Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spsk1.com.pl

Wrocław: remont i przebudowa oddziału klinicznego hematologii nowotworów krwi i transplantacji szpiku na I piętrze skrzydła

zachodniego budynku przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu.

Numer ogłoszenia: 195952 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 , ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50- 369 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7842030, faks 071 3270911.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont i przebudowa oddziału klinicznego hematologii nowotworów krwi i transplantacji szpiku na I piętrze skrzydła zachodniego budynku przy ul.

Pasteura 4 we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: remont i przebudowa oddziału klinicznego hematologii nowotworów krwi i transplantacji szpiku na I piętrze skrzydła zachodniego budynku przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z przebudową oddziału klinicznego hematologii krwi i transplantacji szpiku w budynku przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu, zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Część prac została wykonana, co oznacza, że zamówienie obejmuje pozostałe roboty budowlane i instalacyjne na wykonanie remontu i przebudowy oddziału klinicznego (wszystkie pozycje w przedmiarach robót wyłączając wyzerowane obmiary). Podczas realizacji zadania będą dokonywane częściowe odbiory robót zanikowych. Po

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

(2)

wykonaniu robót wykonawca dokona: a) pomiarów powykonawczych oporności izolacji przewodów, ochrony przeciwporażeniowej, przekaźników różnicowo - prądowych i natężenia oświetlenia we wszystkich remontowanych pomieszczeniach; b) dokona pomiarów skuteczności wentylacji. Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą wszystkich branż. 2.1)1.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: a) branża architektoniczno - budowlana, b) branża sanitarna IS, wentylacja i klimatyzacja, c) instalacje elektryczne i teleelektryczne, 2.1)1.3. projekt wykonawczy: a) branża architektoniczno -

budowlana, b) branża sanitarna IS, wentylacja i klimatyzacja, c) instalacje elektryczne i teleelektryczne, 2.1)1.4 kosztorys ślepy ( przedmiar robót ) poglądowy: a) roboty budowlane, b) roboty instalacyjne-

instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, c) roboty instalacyjne - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, d) roboty instalacyjne - elektryczne, teletechniczne,.

II.1.5)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.51.40-0, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, o spełnianiu tego warunku. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, o przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

(3)

spełnianiu tego warunku 2.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót,

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, o spełnianiu tego warunku. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, o spełnianiu tego warunku 2.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, o spełnianiu tego warunku. 2.Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

(4)

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

(5)

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1)1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonego przepisem art. 22 ust. 1 cyt. Ustawy pzp, 1)2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 1) 2.1. Dowodami o których mowa w pkt 1)2 w przypadku robót budowlanych - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1)2.1. 1)2.2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1)2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1)2.1. 1)2.3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 1)2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych infor¬macji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 1)3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywanym zamówieniu, w szczególności odpowiedzialnym za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 1)4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku,

(6)

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 1)5. Jeżeli Wykonawca wykazujący spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy pzp, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b cyt. ustawy pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (o ile dotyczy) - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1)5.1.w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - dokumentów dotyczących: sytuacji

ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także innych dokumentów dotyczących w szczególności a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 cyt. Ustawy pzp, w złożonych ofertach Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia: 2)1.Oświadczenie Wykonawcy przewidziane w art. 24 ust. 1 cyt. Ustawy pzp. 2) 2.Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)3. Oświadczenie Wykonawcy przewidziane w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp. 2)4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.)2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.)4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2)4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg określony w pkt. 2)5 stosuje się odpowiednio - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 3)Pozostałe

oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach: 3)1. Wypełniony formularz oferty 3)2. Wypełniony formularz cenowy 3)3. PEŁNOMOCNICTWO pisemne, do podpisania

(7)

oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile to pełnomocnictwo nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, w swojej treści musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym zawierające zapis, że osoba upełnomocniona ( pełnomocnik ) może występować w imieniu firmy, którą reprezentuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem jej danych, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, należy

przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza zgodności kopii/odpisu z dokumentem.

3)3.1.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy, z podaniem jej danych - należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza zgodności

kopii/odpisu z dokumentem. 3)3.2. Wypis / odpis pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego winien być w oryginale. 3)4. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza

podwykonawcom 3)5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 4)Wszystkie dokumenty będą przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, jeśli np. przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą

wzbudzać uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić ich prawdziwość w inny sposób. 4)1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 4) 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości. 5)Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 6)Dokumenty zostaną wypełnione przez Wykonawcę według wzorów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 7) Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego a załączone do oferty nie będą podlegały ocenie. 8) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wykonawca, na podstawie art. 8 ust 3 cyt. ustawy pzp, może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie powyższe należy złożyć nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy pzp. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty i odpowiednio oznaczyć strony

(8)

oferty napisem, np. Tajemnica przedsiębiorstwa nie udostępniać. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona zainteresowanym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - termin wykonania zamówienia - 5 IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku robót nieprzewidzianych przez Zamawiającego, a nie spowodowanych po stronie

Wykonawcy, mających wpływ na przedłużenie terminu realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownego aneksu na żądanie Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk1.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu; 50-369 Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 58, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19. Cena 119,52zł + koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu; 50-369 Wrocław, ul.

Marii Curie-Skłodowskiej nr 58, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19. Otwarcie ofert 18.08.2015 godz.

12:30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) W i z j a l o k a l n a odbędzie się dnia 06 - 08 - 2015 r. o godz. 11:00 w budynku przy ul.

Chałubińskiego 2- 2a we Wrocławiu. 2) Wizja lokalna będzie przeprowadzona w obecności Kierownika Działu Technicznego tel. 515 - 038 - 869, w obecności pracownika Działu Technicznego, tel. 71 / 327 - 09 - 53. Zainteresowani Wykonawcy spotkają się o godzinie 10:55 przed wejściem do przy budynku ul.

Chałubińskiego 2-2a we Wrocławiu. 3) Dnia 06 -08 - 2015 r., podczas wizji lokalnej, do wglądu będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

(9)

udostępniony projekt budowlany. 4) Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie dokumentów określonych w pkt. 2) jest Kierownik Działu Technicznego, pracownik Działu Technicznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :