• Nie Znaleziono Wyników

XF]HĔ QLH VSHáQLD Z\PDJDĔ NRQLHF]Q\FK QLH RSDQRZDá ZLDGRPRĞFLL XPLHMĊWQRĞFLXPRĪOLZLDMąF\FKGDOV]ąQDXNĊ x D (2) (minimalnie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "XF]HĔ QLH VSHáQLD Z\PDJDĔ NRQLHF]Q\FK QLH RSDQRZDá ZLDGRPRĞFLL XPLHMĊWQRĞFLXPRĪOLZLDMąF\FKGDOV]ąQDXNĊ x D (2) (minimalnie"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klas I-III dostosowane do wymogów obecnej podstawy SURJUDPRZHMGOD6]NRá\3RGVWDZRZHMLP-DQD3DZáD,,Z'REURQLX

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

&HOHPRFHQLDQLDZHZQąWU]V]NROQHJRMHVW

1. 3RLQIRUPRZDQLH XF]QLD R SR]LRPLH MHJRRVLąJQLĊü HGXNDF\MQ\FK L SRVWĊSDFK Z W\P

zakresie.

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4. 'RVWDUF]HQLH URG]LFRP SUDZQ\P RSLHNXQRP LQIRUPDFML R SRVWĊSDFK WUXGQRĞFLDFK

i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

32=,20<+,(5$5&+,=$&-,:<0$*$ē352*5$02:<&+

Poziom RVLąJQLĊü

Skala

literowa: E(1) D(2) C(3) B(4) A(5) W(6) VáRZQD

QLHZ\VWDUF]DMąFRPLQLPDOQLHSU]HFLĊWQLHSRSUDZQLH]QDNRPLFLHZ\ELWQLH

2VLąJQLĊFLD XF]QLD ]RVWDá\ Z\UyĪQLRQH MDNR Z\PDJDQLD SRGVWDZRZH

i ponadpodstawowe.

:\PDJDQLD SRGVWDZRZH REHMPXMą ZLDGRPRĞFL L XPLHMĊWQRĞFL SU]\VWĊSQH áDWZH

w XF]HQLX VLĊ SUDNW\F]QH SRWU]HEQH Z Ī\FLX QLH]EĊGQH Z GDOV]HM HGXNDFML ]DGDQLD

i F]\QQRĞFL SURVWH 1DWRPLDVW Z\PDJDQLD SRQDGSRGVWDZRZH REHMPXMą XPLHMĊWQRĞü

]DVWRVRZDQLD ]GRE\W\FK ZLDGRPRĞFL L XPLHMĊWQRĞFL Z V\WXDFMDFK QLHW\SRZ\FK ZLDGRPRĞFL

WUXGQHZRSDQRZDQLXWHRUHW\F]QH LQWHOHNWXDOQH SU]\GDWQHZĪ\FLXSRJáĊELDMąFHG]LHG]LQĊ

NV]WDáFHQLD]DGDQLD]áRĪRQe i bardziej twórcze.

xx (  QLHZ\VWDUF]DMąFR – XF]HĔ QLH VSHáQLD Z\PDJDĔ NRQLHF]Q\FK QLH RSDQRZDá

ZLDGRPRĞFLL XPLHMĊWQRĞFLXPRĪOLZLDMąF\FKGDOV]ąQDXNĊ

x D (2) (minimalnie) – uF]HĔVSHáQLDZ\PDJDQLDSRGVWDZRZHZ NRQLHF]QH Podstawa programowa

Program nauczania

WymagDQLDSURJUDPRZHMHGQROLWHZ\NUDF]DMąFH

P – podstawowe PP – ponadpodstawowe

K P R D

NRQLHF]QHSRGVWDZRZHUR]V]HU]DMąFHGRSHáQLDMąFHZ\NUDF]DMąFH Z\NUDF]DMąFH

(2)

2

xx &  SU]HFLĊWQLH – uF]HĔ VSHáQLD Z\PDJDQLD SRGVWDZRZH SU]\QDMPQLHM Z 

(podstawowe).

x B (4) (poprawnie) – XF]HĔVSHáQLDZ\PDJDQLDSRQDGSRGVWDZRZHZ UR]V]HU]DMąFH x A (5) (znakomicie) – uF]HĔVSHáQLDZ\PDJDQLDSRQDGSRGVWDZRZHSU]\QDMPQLHMZ

GRSHáQLDMąFH 

x W (6) (wybitnie) – wLHG]D L XPLHMĊWQRĞFL XF]QLD Z\NUDF]DMą SR]D Z\PDJDQLD

ponadpodstawowe.

+LHUDUFKLF]Q\ XNáDG Z\PDJDĔ R]QDF]D ĪH VSHáQLHQLH Z\PDJDĔ Z\ĪV]HJR SR]LRPX

R]QDF]D MHGQRF]HĞQLH ĪH XF]HĔ RSDQRZDá WDNĪH QLĪV]H Z\PDJDQLD F]\OL SR]LRP\

]DGRZDODMąFR i znakomicie R]QDF]DMąĪHSR]DRSDQRZDQLHPRGSRZLHGQLHMF]ĊĞFLZ\PDJDĔ

SRQDGSRGVWDZRZ\FK RGSRZLHGQLR L  XF]HĔ RSDQRZDá SRGVWDZRZH Z\PDJDQLD

programu.

1RUP\WHQLHVąÄV]W\ZQH´LQDXF]\FLHOPRĪHMH]PLHQLDüVWRVRZQLHGRSRWU]HE

FORMY OCENIANIA, POZI20<26,Ą*1,ĉû,:<0$*$1,$('8.$&<-1(

=DVDG\RFHQLDQLDZHGXNDFMLZF]HVQRV]NROQHMVą]JRGQ\]:=2

1. 2FHQLDQLH ELHĪąFH – SRGF]DV ]DMĊü XF]HĔ RWU]\PXMH SRWZLHUG]HQLH WHJR FR SRSUDZQLH

Z\NRQDá FR RVLąJQąá RUD] ZVND]yZNL FR SRSUDZLü XGRVNRQDOLü QDG F]\P MHszcze SRSUDFRZDü

2. .ODV\ILNDF\MQD RFHQD ĞUyGURF]QD – MHVW RFHQą RSLVRZą Z\UDĪRQą V\PERODPL MDN

w RFHQLDQLX ELHĪąF\P L X]XSHáQLRQD ]GDQLDPL NWyUH RG]ZLHUFLHGODMą SR]LRP RVLąJQLĊü

ucznia zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi dla odpowiedniej klasy. Zostaje odnotowana w NDUFLH RVLąJQLĊü XF]QLD 2NUHĞOD ]DFKRZDQLH ZHGáXJ NU\WHULyZ XMĊW\FK

w 6\JQDOL]DWRU]H ]DFKRZDĔ RUD] RVLąJQLĊFLD Z REUĊELH NV]WDáFRQ\FK XPLHMĊWQRĞFL 0D

charakter diagnostyczno – LQIRUPDF\MQ\LPRW\ZXMąF\

3. Klasyfikacyjna ocena roczna – MHVW RFHQą RSLVRZą Z\UDĪRQą ]GDQLDPL NWyUH

RG]ZLHUFLHGODMą ]DFKRZDQLH RUD] SR]LRP RVLąJQLĊW\FK XPLHMĊWQRĞFL Z REUĊELH

SRV]F]HJyOQ\FKG]LHG]LQHGXNDFML'RW\F]\RQDSU]HGHZV]\VWNLP]DVDGQLF]\FKQDU]ĊG]L

XF]HQLD VLĊ VáXFKDQLH F]\WDQLH SLVDQLH PyZLHQLH UDFKRZDQLH UR]ZLą]\ZDQLH

SUREOHPyZ WUHĞFL]]DNUHVXZLHG]\RĞZLHFLHVWDQRZLąF\FKSRGVWDZĊGRGDOV]HMQDXNL

HW\F]Q\FK]DFKRZDĔZĪ\FLXVSRáHF]Q\P

(3)

3

2&(1,$1,(%,(ĩĄ&(,ĝ5Ï'52&=1(

Symbol 3R]LRPRVLąJQLĊü Kryteria

W

(6) Wybitnie

:\PDJDQLDZ\NUDF]DMąFH W) – XF]HĔSRVLDGDZLHG]ĊLXPLHMĊWQRĞFL

NWyUH Vą HIHNWHP VDPRG]LHOQHM SUDF\ Z\QLNDMą ] LQG\ZLGXDOQ\FK

]DLQWHUHVRZDĔ ]DSHZQLDMą SHáQH Z\NRU]\VWDQLH ZLDGRPRĞFL

dodatkowych w praktyce, w sytuacjach trudnych, nietypowych.

A

(5) Znakomicie

:\PDJDQLD GRSHáQLDMąFH ' – XF]HĔ SRVLDGD ZLHG]Ċ SR]ZDODMąFąQD

samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. Sprawnie NRU]\VWD ] GRVWĊSQ\FK ĨUyGHá LQIRUPDFML UR]ZLą]XMH SUREOHP\

i ]DGDQLDSRVáXJXMąFVLĊQDE\W\PLXPLHMĊWQRĞFLDPL

B

(4) Poprawnie

Wymagania rozszer]DMąFH 5 – XF]HĔ SRVLDGD ZLHG]Ċ L XPLHMĊWQRĞFL

SR]ZDODMąFH QD VDPRG]LHOQH UR]ZLą]\ZDQLH W\SRZ\FK ]DGDĔ

a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.

C

(3) 3U]HFLĊWQLH

Wymagania podstawowe (P) – XF]HĔ SRVLDGD ZLHG]Ċ L XPLHMĊWQRĞFL

QLH]EĊGQHQDGDQ\PLQDZ\ĪV]\FKHWDSDFKNV]WDáFHQLDSR]ZDODMąFHQD

UR]XPLHQLH SRGVWDZRZ\FK ]DJDGQLHĔ 3RWUDIL Z\NRQDü SURVWH ]DGDQLD

SRG NLHUXQNLHP QDXF]\FLHOD Z\U\ZNRZR VWRVXMH ZLHG]Ċ Z typowych sytuacjach

D

(2) Minimalnie

Wymagania konieczne (K) – XF]HĔ SRVLDGD PLQLPDOQą ZLHG]Ċ

i XPLHMĊWQRĞFL SR]ZDODMąFH QD Z\NRQDQLH SU]\ SRPRF\ QDXF]\FLHOD

SURVW\FK SROHFHĔ Z\PDJDMąF\FK ]DVWRVRZDQLD SRGVWDZRZ\FK

XPLHMĊWQRĞFL

E

(1) 1LHZ\VWDUF]DMąFR

1LH]RVWDá\VSHáQLRQHNU\WHULDZ\PDJDĔNRQLHF]Q\FK . QLH]EĊGQ\FK

GR XF]HQLD VLĊ L RSDQRZDQLD SRGVWDZRZ\FK XPLHMĊWQRĞFL 3R]LRP

RVLąJQLĊü HGXNDF\MQ\FK XF]QLD XQLHPRĪOLZLD OXE XWUXGQLD

NRQW\QXRZDQLH QDXNL 8F]QLRZL VWZRU]RQR V]DQVĊ X]XSHáQLHQLD

EUDNyZ SRSU]H] XF]HVWQLFWZR Z ]DMĊFLDFh dydaktyczno- wyrównawczych.

1. 3RGVWDZąNU\WHULyZRFHQXF]QLDVąZ\PDJDQLDHGXNDF\MQH

2. 2FHQD ELHĪąFD MHVW Z\UDĪDQD V\PEROHP OLWHURZ\P OXE F\IURZ\P NWyU\ R]QDF]D

RGSRZLHGQLSR]LRPRVLąJQLĊü

3. 2FHQLDQLH ELHĪąFH RGE\ZD VLĊ SRGF]DV ]DMĊü 1DXF]\FLHO ELHU]H SRG XZDJĊ ZLHG]Ċ

XPLHMĊWQRĞFL Z\VLáHN L ]DDQJDĪRZDQLH XF]QLD RFHQLDMąF ]UyĪQLFRZDQH IRUP\ MHJR

DNW\ZQRĞFL

4. 5RG]LFHLQIRUPRZDQLVąRSRVWĊSDFKG]LHFNDZQDXFHZSRVWDFL

a. rozmowy indywidualnej,

b. UR]PRZ\JUXSRZHMSRGF]DV]HEUDĔ]URG]LFDPL

c. notatki w dzienniczku ucznia, d. wpisu do dziennika.

Cytaty

Powiązane dokumenty

udowodniono pewne twierdzenia dotyczące zbieżności algorytmu symulowa- nego wygrzewania przy pewnych warunkach na postać zaburzeń funkcji. Wykorzystano przy tym twierdzenia

Objaśnimy krótko jedną z metod hierarchicznej analizy skupień, a następnie pokażemy, że klasyfikacja otrzymana w pierwszym rozdziale jako wniosek z analizy konfiguracji

7) odmienna jest też nie tylko kultura uczenia się w  poszczególnych kra- jach, ale i  motywacja uczniów do uczestniczenia w  tych badaniach; np.. Sjoeberg porównał

Projektowanie własnej perspektywy biograficznej w tych warunkach sta- je się wyzwaniem wymagającym od jednostki zsocjalizowania szczególnych kompetencji podmiotowych (Szymański

Ponadto w literaturze z zakresu ojcostwa coraz częściej podkreślane jest, że obecnie mamy wręcz do czynienia z „cywilizacją bez ojca” (Calvaruso 1986, s. 61), z

Z przeprowadzanych cyklicznie badań przez Stowarzyszenie Klon/Ja- wor (tabela 1) również wynika, że w  Polsce najwięcej wolontariuszy (średnio 18,7%) jest wśród osób

Fakt, że kobiety nie mogą prowadzić po- jazdów, czy same siebie reprezentować przed instytucjami publicznymi, admi- nistracyjnymi i  sądowymi, jest ogromnym obciążeniem

OCENA POLIMORFIZMU MARKERÓW MIKROSATELITARNYCH DNA U KONIKÓW POLSKICH. EVALUATION OF POLYMORPHISM OF DNA MICROSATELLITES OF