Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Wawrze

Pełen tekst

(1)

16–28 lutego 2022 r.

egzemplarz bezpłatny

dwut ygodnik dla mieszk ańców

W TYM NUMERZE

STR. 5

Dobiegło końca składanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2023 r. W Wawrze zgłoszono 115 nowych, różnorodnych pomysłów. Teraz przechodzą etap weryfikacji poprawności. Na realizację pomysłów wyłonionych w drodze głosowania dzielnica ma ok. 3 mln zł.

STR. 2

Urząd Dzielnicy we współpracy z Fundacją Sendzimira realizuje projekty zmierzające do ograniczenia zużycia wody, której postępujący brak odczuwa przyroda. Tak zwany deszczowy ogród powstał już przy Murowance, drugi zostanie wykonany na terenie SP nr 195 w Marysinie.

STR. 4

Rozstrzygnięty został konkurs na projekt Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Międzylesiu.

Przyznano trzy nagrody. Przewidują wybudowanie kilku budynków z zielonymi dachami i wykorzystanie energii ze Słońca. Uwzględniają opinie fachowców oraz wyniki konsultacji.

STR. 6–7

Mieszkaniec dzielnicy, dr Jerzy Beck, były pracownik konstancińskego Stocera, AWF oraz spółdzielczości inwalidzkiej, ma ogromny wkład do rozwoju sportu niepełnosprawnych oraz wykorzystania ćwiczeń w procesach reabilitacyjnych ludzi z dysfunkcjami fizycznymi.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Wawrze

Prawie 200 tysięcy zł dołożyli mieszkańcy naszej dzielnicy do skarbonki 30. WOŚP. Na

tę kwotę zapracowały sztaby orkiestry i wolontariusze w SP nr 109, prywatnej SP nr 92,

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 oraz w Wawerskiej Szkole Realnej. Centralnym

miejscem „orkiestrowych” atrakcji była falenicka Kulturoteka, w której dla mieszkańców

zagrały zespoły Bloco Central, Quadrosteron oraz Werwa Wawra Band. >>2–3

(2)

2 kurier wawerski

Fot. fp

30 stycznia Orkiestrze udało się osiągnąć kolejny rekordowy wynik ponad 136 mln zł, ale ostateczną kwotę poznamy w marcu. Wawer dołożył do tego solidną cegiełkę. Licytacje w Kulturotece, e-skar- bonka i praca wolontariuszy ze sztabu w Szkole Podstawowej nr 109, kierowanego przez Joannę Lewicką, dały wynik prawie 47 000 zł. Niezależne sztaby działały także w innych wawerskich pla- cówkach: w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 92 – zebrano 820 zł do e-skarbonki, w  Zespole Szkol- no-Przedszkolnym nr 9 (we współpracy z Szkołą Podstawową nr 124) wynik to imponujące 66 700 zł  w Wawerskiej Szkole Realnej, gdzie zbiórka była rekordowa i wyniosła ponad 74 000 zł. Do 14 lute- go trwała licytacja rzeczy na Allegro, więc kwota cały czas rośnie, ale już teraz wkład wawerczyków to niemal 190 000 zł. Brawo!

Centralnym punktem WOŚP na wawerskiej mapie była falenicka Kulturoteka, gdzie specjalnie na tę okazję powstała Scena Biblioteczna WOŚP.

Zorganizowali ją pracownicy Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wawer z zespołu Animatorów Wawer- skich, we współpracy ze sztabem z SP nr 109 im.

Batalionów Chłopskich oraz Hufcem ZHP War- szawa Wawer.

– Z powodu złych warunków atmosferycznych zmuszeni byliśmy zorganizować biblioteczną

scenę WOŚP wewnątrz. Wystąpiły zespoły: Blo- co Central, Quadrosteron oraz Werwa Wawra Band. W przerwie między koncertami uczestnicy wzięli udział w warsztatach z iluzji i udzielania pierwszej pomocy. Podsumowaniem naszego wy- darzenia było Światełko do Nieba, ale zamiast fajerwerków mieliśmy świetlny pokaz przygoto-

wany przez grupę Jo Art Show – opowiada Mar- cin Świderski, szef Wawerskich Wolontariuszy Bibliotecznych i komendant hufca. – Było z nami wielu mieszkańców i 100 wolontariuszy, także ze szkolnych klubów wolontariackich w SP 76, SP 86, SP 218 i XXVI LO im. Juliana Tuwima.

Wszystkim bardzo dziękuję za ich zaangażowa- nie i pomoc.

Podczas jubileuszowego finału zbieraliśmy środki na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i  leczenia wzroku u  dzieci. Hasło brzmiało „Przejrzyj na oczy” i trudno oprzeć się wrażeniu, że ogłaszający je Jurek Owsiak miał

na myśli coś więcej, niż tylko pomoc oddziałom okulistyki dziecięcej. Ma ono więcej znaczeń i adresatów, bo na wiele trudnych i złych spraw bywamy ślepi.

Przemek Skoczek Fot. ps

Z  raportu Wód Polskich wynika, że nasz kraj ma stosunkowo małe zasoby wodne. Podstawą bilansu wodnego są średnie roczne opady atmosferyczne, a te wynoszą około 620 mm, z czego większość wraca, wyparowujac do atmosfery, i tylko część zasila wody powierzchniowe i podziemne. Jest jeszcze coś takiego jak roczny odpływ wód powierzch- niowych, który wynosi w  Polsce ok. 62 mld m³. Mówiąc krótko, bez inwestycji w retencję woda będzie nam uciekać rzekami do Bałtyku.

Obecnie w ten sposób gromadzimy nieco ponad 6,5% tego co odpływa, a szacuje się, że dzięki retencji mo- żemy zachować 15% średniego rocz- nego odpływu.

OGRÓD PRZY MUROWANCE Obok działań wielkoformato- wych, które powinny podejmować instytucje, każdy z  nas może się włączyć w oszczędzanie wody. To mała retencja, która z jednej strony pomaga zbierać wodę, z drugiej za- pobiega okresowym podtopieniom, SPOŁECZNE

Wielka Orkiestra w Wawrze zagrała udanie

Pandemia i bardzo wietrzna pogoda nie zniechęciły wawerczyków do zorganizowania z przytupem 30. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główną areną była w tym roku Kulturoteka w Falenicy.

EKOLOGIA

Wawer łapie wodę

W taki deszczowy czas jak obecnie, trudno myśleć o kłopotach z wodą, a jednak susza to w Polsce realny i postępujący problem. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, należy już teraz działać i Wawer to robi, inwestując w małą retencję i promując ją wśród mieszkańców.

Gościem w falenickiej Kulturotece podczas koncertu muzycznego był burmistrz Norbert Szczepański

Wzorcowy ogród deszczowy przy Murowance

Z zespołem Werwa Wawra Band zaprezentował się chór seniorek

(3)

Z mapy Wawra znika coraz więcej kopciuchów, przynajmniej z budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami. Miesz- kańcy zasobów komunalnych są zadowoleni, ale lękają się wyższych kosztów

Akcja wymiany bezklasowych urządzeń grzew- czych w lokalach wchodzących w skład mieszkanio- wego zasobu komunalnego m.st. Warszawy trwa w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami od 2018 roku. Do końca 2019 roku w Wawrze wy- mieniano „kopciuchy” na kotły lub piece spełniające wymagania ekoprojektu lub na kotły gazowe. Udało się również zamontować centralną pompę ciepła w budynku położonym przy ul. Patriotów 141.

– Od 2020 roku bezklasowe urządzenia grzew- cze wymieniamy wyłącznie na kotły gazowe, pom- py ciepła, lub – w przypadku, gdy żadna z tych opcji nie jest możliwa – na ogrzewanie elektrycz- ne. Spowodowane jest to polityką energetyczną m.st. Warszawy, która ma na celu zminimali- zowanie spalania paliw stałych w  mieszkanio- wym zasobie komunalnym – wyjaśnia dyrektor ZGN Piotr Stefański. – Od 2018 roku do końca listopada 2021 roku wymieniliśmy w sumie 455 kopciuchów na łączną kwotę 10 456 562 zł. Prace nad ich wymianą cały czas trwają, część zadań przesunęło się w czasie. Wynika to między innymi z opóźnień w realizacji umów, które miały być wykonane w 2021 roku. Powodem były problemy techniczno-formalne, takie jak brak przyłączy gazu, problemy z uzyskaniem zgody konserwatora zabytków albo konieczność uwzględnienia uwag

konserwatora zabytków. Ponadto ważnym proble- mem jest niechęć części najemców do wymiany źródeł ciepła, którzy nie udostępniają lokali. Na 2022 rok zostało nam do likwidacji 130–140 kotłów niespełniających wymaganych norm.

Niechęć, o której wspomniał dyrektor Stefań- ski, jest uzasadniona, zważywszy na obecne pod- wyżki cen gazu. Gdy przystępowano do wymiany źródeł ciepła, nikt nie spodziewał się takiego roz- woju sytuacji. – Te ceny nas wykończą. Czekam na nowy rachunek z przerażeniem – wyznaje miesz- kanka jednego z domów komunalnych. W ZGN jednak uspokajają. – W budynkach, w których znajdują się kotłownie gazowe, na ten moment nie zmieniły się opłaty za gaz. Umowa z gazownią była aneksowana na styczeń i luty, a mieszkańcy dostali pisma informujące o braku zmian w opła- tach. Na dniach zostanie rozstrzygnięty przetarg na dostawę gazu dla ZGN Wawer, ale panu dy- rektorowi udało się wynegocjować warunki takie same jak dla odbiorców indywidualnych – infor- muje inspektor Daria Sobota.

Z kolei rodzina zajmująca mieszkanie w domu wyposażonym w pompę ciepła ma obawy związa- ne z ewentualnymi kosztami naprawy. – Niedawno skończyła się gwarancja na pompę. Co będzie, gdy się coś zepsuje? Czy my jako mieszkańcy będzie- my musieli ponosić koszty serwisu? Są na pewno bardzo wysokie – zastanawiają się. Rzeczywiście, zgodnie z ustawą konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych należy do najemców.

pds

Wraz z czystszym powietrzem pojawiły się obawy

EKOLOGIA

Fot. fp

które mają miejsce w niektórych rejonach dziel- nicy po ulewnych deszczach. Właśnie na jej promocję stawia Urząd Dzielnicy Wawer. Jeden z projektów już został zrealizowany, drugi jesz- cze przed nami. Partnerem obu jest Fundacja Sendzimira.

– „Kampania informacyjno-edukacyjna doty- cząca małej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy” była realizowana w 2019 r. Uzy- skaliśmy dofinansowanie w wysokości 41 500 zł ze środków przekazanych przez Biuro Ochrony

Środowiska. W jej ramach opracowano i wy- drukowano 4 500 sztuk broszury informacyj- no-edukacyjnej „Wawer łapie wodę”. Zawiera ona informacje o typowych rozwiązaniach służą- cych do zagospodarowania wody opadowej oraz o możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel – opowiada Marcin Kulesza z wawerskiego Wydziału Ochrony Środowiska. – Kolejne dzia- łania podjęte zostały w 2020 r., ale pokrzyżowała je pandemia. Zamiast szkoleń wyprodukowano jednak film instruktażowy dotyczący sposobu wykonania ogrodu deszczowego. Udało się też stworzyć wzorcowy ogród deszczowy przy Mu- rowance, przy ul. Płowieckiej 77.

DOBRE ZMIANY NA KRÓLA MACIUSIA Kolejny projekt opracowany we współpracy z Fundacją Sendzimira to „Szkoła przyjazna kli- matowi. Modelowe centrum edukacji na temat ła- godzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście”.

Będzie on realizowany na terenie Szkoły Podsta- wowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5 i będzie poruszał w głównej mierze tematykę dotyczącą

retencjonowania wody. W ramach projektu te- ren szkoły zostanie doposażony m.in. w małą ar- chitekturę, kompostownik, gry terenowe, hotele dla owadów, wiaty rowerowe, ścieżkę edukacyjną.

Wykonane zostaną również małe ogrody deszczo- we. Zorganizowane będą warsztaty dla nauczycieli i uczniów i piknik edukacyjny, a także opracowana zostanie publikacja edukacyjna.

– W celu realizacji tego projektu podpisali- śmy umowę dotacyjną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym samym będzie on współfinansowany przez: Is- landię, Liechtenstein i Norwegię w ramach fun- duszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i programu „Środowisko, energia i zmiany kli- matu”, obszar programowy „Zmiany klimatu”.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie ponad 1170 tys. zł, z czego przeszło 708 tys. zł przypadnie na zadania realizowane przez Urząd. Działania będą wykonywane w 2022 i 2023 roku – informuje Marcin Kulesza.

Filip Pytlawski

Broszura traktująca o możliwościach retencjonowania wody WOŚP była okazją do spopularyzowania ratownictwa medycznego

Najmłodszych zafascynowały zajęcia z iluzji Na widowni obecni byli fani muzyki

(4)

4 kurier wawerski

Inwestycja planowana jest między ul. Mrówczą a ul. Patriotów. Pow- stanie tam zespół budynków o róż- nych funkcjach. Oprócz żłobka dla 150 dzieci będzie tam działać Cen- trum Aktywności Międzypokolenio-

wej z domem dziennego pobytu dla seniorów oraz ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelek- tualną i autyzmem. Tego typu obiek- ty mają na celu integrację mieszkań- ców Warszawy.  

– Dążymy do tego, by warsza- wiacy mieli  do dyspozycji  prze- strzenie sprzyjające nawiązywaniu nowych relacji, szczególnie tych międzypokoleniowych, dlatego bardzo się cieszę, że kolejne Cen- trum Aktywności Międzypoko- leniowej  powstanie w  dzielnicy Wawer. Na jego terenie będą od- bywać się wydarzenia dla dzieci, młodzieży i  dorosłych. Placówka będzie otwarta dla aktywnych se- niorów, pracowników organizacji pozarządowych i  wolontariuszy.

To będzie miejsce, które pozwoli lepiej zintegrować lokalną społecz- ność – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. 

JAKI PROJEKT ZWYCIĘŻYŁ? 

Konkurs na Centrum Aktywno- ści Międzypokoleniowej w Wawrze został  zorganizowany i  przepro- wadzony elektronicznie. Wpłynęło siedem koncepcji. Przyznano  I, II

i III nagrodę oraz jedno wyróżnie- nie. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do negocjacji w  trybie zamówie- nia z wolnej ręki. Pierwsza nagro- da (35 tys. zł), została przyznana BDR Architekci Sp. z  o.o. z  Warszawy,

druga (25 tys. zł) pracowni TŁO Mi- chał Sikorski z Warszawy, a trzecią (15 tys. zł) otrzymało  Dedeco  Ar- chitektura Sp. z  o.o. z  Warszawy.

Wyróżnienie (5 ts. zł)  przyznano  XYStudio Sp z o.o. z Warszawy. 

– Zwycięski projekt zapowiada architekturę wysokiej jakości. Au- torzy wpisują budynki w krajobraz.

Proponują różne zielone rozwiąza- nia. Dachy pokryte roślinnością będą chronić przed nadmiernym nagrze- waniem się, zatrzymają część wody opadowej. Panele fotowoltaiczne pozwolą na wytworzenie na miejscu

czystej energii. Rachunki za prąd będą niższe – komentuje Marlena  Happach, architekt miasta. 

W konkursie szukano najlepszej koncepcji pod względem funkcjonal- nym, estetycznym i ekonomicznym.

Zespół planowanej zabudowy ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla dzieci, osób starszych oraz niepełnospraw- nych. Potrzeby  przyszłych  użyt- kowników są więc rozległe.  Duże znaczenie miał też projekt zieleni rekreacyjnej, parkowej i leśnej oraz zagospodarowanie terenu z parkin- giem i drogami wewnętrznymi. 

Konkurs poprzedzono  konsul- tacjami społecznymi. Jasno z nich wynikało, że mieszkańcy Wawra chcą nowoczesnego miejsca spo- tkań i odpoczynku z ciekawą ofertą

kulturalną. Nie brakowało marzeń o oranżerii lub ogrodzie zimowym.

Pojawił się też pomysł ogrodu spo- łecznego z siłownią plenerową lub murawą rekreacyjną, bujanymi ła- wami czy huśtawkami. Zwycięski

projekt zapowiada, że wiele z ocze- kiwań mieszkańców uda się spełnić. 

KTO ZASIADAŁ W SĄDZIE KONKURSOWYM? 

W sądzie konkursowym znaleźli się m.in. Leszek Baraniewski, za- stępca burmistrza dzielnicy Wawer oraz Donata Kończyk, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. do- stępności. Funkcję przewodniczą- cego pełnił Mateusz Świętorzecki, architekt i członek SARP. 

W  pracach sądu konkursowe- go brali udział eksperci zewnętrzni i  przedstawiciele jednostek miej- skich: Aneta Wardzińska-Siczek i To- masz Pniewski z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Woj- ciech Godlewski – radny dzielnicy Wawer, Teresa Zduńczyk z dzielnicy Wawer, Joanna Dolińska-Dobek – dy- rektor CAM Nowolipie, Aneta Ber- nacka z Zespołu Żłobków, Zbigniew Drzewiecki – dyrektor TPD Helenów oraz Piotr Żabicki ze Stowarzyszenia Architektów Polskich i Przemysław Kokot z ZOA architekci. 

Karol Kołbyk INWESTYCJE

Konkurs – kolejny krok na drodze do Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Kilka budynków, zielone dachy, energia ze Słońca – tak będzie wyglądać Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze. Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty.

Komentarz przewodniczącej komisji społecznej na str. 11.

dwutygodnik dla mieszkańców 5

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wa- wer m.st. Warszawy, opierając się na odgórnych wytycznych i rekomen- dacjach dotyczących pracy bibliotek miejskich w  związku z  pandemią COVID-19, dokonuje tymczasowej zmiany w organizacji pracy placówek w terminie do 28 lutego 2022 r. 

Wypożyczanie i  zwrot zbio- rów następuje w  trybie okienko- wym, przy wejściu do placówek bibliotecznych.

Zachęca się czytelników do korzy- stania z urządzeń zewnętrznych oraz dokonywania rezerwacji i zamówień przez internet. Godziny funkcjono- wania wszystkich filii biblioteki wa- werskiej pozostają bez zmian: ponie- działek, środa, czwartek 13–19, wtorek, piątek 10–16, sobota 10–14 (Czytelnia

Naukowa, Wypożyczalnia nr 87 oraz Oddział Dziecięcy w Aninie)

Wrzutnie  znajdują się w  wy- pożyczalniach na  osiedlach Wa- wer, Radość i Falenica, a książko- maty na osiedlu Wawer ul. Błękitna, na osiedlu Miedzeszyn ul. Agresto- wa, na osiedlu Falenica ul. Walcow- nicza, na osiedlu Radość ul. Powo- jowa, na osiedlu Zerzeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2.

W tej dziewiątej edycji Budżetu Oby- watelskiego zgłoszono 1943 projek- ty, w tym 217 ogólnomiejskich i 1726 dzielnicowych. Kwoty, jakie ma do dyspozycji dzielnica, zależą od licz- by mieszkańców. Np. na Mokoto- wie jest to łącznie 8,5 mln złotych, a w Wesołej – 1 mln zł. Maksymalna wartość jednego projektu to 20%

budżetu dzielnicy.

W Wawrze pojawiło się 115 spo- łecznych pomysłów, więcej złożyli mieszkańcy Bielan (141) Targów- ka (135), Bemowa (122), najmniej

Wesołej (38) i  Rembertowa (47). Teraz trwa kolejny etap przygoto- wań do głosowania.

- Po ocenie formalnej przechodzi- my do oceny merytorycznej. Spraw- dzimy, czy złożone projekty są kom- pletne i możliwe do realizacji w roku 2023. Jeżeli w projekcie będą wystę- pować braki, pracownicy oceniający projekty skontaktują się z mieszkań- cami w celu uzgodnienia ostatecznej wersji projektu – wyjaśnia Dorota Głażewska, koordynator ds. dialogu społecznego w Dzielnicy Wawer.

KULTURA

Wypożyczanie przez okienko i książkomaty

Jak informuje wawerska Biblioteka Publiczna, do 28 lutego książki wypożyczamy i zwracamy przy okienku z pleksi oraz za pomocą wrzutni i książkomatów. Nie będzie można wejść do wypożyczalni.

Pandemia i wprowadzane

przepisy lockdownowe przeniosły wydarzenia kulturalne do sieci.

SPOŁECZNE

Ponad 100 pomysłów w dzielnicy

Zakończyło się zgłaszanie projektów

do Budżetu Obywatelskiego do

realizacji w 2023 r.

(5)

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wa- wer m.st. Warszawy, opierając się na odgórnych wytycznych i rekomen- dacjach dotyczących pracy bibliotek miejskich w  związku z  pandemią COVID-19, dokonuje tymczasowej zmiany w organizacji pracy placówek w terminie do 28 lutego 2022 r. 

Wypożyczanie i  zwrot zbio- rów następuje w  trybie okienko- wym, przy wejściu do placówek bibliotecznych.

Zachęca się czytelników do korzy- stania z urządzeń zewnętrznych oraz dokonywania rezerwacji i zamówień przez internet. Godziny funkcjono- wania wszystkich filii biblioteki wa- werskiej pozostają bez zmian: ponie- działek, środa, czwartek 13–19, wtorek, piątek 10–16, sobota 10–14 (Czytelnia

Naukowa, Wypożyczalnia nr 87 oraz Oddział Dziecięcy w Aninie)

Wrzutnie  znajdują się w  wy- pożyczalniach na  osiedlach Wa- wer, Radość i Falenica, a książko- maty na osiedlu Wawer ul. Błękitna, na osiedlu Miedzeszyn ul. Agresto- wa, na osiedlu Falenica ul. Walcow- nicza, na osiedlu Radość ul. Powo- jowa, na osiedlu Zerzeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2.

W tej dziewiątej edycji Budżetu Oby- watelskiego zgłoszono 1943 projek- ty, w tym 217 ogólnomiejskich i 1726 dzielnicowych. Kwoty, jakie ma do dyspozycji dzielnica, zależą od licz- by mieszkańców. Np. na Mokoto- wie jest to łącznie 8,5 mln złotych, a w Wesołej – 1 mln zł. Maksymalna wartość jednego projektu to 20%

budżetu dzielnicy.

W Wawrze pojawiło się 115 spo- łecznych pomysłów, więcej złożyli mieszkańcy Bielan (141) Targów- ka (135), Bemowa (122), najmniej

Wesołej (38) i  Rembertowa (47).

Teraz trwa kolejny etap przygoto- wań do głosowania.

- Po ocenie formalnej przechodzi- my do oceny merytorycznej. Spraw- dzimy, czy złożone projekty są kom- pletne i możliwe do realizacji w roku 2023. Jeżeli w projekcie będą wystę- pować braki, pracownicy oceniający projekty skontaktują się z mieszkań- cami w celu uzgodnienia ostatecznej wersji projektu – wyjaśnia Dorota Głażewska, koordynator ds. dialogu społecznego w Dzielnicy Wawer.

KULTURA

Wypożyczanie przez okienko i książkomaty

Jak informuje wawerska Biblioteka Publiczna, do 28 lutego książki wypożyczamy i zwracamy przy okienku z pleksi oraz za pomocą wrzutni i książkomatów. Nie będzie można wejść do wypożyczalni.

Pandemia i wprowadzane

przepisy lockdownowe przeniosły wydarzenia kulturalne do sieci.

SPOŁECZNE

Ponad 100 pomysłów w dzielnicy

Zakończyło się zgłaszanie projektów

do Budżetu Obywatelskiego do

realizacji w 2023 r.

(6)

6 kurier wawerski

Jest rok 1965, gdy mgr Jerzy Beck, pracujący w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w  Konstancinie do- wiaduje się, że jego dyrektor prof.

Marian Weiss podczas wizyty w An- glii dostał zaproszenie dla Polaków z niesprawnościami do udziału w za- wodach sportowych. Jerzy Beck do- stał zadanie przygotowania 10 osób do udziału w  Igrzyskach w  Stoke Mandeville.

Był jeden, za to największy pro- blem – polscy paraplegicy, osoby dotknięte porażeniem kończyn w wyniku uszkodzenia rdzenia krę- gowego, nie uprawiali sportu, a do zawodów o międzynarodowej ob- sadzie było zaledwie kilka tygodni.

Motywacją do treningów miała być możliwość wyjechania na Zachód.

Jerzy Beck miał twardy orzech do zgryzienia. Nie wszyscy pacjenci STOCER mogli rozpocząć treningi w  pewnych dyscyplinach. Wybrał rzuty dyskiem, oszczepem, pchnię- cie kulą, a ponadto wyścigi na wóz- kach i slalom na nich, podnoszenie ciężarów i tylko jedną dyscyplinę

zespołową – koszykówkę. Później doszła szermierka. Kolejny problem do rozwiązania: trzeba było dopaso- wać kandydatów do wybranych dys- cyplin i szukać pomocy trenerskiej.

Wskazówek dla ciężarowców udzielił nie byle kto, sam Waldemar Baszanowski, kolega Jerzego Becka ze studiów na AWF. Trenerskich instrukcji udzielał też inny mistrz nad mistrze – szermierz Wojciech Zabłocki.

Na drogę do Stoke Mandeville Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki przyznał członkom ekipy po skromne 5,6 funta diety, wydał też instrukcje, z kim się tam nie spo- tykać… Gdy wylatywali, LOT miał trudności z ulokowaniem pasażerów na wózkach w samolocie, obsługa airportu w Wlk. Brytanii – nie.

Start pospiesznie skompleto- wanej drużyny zakończył się nieźle, Polacy zajęli III miejsca w rzucie oszczepem i dyskiem oraz w pchnię- ciu kulą, a ciężarowcy wywalczyli ko- lejne dwa medale. Po tych zawodach Jerzy Beck miał pełną świadomość,

że nie ma lepszej rehabilitacji po- szpitalnej dla inwalidów, jak upra- wianie sportu.

Przyszło zaproszenie na na- stępne igrzyska w Anglii. Tym ra- zem wprowadzono minima kwali- fikacyjne dla naszych kandydatów na poziomie drugiego miejsca wy- ników w  poprzednich zawodach.

Udział wzięli w nich nie tylko para- plegicy, ale także zawodnicy po am- putacjach. Nasi zawodnicy zdobyli 12 medali. Sukcesem zakończył się także udział sportowców-inwalidów w Heidelbergu, skąd polska repre- zentacja przywiozła 33 medale.

Sportowcy-inwalidzi mieli wy- startować w  Meksyku, ale tamto społeczeństwo „nie czuło” takiej potrzeby. Meksyk został zastąpio- ny Izraelem. Nerwowo było przed

Paraolimpiadą w Toronto – niektóre kraje wycofały się z udziału w prote- ście przeciw startowi zawodników z  Południowej Afryki ze względu na panujący w tym kraju apartheid.

Polska ekipa miała polecieć do Ka- nady i… wycofać się na miejscu.

Kierownictwo polskiej reprezenta- cji, w którym był Jerzy Beck, robiło jednak wszystko, aby wycofanie się ze startu nastąpiło jak najpóźniej.

Zrobiono to na dwa dni przed koń- cem imprezy. Polscy zawodnicy na tych prestiżowych zawodach zdobyli 55 medali i zajęli 9 miejsce w końco- wej klasyfikacji.

Sport inwalidzki rozwijał się w Polsce – wspomina dr Jerzy Beck – dzięki usytuowaniu go w struktu- rach Zrzeszenia Sportowego „Start”.

Spółdzielnie inwalidów zatrudniały SPORT

Rozwinął sport inwalidzki w Polsce

Może to dziwne, ale polscy uczestnicy olimpiad dla niepełnosprawnych przywożą z tych zawodów więcej medali od sportowców w pełni sprawnych. Człowiekiem, który ma ogromny wkład w rozwój sportu inwalidów, jest mieszkaniec Wawra, dr Jerzy Beck.

Dr Jerzy Beck jest autorem książki pt. „Narodziny

polskiego paraolimpizmu”, w której z kronikarską

dokładnością przedstawił historię rozwoju sportu

osób niepełnosprawnych na tle rozwoju rehabilitacji

poszpitalnej.

(7)

Jest to efekt dużego zainteresowania mieszkańców Warszawy wykorzy- staniem odnawialnych źródeł ener- gii w ostatnim czasie.

Środki z  budżetu m.st. War- szawy przeznaczone na dotacje na ochronę powietrza w 2022 r.

zostają skierowane głównie na li- kwidację „kopciuchów”.

Otwarta jest sprawa dotacji w roku następnym. Od 1 września 2022 r. będą przyjmowane wnioski o  udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzy- staniu OZE w 2023 r. Wcześniejsze złożenie wniosku zwiększa szansę na uzyskanie dotacji. Trzeba jednak pa- miętać o tym, że realizacja inwestycji nie może być rozpoczęta przed pod- pisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Więcej informacji na stronie: https://

eko.um.warszawa.pl/-/instalacje-oze SAMORZĄD

Wyczerpane dotacje

Jak informuje stołeczny ratusz, wyczerpany został limit środków na dotacje wspierające instalacje lokalnych źródeł energii odnawialnej w 2022 r.

EKOLOGIA

Ruszył konkurs

„Warszawska Ekoliga”

Przygotowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej to zadanie uczestników konkursu Warszawska Ekoliga, kierowanego do

stołecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jego celem jest zwiększenie świa- domości ekologicznej mieszkańców stolicy i  promocja najciekawszych projektów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów w gospodar- stwach domowych oraz poprawa ja- kości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zgłoszeń do konkursu (klas i ze- społów uczniowskich) dokonują dy- rektorzy szkół.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Uczniowie mogą otrzymać m.in. smartbandy, krokomierze lub książki.

Najbardziej aktywne placówki mogą liczyć na nagrody w postaci np. koszy do segregacji, pojemników na baterie czy zgniatarek do puszek oraz pakietów w  postaci książek i gier o tematyce ekologicznej.

Projekty edukacyjne mogą być zgłaszane w jednej z trzech kate- gorii wiekowych. Można zgłaszać

publikacje (teczki edukacyjne za- wierające np. przewodniki, opowia- dania, komiksy czy gry planszowe), aktywności terenowe (np. flash mob, gry terenowe czy piknik ekologicz- ny), wystawy i projekty multimedial- ne (np. filmy, projekty fotograficzne czy blogi).

Prace konkursowe można wysy- łać do 13 marca 2022 r. na adres eko- logiczny.konkurs@wcies.edu.pl.

Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone w  kwietniu na stronie Warszawskiego Centrum Inno- wacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Również tam można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące konkursu.

Organizatorami konkursu są: WCIES, Biuro Gospodarki Od- padami, Biuro Edukacji i Biuro Mar- ketingu Miasta.

ok. 1,5 mln osób niepełnosprawnych, zapewniając im rehabilitację.

Jerzy Beck mimo wielu obowiąz- ków związanych ze sportem i pra- cą zawodową w STOCER, na AWF i w Zakładzie Badawczym Związku Spółdzielni Inwalidów obronił pracę doktorską, poświęconą wydolności fizycznej niepełnosprawnych. Został wybrany do władz Międzynarodowej Organizacji Sportu dla Inwalidów, co było dużym wyróżnieniem dla Polski i dla niego osobiście.

Przez 13 lat pracował i działał na rzecz rehabilitacji leczniczej i  sportu dla niepełnosprawnych.

Ma satysfakcję, że ten sport został wprowadzony do programu studiów w akademiach wychowania fizycz- nego, że powstały kluby sportowe przy spółdzielniach inwalidzkich, że upowszechniło się uprawianie spor- tu wśród osób niepełnosprawnych.

Andrzej Murat

(8)

8 kurier wawerski

Dodatek osłonowy przysługuje prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, gospodarstwom domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekra- cza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzy osoba samot- nie zamieszkująca i gospodarująca, osoba oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione będące w związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego docho- du ustalana jest na podstawie dochodów osiągnię- tych w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.;

w  2021 r. – w  przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 październi- ka 2022 r.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2100 zł w go- spodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł w gospo- darstwie wieloosobowym, dodatek przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodat- ku a kwotą, o którą został przekroczony przecięt- ny miesięczny dochód.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 600 zł dla gospo- darstwa złożonego z 2 lub 3 osób, 850 zł dla gospo- darstwa złożonego z 4 lub 5 osób, 1150 zł dla go- spodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

 Gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz po- wietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisa- ne do centralnej emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa złożo- nego z 2 lub 3 osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa złożonego z 4 lub 5 osób, 1437,50 zł dla gospodar- stwa składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy wysokość ustalonego do- datku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wymagane dokumenty to formularz wniosku (dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/kli- mat/do-pobrania), składany w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Może być złożony jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowa- nym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Wymagane dokumenty należy:

– przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym, – złożyć w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Ob-

sługi Mieszkańców,

– przesłać drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wy- pełnionego wniosku podmiot realizujący doda- tek osłonowy wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o dodatek do poprawienia lub uzupełnienia

wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzyma- nia wezwania. Niezastosowanie się do we- zwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaga- nych dokumentów, podmiot realizujący dodatek osłonowy przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie braków. Niezastosowanie się do we- zwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Osoby, tóre złożyły wnioski do 31 stycznia 2022 r., dodatek otrzymają w dwóch ratach – do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Nato- miast w przypadku wniosków złożonych w okre- sie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r.

będzie wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłono- wego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego, wymagają wy- dania decyzji.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Ko- legium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

Odwołanie należy przesłać pocztą listem poleconym lub złożyć w  Wydziale Obsługi Mieszkańców.

SPOŁECZNE

Pomoc mająca zmniejszyć wzrost kosztów energii

Po podwyżkach cen gazu i  prądu wprowadzony został w życie dodatek

osłonowy.

(9)

Zasady są proste. Slam jest publiczną prezen- tacją własnej twórczości i zarazem konkursem, w którym rolę jury pełni publiczność. To swoiste skrzyżowanie poezji i performance’u. Uczestni- cy mają po trzy minuty na wygłoszenie swoje- go tekstu, nie mogą używać instrumentów ani rekwizytów.

22 stycznia, po raz pierwszy, taki poetycki tur- niej zorganizowało Wawerskie Centrum Kultury przy wsparciu ekipy zrzeszonej w grupie Poezja w Warszawie. Poprowadziła go Magdalena Wa- lusiak, mistrzyni Warszawy w slamie poetyckim z roku 2020, a w tym sezonie slamerka z najwięk- szą liczbą zwycięstw w całym kraju. Ten wieczór to była świetna okazja do „wyjścia z szuflady”

dla debiutantów, ale i popis starych slamowych wyjadaczy. W rywalizacji wzięło udział 13 osób.

Publiczność najwyżej oceniła występy Heleny Mu- szyńskiej, która zebrała 25 głosów i Jakuba Wę- grzyna, ocenionego o jeden głos niżej. W finale

tryumfował ostatecznie Jakub i to on wrócił do domu bogatszy o 250 zł nagrody i z laurem zwy- cięzcy pierwszego wawerskiego slamu poetyc- kiego. Kolejne spotkanie już w marcu. Szykujcie najlepsze wiersze.

Przemek Skoczek WCK Nadwiśle działa od października 2020 r.

przy SP nr 404 na ulicy Cyklamenów 28. Znajduje się na parterze, w budynku bez barier architek- tonicznych. Zajmuje tylko jedno pomieszczenie multimedialno-warsztatowe, ale dość przestron- ne, bo o powierzchni 80 m2. Zadbano o solidne zaplecze techniczne. Dzięki temu oferta zajęć jest bogata i obejmuje wiele dziedzin sztuki: muzykę, rysunek, teatr, film i ceramikę, a także zajęcia klu- bowe. W soboty odbywają się dyskusje, wykłady i projekcje. W piątki mieszkańcy mogą realizować tam własne projekty w ramach Miejsca Aktywno- ści Lokalnej.

– Pilotażowy projekt włączania instytucji kul- tury w życie społeczności szkolnej i lokalnej: dzie- ci, ich rodzin, pracowników przedszkola i szkoły oraz sąsiadów z osiedla, sprawdza się bardzo do- brze. Gościmy różne grupy wiekowe. Chcemy, by w Nadwiślu inspirację i przyjazną przestrzeń znaj- dowali wszyscy: pięciolatki, uczniowie, studenci, dorośli i seniorzy – zaznacza Joanna Wichowska, koordynatorka placówki. – Mamy wyposażenie do prowadzenia działań warsztatowych, coworkin- gu, organizacji edukacji kulturalnej i kameralnych wydarzeń sąsiedzkich. Można tu rozwijać swoje pasje, zainteresowania, spotkać się, porozmawiać,

poczytać książkę w stworzonej przez mieszkań- ców czytelni sąsiedzkiej.

WCK Nadwiśle realizuje także ciekawe pro- jekty, niektóre we współpracy z SP nr 404. Jed- nym z nich jest zeszłoroczna wystawa związana z Rokiem Lema. Na ogrodzeniu od strony Traktu Lubelskiego można było oglądać ilustracje do po- wieści pisarza i ściągać kody QR, zapewniające

darmowy dostęp do audiobooków z twórczością mistrza. Obie instytucje połączyły także siły we wspieraniu wolontariatu i realizują projekt part- nerski animujący wolontariat młodzieżowy. Jego adresatem jest młodzież powyżej 13. roku życia, uczniowie „czterysta czwórki”. Organizowane są szkolenia i warsztaty z komunikacji, wystąpień publicznych oraz higieny cyfrowej. Ta ostatnia

jest w dobie pandemii bardzo ważna, ponieważ projekt zakłada używanie nowych technologii.

Cieszą się ogromnym powodzeniem.

– Po etapie organizacji i szkoleń planujemy spotkania, imprezy dla społeczności lokalnej oraz zajęcia prowadzone przez wolontariuszy. Już ru- szyły piątkowe planszówki w świetlicy. Będą także dyżury cyfrowe dla seniorów, podczas których uzyskają oni pomoc w obsłudze podstawowych aplikacji na telefonach komórkowych – opowiada Joanna Wichowska.

Bardzo udany był wakacyjny warsztat filmo- wy „Zróbcie coś, film może jakiś”, którego efek- tem jest 10-minutowa czarna komedia postapo- kaliptyczna pt. „Przynieś mi kawę”. Jej pokaz premierowy odbył się w grudniu. Opisywaliśmy go w ostatnim numerze „Kuriera” z 2021 roku.

W Nadwiślu zdecydowanie nie brakuje niebanal- nych pomysłów. Jednym z nich jest… leżakowanie dla uczniów SP nr 404. Od niedawna mogą oni relaksować się na przerwach, leżąc na miękkich materacach, przy specjalnej muzyce i odprężają- cych aromatach. W ten sposób odpoczywają ich ciała i głowy, uspokajają myśli i zbierają siły do pracy na lekcjach. To pomysł wart naśladowania.

pds KULTURA

Szkoła z kulturą, udany eksperyment

Nadwiśle to najmłodsza i najmniejsza fi lia

Wawerskiego Centrum Kultury. Jest pilotażową, a więc pierwszą w Wawrze próbą łączenia placówek oświatowych, kulturalnych i działających na rzecz lokalnej społeczności. Próbą nadzwyczaj udaną.

SPOŁECZNE

Trzy minuty na zaprezentowanie wiersza

Pierwszy slam poetycki w Wawerskim Centrum Kultury okazał się bardzo udany i prawdopodobnie takie wydarzenia będą się tu odbywały częściej.

To świetna wiadomość, ponieważ spotkania z żywą, awangardową poezją są zawsze emocjonujące.

fot: Joanna Kessler

Slamy mają już dość długą historię.

Pomysłodawcą tej formuły jest robotnik i poeta z Chicago Marc Kelly Smith, który zaczął organizować takie spotkania w 1984 roku. Niemal dwie dekady później slam trafi ł do Polski, pierwszy odbył się w Warszawie w 2003 roku, a wygrał go świetnie znany miłośnikom poezji Jaś Kapela.

Głosowanie publiczności

W WCK Nadwiśle nie ma miejsca na nudę

(10)

10 kurier wawerski

Ogień wybuchł na drugim piętrze budynku przy Kresowej 33 i  zajął także poddasze. Lokatorów ewakuo- wano. Pożar gasiło kilkanaście za- stępów straży państwowej i ochot- niczej. Podczs akcji zalane zostało I piętro oraz parter, w tym dobytek mieszkańców, w większości ze środ- kowej klatki.

W  tym komunalnym budynku było 37 lokali mieszkalnych, z cze- go 17 Zakład Gosoodarowania Nie- ruchomościami wcześniej wyłączył

z  użytkowania ze względu na zły stan techniczny.

– W dniu pożaru – mówi naczel- niczka Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Dzielnicy Jolanta Mata- sek-Witkowska – przy Kresowej 33 mieszkało nieco ponad 40 osób.

Część z  nich decyzją wawerskich władz ulokowano w hotelach, zapew- niając wyżywienie i pomoc finanso- wą, część przeniosła się do rodzin.

– Wciąż jesteśmy w  kontakcie z Wydziałem Spraw Lokalowych – zapewnia dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Staruch. – Część ro- dzin umieściliśmy w Centrum Konferen- cyjnym przy ul. Od- rębnej, a część w hos- telu w  Międzylesiu.

Poszkodowanym udzieliliśmy pomocy na mocy obowiązują- cej w takich sprawach ustawy.

Gdy rozmawialiśmy o tej trage- dii w pierwszych dniach lutego, bez przydziału lokali zastępczych były jeszcze cztery rodziny, w  sumie dziewięć osób. Dwie z tych rodzin skłonne były przyjąć propozycję zamieszkania w  zasobach komu- nalnych na Woli. Sytuacja dwóch okazała się skomplikowana przez zadłużenie wobec ZGN, w jednym przypadku była to kwota przekra- czająca 20 tys. zł.

Pożar został wywołany prawdo- podobnie przez palącą się świeczkę w  mieszkaniu najemczyni, która straciła życie. Budynek jest aktual- nie wyłączony z użytkowania. – ZGN nie planuje przeprowadzenia jego re- montu, a powodem tego jest sprawa w sądzie o odzyskanie większej części nieruchomości. Zakład zapropono- wał wysiedlonym lokatorom pusto- stany, które po ich przyjęciu zostaną wyremontowane zgodnie z ustale- niami najemców – wyjaśnia zastępca dyrektora ZGN Bartłomiej Jabłoński.

am SPOŁECZNE

Kresowa w ogniu

8 stycznia br. wybuchł groźny pożar domu

komunalnego przy ul. Kresowej. Lokatorom wawerskie władze zapewniły dach nad głową, umieszczając ich w hotelach. Niestety jedna z lokatorek straciła w tym pożarze życie.

Do punktu mobilnego należy się wybrać najlepiej własnym środkiem transportu lub pieszo, aby ewentu- alnie nie narażać pasażerów autobu- sów czy pociągów. 

Nie obowiązuje rejonizacja, więc można się udać do tego punktu, który sami wybierzemy, najlepiej położone- go najbliżej miejsca zamieszkania. Nie ma możliwości umówienia się na kon- kretną godzinę, pacjenci przyjmowani są według kolejności przybycia.

Na badanie trzeba zabrać do- wód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego serię i numer podawaliśmy osobie wystawiającej skierowanie na badanie).

Do pobrania wymazu należy się przygotować. Minimum dwie godzi- ny przed badaniem:

• nie spożywamy  posiłków, nie żujemy gumy oraz nie pijemy napojów,

• nie myjemy zębów oraz nie płu- czemy jamy ustnej i nie oczysz- czamy nosa,

• nie przyjmujemy leków,

• nie palimy papierosów.

Wynik badania będzie widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta.

ZDROWIE

Punkt wymazowy do wyboru

Mamy w Wawrze trzy punkty testujące osoby, które chcą mieć pewność, czy nie są chore na COVID-19.

A TO CIEKAWE

Mieszkaniowe zaplecze

huty szkła

Domy z czerwonej cegły przy ulicy Kresowej pod nr 31 i 33 na terenie Marysina Wawerskiego, w pobli- żu torów, mają prawie 100-letnią historię.

Zostały zbudowane w 1926 r. jako zaplecze mieszkaniowe dla liczącej prawie 300 pracowników prywatnej huty szkła, mającej za wspólników E. Dworzyńskiego i T. Capika.

 Z wykazu „Pożyczki z państwo- wego funduszu gospodarczego na budowle rozpoczęte” wynika, że Huta szklana robotnicza „E. Dwo- rzyński i S-ka” z Gocławka zaciągnę- ła pożyczkę w wysokości 55 000 zł.

Można więc założyć, że została ona zaciągnięta w  związku z  budową wspomnianych domów, a przynaj- mniej jednego z nich.

Sama huta była zlokalizowana na terenie, na którym znajduje się kościół pod wezwaniem św. Wacła- wa. Huta szklana E. Dworzyński i T. Cepik S-ka w Gocławku pole- cała swoje wyroby ze szkła białego, półbiałego, brązowego i zielonego, a także mlecznego i niebieskiego, wykorzystywane w przemyśle alko- holowym, perfumeryjnym itp. Ko- lory – na życzenie klienteli. Przyj- mowała zamówienia na wszelkie artykuły szklane z powyższych kolo- rów, w dowolnych ilościach.  Znany varsavianista, wieloletni dziennikarz

„Życia Warszawy”Jerzy Kasprzycki w VI tomie „Korzenie Miasta” pi- sał: „Warszawa przyciągała Wawer za pośrednictwem Gocławka, gdzie też wcześnie zaczęły rozkwitać dobre interesy i przemysłowe inicjatywy.

W okresie wojennym dostawę bu- telek do Państwowego Monopolu Spirytusowego niemal zmonopoli- zowała huta szkła Gocławek. Cieka- wostka: według „Przewodnika prze- mysłu i  handlu polskiego” z  1929 roku, w  województwie warszaw- skim funkcjonowało w  tym okre- sie 9 hut szkła – wszystkie, prócz jednej, po prawej stronie Wisły.

Początek lat 30. to okres światowe- go kryzysu gospodarczego, który nie ominął Polski ani Gocławka. Polskie hutnictwo szkła kryzys najsilniej do- tknął w latach 1931–1933.

(11)

Poszukiwanie talentów, umożliwienie prezenta- cji i dalszego rozwoju, zaprezentowanie dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokal- nych, wymiana doświadczeń w pracy artystycz-

nej – to cele przyświecające organizatorom kon- kursu, który ma już niemal ćwierć wieku historii.

Przyciąga on rokrocznie setki dzieci i młodzieży z całej Polski. To wydarzenie dla każdego. Na sce-

nie mogą się prezentować nawet czterolatki, ale także dorośli. Konkurs odbywa się aż w siedmiu kategoriach wiekowych: 4–5 lat, 6–7 lat, 8–10 lat, 11–13 lat, 14–16 lat, 17–20 lat i powyżej 21 lat. Mile widziani są zarówno soliści, jak i zespoły liczące od 3 do 10 osób.

Uczestnicy muszą mieć przygotowaną jedną piosenkę w języku polskim, trwającą nie dłużej niż cztery minuty. Wykonawca, który startuje po raz kolejny, nie może śpiewać tej samej piosenki ponownie. Jury będzie oceniać dobór repertuaru, interpretację utworu, muzykalność, dykcję i ogól- ny wyraz artystyczny. Ze względu na covidowe wa- runki uczestnicy ponoszą koszt udziału. Wynosi on 20 zł od solistów i 50 zł od zespołów. Karty zgło- szeń wraz z dowodem wpłaty należy przesyłać na adres e-mail rozspiewanywawer2022@gmail.com do 23 marca. Kolejność występów zostanie poda- na 30 marca, a przesłuchania zaplanowane są na 9 i 10 kwietnia. Pełen regulamin dostępny jest na stronie www.wck-wawer.pl.

Przemek Skoczek

„Drużynie Śniadaniówki” udało się zdobyć uznanie jury pierwszego eta- pu XII edycji ogólnopolskiego kon- kursu ,,Projektanci edukacji” Nowej Ery. Konkurencja była bardzo duża – na tegoroczną edycję konkursu na- desłano aż 419 pomysłów na projek- ty edukacyjne z całej Polski.

Śniadaniówka „Co słychać na Cyklamenów?” znalazła się wśród 75 zwycięskich projektów. W  na- grodę wawerska „czterysta czwór- ka” otrzymała grant w  wysokości 1000  zł, dyplom „Projektantów edukacji” i półroczne prenumeraty miesięcznika FOCUS dla placówki.

Ponadto szkoła została wpisana na

mapę „Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji”. Opiekunki grupy projek- towej Sylwia Baran, Agnieszka Ko- ścik, Karolina Mojko oraz Karolina Pietrzak są pod wrażeniem zaanga- żowania oraz kreatywności, pomy- słowości i innowacyjności uczniów

„Drużyny Śniadaniówki” oraz ich ro- dziców. Efekty pracy uczniów moż- na zobaczyć na szkolnym profilu na Facebooku oraz na stronie interne- towej Szkoły Podstawowej nr 404.

Zwycięzcy nie spoczywają na lau- rach i zamierzają wziąć udział w ko- lejnym etapie konkursu, w którym do wygrania jest kolejny grant i inne atrakcyjne nagrody.

Cieszymy się, że zostały wy- słuchane prośby i apele, jakie rad- ni z Komisji Społecznej i Zarządu Dzielnicy Wawer kierowali do Biu- ra Polityki Społecznej w stołecznym ratuszu. W Wawrze, w centralnym miejscu naszej dzielnicy, czyli Międzylesiu, powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.

Będzie pełniło wiele funkcji spo- łecznych. Znajdą tam swoje miejsce żłobek dla ponad 100 dzieci i Dom Dziennego Pobytu dla seniorów.

Całodzienna opieka nad starszymi, wymagającymi opieki i  wsparcia podopiecznymi, umożliwi ich ro- dzinom realizację swoich planów życiowych i  zawodowych. Będzie się mieścił również Dzienny Ośro- dek Wsparcia dla Osób z Niepełno- sprawnościami, którzy ukończyli

24 rok życia. Wyposażenie i kadra ośrodka zapewnią młodym osobom godne warunki pobytu i możliwość rehabilitacji oraz integrację spo- łeczną, tak potrzebną dla lepszego funkcjonowania. Na pozostałych po- wierzchniach powstanie Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie organi- zacje pozarządowe, seniorzy, mło- dzież będą mogli realizować swoje projekty. Wielkie nadzieje pokłada- my w tej ciekawej inicjatywie i pro- simy o sprawną i szybką realizację.

HISTORIA

Zastów czeka na solistów i zespoły

Ruszyły zapisy do XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”. Organizuje go Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów.

OŚWIATA

Mają grant, myślą o dalszych

Projekt „Co słychać na

Cyklamenów? Śniadaniówka SP 404” znalazł się wśród laureatów jednego z największych konkursów na projekt edukacyjny w kraju!

SAMORZĄD

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

– komentarz przewodniczącej komisji społecznej

Hanna Chodecka – przewodnicząca Komisji Społecznej Każda edycja konkursu przyciąga licznych solistów z całego kraju

(12)

12 kurier wawerski

Jako odpowiedź należy podać odgadnięte hasło oraz napisać, z czym się ono kojarzy w Wawrze.

Rozwiązania prosimy nadsyłać do Wydziału Rozwoju i Komunikacji, 04-713 Warszawa, ul. Że- gańska 1a, na kartkach pocztowych lub e-mailem amurat@um.warszawa.pl w terminie do 15 marca br. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi roz- losujemy nagrodę niespodziankę.

Administratorem danych osobowych osób nadsyła- jących rozwiązania jest UD Wawer. Dane te są gro- madzone i  przetwarzane tylko i  wyłącznie w  celu przeprowadzenia losowania. Ich przekazanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w  kon- kursie. Jego uczestnik ma prawo dostępu do nich i  poprawienia ich treści. Podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.

Krzyżówka nr 3 Logogryf

ROZRYWKA DLA MŁODYCH

Krzyżówka

ze zwierzęciem

ROZRYWKA DLA MŁODYCH

Odgadnięte wyrazy wpisujemy do diagramu. Litery w  kolorowych polach czytane od góry do dołu utworzą rozwiązanie, którym jest aforyzm Zyg- munta Fijasa.

Znaczenie wyrazów:

1. Brak koncentracji umysłu na lekcji,

2. Zanieczyszczenie terenu substancjami groźnymi dla gleby, 3. Prezent,

4. Wieczorny posiłek,

5. Wstęp do dyskusji, rozmowy, 6. Zespół muzyków,

7. Ustrój, w którym liczy się głos ludu, 8. Miękka tkanka układu kostnego, 9. Imię pisarza Korczaka.

W każdym odgadywanym wyrazie znajduje się nazwa zwierzęcia. Należy ją wpisywać do jednej kratki diagramu.

POZIOMO: 3. Przedmiot noszony na szczęście, 5. Ciężka zasłona okienna, 6. Mielone i schabowe, 9. Wierzbowa bazia, 10. Kokaina, 11. Przysłowiowo skąpy nie tylko w Wielkiej Brytanii.

PIONOWO: 1. Pobudzanie do śmiechu poprzez drażnienie pięt, nosa, 2. Dawne samoloty amerykańskie o symbolu Dc, 4. Tkanina na sportowe przewiewne koszulki, 7. Odgłos chodzącego zegara, 8. Głos pracującego silnika spalinowego.

Wydawca: Urząd Dzielnicy Wawer Adres redakcji: 04–713 Warszawa, ul. Żegańska 1A, Wawerskie Centrum Kultury, I p. pok. 45

Redagują: Andrzej Murat, redaktor naczelny, tel. (22) 443 6818, 501 671 005;

Przemysław Skoczek, tel. 608 498 833 kurierwawerski@um.warszawa.pl

Skład i druk:

www.ccpg.com.pl Nakład: 4000 egz.

ISSN 1898–4398

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania tekstów.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :