• Nie Znaleziono Wyników

View of Sprawozdanie z programu „European Autumn Seminars 2008” Lublin, 12-22 listopada 2008 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Sprawozdanie z programu „European Autumn Seminars 2008” Lublin, 12-22 listopada 2008 r."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

207 SPRAWOZDANIA

EWA DOMAGAŁA-ZYS´K

Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL

SPRAWOZDANIE

Z PROGRAMU „EUROPEAN AUTUMN SEMINARS 2008”

Lublin, 12-22 listopada 2008 r.

W dniach 12-22 listopada w Instytucie Pedagogiki KUL odbył sie˛ kolejny Program Intensywny Erasmusa, który nazwalis´my European Autumn Seminars 2008. Była to druga edycja projektu zatytułowanego Budowanie społeczen´stwa

obywatel-skiego i zwalczanie wykluczenia społecznego jako zadania pracy socjalnej, który miał

miejsce w naszym Instytucie w kwietniu 2008 r. Wie˛kszos´c´ wykładów i seminariów odbywała sie˛ tym razem w gos´cinnym Domu Spotkan´ w D ˛abrowicy koło Lublina.

W listopadowym programie wzie˛ło udział 30 studentów i 9 nauczycieli z 8 uni-wersytetów Europy. Tak wie˛c oprócz wykładowców i studentów naszej uczelni uczestnikami byli studenci i profesorowie z Finlandii (University of Applied Sciences w Kouvola), Niemiec (Catholic University of Applied Sciences Northrhine-Westfalia w Münster), Słowacji (Catholic University w Ružomberoku), Hiszpanii (University of Sevilla oraz Deusto University z Bilbao), Litwy (Vytautas Magnus University w Kownie), Turcji (Baskent University w Ankarze).

Tematyka wykładów i dyskusji Europejskich Jesiennych Seminariów 2008 koncen-trowała sie˛ wokół charakterystyki róz˙nych pól wykluczenia społecznego w konteks´cie europejskim oraz poszukiwania skutecznych i innowacyjnych metod pracy socjalnej. Wykłady inauguruj ˛ace program wygłosili: dziekan Wydziału Nauk Społecznych, ks. prof. KUL dr hab. Marian Nowak, który wykład pos´wie˛cił zagadnieniom etyki pracy socjalnej, oraz dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, prof. KUL dr hab. Alina Rynio, która przedstawiła wykład pt. Kos´ciół a polityka społeczna w odniesieniu do osób

starszych. Pierwsze spotkanie w uroczysty sposób zostało zakon´czone przez wyste˛p

chóru z Domu Kultury w Krasnymstawie, który prowadzi mgr Zyta Sawicka. Pie˛knie, z zaangaz˙owaniem zas´piewane tradycyjne polskie pies´ni religijne i patriotyczne pozwoliły uczestnikom na przez˙ycie chwili zadumy i poznanie istotnego fragmentu kultury Polski.

W trakcie kolejnych trzech dni studenci mieli okazje˛ poznac´ przede wszystkim charakterystyczne problemy socjalne społeczen´stwa polskiego, dzie˛ki seminariom przygotowanym przez wykładowców z KUL-u, prof. dr. hab. M. Nowaka i dr Ewe˛ Domagałe˛-Zys´k (Kształcenie pracowników socjalnych w perspektywie europejskiej), oraz przedstawicieli samorz ˛adu lokalnego odpowiedzialnych za organizacje˛ pracy socjalnej na terenie Lublina, dyrektora MOPR Antoniego Rudnika oraz dyrektor Zespołu Poradni nr 2 Graz˙yne˛ Soszyn´sk ˛a. Duz˙ym zainteresowaniem cieszyły sie˛

(2)

208 SPRAWOZDANIA

takz˙e wyst ˛apienia przedstawicieli organizacji pozarz ˛adowych, którzy zaprezentowali podejmowane przez siebie róz˙ne formy pracy na rzecz osób z niepełnosprawnos´ci ˛a intelektualn ˛a (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upos´ledzeniem Umysłowym, reprezentowane przez przewodnicz ˛ac ˛a Koła w S´widniku, Wande˛ Ratajczak, oraz psy-chologa, dr Boz˙ene˛ Sidor), osób z chorob ˛a alkoholow ˛a (bracia kapucyni z Os´rodka Apostolstwa Trzez´wos´ci im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego w Zakroczymiu) oraz dzieci ulicy (dr Anna Kurzeja z Klubu Włóczykijów w Bytomiu). W popołud-niowych dyskusjach panelowych wzie˛li udział takz˙e wykładowcy KUL, prof. dr hab. Adam Biela, dr hab. Wojciech Otre˛bski, dr Dorota Kornas-Biela, ks. mgr Maciej Hułaj. Ten etap programu zakon´czony został w sobotnie południe wzruszaj ˛acym spektaklem w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zaje˛ciowej z Koła PSOUU w S´widniku.

Wysoko cenionym przez uczestników uzupełnieniem seminariów były wizyty w instytucjach pracy socjalnej na terenie Lublina. Studenci mogli wie˛c odwiedzic´ nieletnich mieszkaj ˛acych w schronisku w Dominowie i dorosłych pacjentów Hospi-cjum Dobrego Samarytanina, pobawic´ sie˛ wspólnie z dziec´mi w Domu S´wie˛tego Józefa oraz z podopiecznymi Centrum Wolontariatu w schronisku dla uchodz´ców. Wspólnie z wolontariuszami i pracownikami Bractwa Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie wydawali posiłki dla bezdomnych, wykonywali kartki s´wi ˛ateczne z miesz-kan´cami Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty oraz przygotowywali posiłek z uczestnikami Warsztatów Terapii Zaje˛ciowej w Stowarzyszeniu Misericor-dia. Z duz˙ ˛a sympati ˛a studenci przyje˛li propozycje spe˛dzenia sobotniego wieczoru z instruktork ˛a Uniwersytetu Trzeciego Wieku, p. Zofi ˛a Zaorsk ˛a, która zaproponowała nauke˛ tan´ców integracyjnych, lubianych i przez młodziez˙ i przez osoby starsze.

Kolejnym elementem programu były mie˛dzynarodowe seminaria przygotowane przez zagranicznych wykładowców. Pracuj ˛ac w dwunarodowych parach, profesorowie z uczelni uczestnicz ˛acych w programie przygotowali seminaria dotycz ˛ace naste˛-puj ˛acych zagadnien´: Organizacje non-profit w społeczen´stwie obywatelskim (prof. Georg Albers, prof. Ertan Karmangolou); Prawa człowieka a etyka pracy socjalnej (prof. Harri Makkinen, prof. Stanislaw Kosc); Współczesna szkoła: integracja

i inkluzja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (prof. Adame Zacharias); Praca socjalna z osobami uzalez˙nionymi od alkoholu: modele, metody, dos´wiadczenia

(prof. Remigijus Civinskas). Zagadnienia mie˛dzykulturowos´ci pracy socjalnej były prezentowane podczas seminariów z prof. Ros ˛a Santibanez. Seminaria zostały wysoko ocenione przez uczestników, poniewaz˙ umoz˙liwiły im nabycie profesjonalnego, mie˛-dzynarodowego spojrzenia na problemy klientów pomocy społecznej oraz zapoznały z modelowymi rozwi ˛azaniami stosowanymi w róz˙nych krajach. Dyskusje cze˛sto nie kon´czyły sie˛ w salach, ale przenosiły do jadalni i na korytarze.

Podobnie jak i w wiosennej edycji projektu, studenci aktywnie tworzyli jego program, prezentuj ˛ac w czasie wieczornych sesji główne problemy socjalne swojego kraju, znane im sposoby ich rozwi ˛azywania oraz system kształcenia pracowników socjalnych/pedagogów na własnych uczelniach. Spotkania kon´czyły sie˛ zazwyczaj degustacj ˛a narodowych słodyczy, wymian ˛a folderów, czasem tan´cem i zabawami integracyjnymi.

(3)

209 SPRAWOZDANIA

Spotkania kulturalne w trakcie programu zostały tak przygotowane, aby nawi ˛ a-zywały do tematu głównego seminariów: wyste˛puj ˛acy pierwszego dnia chórzys´ci były to głównie osoby w podeszłym wieku, a sobotni spektakl teatralny przygotowały osoby z niepełnosprawnos´ci ˛a intelektualn ˛a. Do tematu seminariów nawi ˛azywał takz˙e zaproponowany uczestnikom spektakl Sceny Plastycznej KUL pt. Odchodzi, który w mistrzowski sposób wprowadził publicznos´c´ w nastrój refleksji nad chorob ˛a, staros´ci ˛a i s´mierci ˛a. Waz˙nym momentem była niedzielna msza s´wie˛ta odprawiona w je˛zyku angielskim przez JE biskupa Ryszarda Karpin´skiego.

Wyniki przeprowadzonej w ostatnim dniu ewaluacji programu ukazały, z˙e studenci ocenili Europejskie Jesienne Seminaria 2008 bardzo wysoko: byli usatysfakcjonowani poziomem seminariów (90%), uznali za istotne dla swojego wykształcenia i przyszłej pracy zawodowej wizyty w instytucjach pracy socjalnej (86%). Za bardzo dobre uznali takz˙e przygotowane przez studentów prezentacje systemów pracy socjalnej w poszczególnych krajach (80%). Studenci byli zadowoleni zarówno z organizacji przygotowan´ do programu (86%), jak i ze wsparcia organizacyjnego w trakcie semi-nariów (90%). Podobało im sie˛ miejsce zakwaterowania (96%) oraz zaproponowane posiłki (63%). Jako otwart ˛a i przyjacielsk ˛a ocenili atmosfere˛ panuj ˛ac ˛a w czasie seminariów (96%).

Prawie wszyscy studenci okres´lili program jako znacz ˛ace dos´wiadczenie, które ubogaciło ich studiowanie i pomogło im nie tylko lepiej zrozumiec´ specyfike˛ problemów społecznych w róz˙nych krajach, ale takz˙e poznac´ lepiej przyszłych pra-cowników socjalnych i pedagogów z róz˙nych krajów, z którymi kiedys´ be˛d ˛a praco-wac´ we wspólnej przestrzeni społecznej Europy. 93% studentów pragne˛łoby ponow-nie uczestniczyc´ w podobnym wydarzeniu, wielu tez˙ przyznało, z˙e po powrocie na uczelnie be˛dzie rekomendowało udział w takich programach innym studentom. Tak pozytywna ewaluacja zarówno dla koordynatorów programu, ks. prof. dr. hab. Ma-riana Nowaka i dr Ewy Domagały-Zys´k oraz pracowników Instytutu Pedagogiki za-angaz˙owanych w jego przygotowanie i przeprowadzenie (dr B. Sidor, dr D. Bis, mgr J. Mazur, mgr A. Linca, mgr K. Uzar), jest potwierdzeniem, z˙e studenci dysponuj ˛a umieje˛tnos´ciami je˛zykowymi umoz˙liwiaj ˛acymi im aktywny udział w takich progra-mach mie˛dzynarodwoych, oczekuj ˛a ze strony uczelni działan´ zmierzaj ˛acych ku umie˛-dzynarodowieniu kształcenia oraz s ˛a coraz bardziej zainteresowani uczestnictwem w róz˙nych innowacyjnych formach kształcenia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Deficyt budżetu w wysokości 1.689.706zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

F. Poczynione ustalenia stanowiły podstawę do podejmowania działań administracyjnych przez właściwe organy. Rozpatrzonych zostało łącznie 387 skarg i zażaleń, które

Długotrwale bezrobotni to osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z

lowskiego w Monachium 305. Cholera dosyć duża w Monachium, w naszym domu umarł już jeden, ale ja na brzuch zdrów jestem, tylko na mózg czasem choruję, powszechna to choroba

– ¯yczê wszystkim bialskim kap³a- nom i wszystkim mieszkañcom nasze- go miasta oraz sobie, by te wartoœci, które przyniós³ na œwiat Bo¿y Syn – Jezus Chrystus, rodz¹c siê

16-a, SP 23 mecz UKS-u z Zamościem w I lidze PZTS!!!, Panie Prezesie, Ignorancja Prezesów, Prośbie Pana Prezesa nie może stać się zadość, "A z przełożeniem meczu było

Czy istnieje taka dodatnia liczba całkowita n, dla której liczbę 2 n można przedstawić w postaci sumy co najmniej dwóch kolej- nych dodatnich liczb całkowitych..

- umożliwienie udziału seniorów w konkursach, prezentacji twórczości artystycznej seniorów. Należy podkreślić, że przedstawione powyżej dane liczbowe wskaźników, nie