• Nie Znaleziono Wyników

Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie - Biblioteka UMCS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie - Biblioteka UMCS"

Copied!
132
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

\

\

(3)
(4)

4 3, /ij ( 4-1

(5)

filia. ££. /w-zy ul. Żmigród Mi 3 folwark 1906 - 1911

G/nach „SzkoTy Lubelskiej przy ul, Jtró/euisklej «V- 15

'i

1906 -1911

/

(6)

Fi ba XL^>zy

uLŻmityod

3

(7)
(8)

^ztanolar „SzlcoTy Zubelfkiej "

Popiersia Stefana Batorego pH)/' prof* Th Dec

X* domdar Gimn> im- ^t/Datohego.

(9)

Pomni/c

odsłonięty w

popiersie ptojektprof.

Tr.Dec

jubileuszowym 1956

postument pry. ini . J¥. Sukariwict.

'JIM JźWJit'/

WYCHOWAWCY- SZKOŁY - LVBELSKIE3 POLEGLI-W- WALCE

O-LAŁOSC • I-NIEPO □ LEGŁOSfi OJCZYZNY

L , WLA.TkcK

i 1314.-19 2Q*

o - cmkuimimi MMSWAP WiLtm«Hfltm.v ihrtawjuKirai3u»

" -ul UtK&NIIKK.nkrKSKlZYGM*HTG1W5IU lilMYK SYCtaOOl.JiU TOUaSZ '■ -IIUJAI. UZŁMJaM PACZaS ST1IUUWSIY5UU wacuw nh.^wiwh MtciaJUtr . fAMA3STmx r-niamu4isr iiKHKiwtniiMini Łr»rmtian«TW htnsawuuui rcarnamusu*' t Rt i TSTAHBUW LtCWK* KlBMEM Nuuur «l'Wr wfttj vjq mmur bUDHimuiaUN l.MYMUSmw MmuirMOJlM WfciUSKI WUOTJWL

rrswwsil KUMII UlMIUMI SUMjftZ]MAMISŁA"

A JEŚl I KOMY-DE ' ^TWARTA-Óa-KIEBA TYM CO-SI 1 ---

A ----X

C7.Y7.NtE.

toku

Ft.Batorego

(10)

*

(11)

U rządzenia szkolne

"Pokój nauczycielski

(12)

^<711

I Ł -

< >31

W I w w >

(13)

I

lekcja. łaciny pracownia Tacińska

(14)

i

lekcja jęz. francuskiego u ki- 2,

pracownia j\ francuskiego

L ekcjot j\ niemieckiej

(15)

Piacownia geograficzna lekcja geografii u kl. 2. z prof. X. Chmielewskim

(16)

rac. przy rodr> i cza

lekcja biologii

(17)

lekcja chemii u ki. 5 z prof. Kaz.jcuzczakoujkim

prac, fizyczna i lekcja fizyki

u k/.3

Z

!»of. lC.Ckotnit,Utn>

(18)

prac. mabzmabyczna

prac, zająć prakkyczn^ch

1 1 Jl

I

(19)

Lekcja zajęć praktycznych w ki. 1. r. 1955](>

x prof. fTl.Gąta szewskim

(20)

Rozbieralnia przy sali gimnastycznej

prof. ](. hJestfa!

(21)

fala gimnastyczna

(22)

Przysposobienie u/ojskou/e

U stopień

p

tfj

IX 1.

(23)
(24)
(25)

1

(26)

J

modelarnia C.O.D.P

•PRZICIWIOTKICZO

Ping- pong

fzatnia

(27)

Gabinet

I

lek.-dentyst

(28)

Ogródek szkolny

(29)

Uczniowie — nauczyciele

(30)
(31)
(32)

matura 1921 matura 7927.

r w.

ŚZ

i-’’

k

■" J1 | ?ea ■S

j

. ?1

W

t V>1> t< t miy

L ♦*

Jhaw ^r.x 's1

rri’ nil* c >« *© • £ J > 5' 1 1 ffi

;i

5 •« F *

r <> ♦«?f * A

J n X «

ma rura /320.

matura 1913

jtrtUJK' Pr-if&ntm

na

(33)

matura 1925

(34)

Grono nauczycielskie

»r.1932.

(35)

-

W' d

w

w- 1

Por/eoken/c Pao/y to n 1952/5

(36)
(37)

Hok 1955/6

Grono nauczycielskie

i rn^Gcyiaszeuiki, k.Zabłocki, SJuiański, dr. U).Godzijzeiojlc^-jusicżak^li Burzyński

Idiśiińslti k.chorńicz, J.makareu^S.l)ule(d/^ Z.Żyioirsh

I

k.Uikstfai Kaliszówhcn, moszczy ńs ha ,

dr. £ KamykoGJski, k.Osuchou>skalmarcinkou>sk« ks. Y Krasuski ićChrnieJeu)ski

7 alyr.dl-. Z. Kukulski

(38)

Grono nauczycielski* w r193Sj6

-

f A; - r..

jB1 lwi o -

(39)

JfaTko filozofi czne w r1952

2 opiłku nem dyr.dhZ Kukulskim

(40)
(41)
(42)
(43)

Uczniowie-żołnierze

Emil Malińrki

maturzysta. z r.19O9 legionista, inżynier t ppfk.

mi ni star poczt / tetegr.

Tctcfausz Olrlitewicz

maturzysta zr.iQ1k

Jerzy Ostrowski

maturzy staje r-t91k, u7a.n pp.uZ.

literat, dyr-JL Państw-Gimn.u>'Rzeszowie

Slefan Grzebalrki

Idiceprokuraiot- Sądu Opel, lo U)arszacoie

Manimierz

Balcer maturzysta z r.

191^

zdi-z

obozu intern-

legion-

tokomży

'

1918

r" J

motorzysta z r-19ff

aieksancter W Zdanowicz

maturzysto e. r. 1918.

tY) arian Żebro^rki

maturzysta z r. 4918 .

Witold Dluiniewki

maturzysta z. r. 192.2..

(44)

lUt Pilfczkiewicz, morozew/cz, L. GTadyszewski

Prof- /. /72qczecv

j

ki

ł

kl-M

k

1916.

(45)
(46)

-i , 6

Wycieczka organizacyjna O.M.N- 13 czerwca 191Jr.

2.Ą uczniów „SzkoLy Lub- "

(47)

'I

k

-

>»j.

1*2'' Ap;

*f*ł \

k i / i ki /

Grupa uczniów SzkoTy im. J. Zamojskiego po przyjęciu ich do O.M.N.w r.l91j/l8

I komp W.KS.

złożona

z uczniów „Szkoły £ub,*

przed

gmachem

szkolnym

^S bj

L

l

) i to teł

DTużniewski

na

odprawie

szarż batalj.

Wojsk.

kadry

Szk.w

C.19/Ś.

U

- .

W

-■a

Batalion Wojskowej

kadry Szkolnej

z X komp.

„Szkoły

£ub>

przed soborem na Placu.

Sitewsktm w

r.191łjis.

-

Gustaw Doborzyński

nauczycie.!

S.£. 1908-1915, u>stąpi?

da

legionów.

J

z

ar

że Idoisk•

Kadry Szk.

4

li uczniów lt szkuty

£u bełskiej

r. 79/9.

(48)

I (

<

\C wwfidu na duiow/zzie fomum tiecęe x. Q wwa^

* tłńl samem wnu-mciefitfie/zee /■ysZa/zid a<

ucttnwue lec-iiićce/tcde tfiwv7xeneei d/->/' aimii '“* meey Miwdfy lana z a^Oe /£-*/ /f usta niw ■ ZdClirloćlnie stanąć a.o szuteaeir ~/a cc t ceżoncc w kiwzi- .'larwie,

tLcawcec J. ’

tflme l/W/Ą ~Aaj2i: no/dt^Ł-’nza ."/a-^kiz ^o/skuĄD, "ifi/ń sa/riieiii 'kńk-Łęktcil f>ac.ita.Ą utniee, rfoćeaz

miast j>xe<w ttmij-yą- a.jenteiecei .icedy ttaiafiA.jj

Wojskowa Kadra Szkolna w r 1919 na !z(jja 1 kornp* uczniów „Szkoły £ub!'

Rozwiązania W.U.S-1919

V

nuiwToólnie

iv Zad'

uwtiicć'•<£> jxc.i.ęw*-' W dc /tetac^ wśtyzdcest .-mt/<l rfanetc /ia&e4-

it/iue/.

tZ

_K— • ,

tŹoiccTz^ tf /zą 4e ódaWcc/l < dS^/d/fat nie i/Ul- sizsilu^ J'U>iiiiże<sfaf' ed£alfę stci/tiry cud Jii/zacaceSiil' zccio^ież/zecc uwetcwienud. tdc&l ■/Zomisyf euenlfeiem^dary If*, zeeż wiez-

mciatCl antą cienia. na se/afi&d dc- Alad f "'"' ud-zfktdkzń na. maey ciefdcóty yMctafemijk-d—ofo ?£uó>tłjnlfista.

' (y

yCri.

/ ' /

t ^w~r !•

fj’ r./^C'/'' ei

ćĆźmwć

i.ePf

--- ’C 'ŹA

(49)

Uczniowie -bohaterowie

Stefan Góra

ułz.kl.Hl

* f>od Jastkowem 1915

tdTbdzimierz Dredti

Uzz.kl.ri

+ 14.M191P.

Krzysztof Kouwrki maturzysta

+ 21. Ul.<919-

Lucjan Darer maturzysta

+ 1919

r

Marek Ostasz-Zaleski,

ur. 23 października 1899 r.

w Stawkach (na Wołyniu), ciężko ranny 25 stycznia 1919 r. w Turzysku, zmarł wskutek rany 23-go marca 1920 r., pochowany w ro­

dzinnych grobach w Prze- wałach na Wołyniu.

STEFAN LIPCZYNSKI

poległ śmiercią walecznych wszarzy pod Lidą 16 kwietnia 1919 r. jako st. ułan 7 p. ułanów,

przeżywszy lat 20.

Podobała się Bogu dusza jego, dlatego pokwapił się wynieść go z pośród nieprawości.

(Mądr. IV. 14.) Zaszło mu słońce, kiedy było jeszcze po­

łudnie. (Annos 8, 9.)

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. (Mat. V. 8.1

A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą Ojczyźnie. (Kochanowski.)

Kochaliśmy Oo, nie opuszczajmy Go więc póki łzami i modłami nie otrzymamy dla Niego wiecznych przybytków.

Spokój wieczny duszy Stefana racz dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Amen.

(50)

CohQin GTadyszetoski 7 mahjrzysfa

+ 16^11920.

Clleksander Bieliński

±1920

(51)

Sechnicki matur zystu

+ 5. M. 1920

SranisTauj

Frejt

maturzysta

poieg?w walkach

o

NitpedL

W arian Sikorski UCZL.kl.ML

po/eyT'

mogiło

Wacława

Policz

-

kiewicza

u) Jskorosti

Mo

doroślenia no

Ukrainie.

Jzrzy ITląctGwski nauczyciel

polegT w r.192O.

(52)

Wejścia Leaionistdu) do Lubhnoc

lu ni 915

Przed wyruszeniem /Piłsudskiego not

l/ij&U).

Powitanie

Naczelnego Wodza

przed Katedra,

, w Lublinie

w

r.192O

(53)

I-IADCEG^TWO

Kazimierz ]uszczakowski naucz . ,$zk.£ub-", WSpólzofażyiid i opiekun tajnej drużyny harcerskiej, późniejszej jUL.D.H.

w 1913 r. członek komendy 5ket ulowej Lubelskiej

Tade-u sz Pio f r o co ski

Dyrektor Oddz.Bonku Warsz.

w Lublinie, ofiarodawca, instrumentów dla orkiestry skautowe? -szkolnej w n 1912/13

urzędnik Syndyk. 'kolnicz eg o, założyciel i pierwszy komen • dani tajnego skautingu w lub­

linie w 1.1912-1915

Dymitr

Senatorski^

nauczyciel „ Szkoły lu b- opiekun i drużynowy

H

L.D.H. w 11931-1935

Ontoni dbramocoicz nauczycieJ,'Szk. Lub.

opiekun II l.D.H.

w 1.1922-1931.

Zygmunt Żywirski

opiekun ULD.H.

nouc zyci e! „Itkoty lub.

od n 1953/Ą

(54)

Władysław Olędzki

nauczyciel „Szkoły Lubelskiej opiekun i drużynowy 2LD.H.

instruktorski skautotoy u Skolem

drużynowy 2 Lb.U.

(55)
(56)

Zygmunt IDorozeajicz Zygmunt iDorozetuicz

I adiutant drui • harc.

uj r. 1914.

Obóz harcerski cj Kemble

fK

1

'<*1 [FI

Obóz tu Kemb/e

(57)

Grupo harcerzy

w

r.1915

Obóz 2

L.DJL na Słowiku

pod

Kiel­

cami. Gospodarz obozu

przed

swym namiotem - lipiec 1951r.

fi!

Lbd im

Cl

udrze

i

a

ftlafkoiuskieoc

przy „Szkole

[lubelskiej

u> n 19 z 2

Zastąp „Orłów" F L.D.ld na wycie czce łodzią w sierpniu 1950r.

Harcerze w

n

1915

Crf&dysLewski(» binM)

UlJćriewski.

Góra(jasne

ubd

(58)

Obóz 2L.D.H- ha

Słowiku

pod Kielcami

Wycieczka do

Gór

Stofcrzyskich

lipiec 1952

r.

Obóz międzynarodowego

2

lotu Skautów

Wodnych w

Garczynie na

Pomorzu

w sierpniu 1952

r.

UL.D H.

na dziedzińcu

„Szkoły Lubelskiej

po

powrocie

z

uroczystego otwarcia,

ro­

ku harcerskiego

w Hufcu

Lubelskim---

25. IX.

1952

r.

Gromada zuchów z

IłL-D-tł.

strzela z Luków

Kajaki

na

Bystrzycy

5*.

KI. 1952

r.

wśród nich

kajak

IL.D.U.

Drużyna

reprezentacyjna

Lubelskiej Chor.

Harcerskiej

z LL.P.H.

dh

Zygm.

Rudnicki

(59)

k!8

ze

z

Wędrówka

kajakiem

z Kie/c -

ii

idą,

i U i słot, do

Gdyni — w

r. 19'52 ]. Ctdomnczyk

177biojciechowski,Z-Rudnicki.

Zastęp służbowy ZL L.D.łŁ w obozie pokazowym z racji linia Hcucerskieao

5.1/1-1952 r.

OBÓZ 2 r.z>.w.

'UiUllfUWa pUCUC/W li.

4U *«<<♦*»*

swym wodzem Ryśkiem

migurskim

w Wysowej.

(60)

Obóz, to Wysowej

lipiec 7933

(61)

>

D-h Bok Gołaszewski przy wielbłądzie Beduina

D-ct u la ja /yjo

Raport odaziaTóu) P.hJ.

wśród nich harcerze z U

strojach lubelskich hi

a rcerze w

U)śród

nich

d-h

Zyarn. Ruo/nicki.

Jamboree w Gódó/e sierpień 7933

Druh Bok Gołaszewski ui odwiedzinach u Beduina

Z pobytu harcerzy w Budapeszcie .

(62)

Grupa

harcerzy

w r.1935

z

opiekunem prcf. Z.

Żywitskim.

Reprezentacja II£.DU. na zlot w Spalę w lipcu 1935 r.

Od /ecoej•• /Tiicha/akZb., Pokorny Cindrzej, LOctśc i szewski Jan, Toma­

szewski Zdz.fawanek Tad.fazurgociński Zdz., Pawłowski Pom., IZawiaJc Janusz, jusze zakocos ki Tod., Boruszewski dteks, budek St.,Opfayfowicz,

Dalmaczyński Henn, ITiciszczyński Stefan, Pachwatd Jerzy -p.o- drużyn.

(63)

f

i

/

\

(64)
(65)
(66)
(67)

WdCILCZIĆI

(68)

Wycieczka do ^obianowic w n 1918, stanowiąca Walne Zgromadzenie czTonków O.tThN. pod prze- wodnichoem Aleksandra Zdanowicza. Wśród ze-

branych okoTo 20 uczniów $.£.

(69)

Zb.rnichniecośki

i

fech

Krajewski Kanał Ctucyustowski

-

obiad na

tratwach

na Szczarze T> Wroński,

TXzytewski i H

.Gąsiorowski.

Zó^ch-Oatka kajakami z Lublina przez Polesie do BaTlyku w r. 1954

Słoń im

T.

Wroński

i

T.

Czyżewski na Niemnie L.

Krajewski,

T.Czyźewski,

ZbJWichniewski

T.

Wroński

i

//.

Gąsiorowski

(70)

Z/. 8

na Soutińcu

i/exmdw' K/U

Jfl.

6

z prof. St. Du/eańczem

IEMI

NA-KOP1EC 3ÓZEFA

PIŁSUDSKIEGO NA-SOWI N CU W-KRAKOWIE

Jifi

komitet budowy kui-ca

JÓZE FA^f IŁSUPSK lEfiO

| Ł PAŁ 198) I

WYDZIAŁ WYKONAWCZY //w KRAKOWIE^

Jit. 8 z

prof.

StJbjańskim

(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

SPOIW

Zawody narciarskie uczniów „Szkoły lubelskiej " 15 lutego 1936 r.

IB

■M

»

im m im L JL rm » -«4?

:>'• 'Jfcl ■ =ć : '■ •’< ’•* JwA’*

ffr fjhfjOW****

-■ *

~ .. - . X. '

**

Ar- .

k ’

i *

w*'. »

<-

i

(80)

R.Uchimicck x pro^. Z.

2ycoit-ski

Drużyna hock^yotMi u r. 1955/6

zarody 15.2.1956

i i r • T 1

W 1

(81)

t

£w/ę/t> sportowe w r. 1935/6

Drużyny koszykówki

a.Siefański.ZkLipctY^^-Tufasiei^ici.Sł.^oto^oc^icz, Ft&ybery tf. LbestrtoiDskl prof. Z. iyuirski

Drużyna siatkówki w r.1936

(82)

■1955/6

sportowe

1

1

(83)

ywiąto sportowe

B-1

m

■ 1 1 $

(84)

Nagrody sportowe

W N9SWE WWffl

■»L9

3ESJ?0LtL MICFC9 W lSMIll swi iwa Krom XMNŁ I JHiEiSCE m ZW01MH SWELEMCH

mmnttoB.

OWWABMtflr t<

IMUH Mi9 Ufffli Af‘-~

(85)
(86)
(87)

f

(88)

•w

(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

Uroczystości

(98)

dJarła

honorowa

przy tablicy

ku

czci poiecyfych

uczniów

177.

Skrzycki,

J.ITlączewsId,

Z.

.

Rudnicki,

]. Trzciński

.

20-ltcjtILD.U.

„Jeszcze Polska nie zginęła."

x Przewodniczący Zarządu Oddziału

£ub. Z.R.P. Gen. Dobrodzicki xx Dyrektor dr. Z. Kukulski

(99)

Pośw/ęcen/e kajaków szkolnych

5. W. 1932

•'Ą.'! 'i'•?«>*•'*' .'St l '*’

.- <

Jmieniny Dyrektora 2.V.1935r.

*r

C1HH

(100)

OBCHÓD XXX- leci a SZKOŁY /z X. 195€.

1906

Warta honorowa harcerzy i P.W.

przed tablicą

z nazwiskami poległych uczniów i popiersiem

Stefana Batorego

1956

(101)

Godzina harcerska - 17.X.195G

Z espóT „Sielanek "

odegranych u Dniu Jubileuszu

' ' --- --- -

HUts "—---- - ja

W F P - sr^.6*? >»' .

« '> • & .’■ ■*

;'¥ >>

_ r T t- _

]■'■' -r j

WJ Ł w"

ę -vc w . y[, a

1*

V €< *w >

0> <r a

i v

Jfc*

*

j Ł

-. *

l Ę

' *

T Jf' «L '»w >

i."

rłl

;Łx/ł>

'J

i

r

7 “•’ .?•

0

I j /

(102)

Pochód do Katedry

XXX LECIE ęzkoky

1. * Ml

nrUi

*'* L

■ iWf JłJI*

■*

JUL

(103)

Z ZćaAec/ry

U dekorowany

fronton gmachu

(104)
(105)

Odsłonięcie bab/icy ku czci

ś.p.

Dycekbota

Józefa Gr-Ubecoicza

)!(> \vk lloWANKÓW

TjjSy

-'■ WL W

jK nMi** •

i i - -jRF " ł

rT’ ■' * • - 1 ,'w 1 y • ■ 1 < '

XXX-LECIEI

rZkOLY

(106)
(107)

U foczy sta akademia

Walne Zgromadź. VoTa ByTy Wychoujankóu S.£.

Py/i Wychowankowie przed Gmachem Szk.

(108)

XXX /eciz Szkoły - uroczyj/cr akademia

(109)

f -

/

i, i

I

(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)

Pan Jawialski ~ Fmdty

z udz.ucz. Gimnazjum bJ.Gbciszaut^j

f. 1950

(117)

. ft •;

uŻaby"-Cfrysfofanesa

z udz.iaTe.rn ucz. Gimnazjum lt).Qrciszou>ej

„TDenaechmi ~ Ptautusa - r.1955

p Eł*| Bą^riDT

Cyd - Corneilra Żaby ~ diysłofanesa

4 1

r

1

rA r ' /'

1 V 3

' T 1

ąEM BF\ĄbiDT

(118)

„ Sizlanki iz 4956

(119)
(120)
(121)

/

(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)

iawK'

suce

(132)

Cytaty

Powiązane dokumenty

No i później znów poszłem po te pół roku czasu do szkoły dalej.. No i później, w 49 roku to gimnazjum zostało przeniesione na

ków Stanisław Tarnowski nie jest symbolem partyi, lecz synonimem miłości Ojczyzny. I za to schylają się dziś przed nim gło­.. wy wszystkich, którzy tę sprawę

Suboto- wicz, który zaczął tworzyć Zespół Fizyki Ciała Stałego pod starym szyldem Zakładu Fizyki Doświadczalnej, nie zrezygnował z problematyki jądrowej,

2) uczeń przekazuje opinię do wychowawcy najpóźniej na trzy dni przed terminem podania ostatecznej oceny.. Śródroczna ocena zachowania ma charakter wyłącznie informacyjny

Wyjątek stanowi czerwiec, w którym najkrótszy czas trwania wykazywały burze przedpołudniowe oraz wrzesień, w którym krócej trwały burze nocne (w miesiącu tym brak było

Dotychczasowe badania wykazały, że stany parności występują przede wszystkim przy ciszy atmosferycznej i małych prędkościach wiatru (1). Również w Lublinie stany

początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany. Gdzie i jak długo kandydat uczył się drugiego języka obcego?.. ……….... Krótka charakterystyka kandydata Dokończ

Na podstawie dokumentów poświadczających wolę podjęcia nauki w gimnazjum komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych