• Nie Znaleziono Wyników

Strakke lijnen: Nieuwbouw woonvilla te Roosendaal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Strakke lijnen: Nieuwbouw woonvilla te Roosendaal"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

f . [ il L f. l l l l. ' ^ a r l A N A L Y S E F E B R U A R I 2 0 1 5

[\!ieuwb©yw woomivilla te Roosendaal

E e n o n v e r w a c h t b o d o p e e n h u i s l e i d d e t o t d e v l o t t e a a n l < o o p v a n e e n l<avel e n e e n s n e l l e o p d r a c h t v o o r e e n a r c h i t e c t d i e o p z i j n b e u r t i n e e n r a p p r o c e s e e n n i e u w b o u w - w o o n v i l l a o n t w i e r p e n r e a l i s e e r d e .

Tekst: Dirk Dubbeling Analyse: Winket bv

De bouw van een recent opgeleveride particuliere nieuwbouwwo-ning in Roosendaal kende een opmerkelijke aanleiding. Architect Gido van Zon vertelt; "Een onverwacht bod op het huis van de op-drachtgever leidde tot een snelle verkoop en tot de aankoop van een kavel aan de rand van De Landerije, de laatste nieuwbouwwijk van Roosendaal, kort daarop. In een rap proces heb ik voor hem een nieuwbouw-woonvilla kunnen ontwerpen en realiseren."

Dynamiek

Van Zon deed eerder studies in dit plangebied en was bekend met alle randvoorwaarden die voor de wijk golden. Zo kwam een uitno-diging om te komen praten ook bij hem terecht. "We hebben de op-dracht in de schetsontwerpfase gewonnen. Vanaf moment één zat er dynamiek in de opdracht en het project is in vijftien maanden gerea-liseerd. We hebben aan tafel een globaal programma van eisen op-gesteld en het ontwerp was in twee ronden definitief. De opdracht-gevers wisten redelijk goed wat ze wilden en ook wat ze van mij wil-den. Ik heb directie gevoerd en ben ais eerste adviseur vanaf het begin tot en met de oplevering nauw betrokken geweest bij alle stappen in het proces. De wens was een woning die zowel een tradi-tionele als moderne uitstraling zou krijgen, in eerste instantie geënt op de zogeheten 'notariswoning', een woning met strakke verticale lijnen, een symmetrische gevel en een zadeldak. Ik wilde tevens va-riëren op ornamenten en verticale elementen die je vaak aantreft bij jarendertigwoningen, maar met behoud van verticale lijnen, strakke horizontale en verticale raampartijen en overhoeks lijnenspel. De verticale lijnen in het ontwerp zitten vooral in de doorlopende raam-partij ter hoogte van de vide. Het zadeldak is er ook gekomen, zij het met een flauwere dakhelling. Voor de straat gold een beeldkwali-teitsplan en we hebben de vrijheden daarbinnen kunnen benutten."

Indeling

De woning ligt op een hoek en bestaat uit twee delen: de op het oog eigenlijke woning, bestaande uit twee bouwlagen met haaks daar-achter een ruime uitbouw van één laag. De beide delen zijn op een hoekpunt in elkaar geschoven. "IViijn interpretatie van de wensen van de opdrachtgevers was dat ze een levensloopbestendige wo-ning zochten. Als je een eigen wowo-ning laat bouwen wil je er lang van blijven genieten. Het functionele programma heb ik op de be-gane grond gehuisvest, dus ook de hoofdslaapkamer, een grote kleedruimte en een aan de slaapkamer gekoppelde badkamer. Nor-maal houden we de slaapkamers klein en de woonkamer en keuken

groot, maar in dit geval moesten ook de slaapkamers groot zijn. De gangen zijn breed en dorpelloos zodat er een bed doorheen gere-den kan worgere-den, tot op de veranda."

In het eerstgenoemde deel van het huis bevindt zich aan de zijkant de entree. Je komt binnen in een ruim opgezette hal annex vide met een trap naar de bovenetage. Hal en vide vangen daglicht via over twee woonlagen verticaal doorlopende vensters. De etage bevat twee slaapkamers, een werkkamer en een sauna. Beneden is even-eens een werkkamer. Van Zon heeft ook het vaste meubilair van deze ruimtes ontworpen.

Combinatie van traditie en

moderniteit

"De opdrachtgevers wilden graag doorkijl<jes in hun huis en van vergezichten kunnen genieten, ik heb twee zichtassen in de woning kunnen realiseren die door het gehele huis lopen en elkaar kruisen in de hal.Vanuit de hal kijkje zowel via de slaapkamer op de begane grond als via de woonkamer en woonkeuken naar buiten. Aan het einde van beide zichtassen komt buiten een beeld te staan." Het wonen is naar het achtergelegen gebouwdeel verschoven. "De ruimte waar de gehele familie bij elkaar kan zijn wordt in mijn ont-werp gevormd door een samenstel van de woonkamer, een open keuken en een veranda. De kamer en de keuken met twee kookei-landen worden semi-gescheiden door een doorkijkhaard. in het ver-lengde van de keuken ligt een grote overdekte veranda met een buitenkeuken. Achter het huis ligt een grote tuin waarop vanuit woonkamer en keuken goed zicht is dankzij glazen puien."

Waar beide woningdelen in elkaar overgaan en een hoek ontstaat, is de garage gesitueerd. "Het houtwerk van de garagedeur loopt door in het houtwerk van de woningentree. Daardoor is de entree wat grootser aangezet dan in eerste instantie was getekend."

Veel glas

"Dankzij een efficiënt ontwerp hebben we niet veel hoeven te bezui-nigen en konden alle ontwerp-uitgangspunten worden gerealiseerd. De efficiëntie zit onder andere in de buitengevel die uit een enkel blad bestaat, bekleed met isostuc op de begane grond en steen-strips op de bovenetage. Er hoefde daarom niet op palen gefun-deerd te worden, hoewel sommige huizen hier wei op palen staan. Wel hebben we lokaal wat grond moeten verbeteren. Het scheelde ons naast materiaali<osten ook arbeidskosten. Het casco is dus rela-tief goedkoop gezet."

Lichte constructie bespaart een

fundering

De opzet van de woning hoefde tussentijds niet te worden bijge-steld. Wel hebben de opdrachtgevers afgezien van de twee hoekbal-kons van de slaapkamers van het voorste deel van de woning. "We

(2)

FEBRUARI 2015 A N A L Y S E [M\

waren echter al In een te ver stadium om het ontwerp aan te pas-sen. De constructie was al bereidend en de tekeningen lagen al bij de gemeente. Daarom zijn de balkons met gelijmd glas dichtgezet en bleven het uiteindelijk twee plekken met fraai uitzicht."

Functionele programma op de

begane grond

De woning heeft veel vierkante meter gevel ten opzichte van het aantal kubieke meters. De gevels de tuinzijde van het achterlig-gende deel bestaan uit veel glas aan de tuinzijde en aan de straat-zijde heeft dit gedeelte een strip vensters onder de dakrand. "Door het vele glas kon de vereiste EPC niet worden gehaald. Dat is ge-compenseerd met ongeveer twintig zonnepanelen op het dak. Er komen regelmatig verbeterde installaties op de markt, zodat je de oude nog eens kunt vervangen, maar de gebouwschil zet je over het algemeen slechts één keer neer, daarom vind ik dat je dat tij-dens de bouw beter hierin kunt investeren. Driedubbelglas was dan ook een serieuze optie, maar bleek veel duurder dan de extra zon-nepanelen."

Regierol voor de architect

"De calculatie doen we in de regel zelf op basis van onze ervarings-getallen, met een bandbreedte van 15 tot 20 procent. Je moet tij-dens het ontwerpen wel weten waar het ongeveer naartoe gaat en daarom schakelen we voor een dubbelcheck regelmatig een bouw-kostenbureau in. Het budget dat je samen met de opdrachtgever

vaststelt, moet immers wel houdbaar zijn. Bij aanbestedingen tre-den soms grote prijsverschillen op, ook bij dit project, maar de uit-eindelijke aanneemsom kwam redelijk overeen met onze calcuiatie. Sinds 2009 doen we veel particuliere opdrachten, vooral woningen, waarbij we merken dat aannemers grote delen van hun opdrachten weer uitzetten bij onderaannemers, in sommige gevallen loont het voor een project om onderaannemers rechtstreeks te contracteren. Wij helpen een opdrachtgever hierbij. Hier ligt een kans voor archi-tecten om de regierol op zich te nemen. Bij ons gaat dit partieel aanbesteden misschien wat verder als bij anderen, maar het werl<t wel en het kan particuliere opdrachtgevers aardig wat budget sche-len."

gido van zon I zone zuid architecten markt 54b

4701 AD Roosendaal

Cytaty

Powiązane dokumenty

prospo ecznych (wynik w PKTP) mo&#34;na okre%li' Skupienie 1 jako grup# osób „nieprospo- ecznych umiarkowanie ideowych” (z nisk$ relacjonowa- n$ cz#stotliwo%ci$ zachowa!

Istotnym jest dojrzewanie człowieka do wyznania wiary w Chrystusa jako Syna Bożego dokonuje się to przy poszanowaniu wolnej woli człowieka oraz pełnym jego zaangażowaniu.. Poznanie

Rudnicka, Biblioteka Ignacego Potockiego, Wrocław 1953; taż, Ignacego Potockiego zapowiedź dzieła „Epoki nauk w Polszcze”, [w] Studia i Materiały z Dziejów Nauki

PhD with habilitation, Doctor of Philology, a professor at Taras Shevchenko Kiev National University (Kiev, Ukraine).. Jan Bujak, PhD, the Pedagogical unoversity in

[r]

N ajistotniejsza wydaje się regulacja przew idująca konieczność zapew nienia w arunków takiego wychowania w ro­ dzinie, które przyczyni się do „właściwego

Per condizione di carico si intende una distribuzione continua di forze agen ti sullo scafo, dovute alle pressioni dinamiche sulla carena, ai carichi inerzia- li legati ai

Jeśli nauczyciel spokojnie przeprowadzi rozmowę, to może się dowie, że uczniowie nie przeczytali tekstu, bo czują niechęć do samego utworu, są do niego negatywnie