• Nie Znaleziono Wyników

Aminokwasy, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aminokwasy, test PDF / Memorizer"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Aminokwasy

Wszystko o aminokwasach.

1/ Gdy (h2N)m=(COOH)n , Jeżeli n=m to aminokwas ma odczyn?

obojętne

2/ Podaj wzór grupy karboksylowej

-COOH

3/ Podaj wzór grupy aminowej

-NH2

4/ Podaj wzór ogólny aminokwasów.

(NH2)m-R-(COOH)n

5/ Nazwij wzór

Wzór ogólny aminokwasów

6/ Jeżeli m>n to aminokwas ma odczyn?

7/ Jeżeli m

kwasowy

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeciw staw iając się krytycznym opiniom, autorka podjęła badania nad przedrukam i z prasy warszawskiej na łamach „Gazety K ieleckiej”, starając się wykazać,

Znalazła się też w Herzog August Bibliothek szeroko rozpowszech­ niana relacja o opanowaniu przez gdańszczan dwóch okrętów szwedz­ kich i wzięciu do niewoli

Ultrafast or four-dimensional scanning electron microscopy (USEM) using a laser pump electron probe scheme circumvents the optical di ffraction limit, but disentangling

Bezpośrednio po opuszczeniu tegoż s ta ­ now iska, dw ie osoby aw ansow ały

Księga dla uczczenia dorobku naukowego i działalności gospodarczej Kazim ierza Secomskiego, Warszawa 1980, s.. Wróbla, Centralna Kartoteka,

We apply these novel protocols to reveal the orbital and spin dynamics of single NV 0 centers in diamond as well as to realize initialization and single-shot readout of the NV 0

Controlling the root is desirable for an attacker, as the cur- rent method that protects from interference with the spanning- tree construction, the fundamental functionality

From the heat map of these two grids we can see the maximum line loading of suburban grid mainly aggregated in the main lines but in urban grid the maximum line loading appears