SPIS ILUSTRACJIpo str.

Pełen tekst

(1)

W aw elu, a n a stę p n ie d y re k to re m M uzeum N arodow ego (1957—1962).

N a U niw . Ja g iello ń sk im b y ł dzieka­

nem i p ro re k to re m (1951/52— 1960/61) w o statn ich la ta c h — d y rek to rem In s ty tu tu H isto rii S z tu k i U J. Z nany b y ł ze sw ej u m iejętn o ści podejm o­

w an ia szybkich decyzji w z a ła tw ia ­ niu n a jb a rd z ie j zaw iłych sp ra w a d ­ m in istrac y jn y ch . Z aw sze cechow ała go w ielk a dobroć i nadzw y czajn a uczynność. W czasie o k u p acji w y ró ż­

n ił się sw ą p a trio ty c z n ą postaw ą, za­

sły n ą ł też ja k o zn a k o m ity pedagog w zakresie przed m io tó w szkolnictw a średniego, n a w e t w dziedzinie m a ­ te m aty k i. U ra to w a ł n ajce n n iejsze in ­ sygnia i sk a rb ie c U J, k tó re u k ry te (zam urow ane) w C ollegium N ovum szczęśliwie p rz e trw a ły okup ację h i­

tlerow ską.

Od ro k u 1939 b y ł członkiem -kores- po n d en tem P olskiej A kadem ii U m ie­

jętn o ści oraz w ielu to w arz y stw n a u ­ kow ych. O becnie zaś je s t członkiem K o m itetu N au k PAN , a ta k że pełni fu n k c ję przew odniczącego P o d k o ­ m isji H isto rii i T eorii S ztu k i w oddz.

P A N w K rak o w ie. B ył la u re a te m nag ro d y m. K ra k o w a, odznaczony został K rzyżem K o m an d o rsk im i K a ­ w ale rsk im O rd e ru O drodzenia Polski.

N apisał i w y d ał p o n ad 200 p rac naukow ych, z k tó ry c h należy w y ­ m ienić p rzykładow o chociażby n ie ­ k tó re: w sp ó ln ie ze sw oim p ro fe so ­ rem Ju lia n e m P ag aczew sk im Polskie rzem iosło a rty sty c zn e w ie k ó w śred­

nich (K raków 1959) oraz D ary zło t­

nicze K a zim ierza W ielkieg o dla ko ś­

ciołów po lskich („Rocznik K ra k o w ­ sk i” XXV, 1934); w sp ó ln ie ze swo­

im kolegą — d r K azim ierzem Bucz­

kow skim , k ustoszem M uzeum N aro­

dow ego w K rak o w ie: R zem iosło ar­

ty sty c zn e w Polsce (K raków 1971).

W spólnie ze sw oim uczniem d r J a ­ nem S am k iem je s t re d a k to re m K a ­ talogu za b y tk ó w s z tu k i m ia sta K ra ­ k o w a , au to re m w szystkich rozdzia­

łów o sztuce do okresów n o w o ży t­

n ych w p rac y zbiorow ej pt. K ra kó w , jego d zieje i sztu ka . J e s t a u to re m p o d ręc zn ik a uniw ersy teck ieg o (H is­

toria s z tu k i n o w o żytn e j), w z n a w ia ­ nego k ilk a k ro tn ie (Wyd. 3, K ra k ó w 1970). K o rzy sta z niego ucząca się m łodzież w szystkich uczelni w k r a ­ ju . N apisał k ilk a d ziesią t a rty k u łó w do W ie lk ie j E n cyklo p ed ii P o w szech ­ n e j P W N , zajm o w ał się też p o p u ­ la ry z a c ją w iedzy o sztuce (np. M i­

chał A n io ł B u o n a ro tti w se rii „N au­

k a d la W szystkich” w y d a w a n e j p rze z PAN). Z w iązany z W aw elem w yd ał: G rób biskupa M aura w k r y p ­ cie św . Leonarda na W a w elu ( „ R o c z ­

n ik K ra k o w sk i” X X X , 1938) oraz N a jsta rsze budow le w a w elsk ie (W ar­

szaw a 1960). B ędąc członkiem k o ­ m isji i św iadkiem p rzy o tw arc iu i p rze n iesien iu tru m n y kró lo w ej Ja d w ig i w ro k u 1949, zdał z tego sp raw o zd a n ie w p rac y G rób kró lo ­ w e j Ja d w ig i i królew icza K a zim ie ­ rza Jagiello ń czyka w k a te d rze na W a w elu (S tu d ia do d zie jó w W a w elu , t. 3).Z zain te re so w ań kościołem M a­

riac k im p o w sta je te ż opraco w an ie pt. K ościół N a jśw ię tsze j M arii P a n n y w K ra k o w ie , K rak ó w 1947..

Od la t 50-tych b ie rz e udział w p r a ­ cach K om isji arty sty cz n ej p rz y K u rii m e tro p o lita ln e j k rak o w sk ie j, gdzie dzieląc się sw oim dośw iadczeniem dobrze p rzysłużył się w ysokiem u poziom ow i a rty sty cz n em u now o p ow stały ch dzieł ta k z dziedziny a r ­ c h ite k tu ry k ościelnej, ja k m a la rstw a , rzeźby i rzem iosła artystycznego.

K s. Ja n K u ś

S P IS IL U S T R A C JI

po str.

1 . Ks. Józef B a ń k a ... 4 2. K ościół O patrzności Bożej w K atow icach-Z aw odziu. P o li­

chrom ia A dam a B u n s c h a ... 8 3. „F elix saecu lu m ”, obraz w kościele Bożego C iała w K ra k o w ie

(X V II w . ) ...48 4. M auzoleum Iza jasz a B o n e ra z re lik w ia rz e m (X V III w.) . . 48

5. Bł. Izajasz Boner, obraz w zapieckach sta ll kościoła Św. K a ­ ta rz y n y w K r a k o w i e ... 48 6. K a rta ty tu ło w a dzieła B aroniusza z 1606 r. (A rchw ium m. To­

ru n ia ) ...48 7. O bory, rzeźba P ie ta w n iszy o łta rz a głów nego (stan p rze d

k o n s e r w a c j ą ) ... 64 8. R zeźba P ie ta z O bór przed zdjęciem sreb rn ej su k ien k i . . 64 9. Rzeźba P ie ta z O bór po zdjęciu sukienek, p rzem alów ek i k itó w 64 10. R zeźba P ie ta z O bór po p rz e p ro w ad z en iu k o n se rw ac ji . . . 64 11. Rzeźba K e ta z S w ierczynek pod T o r u n i e m ...64 12. Rzeźba P ie ta z kościoła M ariackiego w G dań sk u (obecnie

w M uzeum P om orskim w G d a ń s k u ) ...64 13. R zeźba P ie ta z k la sz to ru b en e d y k ty n e k w Ż arn o w cu . . . 80 14. R zeźba P ie ta z Haczow a. F ot. M. K o r n e c k i ...80 15. R zeźba P ie ta w kościele p a ra fia ln y m w G olubiu . . . . 80 16. Rzeźba P ie ta w kaplicy „n a B ram ce” w C hełm nie . . . . 80 17. O bory, p la k ie tk a w o ty w n a z k o ń ca w. X V I I I ...80 18. O bory, p la k ie tk a w o ty w n a z r. 1769 ... 80 19. O bory, p la k ie tk a w o ty w n a w y k o n a n a w k ońcu w . X V III p rzez

z ło tn ik a to ru ń sk ieg o K. M a g i e r s k i e g o ...80 20. P ie rw sz a s tro n a in w e n ta rz a k la sz to ru w O borach z r. 1681 . 80 21. M a tk a B oska z D zieciątkiem z R udaw y. S ta n p rze d u su n ię ­

ciem p r z e m a l ó w e k ...88 22. M a tk a B oska z D zieciątkiem z R udaw y (fragm ent). S ta n

w tra k c ie u su w an ia p r z e m a l ó w e k ...88 23. M a tk a B oska z D zieciątkiem z R udaw y. S ta n po k o n se rw a c ji

i re k o n s tru k c ji t ł a ...88 24. W an d a M alczew ska. O braz W lastim ila H ofm ana . . . . 128 25. M apka m iejsc rodzinnych W an d y M alczew skiej . . . . 128 26. Ż ytno, kościół p ara fia ln y . „T ygodnik Ilu stro w a n y ” 1861 t. 1.

s. 8 0 ...144

(2)

27. P rzy ró w , kościół Sw. A nny. „T ygodnik Ilu s tro w a n y ” 1874 t. 2 s. 1 6 5 ... 144 28. P arzn o , kościół p a r a f i a l n y ... 152 29. P arzn o , k r y p ta sługi Bożej W andy M alczew skiej . . . . 152 30. O. J u k u n d y n B ielak O. F. M... 192 31. Dom P o lsk i w J e r o z o l i m i e ... 192

32. Ks. A dam S te fa n S ap ie h a (1906). F ot. E. T rzem esk i . . . 224 33. Ks. A d am S. S ap ie h a (1906). F ot. E. T r z e m e s k i ...224 34. K o n se k ra c ja k s. b isk u p a A d am a S. S ap ie h y w k ap licy S y k -

sty ń sk iej w R zym ie, dn. 17 X II 1911 r ... 240 35. K siążę A dam S tefan S apieha, arc y b isk u p m e tro p o lita k ra k o w sk i 240

TA B LIC E GENEALOGICZNE

1. M alczew scy h. T arn aw a , lin ia s a n d o m i e r s k a ... 176 2. M alczew scy h. T a rn a w a , lin ia w s c h o d n i a ... 176 3. S i e m i e ń s c y ... 176

S P IS TREŚCI

KS. ALFONS SCHLETZ: Ks. Józef Bańka. Szkic biograficzny i b ibliografia p r a c ... 7 STANISŁAW ROSPOND: K sięstw o biskupie w Nysie — gniazdo

rodow e K o p e r n i k a ...23 KS. JA N KUS: Bł. Izajasz z K rak o w a 1399—1471 ... 35 TADEUSZ CHRZANOW SKI: Rzeźba P ieta z klaszto ru k a rm e litó w

w O borach w Ziemi D o b r z y ń s k i e j ... 55 ZOFIA KNAUS: Nowo o d k ry ty obraz g o t y c k i ...85 FRA NCISZEK LENCZOW SKI: P rzekazy k roniki A ndrzeja K om o-

nieckiego o kościołach w Żywcu i jego okręgu . . . . 93 S. SERAFINA CZERM IŃSKA O. S. U.: W anda M alczew ska (1822—

1 8 9 6 ) ... 12 1 O. ANZELM SZTEIN K E O. F. M.: O. Ju k u n d y n A ntoni B ielak

O. F. M. (1834—1900) i jego działalność w Ziem i Ś w iętej . 179 PAW EŁ ŻÓŁTOW SKI: W spom nienia o k ard y n a le A dam ie S tefan ie

S apieże z okazji 60-lecia ingresu na k rak o w sk ą stolicę b i s k u p i ą ...215

REC EN ZJE I SPRAW OZDANIA

Bp W incenty U rban, O statn i e ta p dziejów K ościoła w Polsce przed now ym tysiącleciem (1815— 1965) (Ks. R om an N ir) . . . 251 Ks. Jó zef W ieteska, K atalog p rała tó w i kanoników prym asow skiej

k a p itu ły łow ickiej od 1433 do 1970 r. (Ks. J ó zef Bańka) . 255 Z działalności In sty tu tu G eografii H istorycznej Kościoła w Polsce

(1957—1971), G rażyna K a r o l e w i c z ...257 K RO N IK A

U stanow ienie stałej organizacji kościelnej na Ś ląsku, Pom orzu

i W arm ii, Z y g m u n t H r a p k o w i c z ...265 Ks. W ojciech M aria Baudiss T. J., Ks. K a zim ierz D rzym ała S. J. 267 Proces ro g ato ry jn y w sp raw ie sługi Bożego J a n a X X III w W a r­

szaw ie, O. Sa lezy Bogdan B rzu sze k O. F. M ... 270 S tu lecie W ydaw nictw a A p ostolstw a M odlitw y, Ks. S ta n isła w Ja -

n a c z e k ... 272 Ju b ile u sz 250-lecia obrazu M a tk i Boskiej w Pszow ie n a G órnym

Ś ląsku, K s. J ó z e f B a ń k a ...273

(3)

100-lecie śm ierci sługi Bożego E dm unda B ojanow skiego, B arbara S zy szk a ...

Ju b ileu sz Z grom adzenia Sw. M ichała A rchanioła, Ks. M ieczysław G ł o w a c k i ...

D r M a ria n G otkiew icz (1901—1972), A d a m B łachut O. F. M. . Ks. bp P ie rre Zevaco, o rd y n ariu sz diecezji F o rt D auphin w Re­

d akcji „Naszej P rzeszłości”, A lfo n s S c h l e t z ...

U roczystość w ręczen ia K sięgi p am iątk o w e j ks. biskupow i W in­

centem u U rbanow i, A lfo n s S c h l e t z ...

U roczystości ju b ileu sz u 750-lecia Z akonu K aznodziejskiego w P o l­

sce, Z. H r a p k o w i c z ...

Ju b ile u sz prof. A dam a B ochnaka, Ks. J a n K u ś ...

274 276 .278 282 282 283 285 Spis ilu stra c ji

Spis tab lic genealogicznych

287 288

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :