

TRANSPORT,SKŁADOWAŃ IE

1 ŁĄCZNOŚĆ 77772.2 15733 15534 22846.4 1470.74

Sektor publiczny

Sektor prywatny

% Z

57m %9 1467.93

Transport lądowy i rurociągowy 51074.0 13227 13144 18674.1 1420.73

Działalność pomocnicza dla transpor­

tu; organizowanie turystyki 24453.4 2282 2187 3698.9 1691.31

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 1 FIRM 164759.1 30830 28625 43760.6 1528.75

Sektor publiczny

Sektor prywatny 140143.5 24297 35948.2 1805.08

Obsługa nieruchomości 76437.9 6821 1476.69

Wynajem maszyn i sprzętu oraz wypo­

życzanie artykułów przeznaczenia

osobistego i użytku domowego 1674.0 305 155246

Informatyka i działalność pokrewna 16303.6 1980 2229.29

Pozostała działalność związana

z prowadzeniem interesów 70343.6 19519 28800.6 1475.52

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, KOMUNALNA,

SOCJALNA 1 INDYWIDUALNA 36023.3 7402 1425 84

Sektor publiczny

Sektor prywatny 23990.3 3645

Z

Odprowadzanie ścieków, wywóz

śmieci, usługi sanitarne i pokrewne 14996.5 3171 1451.40

Działalność związana z rekreacją

kulturą i sportem 16883.4 1541.98

Pozostała działalność usługowa 4143.4 1079.98

(25)

22 Działalność gospodarcza

TABL. 7 PRODUKCJA WYBRANYCH WYROBÓW W 1999 R.

WYROBY

Jednostka

Styczeń

Koks i półkoks tys. t

Przerób ropy naftowej

Energia elektryczna Energia cieplna

Surówki i żelazostopy wielkopiecowe

Opakowania lekkie z blachy ocynowanej białej t Systemy minikomputerowe i mikrokomputerowe tys. szt

Kable i przewody t 6296

Kruszywo budowlane mineralne łamane tys. t

Wapno tys. t

Cegła wypalana z gliny tys. ceg

Szkło budowlane płaskie t 7153

Produkty uboju zwierząt rzeźnych wliczane

do wydajności poubojowej t 1834

Wędliny podrobowe (bez końskich) t

Mleko spożywcze normalizowane tys. hl

Masło t

Wyroby spirytusowe czyste i gatunkowe hl 100 %

Soki i napoje owocowe pitne tys. hl

Piwo tys. hl

Papierosy krajowe (bez licencyjnych) min szt

Gazety min np81 260

Wydawnictwa dziełowe min npa/ 8

a/ np = kalkoodbitki formatu B-1

(26)

Działalność gospodarcza 23

TABL. 8 PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY W SEKCJI BUDOWNICTWO WEDŁUG GRUP EKD W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychód ze sprzedaży w tys. zł

Przychód na 1 zatrudnionego w zł

Przychód z działal­

ności budowlano- montażowej w tys. zł ceny bieżące

BUDOWNICTWO 313488,1 6419 181944,5

Sektor publiczny

Sektor prywatny 283085,0 67M 163636^8

w tym:

Przygotowanie terenu pod

budowę 6565,6 7328 4867.2

Wznoszenie budowli, inżynieria

lądowa i wodna 37 243069,4 6394 134721,8

Wykonywanie instalacji

budowlanych 60246,7 6801 40073.5

Budowlane prace wykoń­

czeniowe 3221 1805,0

Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą

operatorską 3818 477 0

a/ Nazwa pełna "wznoszenie kompletnych budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna".

TABL. 9 SPRZEDAŻ HURTOWA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE W tysiącach złotych

OGÓŁEM - SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW 1794218,9

Sektor publiczny

Sektor prywatny 1752073^9

JEDNOSTKI HANDLOWE 1245438,8

Sektor publiczny

Sektor prywatny 1216275,6

Handel hurtowy i komisowy 1142725,7

sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu

306496,9

sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 179886,5

(27)

24 Sprzedaż hurtowa

TABL. 9 SPRZEDAŻ HURTOWA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE W tysiącach złotych

Handel hurtowy i komisowy (dok.)

sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów

pochodzenia nierolniczego oraz złomu 148780,2

pozostała sprzedaż hurtowa 373369,2

Handel detaliczny; naprawy artykułów przez­

naczenia osobistego i użytku domowego 67079.1

sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych

sklepach 15746.1

pozostała sprzedaż nowych towarów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach 36824,8

JEDNOSTKI NIEHANDLOWE 548780,1

Sektor publiczny 12981,8

Sektor prywatny 535798,3

Produkcja artykułów spożywczych i napojów 135965,4

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz

ze słomy i wikliny 3224,4

Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych 4525,1

Produkcja metalowych wyrobów gotowych 101214,2

Produkcja maszyn i urządzeń 18376,4

Produkcja aparatury elektrycznej 18707,0

Produkcja mebli 8679,7

Budownictwo 15951,9

Transport lądowy i rurociągowy 1551,0

(28)

Sprzedaż detaliczna 25

TABL. 10 SPRZEDAŻ DETALICZNA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE W tysiącach złotych

OGÓŁEM - SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW 834216,7

GÓRNICTWO 1 KOPALNICTWO

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

GAZ 1 WODĘ

BUDOWNICTWO 10396,8

HANDEL 1 NAPRAWY 741740,4

Sprzedaż i naprawy pojazdów mechanicznych;

sprzedaż detaliczna paliw 222390,2

sprzedaż pojazdów mechanicznych 86356,6

obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych 20356,6

sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów

mechanicznych 16815,3

sprzedaż detaliczna paliw 98861,7

Handel hurtowy i komisowy 162424,4

sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu 30492,7

sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 18066,2

sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów

pochodzenia nierolniczego oraz złomu 40077,7

pozostała sprzedaż hurtowa 64532,3

Handel detaliczny 356925,8

sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych

sklepach 220577,3

sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetycznych i artykułów

toaletowych 29747,4

pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 61780,1

(29)

26 Sprzedaż detaliczna

TABL. 10 SPRZEDAŻ DETALICZNA WEDŁUG EKD W STYCZNIU 1999 R. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE W tysiącach złotych

HOTELE I RESTAURACJE 26491,1

Hotele i restauracje 26491,1

hotele 1179,4

restauracje 10508,2

bary

stołówki i punkty gastronomiczne TRANSPORT, SKŁADOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI I FIRM 10287,0

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,

KOMUNALNA, SOCJALNA I INDYWIDUALNA 1800,5

TABL. 11 MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania Powierzchnia w m2

OGÓŁEM 42526

w tym w:

spółdzielniach mieszkaniowych 3949

budownictwie indywidualnym 37465

TABL. 12 PRZEWOZY ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW ORAZ ŁADOWNOŚĆ TABORU SAMOCHODOWEGO W STYCZNIU 1999 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Przewozy ładunków w tonach

Przewozy pasa­

żerów w tys. osób

Ładowność taboru samochodowego

w tonach

TRANSPORT SAMOCHODOWY 284722 59504 17067

(30)

Podmioty gospodarki narodowej 27

w dniu 31 I

ogółem

;two, łowiectwo

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

I ŁĄCZNO!

3SŁUGA NIERUCHOMOŚCI

(31)

28 Podmioty gospodarki narodowej

TABL. 14 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE KRUPGN - REGON W 1999 R.

Stan w dniu 31 I

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba zarejestrowanych | lodmiot

OGÓŁEM

Organy władzy i administracji rządowej

Organy kontroli państwowej i ochrony

Wspólnoty samorządowe

Sądy i trybunały Spółki akcyjne

Spółki z o.o.

Spółki jawne Spółki cywilne

Spółki komandytowe

Spółki inne niż prawa I (np. spółki wodne)

Przedsiębiorstwa państwowe Przedsiębiorstwa komunalne

Państwowe jednostki organizacyjne

Samorządowe jednostki organizacyjne Spółdzielnie

Fundacje

Fundusze

Kościół katolicki

Inne kościoły i związki wyznaniowe Stowarzyszenia

W odsetkach

0,01

0,11

1,31 0,57

(32)

Podmioty gospodarki narodowej 29

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE KRUPGN - REGON W 1999 R. (dok.)

Stan w dniu 31 I

WYSZCZEGÓLNIENIE

WEDŁUG SZCZEGÓLNYCH FORM PRAWNYCH (dok.)

Związki zawodowe Związki pracodawców

Samorząd gospodarczy i zawodowy Przedstawicielstwa zagraniczne

Wspólnoty mieszkaniowe

Bez szczególnej formy prawnej

WEDŁUG SEKTORÓW I FORM WŁASNOŚCI

W odsetkach

0,13

0,02

0,32

SEKTOR PUBLICZNY

Państwowa

Skarbu Państwa Państwowych Osób Prawnych

Samorządowa

Mieszana z przewagą mienia sektora publicznego

2,7

0,2

SEKTOR PRYWATNY 97,3

Prywatna krajowa

osób fizycznych (łącznie ze spółkami cywilnymi)

Zagraniczna

Mieszana z przewagą mienia sektora prywatnego

208330 90,0

0,6

0,2

(33)

30 Wybrane wskaźniki ogólnopolskie

TABL. 15 WYBRANE WSKAŹNIKI OGÓLNOPOLSKIE

A - analogiczny okres roku po­

przedniego^ 00 B - okres poprzed-

dni=10O

reje-

miesięczne wynagrodzenied/

wy bru- dana

w sektorze przedsiębiorstw w gospodarce narodoweja/

brutto brutto bez wypłat z zysku brutto

brutto bez wypłat z zysku

wzt

B

w zł

6

w zł » w zł

8

A

1998 I-XII... 10,4

10,7 1232 58

IX

M21239,49

&

116,7

10,4

98^6

103,4 1205,74 101,9 1124,68 95,43

197

IX IX

101,8

9,6

9,6

IX

103,2101,9

IX

mzi1220,89

1196,68 106,4

104,6 9.5

9.6

IX

101,797,4

IX

102,2 1248,9199^2 103,3 9,7

9,9 1379^35 158213

101,6 105,2 1447,90

101,6 105,2

1999 I... 1596^96 1593J9

a/ Dane kwartalne, b/ Stan w końcu okresu, cl Udział bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, d/ Od stycznia 1999 r. wynagrodzenie "ubruttowione".

TABL. 15 WYBRANE WSKAŹNIKI OGÓLNOPOLSKIE (cd.)

A - analogiczny okres roku po­

przedniego^ 00 B - okres poprzed- C - grudzień roku poprzed­

niego^ 00

Wskaźnik cen

towarów i usług konsumpcyjnych produkcji sprzedanej przemysłu a/

miesięczny kwartalny ogółem górnictwo i kopalnictwo

= = B G B C A

B

=

1998 I-XII...

IV...

XI ...

XII 113,7 113.3 112,2 111.3 110,6 109,9 109,2 108,6

103,1 101,7

ms 100,6 100,5 100.4 101.4

106.5 103.1 104.9 105.5 106.3 107.1 106,7 106,0 106.9 107.6 108.1 108.6 101.4

113,9

111,2

109,2 105,6 102,1 99,8

101,5 107.3 109,2 109.1 109.2 108.4 108.2 107.7 107.0 106,6 106.4 105.8 105.1 104.8 103.8

101.3 100,7 100,2 100.3 100,3 100,1

100,6 100.3 100,1 100,1 100.4

101.3 102,0 102,2 102,6 102,8 103,2 103.7 104.4 104.7 104,9 100.4

113,3 113,8 111,0 109,7 108,0 106,2 107.2 106.3 105.4 104.4 103,3 101.5

101,5 100,3 99,8

997 101.5 100,8 100.6 100,3 100,1

99,7 101.5 101,8 101.6 101.3 100,8 100.3 100,1 101,6 102.4 103,0 103,3 103,6

99,7 aI Patrz uwagi metodyczne na str. 6 pkt. 18, wskaźniki cen przeliczono przy zastosowaniu jako systemu wag, struktury produkcji sprzedanej z 1995 r.

(34)

Wybrane wskaźniki ogólnopolskie 31

TABL. 15 WYBRANE WSKAŹNIKI OGÓLNOPOLSKIE (cd.) Wskaźnik cen (dok.) A - analogiczny

okres roku po­

przedniego^ 00 B - okres poprzed-

rodukcji sprzedanej przemysłua/ (dok■) Średnia cena działalność

produkcyjna zaopatr

elektry ywanie w energię czną, gaz i wodę

produkcji

budowlano-montażowej31 za 1 dt w zl

C - grudzień roku poprzed­

niego^ 00

A B C B e A B

= żyto

%

1998 I-XII...

1%4 107,7 107.6

105,9 105.7 105,1

10(13 100,3 100,3 100,1 100,3

100,6 101,1 101.4 101,7 102,0 102,1 102.5 103.6 103,9 104,0

110,0 108,1 110,3 110,0 110,2

110,1 110,0 110,1

105.6 102.6 100,0 100,5 100,3

100,0 100,1 100,1

105,6 108.3 108.4 108,9 109,3

109,8 110,0 101.5

114.6 114,4 114.1 113.6

111.7 111.1 110,6

102.3 101.3 101,1

102.3 103.6 104.7

108,6 109.3 109.7

32,61 35,53 36,19 35.84 35,90 35,92 35,58 32,49 31,55 31,26 30,15 28.84 27,97

44,55 42,25 42,64

a/ Patrz uwagi metodyczne na str. 6 pkt. 18, wskaźniki cen przeliczono przy zastosowaniu jako systemu wag, struktury produkcji sprzedanej z 1995 r.

TABL. 15 WYBRANE WSKAŹNIKI OGÓLNOPOLSKIE (dok.)

a/ Dane za okresy narastające.

(35)

POWIATY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

a/ Tablice opracowano na podstawie publikacji GUS

"Polska w nowym podziale terytorialnym".

(36)

Powiaty województwa małopolskiego 33

TABL. 1/16/ POWIERZCHNIA. SIEĆ OSADNICZA. LUDNOŚĆ W 1997 R.

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Powierz-

miejsco-

wiejskich

Ludność

ogółem wieku pro-

na1km'

stach w %

ludności

WOJEWÓDZTWO 15144 3206630 1878457 50,6

Miasta na prawach powiatu:

Kraków 740537 467256 100,0

Nowy Sącz 48850 1460 100,0

Tarnów 73691 100,0

Powiaty:

bocheński 54290 33,4

brzeski 590 88732 49737 150 20,0

chrzanowski 131496 79707 63,3

dąbrowski 58673 19,0

gorlicki 967 107845 60459 32,7

krakowski 1230 232998 189 19,3

limanowski 169 116218 18,4

miechowski 149 53362 29284 22,2

myślenicki 110948 62328 26,7

nowosądecki 1550 265 188158 102636 20,6

nowotarski 176357 100586 31,3

olkuski 659 124420 74280 189 54,0

oświęcimski 394 108 154178 92989 57,8

proszowicki 44885 25505 108 15,0

suski 686 44887 25,6

tarnowski 1334

tatrzański 45,5

wadowicki 30,7

wielicki 104 98599I 56439 230 25,7

a/ W wieku zdolności do pracy: mężczyźni 18-64 lat, kobiety 18-59 lat.

(37)

34 Powiaty województwa małopolskiego

TABL. 2/17/ PRACUJĄCY ^ POZA ROLNICTWEM INDYWIDUALNYM W 1997 R.

Stan w dniu 30 IX

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym w % ogółem przemysł

i budownictwob/ rynkowe d nierynkowe d/

WOJEWÓDZTWO 729246 29,9 26,6

Miasta na prawach powiatu:

Kraków 292318 38,8 36,3 24,6

Nowy Sącz 33771 39,7 26,0

Tarnów 50639 48,0 28,0

Powiaty:

bocheński 14593 45,9

12743 37,3

chrzanowski 62,0

dąbrowski

gorlicki 29,3

krakowski 27,2

limanowski 35,5 24,0 39,2

miechowski 27,9 26,2 42,3

myślenicki 44,1 21,2 33,7

nowosądecki 27,8 27,9 41,4

nowotarski 32,6 29,6 36,9

olkuski 21,8 21,7

oświęcimski 59,3 21,4 17,4

proszowicki 21,2 22,3

34,2 30,3

tarnowski 40,7

tatrzański 19,4 46,9

wadowicki 54,8 21,0 23,0

wielicki 42,5 27,2 27,8

usługowa komunalna, socjalna i indywidualna", d/ Dotyczą sekcji: "Administracja publiczna i obrona narodowa", "Edukacja", "Ochrona zdrowia i opieka socjalna".

(38)

Powiaty województwa małopolskiego 35

TABL 3/18/ INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W 1997 R.

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

Długość sieci w km Komunał- ne oczysz-

ścieków gminne i lokalne miejskie

Abonenci telefonii przewodo­

wej*

na 1000 ludności wodocią-

rozdziel- czejb/

zacyjnej d gazowej rozdziel­

czej d/

WOJEWÓDZTWO 12137 2966 4142

Miasta na prawach powiatu:

Kraków 844 1398 8

Nowy Sącz 1

Tarnów 178 205

Powiaty:

bocheński 9 135,2

brzeski 6 92,7

chrzanowski 680 164 4 559 134,7

dąbrowski

gorlicki 7

krakowski

limanowski 4

miechowski

myślenicki 400 4 402 129,4

nowosądecki 303 82,2

nowotarski 483 125,5

olkuski 709 3 132,5

oświęcimski 942 273 3 502 184,1

proszowicki 554 2 519

suski 146 4 2 249 100,0

tarnowski 703 86 132,0

tatrzański 189 4 192,3

wadowicki 168 4 113,5

wielicki 681 5 146,2

a/ Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz innych sieci, b/ Bez przyłączy prowadzących do budynków i innych obiektów, cl Sieć ogólnospławna i na ścieki gospodarcze, d/ W miastach.

(39)

36 Powiaty województwa małopolskiego

TABL.4/19/ ZASOBY MIESZKANIOWE ZAMIESZKANE W 1997 R.

Stan w dniu 31 XII

Mieszkania Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 stanowiące

własność gminy w % WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem na 1000

ludności 1 mieszkania na 1 osobę

WOJEWÓDZTWO 886155 276,4 8,3 63,3 17,9

Miasta na prawach powiatu:

Kraków 248348 335,4 15,0 52,4 18,7

Nowy Sącz 23725 284,8 10,3 59,7 17,3

Tarnów 303,6 13,1 17,7

Powiaty:

bocheński 24641 5,8 69,2 17,8

brzeski 4,0 18,1

chrzanowski 9,8 63,1 19,3

dąbrowski 14433 3,6 69,0 17,1

gorlicki 26620 246,8 4,2 69,0 17,2

krakowski 61840 265,4 69,2 18,5

limanowski 25564 220,0 70,5 15,6

miechowski 16651 19,8

myślenicki 25199 227,1 1,9 16,6

nowosądecki 39576 210,3 3,3 67,8 14,4

nowotarski 42916 243,3 3,2 69,5

olkuski 36903 296,6 7,7 63,9 19,1

oświęcimski 44495 288,6 15,2 65,9 19,4

proszowicki 12101 269,6 2,7 70,7 19,5

suski 19795 2,6 66,5 16,7

tarnowski 41037 1,8 17,1

tatrzański 18575 283,3 4,1 64,3 18,6

wadowicki 39075 255,2 4,6 71,0 18,3

wielicki 25794 261,6 2,0 73,6 19,3

(40)

Powiaty województwa małopolskiego 37

TABU. 5/20/ OŚWIATA I WYCHOWANIE W 1997 R.

Stan na początku roku szkolnego

Wychowanie

____przedszkolnea/ podstawowe b/ ogólnokształcące d WYSZCZEGÓLNIENIE

placówki dzieci placówki uczniowie placówki uczniowie

WOJEWÓDZTWO 85005 1700 410414 61407

Miasta na prawach powiatu:

Kraków 198 19721 75187 23204

Nowy Sącz 2513 11856 7 3695

Tarnów 3877 15159 6 5080

Powiaty:

bocheński 2861 14055 2

brzeski 2723 12666 2

chrzanowski 3278 16310 5

dąbrowski 1653 8069 1

gorlicki 3037 15588 4

krakowski 5157 29004 5 1677

limanowski 3051 17404 6

miechowski 1045 6206 2

myślenicki 3490 16219 4 1104

nowosądecki 5023 28942 4 1715

nowotarski 4253 24547 9 2709

olkuski 3138 15235 6 2901

oświęcimski 19590 7 3154

proszowicki 5588 1 293

1994 11115 3 1303

tarnowski 4871 25155 3

tatrzański 1480 8404 2 565

wadowicki 20834 4 1695

wielicki 13281 4 1218

a/ Przedszkola oraz oddziały przedszkolne, przy szkołach podstawowych, bez specjalnych, b/ Dla dzieci i młodzieży, bez szkół specjalnych i szkół przysposabiających do pracy zawodowej, cl Dla młodzieży, bez specjalnych.

(41)

38 Powiaty województwa małopolskiego

TABL.6/21/ OCHRONA ZDROWIA W 1997 R.

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE szpitalach Lekarzea/ dentyścia/ ludności

Domy i zakłady pomocy społecznej

na 10000 mieszkańców na 1 apte­

kę w tys. obiekty miejsca

WOJEWÓDZTWO 53,7 21,4 4,8 7802

Miasta na prawach powiatu:

Kraków 919 40 3 3,4

Nowy Sącz 71,3 35,1 7,1 4,0 4 338

Tarnów 97,3 46,3 6,2 7 538

Powiaty:

bocheński 24,1 14,2 3,2

1

brzeski 57,7 15,6 3,3 5,9 1

chrzanowski 33,4 17,3 3,3 5,1 2 194

dąbrowski 69,4 15,2 2,4 7,3 1

gorlicki 58,7 16,9 3,5 3

krakowski 8,0 2,3 9

limanowski 12,1 2,9 2

miechowski 68,0 15,9 3,7 4,4 3

myślenicki 33,8 2,4 6,9 3

nowosądecki 13,2 8,4 3,1 6,7 3

nowotarski 56,9 18,1 3,3 6,1 1

olkuski 49,4 15,7 3,8 4,4 3

oświęcimski 37,2 16,9 3,2 5,1 6 549

proszowicki 72,9 17,4 2,9 5,6 1 130

suski 82,6 19,7 3,5 5,7 2

tarnowski 7,3 6,5 2,6 7,1 6

tatrzański 166,0 25,8 3,7 4,7 2

wadowicki 21,2 12,9 2,4 5,9 4

wielicki x 7,3 1,7 5,5 3

a/ Personel zatrudniony w zakładach służby zdrowia świadczący usługi bezpośrednio na rzecz ludności.

(42)

Powiaty województwa małopolskiego 39

TABL.7/22/ KULTURA I TURYSTYKA W 1997 R.

Muzea 31 Biblioteki

Obiekty noclegowe turystykiD'

WYSZCZEGÓLNIENIE publiczne

i filiea/ ogółem hS

miejsca noclegowe

korzysta­

jący z no­

clegów

WOJEWÓDZTWO 88492 1862910

Miasta na prawach powiatu:

Kraków 13658 868107

Nowy Sącz 3 992 18739

Tarnów 3 3 946 42309

Powiaty:

bocheński 2 649 9132

brzeski 1 6105

chrzanowski 1 3278

dąbrowski 3 4 394

gorlicki 3 2 20695

krakowski 4 4 25412

limanowski 3 23929

miechowski 1 4 1 906

myślenicki 2 2 26096

nowosądecki 4 6 168667

nowotarski 6 1 9425 83729

olkuski 3 3 492 16937

oświęcimski 2 4 586

proszowicki 1

suski 1 1

tarnowski 5 1 693 8137

tatrzański 5 9 29528 445015

wadowicki 4 3 994 22267

wielicki 1 1 470 4884

a/ Stan w dniu 31 XII. b/ Stan w dniu 31 VII. cl W okresie styczeń - wrzesień.

(43)

40 Powiaty województwa małopolskiego

TABL. 8/23/ WYBRANE DANE O ROLNICTWIE * W 1996 R.

Stan w czerwcu

Powierzchnia zasiewów Indywidualne

gospodarstwa w tym

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem

5

Pnica żyto niaki na 100 ha użytków rolnych liczba

w % ogółem

w ha

WOJEWÓDZTWO 500379 26,0 5,2 18,8 3,2

Miasta na prawach powiatu:

Kraków Nowy Sącz

Tarnów

ii

23,528,326,1

%

5,5 2T4

%

2,32,12,2

Powiaty:

bocheński 19316 26,9 6,9 20,6 3,0

brzeski 20162 27,7 7,4 23,0 10944 3,0

chrzanowski 5101 21,9 8,2 20,7 3436 1,9

dąbrowski 29267 20,8 9,1 15,9 108 8653 4,2

gorlicki 20523 32,5 1,7 20,9 3,2

krakowski 63410 29,5 5,4 17,8

limanowski 21,2 4,4 21,0 14033 3,2

miechowski 30,4 4,9 14,7 8947 5,4

myślenicki 21,9 6,1 17,9 11567 2,6

nowosądecki 36318 24,1 2,6 19,1 19183 3,2

nowotarski 21621 14,3 3,5 25,7 18238 3,7

olkuski 22326 22,5 11,7 19,8 8652 3,0

oświęcimski 16156 30,5 2,2 14,3 5611 2,6

proszowicki 30599 29,9 2,5 12,1 7396 4,5

suski 14059 13,4 5,0 20,7 9790

tarnowski 56913 27,7 6,1 20,3 23004

tatrzański 6,4 0,1 36,4 9 5667

wadowicki 23,7 5,2 18,6 2,5

wielicki 14481 36,1 3,7 18,7 2,5

a/ Dane Powszechnego Spisu Rolnego.

(44)

Powiaty województwa małopolskiego 41

TABL.9/24/ BUDŻETY GMIN W 1997 R.

Dochody budżetów gmin Wydatki budżetów gmin w tym w %

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem na 1 mie­

szkańca dochody

własne subwencje

i dotacje z budżetu państwa

ogółem na 1 mie­

szkańca

wydatki wydatki i inwestycje

WOJEWÓDZTWO 31,4 43,5 965 21,5

Miasta na prawach powiatu:

Kraków 35 3 24,1 169

Nowy Sącz 19,4 70,8 10,7

Tarnów 990 33,6 27,6 1086 12,7

Powiaty:

bocheński 848 30,6 54,7 25,2

brzeski 860 57,2 855 24,1

chrzanowski 906 896 55,6

dąbrowski 28,1 58,5 57,3 30,8

gorlicki 858 28,1 56,2 59,1 22,2

krakowski 33,4 44,1 866 60,4 26,9

limanowski 24,4 63,9 918 21,9

miechowski 830 27,8 51,0 850 24,1

myślenicki 824 24,2 52,3 845 58,3 23,7

nowosądecki 900 24,7 61,1 905 60,1 24,8

nowotarski 868 27,6 55,2 889 54,6 32,2

olkuski 36,6 37,1 58,6 16,7

oświęcimski 921 38,4 38,9 928 26,1

proszowicki 866 27,1 47,0 896 59,3 28,7

suski 856 22,9 60,1 870 67,4 17,8

tarnowski 801 23,2 61,6 60,1 24,6

tatrzański 950 46,2 40,8 945 61,2 26,7

wadowicki 829 29,9 48,8 64,7 21,9

wielicki 34,51 45,6 59,2 29,2

(45)

42 Powiaty województwa małopolskiego

TABL. 10/25/ PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE ON W 1997 R.

w dniu 31 XII

spółki prawa handlowego WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem a/ przedsię­

biorstwa

stwowe razem

udziałem kapitału

nicznego spółdziel-

fizyczne

WOJEWÓDZTWO 209828 7954 1655 168828

Miasta na prawach powiatu:

Kraków

74097 55602

Nowy Sącz 7533 9 6006

Tarnów 8134 6397

Powiaty:

bocheński 4783

5

4049

brzeski 3651 2 3025

chrzanowski 7279 248 5884

dąbrowski 1839 2 4 1497

gorlicki 6 4449

krakowski 10 11459

■ limanowski 6 9 4803

miechowski 2151 3 1734

myślenicki 6297 4 5405

nowosądecki 7586 20 6433

nowotarski 11347 9862

olkuski 8465 189 7148

oświęcimski 7578 6017

proszowicki 1840 2 1493

4660 3 3903

tarnowski 5565 6 4536

tatrzański 3 6358

wadowicki 10 7805

wielicki 3 4963

a/ Dane dotyczą osób prawnych, samodzielnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz gospodarstw pomocniczych.

(46)

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH PRZEZ GUS W 1997 i 1998 R.

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIBLIOTECE US W KRAKOWIE

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998 Rocznik Statystyczny 1997

Mały Rocznik Statystyczny 1998 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1997 Rocznik Statystyczny Województw 1997 Rocznik Statystyczny Województw 1998 Rocznik Statystyczny Przemysłu 1997 Rocznik Statystyczny Przemysłu 1998 Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 1998 Rocznik Demograficzny 1997

Rocznik Statystyczny Pracy 1997 Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia 1997 Rocznik Demograficzny 1998

STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Warunki życia ludności w 1997 r.

Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w listopadzie 1997 r.

Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-1996 Prognoza gospodarstw domowych 1996-2020 Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r.

Sfera ubóstwa w Polsce

Zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstw i produkcji przemysłowej w latach 1995-1997 Z PRAC ZAKŁADU BADAŃ STATYSTYCZNO-EKONOMICZNYCH

Stan i rozwój mieszkalnictwa w Polsce

Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

Prywatyzacja przedsiębior

Ochrona środowiska 1998irstw państwowych wg stanu na 31.12.1997 r.

rki narodowej w I półroczu 1998 r.

Leśnictwo 1998

Handel zagraniczny. Styczeń-październik 1998

Miesięczna informacja o zmianach cen w gospodarce narodowej w 1998 r.

Zmiany cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych w 1998 r.

Informacja o sytuacji gospodarczej kraju w 1998 r.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodo\

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 1998 lementy warunków ż Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku Bezrobocie rejestrowane w Polsce II kwartał 1998 Budżety gospodarstw domowych w 1997 roku

Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia za wrzesień 1997 r.

arodowej w 1997 r.

;k wewnętrzny w 1997 r.

Łączność - wyniki działalności w 1997 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej Turystyka w 1997 i

Rynek wewi

Transport - wynil

Nakłady i wyniki przemysłu w 1997 r.

Gospodarka mat

liki działalności w 1997 r.

przemysłu w eriałowa w 1

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :