• Nie Znaleziono Wyników

Fizyka w poezji Czesława Miłosza Andrzej Zięba

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fizyka w poezji Czesława Miłosza Andrzej Zięba"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

FOTON 130, Jesień2015 63

Fizyka w poezji Czesława Miłosza

Andrzej Zięba Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Wagę problematyki nauk ścisłych potrafią zrozumieć tylko najwięksi. Poniżej przedstawię fizyczne motywy w dwóch wierszach Czesława Miłosza. W pierw- szym akapicie wiersza Grób Matki mamy poetycki opis planetarnego modelu atomu, który Poeta misternie przeplata z opisem układu planetarnego (wyróż- nienia kursywą – A.Z.).

Na końcu akapitu znajdujemy wizję atomu wieloelektronowego, który Poeta widzi podobnym do roju owadów krążących wokół zapalonej lampy. Specjali- stę fizyki atomowej czy ciała stałego zaintryguje też stwierdzenie elektron w pustce wymija elektron, które kojarzy się ze zjawiskami korelacji ruchu elek- tronowego, wychodzącymi poza opis jednoelektronowy. Warto przeczytać cały wiersz, zakończony prostymi słowami

(2)

FOTON 130, Jesień 2015 64

Bez mała pół wieku później poeta napisze dłuższy poemat Czeladnik. Zajrzyj- my na początek części piątej poematu.

No cóż, to najkrótszy opis Wielkiego Wybuchu, jaki znam, znakomity dydak- tycznie. Najpierw przedstawiony jest model poprzedni – statyczny kosmos newtonowski. Następnie dowiadujemy się, że Wieki Wybuch dał początek aktualnej czasoprzestrzeni. Wypełnionej materią, która również została wyge- nerowana w tym zjawisku. Zaś słowo „błysk” podkreśla rolę pierwotnego promieniowania, którego współczesną pozostałością jest promieniowanie re- liktowe.

Sam wiersz jest poniekąd testamentem poety, jako że zamyka tomik Druga przestrzeń (Znak, Kraków 2002), ostatni tomik poetycki w pełni skomponowa- ny przez 87-letniego autora.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tak jak i w dzisiejszym kursie fizyki klasycznej jest to termodynamika, elektryczność, magnetyzm i optyka, wtedy jeszcze słabo zmatematyzowane.. Brak mechaniki

FCS-10 Badanie procesu utwardzania magnetycznego w stopach wykazujących anizotropię kształtu za pomocą histerezografu. FCS-11 Wyznaczanie energii przejść elektronowych w

Student mający zaliczonych 9 ćwiczeń dopuszczony jest do odrabiania zaległego ćwiczenia w sesji poprawkowej na podstawie decyzji Dziekana Wydziału4. Przy liczbie zaliczonych

Andrzej Budkowski Uniwersytet Jagielloński Format: html..

PRZYGOTOW ANIE PRZYSZŁYCH KAPŁANÓW DO DUSZPASTERSTWA RO DZIN W WARUNKACH W

Ten rodzaj katechezy określa się m ian em „katechezy p rzez rodziców " lub „katechezy w rodzinie".10 M ów i się o znacznej liczbie rodzin w e

W świetle powyższych uwag trudno doprawdy uznać Miłosza za katastrofistę. Powie ktoś, że trudno rozliczać arty stę z filozoficznej precyzji. Oczywiście! Zabieg

Jaki jest maksymalny p ęd poprzeczny (składowa pędu prostopadła do kierunku wi ązki) rozproszonego elektronu?. Jakie będą energie i kąty rozproszenia elektronu i protonu w