• Nie Znaleziono Wyników

EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH"

Copied!
31
0
0

Pełen tekst

(1)

Kierunek:

Kierunek:

TRANSPORT TRANSPORT Specjalno

Specjalno ść ść : :

EKSPLOATACJA POJAZD

EKSPLOATACJA POJAZD Ó Ó W W SAMOCHODOWYCH

SAMOCHODOWYCH

Politechnika Krakowska

Instytut Pojazdów Samochodowych

i

Silników Spalinowych

(2)

Kierownik Specjalno

Kierownik Specjalno ś ś ci ci

Dr hab. inŜ. Edward Kołodziej, prof. PK

Tel. 12 628 35 41

e-mail: ekol@mech.pk.edu.pl

al. Jana Pawła II 37, budynek 1a 31-864 Kraków

Zakład Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

(3)

Plan prezentacji Plan prezentacji

1. 1. Problematyka eksploatacji pojazd Problematyka eksploatacji pojazd ó ó w w samochodowych

samochodowych

2. 2. Sylwetka absolwenta Sylwetka absolwenta 3. 3. Program kszta Program kszta ł ł cenia cenia 4. 4. Zaplecze dydaktyczne Zaplecze dydaktyczne

5. 5. Powody dla kt Powody dla kt ó ó rych warto wybra rych warto wybra ć ć t t ę ę specjalno

specjalno ść ść

6. 6. Mo Mo Ŝ Ŝ liwo liwo ś ś ci zatrudnienia ci zatrudnienia

7. 7. Mo Mo Ŝ Ŝ liwo liwo ś ś ci dokszta ci dokszta ł ł cenia cenia

(4)

1. Co to jest EPS ? 1. Co to jest EPS ?

Eksploatacja pojazd

Eksploatacja pojazd ó ó w w samochodowych

samochodowych - - jest to zesp jest to zesp ó ó ł ł celowych dzia

celowych dzia ł ł a a ń ń organizacyjno organizacyjno - -

technicznych i ekonomicznych ludzi z technicznych i ekonomicznych ludzi z

pojazdem oraz relacji wyst

pojazdem oraz relacji wyst ę ę puj puj ą ą cych cych pomi pomi ę ę dzy nimi dzy nimi od chwili przej od chwili przej ę ę cia cia

samochodu do wykorzystania zgodnie z samochodu do wykorzystania zgodnie z

przeznaczeniem, a

przeznaczeniem, a Ŝ Ŝ do jego likwidacji do jego likwidacji

(PN (PN - - 82/N 82/N - - 04001). 04001).

(5)

Problematyka

Problematyka EPS obejmuje: EPS obejmuje:

1.1. UUŜŜytkowanytkowanieie 2.2. ObsObsłługiwanieugiwanie

3.3. DiagnozowanieDiagnozowanie 4.4. NaprawianieNaprawianie

5.5. KonserwacjKonserwacjęę i przechowywaniei przechowywanie 6.6. LikwidacjLikwidacjęę w tym:w tym:

-- utylizacja zuŜutylizacja zuŜytych czytych częśęści i materiaci i materiałłóóww eksploatacyjnych,

eksploatacyjnych,

-- odzysk i zagospodarowanie materiaodzysk i zagospodarowanie materiałłóów.w.

(6)

Problematyka

Problematyka EPS (cd.): EPS (cd.):

1.1. Stanowiskowe i eksploatacyjne badania Stanowiskowe i eksploatacyjne badania samochod

samochodóów i jego zespow i jego zespołłóóww

2.2. Organizacja i zarzOrganizacja i zarząądzanie zapleczem dzanie zapleczem technicznym motoryzacji

technicznym motoryzacji

3.3. Organizacja i zarzOrganizacja i zarząądzanie transportemdzanie transportem

4.4. Infrastruktura transportu samochodowegoInfrastruktura transportu samochodowego 5.5. Projektowanie obiektProjektowanie obiektóów technicznych w technicznych

zaplecza motoryzacji zaplecza motoryzacji

6.6. Projektowanie stanowisk i urzProjektowanie stanowisk i urząądzedzeńń badawczych

badawczych

7.7. Zagadnienia ochrony Zagadnienia ochrony śśrodowiskarodowiska

(7)

2. Sylwetka absolwenta 2. Sylwetka absolwenta

Specjalno

Specjalno ść ść ta przygotowuje ta przygotowuje absolwenta do pe

absolwenta do pe ł ł nienia funkcji o nienia funkcji o charakterze kierowniczym we charakterze kierowniczym we

wszystkich dziedzinach zwi

wszystkich dziedzinach zwi ą ą zanych zanych zar zar ó ó wno z eksploatacj wno z eksploatacj ą ą pojazd pojazd ó ó w w

samochodowych jak i realizacj samochodowych jak i realizacj ą ą

transportu.

transportu.

(8)

2. Sylwetka absolwenta (cd.) 2. Sylwetka absolwenta (cd.)

Absolwent

Absolwent specjalnospecjalnośścici EPS EPS posiada dobre ogposiada dobre ogóólne lne wykszta

wykształłcenie techniczne i wiedzęcenie techniczne i wiedzę z zakresu:z zakresu:

-- budowy i dziabudowy i działłania ukania ukłładadóów oraz zespow oraz zespołłóów pojazdw pojazdóów w samochodowych,

samochodowych,

-- ppodstawowych procesodstawowych procesóów zuw zuŜŜycia czycia częśęści i zespoci i zespołłóów,w,

racjonalnych metod uracjonalnych metod uŜŜytkowania pojazdu,ytkowania pojazdu,

znajomoznajomośścici procesprocesóów obsw obsłługowougowo--naprawczych,naprawczych,

badańbadań trwatrwałłoośściowych czciowych częśęści, ci, zespozespołłóów i pojazdw i pojazdóów w samochodowych,

samochodowych,

organizacji i zarzorganizacji i zarząądzania zapleczem technicznym dzania zapleczem technicznym motoryzacji

motoryzacji,,

organizacji i zarzorganizacji i zarząądzania transportemdzania transportem..

(9)

3. 3. Program kszta Program kszta ł ł cenia na cenia na specjalno

specjalno ś ś ci EPS ci EPS

Przedmioty specjalno

Przedmioty specjalnośściowe (ogciowe (ogóólne)lne)

budowa pojazdbudowa pojazdóów i ich zespow i ich zespołłóów,w,

ogogóólne lne zasady zasady projektowania projektowania pojazdpojazdóów w samochodowych,

samochodowych,

teoria ruchu i badania samochodteoria ruchu i badania samochodóów,w,

technologia pojazdtechnologia pojazdóów samochodowych,w samochodowych,

elektrotechnika i elektronika samochodelektrotechnika i elektronika samochodóów,w,

trwatrwałłoośćść i niezawodnoi niezawodnośćść,,

(10)

Program kszta

Program kszta ł ł cenia EPS cenia EPS (cd.) (cd.)

Przedmioty eksploatacyjne Przedmioty eksploatacyjne

obsobsłługa i naprawa pojazduga i naprawa pojazdóów samochodowych,w samochodowych,

diagnostyka pojazddiagnostyka pojazdóów i ich zespow i ich zespołłóów,w,

badania trwabadania trwałłoośściowe pojazdciowe pojazdóów,w,

mechatronika samochodowamechatronika samochodowa

organizacja transportu samochodowego,organizacja transportu samochodowego,

materiamateriałły eksploatacyjne,y eksploatacyjne,

zaplecze techniczne motoryzacji,zaplecze techniczne motoryzacji,

ochrona ochrona śśrodowiska,rodowiska,

utylizacja .utylizacja .

(11)

4. Zaplecze dydaktyczne 4. Zaplecze dydaktyczne

Program kszta

Program kształłcenia specjalnocenia specjalnośściowego ciowego realizuj

realizująą nastnastęępujpująące jednostki:ce jednostki:

1. 1. Katedra Budowy Samochod Katedra Budowy Samochod ó ó w w - - M M - - 41 41 2. 2. Zak Zak ł ł ad Eksploatacji Pojazd ad Eksploatacji Pojazd ó ó w w

Samochodowych i Bezpiecze

Samochodowych i Bezpiecze ń ń stwa Ruchu stwa Ruchu Drogowego

Drogowego - - M M - - 42 42

3. 3. Zak Zak ł ł ad Mechatroniki ad Mechatroniki - - M M - - 43 43

4. 4. Katedra Silnik Katedra Silnik ó ó w Spalinowych w Spalinowych – – M44 M44

(12)

Kadra Instytutu Kadra Instytutu

Kadra dydaktyczna i techniczna jednostki:

Kadra dydaktyczna i techniczna jednostki:

1212 pracownikpracownikóów samodzielnych (profesorowie i w samodzielnych (profesorowie i doktorzy habilitowani,

doktorzy habilitowani, 1515 adiunktadiunktóów,w,

22 starszych wykstarszych wykłładowcadowcóóww

77 pracownikpracownikóów technicznychw technicznych

22 pracownikpracownikóów administracyjnych.w administracyjnych.

(13)

Kadra dydaktyczna Kadra dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne na specjalności Eksploatacja Pojazdów Samochodowych są prowadzone przez pracowników

Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

Zobacz więcej na:

http://www.pk.edu.pl/~m-4

Przedmioty bezpośrednio związane z eksploatacją pojazdów samochodowych prowadzą pracownicy

Zakładu Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zobacz więcej na:

http://riad.usk.pk.edu.pl/~m-4/M42.html

(14)

Laboratoria dydaktyczne Laboratoria dydaktyczne

Obejmuj

Obejmująą problematykproblematykęę: obs: obsłługi, naprawy i ugi, naprawy i diagnostyki wszystkich uk

diagnostyki wszystkich ukłładadów i zespoów i zespołłów, tj:ów, tj:

 SilnikSilnikóów wraz z osprzw wraz z osprzęętemtem

 UkUkłładóadów zasilania silnikw zasilania silników z ZI i ZSów z ZI i ZS

 UkUkłładadóów chw chłłodzenia i smarowania silnikodzenia i smarowania silnikóóww

 UkUkłładóadów hamulcowych w hamulcowych

 UkUkłładadóów napw napęędowychdowych

 UkUkłładóadów kierowniczych i zawieszew kierowniczych i zawieszeńń

 OsprzOsprzęętu elektrycznego i elektronicznegotu elektrycznego i elektronicznego

 orazoraz

 BadaBadańń pojazdpojazdóów na hamowni podwoziowejw na hamowni podwoziowej

 BadaBadańń pojazdpojazdóów na stacji kontroli pojazdów na stacji kontroli pojazdóww

(15)

Stanowiska do bada

Stanowiska do badańń ukukłładadóów zasilania w zasilania silnik

silnikóów z zapłw z zapłonem samoczynnym (ZS)onem samoczynnym (ZS)

Pompy rzędowe

Pompy rozdzielaczowe

Układ Common Rail (CR) Diagnoskop

do badań silnika z ZS

Aparatura do badań układu CR

(16)

Stanowiska do bada

Stanowiska do badańń diagnostycznych diagnostycznych silnik

silnikóów z zapłw z zapłonem iskrowym (ZI)onem iskrowym (ZI)

Stanowisko do badań podzespołów

układów zasilania silników z ZI Modele dydaktyczne

(17)

Stanowiska do bada

Stanowiska do badańń diagnostycznych diagnostycznych pneumatycznych uk

pneumatycznych układładóów hamulcowychw hamulcowych

Modele dydaktyczne Stanowisko do badań pneumatycznego układu

hamulcowego pojazd-przyczepa

(18)

Laboratorium uk

Laboratorium ukłładadóów napw napęędowychdowych

Automatyczna skrzynia biegów Manualna skrzynia biegów

(19)

Laboratorium osprz

Laboratorium osprzętu elektrycznegoętu elektrycznego

Stanowiska do badania osprzętu elektrycznego

(20)

Diagnostyka silnika z zap

Diagnostyka silnika z zapłłonem iskrowymonem iskrowym

Honda 1.4 16V PGM EFI

Stanowisko hamowniane do badań diagnostycznych

(21)

Diagnostyka silnika z zap

Diagnostyka silnika z zapłłonem samoczynnymonem samoczynnym

Fiat GM Powertrain 1.3 MultiJet Common Rail

Stanowisko hamowniane do badań diagnostycznych

(22)

Modele dydaktyczne silnik

Modele dydaktyczne silnikóów spalinowychw spalinowych

(23)

Diagnostyka komputerowa Diagnostyka komputerowa

Bosch KTS 500 Bosch KTS 651

Przyrządy diagnostyczne

(24)

Diagnostyka komputerowa Diagnostyka komputerowa

VAG 1552

Magneti Marelli Tester Plus Przyrządy diagnostyczne

(25)

Diagnostyka uk

Diagnostyka ukłładadóów ABSw ABS

Specjalistyczne stanowisko do badań układów ABS

(26)

Stacja Kontroli Pojazd

Stacja Kontroli Pojazdóóww

ŚcieŜka diagnostyczna Stacji Kontroli Pojazdów

(27)

Powody dla kt

Powody dla kt ó ó rych warto wybra rych warto wybra ć ć EPS EPS

1.1. DuDuŜŜe zapotrzebowanie kadry e zapotrzebowanie kadry liczba liczba eksploatowanych samochod

eksploatowanych samochodóów w 2009 w w 2009 ponad ponad 21 milion

21 milionóów (w tym okow (w tym okołło 17 mln samochodo 17 mln samochodóów w osobowych).

osobowych).

2.2. SamochSamochóód stanowi bardzo interesujd stanowi bardzo interesująący cy obiekt techniczny

obiekt techniczny -- najnowsze technologie najnowsze technologie materia

materiałły, bogate i ry, bogate i róóŜŜnorodne wyposanorodne wyposaŜŜenie, enie, elektronizacja pojazd

elektronizacja pojazdóów itp.w itp.

3.3. MoMoŜliwoŜliwośści zapoznania sięci zapoznania się z najnowszz najnowsząą technik

technikąą motoryzacyjnmotoryzacyjnąą ogromny postogromny postęęp w p w rozwoju tej dziedzinie.

rozwoju tej dziedzinie.

4.4. Szerokie moSzerokie moŜŜliwoliwośści zatrudnienia ci zatrudnienia nie tylko nie tylko w bran

w branŜŜy samochodowej.y samochodowej.

(28)

6. Mo

6. Mo Ŝ Ŝ liwo liwo ś ś ci zatrudnienia ci zatrudnienia

Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy zawodowej stwarzaj

zawodowej stwarzająą momoŜŜliwoliwośści ci zatrudnienia zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych

na stanowiskach kierowniczych m.in. m.in.

w nast

w nastęępujpująących dziedzinach:cych dziedzinach:

––

przedsi przedsi ę ę biorstwach eksploatuj biorstwach eksploatuj ą ą cych pojazdy cych pojazdy samochodowe,

samochodowe,

––

zak zak ł ł adach obs adach obs ł ł ugowo ugowo - - naprawczych naprawczych samochod

samochod ó ó w i ich zespo w i ich zespo ł ł ó ó w, w,

––

stacjach diagnostycznych, stacjach diagnostycznych,

––

marketingu pojazd marketingu pojazd ó ó w i cz w i cz ęś ęś ci samochodowych ci samochodowych oraz materia

oraz materia ł ł ó ó w eksploatacyjnych w eksploatacyjnych

(29)

6. Mo

6. Mo Ŝ Ŝ liwo liwo ś ś ci zatrudnienia (cd.) ci zatrudnienia (cd.)

–– firmach ubezpieczeniowych,

firmach ubezpieczeniowych,

–– policji drogowej,

policji drogowej,

–– inspekcji transportu drogowego

inspekcji transportu drogowego

–– wydzia

wydzia

ł

ł

ach komunikacji,

ach komunikacji,

––

dzia dzia ł ł ach bada ach bada ń ń producent producent ó ó w pojazd w pojazd ó ó w, w,

––

we wszystkich zak we wszystkich zak ł ł adach realizuj adach realizuj ą ą cych cych

transport, transport,

––

w organizacji i zarz w organizacji i zarz ą ą dzaniu transportem oraz dzaniu transportem oraz sterowaniem ruchem,

sterowaniem ruchem,

––

w szkolnictwie i instytutach naukowo w szkolnictwie i instytutach naukowo - - badawczych

badawczych

,,

(30)

6. Mo

6. Mo Ŝ Ŝ liwo liwo ś ś ci dokszta ci dokszta ł ł cenia cenia

 Kursy specjalistyczneKursy specjalistyczne

 Sudia podyplomoweSudia podyplomowe

 Studia doktoranckie (III stopieńStudia doktoranckie (III stopień))

(31)

Dziękujemy i zapraszamy

do studiowania na specjalności:

EKSPLOATACJA POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

Cytaty

Powiązane dokumenty

Koszt naprawy w dużym uproszczeniu składa się zatem z dwóch lub trzech części: kosztu robocizny, kosztu części zamiennych i kosztu materiałów użytych do naprawy oraz podatku

moment obrotowy i całkowity ciężar pojazdu - łożyska są zamocowane pomiędzy obudową mostu napędowego a półosią, natomiast piasta koła jest mocowana bezpośrednio

wiających się Państw, z wyjątkiem terytorium Państwa, które wydało niniejsze pozwolenie, w ciągu roku od dnia jego wystawie­.. nia i uprawnia do prowadzenia

Opracowano bazę danych.. F., Uzdowski M.: Podstawy obsługiwania i napraw. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2009. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2018. 3) Burdzik R., Konieczny Ł.:

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie

K – osoby, które dokonały zakupu pojazdu samochodowego; P – osoby planujące zakup pojazdu samochodowe- go, na przykład K-20–30 – segment ankietowanych w wieku 20–30 lat,

Wyjaśnij, jakie urządzenia służą do pomiaru prądu przepływającego przez odbiornik i w jaki sposób dokonuje się jego

Scharakteryzuj na czym polega wtrysk paliwa oraz wymień jego podstawowe elementy?. Omów budowę i zasadę działania lutownicy ze spiralą grzejną i