• Nie Znaleziono Wyników

Nowe prawo zamówień publicznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nowe prawo zamówień publicznych"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Nowe prawo zamówień publicznych

- Kierunek - studia podyplomowe

Niestacjonarne2 semestryRekrutacja zakończonaOD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku

Rekrutacja na ten kierunek została już zakończona. Zostaw nam kontakt! Skontaktujemy się z Tobą, kiedy ponownie uruchomimy rekrutację.

ZOSTAW KONTAKT

Studia niestacjonarne w salach wykładowych.

W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami osobiście. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie.

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych ma niezwykle istotne znaczenie, w szczególności dla podmiotów pozyskujących środki z budżetu Unii Europejskiej.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień

Co zyskujesz?

Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zarówno prawidłowego udzielania zamówień, jak i skutecznego ubiegania się o zamówienia.

Będziesz mieć dostęp do najnowszych opinii i komentarzy oraz do wielu ciekawych i mających wpływ na

(2)

praktykę udzielania zamówień, w szczególności orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych.

Nauczysz się m.in. przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, analizowania prawidłowości przeprowadzania postępowań, przygotowania odwołań, skarg oraz wewnętrznych regulaminów i planów zamówień publicznych.

Dla kogo?

Studia skierowane są zarówno do praktyków, zajmujących się od dawna problematyką zamówień, jak i do zupełnych nowicjuszy, dopiero co wchodzących w te trudne zagadnienia.

Kompleksowy zakres poruszanych tematów w ramach studiów, a jednocześnie skupienie się na problematyce stricte „zamówieniowej” sprawia, że studia te są atrakcyjną propozycją zarówno dla szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, jak i dla przedsiębiorców ubiegających się o publiczne zamówienia, czyli dla zamawiających i dla wykonawców (oferentów).

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów poruszane są praktyczne zagadnienia związane z tematyką zamówień publicznych w kontekście m.in. funduszy unijnych. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i warsztatów, uwzględniających aktywny udział uczestników zarówno przez możliwość zadawania pytań, jak i rozwiązywanie case studies oraz ćwiczeń.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Nowe prawo zamówień publicznych.

Liczba miesięcy nauki:

9

Liczba godzin: 178 Liczba zjazdów: 12 Liczba semestrów: 2

REGULACJE KRAJOWE I EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (14 godz.)

Uwarunkowania prawne zamówień publicznych, progi stosowania ustawy i zmiany ustawy Główne zasady i reguły prawa zamówień publicznych

Dyrektywy unijne

(3)

Zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe Postępowania „krajowe” i postępowania „unijne”

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Elektronizacja zamówień publicznych

PRZYGOTOWANIE PROCESU PRZETARGOWEGO, WARSZTATY (40 godz.)

Szacowanie wartości zamówienia,

Analiza potrzeb zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia – sporządzanie, obligatoryjna zawartość, niedozwolone zapisy, udostępnianie, modyfikacje,

Kryteria oceny ofert

Warunki udziału w postępowaniu, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

Terminy w prawie zamówień publicznych

Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WARSZTATY (70 godz.)

Tryby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ogłoszenia, zaproszenia Umowy o pracę

Postępowanie przetargowe przed otwarciem ofert Podmioty trzecie, podwykonawcy

Wadium

Oferty – składanie, termin związania, otwarcie ofert, badanie ofert, rażąco niska cena, aukcja elektroniczna

Przesłanki odrzucenia ofert

Zamówienia o wartości krajowej - ogłoszenia, tryby Konkurs

Zamówienia na usługi społeczne Wybór oferty najkorzystniejszej Unieważnienie postępowania

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Protokół postępowania

Zakończenie postępowania

UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (14 godz.)

Zawieranie umów

Dopuszczalne zmiany umów Umowy o podwykonawstwo

(4)

Odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE I KONTROLA, ORZECZNICTWO I OPINIE W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (20 godz.)

Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga, terminy, pozasądowe rozwiązywanie sporów Krajowa Izba Odwoławcza – rodzaje orzeczeń, uchwały, zakaz zawarcia umowy

Orzeczenia w sprawie zamówień publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – opinie, uprawnienia, kontrole

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy, kary, dyscyplina finansów publicznych

PODSTAWY PRAWA PRACY (6 godz.)

Podstawowe cechy stosunku pracy Rodzaje umów o pracę

Wymiar czasu pracy

Charakterystyka wykonywania pracy i rozwiązania stosunku pracy – miejsce, czas, nadzór, ograniczenia wynikające z przepisów prawa, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, ustanie stosunku pracy

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO (6 godz.)

Przymioty osób fizycznych i prawnych Pełnomocnictwo

Podpis

Poświadczanie dokumentów

PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO (4 godz.)

Formy działalności gospodarczej Reprezentacja osób prawnych Krajowy Rejestr Sądowy

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Koncesje, licencje, zezwolenia

PODSTAWY WIEDZY O FINANSACH PUBLICZNYCH (4 godz.)

Ustawa o finansach publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Zasady gospodarowania środkami publicznymi

Nadzór i kontrola w sektorze publicznym

(5)

Forma zaliczenia

Test semestralny Egzamin końcowy - case study

Wykładowcy

Marzena Kopacka-Biculewicz

Prawnik, od 2003 r. praktyk zamówień publicznych, przeprowadzający zamówienia publiczne o wartości krajowej i unijnej, postępowania na usługi społeczne i postępowania na dostawy i usługi służące do celów badawczych i

naukowych w Spółce Skarbu Państwa oraz na publicznej uczelni wyższej. Właścicielka firmy szkoleniowej i doradczej, specjalizującej się w tematyce zamówień publicznych. Wykładowca akademicki Wydziału Ekonomicznego w

Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – opiekun merytoryczny kierunku podyplomowego Zamówienia Publiczne. Od 2014 r. ekspert zamówień publicznych wydawnictwa prawniczego LEX, a od 2020 r. wydawnictwa

„Wiedza i Praktyka” – autorka kilkuset opinii dotyczących interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.

Autorka publikacji prawnych z zakresu zamówień publicznych i prawa cywilnego. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z ponad 17 – letnim stażem. Konsultant w licznych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doradca wielu zamawiających publicznych oraz wykonawców na etapie przygotowywania

ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia i dokumentów postępowania oraz podczas postępowania odwoławczego.

Special promotion for candidates.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

Zapisując się do 28 lutego, zyskujesz 700 zł:

300 zł zniżki w czesnym odliczane na pierwszym roku studiów 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

do 28 lutego

700 zł

zł taniej

(6)

Ceny dla kandydatów

Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak

inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki Czesne

1 rata

1 rok 3850 zł

Rok nauki Czesne

2 raty

1 rok 1925 zł

Rok nauki Czesne

10 rat

1 rok 385 zł

Rok nauki Czesne

(7)

12 rat

1 rok 335 zł

(8)

Ceny dla absolwentów WSB

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki Czesne

1 rata

1 rok 3850 zł

Rok nauki Czesne

2 raty

1 rok 1925 zł

Rok nauki Czesne

10 rat

1 rok 385 zł

Rok nauki Czesne

12 rat

1 rok 335 zł

Cytaty

Powiązane dokumenty

W PRZYPADKU WNIOSKU O SZKOLENIE LUB WNIOSKU NIEUJĘTEGO W PLANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYPEŁNIENIE DOKUMENTU – WNIOSEK B część III – WIERSZE 1-3 ORAZ WPISANIE IMION I

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Elektryk z uprawnieniami SEP E do 1kV” dla 1 osoby w wieku od 18 do 24

 zamówienia podprogowe – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z

Oświadczam, że następujące część/i zamówienia, zamierzam powierzyć podwykonawcy/om (jeśli dotyczy).. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których stroną umowy z Ideorią jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z

13) Za pomocą „Upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” Wykonawca będzie miał możliwość dodania plików składających się na ofertę. Pliki składane przez Wykonawców

odmówił zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub wycofał ofertę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień lub w postępowaniu o udzielenie