• Nie Znaleziono Wyników

What’s your favourite season?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "What’s your favourite season?"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

What’s your favourite season?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna nazwy pór roku i miesięcy.

b) Umiejętności Uczeń potrafi:

• operować słownictwem związanym z porami roku i wykonywanymi w ich czasie czynnościami,

• korzystać ze słownika dwujęzycznego w celu gromadzenia słownictwa na dany temat,

• pracować w grupie,

• wypowiadać się na temat ulubionej pory roku.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: praca z tekstem, pogadanka

Forma: praca z całą klasą, praca indywidualna i w grupach

3. Środki dydaktyczne

Płyta z muzyką A. Vivaldiego „Cztery pory roku”, powielone załączniki, kartki formatu A4 lub większe i kolorowe flamastry dla każdej z grup

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cel zajęć, jakim jest utrwalenie słownictwa związanego z porami roku. Prosi uczniów o przypomnienie ich nazw i zapisanie na tablicy, a także o zapisanie nazw miesięcy wchodzących w skład każdej z nich.

Włącza płytę z „Czterema porami roku” A. Vivaldiego (fragmenty czterech części). Prosi uczniów o identyfikację poszczególnych pór roku, ilustrowanych fragmentami muzycznymi.

b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie, pracując samodzielnie, wykonują ćwiczenie dotyczące identyfikacji poszczególnych pór roku (załącznik 1). Następnie głośno odczytują ćwiczenie w celu sprawdzenia poprawności.

(2)

2. Nauczyciel pyta uczniów o ich ulubioną porę roku: What’s your favourite season?

Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel dzieli klasę na grupy odpowiadające poszczególnym porom roku. Prosi uczniów o wypisanie jak największej liczby wyrazów, kojarzących się z ich ulubioną porą roku na kartce A4 lub większej (w formie plakatu). Uczniowie mogą korzystać ze słowników. Po wykonaniu plakatu wywieszają go w wyznaczonym miejscu i prezentują klasie wyniki swojej pracy (odczytują słownictwo wraz z polskim tłumaczeniem).

c) Faza podsumowująca Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia

1. Ellis P., Bowen M., Way Ahead 3. A Foundation Course in English Workbook, Macmillan Education Limited, London 1998.

2. Piotrowski T., Saloni Z., Nowy słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Wydawnictwo Wilga, Olsztyn 2000.

3. Vince M., West J., Smart 2. Podręcznik dla szkoły podstawowe, Macmillan, Polska 2001.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1

Read and write. Which season is it?

1. It’s hot. We can wear shorts and T-shirts. – It’s………..

2. We can go skiing and ice-skating. – It’s………..

3. It’s often cool, windy and rainy. – It’s……….

4. We can see green grass and baby animals. – It’s……….

5. There aren’t any leaves. It’s cold. – It’s………...

6. We can go to the beach and swim. – It’s………..

7. We can see colourful leaves. – It’s………...

b) Zadanie domowe

Read about the seasons in different countries and complete the chart.

(Przeczytaj o tym, jak wyglądają pory roku w różnych krajach. Uzupełnij tabelkę).

(3)

Sean from Scotland: In the spring I enjoy working in the garden and playing football with my friends. I like riding my bike, too.

Louis from France: In the autumn I like going for a walk – I love the rain! I like picking colourful leaves in the park.

Maria from Italy: In the summer it’s very hot. I enjoy lying on the beach and swimming in the sea. I like eating ice-cream.

Mark from Austria: I love the winter! I enjoy playing in the snow and making snowmen.

Sometimes I go skiing and skating.

country Scotland

season autumn

activities lying on the

beach, swimming

weather snowy

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Liczbą pierwszą nazywamy liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa różne dzielniki: 1 i samą

Tak skonfigurowany System „BluBerd” jest więc systemem samodoskonalą- cym się i z powodzeniem będzie mógł być stosowany w szpitalach, poradniach, klinikach, gabinetach

W warunkach braku własnej państw ow ości, kiedy nie było założonej, urzędowej działal­ ności kulturalnej, urzędow ego programu rozwoju kultury, przeciw ­ nie —

Rozwi , azanie każdego zadania TRZEBA napisać na OD- , DZIELNEJ kartce (lub kartkach)... Czy wynika stąd, że B spełnia

Legionów to jedna z najbardziej zaniedbanych ulic w centrum Łodzi, na szczęście coraz wyraźniej widać dokonujące się na niej zmiany... Miejskich

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

Tegoroczna edycja będzie składała się z dwóch niezależnych nurtów: matematycznego z elementami programowania, zatytułowanego Od zera do grafiki komputerowej, oraz

Proszę o wykonanie plakatu o wybranym świętym na kartce formatu A4 (mogą to być zarówno święci pochodzący z Polski jak i z innych krajów. Na plakacie powinny się

Teraz wykonaj zad. 122) Pamiętaj aby w każdym zdaniu użyć czasownika posiłkowego have/haven’t , has/hasn’t oraz zamienić podany czasownik na formę przeszłą?. Przyszła kolej

Accumulating evidence suggests that O-GlcNAc transferase (OGT), an enzyme responsible for modification of proteins with N -acetylglucosamine, may act as a nutrient sensor that

(pamiętajcie o wypisaniu danych, szukanych, podaniu wzoru. Zwróćcie uwagę, że v jest do kwadratu, czyli obliczając podnosimy do kwadratu liczbę i jednostkę).. 3.Zadanie

W XX wieku Emmy Noether pokazała, że dziedziny określone przez 3 powyższe warunki to jedyne takie, w których zachodzi jednoznaczność rozkładu na ideały pierwsze.. W ten sposób

Jeżeli projekt będzie realizowany na rzecz dwóch lub większej liczby gmin, podmiot zgłaszający zobowiązany jest w tym miejscu wpisać każdą gminę, na rzecz której

Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do szkoły na konsultacje wyłącznie przez uczniów zdrowych, a także o nieprzychodzeniu do szkoły

Wszelkie wątpliwości i zapytania wysyłajcie na adres w.megier@gwardia-koszalin.pl lub poprzez komunikator w dzienniku.Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w godzinach

Król już nie mógł wytrzymać tych kłótni i smutków królewny.. Wkrótce wezwał do

Prosz¦ próbowa¢ pisa¢ porz¡dnie, wi¦ksze programiki zachowywa¢ (mo»na robi¢ od- dzielne projekty), stosowa¢ si¦ konsekwentnie do wybranych stylów pisania,

W tym tygodniu nie będę wprowadzał nowego tematu ale wyznaczę wam na platformie ćwiczenia Zwischenstation , które są posumowaniem kilku poprzednich działów..

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

Leśnodorski wskazał na znaczenie najważniejszych poczynań Komitetu jak: przygotowanie memoriału w sprawie nauczania w Polsce historii nauki i historii techniki, działalność

Świadome uczestnictwo we wsparciu celu charytatywnego - kwota 5 zł odliczona od każdej opłaty wpisowej zostanie przekazana przez Organizatorów na rzecz programu profilaktycznych badań

Idąc dalej, przyjmijmy, że usamodziel- niony przymiotnik липковый został zapożyczony do języka złodziejskiego, tam zaś jako wyraz „obcy” i pozbawiony bazy

33 Nie- chęć lekarzy do zachęcania do porodów drogami natury może być umacnia- na przez opisy przypadków przedsta- wiające niepożądane skutki takiego postępowania, ale