• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Magdalena ZWIJACZ-KOZICA

=UyİQLFRZDQLHNRVRGU]HZLQ\Z7DWUDFK

ZĤZLHWOHEDGDęWHOHGHWHNF\MQ\FK

Dwarf pine differentiation in the Tatras,

on the basis of the remote

(2)

9#45<#9#

Spis treści – Contents

Wstęp . . . 7

Cel i zakres badań . . . 9

Teledetekcyjne badania roślinności w świetle literatury . . . 10

Wskaźniki stanu roślinności . . . 13

Powierzchnia projekcyjna liści (igieł) – LAI . . . 13

Produktywność – fAPAR . . . 14

Spektralne wskaźniki roślinne . . . 15

Charakterystyka obiektu badań . . . 16

Charakterystyka kosodrzewiny . . . 16

Materiały i metody badań . . . 19

Materiały źródłowe . . . 20

Badania terenowe i laboratoryjne . . . 20

Charakterystyki spektralne . . . 20

Wskaźniki teledetekcyjne . . . 21

Cechy biometryczne . . . 22

Stan runa i podłoża . . . 23

Metody analizy danych . . . 23

Korekcja radiometryczna i geometryczna . . . 23

Tworzenie modeli cyfrowych . . . 24

Opracowanie wyników pomiarów terenowych . . . 26

Konstruowanie hiperspektralnych wskaźników roślinnych . . . 26

Ocena poprawności modeli regresji . . . 28

Analiza wpływu wybranych elementów środowiska na zróżnicowanie kosodrzewiny . . . 39

Charakterystyka przestrzennego zróżnicowania kosodrzewiny . . . 30

Charakterystyka spektralna kosodrzewiny . . . 30

Zróżnicowanie wskaźników teledetekcyjnych i biometrycznych . . . 34

Spektralne wskaźniki roślinne . . . 34

Powierzchnia projekcyjna igieł – LAI . . . 35

Produktywność – fAPAR . . . 37

Weryfi kacja poprawności modeli regresji . . . 39

Konstrukcja map efektywnego LAI i fAPAR . . . 43

Zależność zróżnicowania kosodrzewiny od wybranych elementów środowiska . . . 43

(3)

4 Spis treści

Zależność LAI i fAPAR od nachylenia stoków . . . 44

Zależność LAI i fAPAR od wysokości nad poziomem morza . . . 46

Zależność LAI i fAPAR od średniej rocznej temperatury powietrza . . . 47

Zależność LAI i fAPAR od potencjalnego promieniowania całkowitego . . . 48

Zależność LAI i fAPAR od budowy geologicznej . . . 50

Zależność LAI i fAPAR od pokrywy glebowej . . . 51

Podsumowanie wyników i wnioski . . . 54

Cytaty

Powiązane dokumenty

Katarzyna Purc-Kurowicka: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefem Agencji Wywiadu w sprawach zarządzania kryzysowego

Andrzej Janociński: Wschodni sąsiedzi Polski a bezpieczeństwo Europy w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego………..113. Николай Козловец:

Robert Zajdler: Rola giełd energii w procesie budowania jednolitego unijnego rynku dnia bieżącego i rynku dnia następnego energii elektrycznej………...231

postindustrialnym – wymiar społeczny i ekonomiczny zjawiska ………...69 Michał Rybak: Wybrane instytucje Unii Europejskiej w publicystyce „Najwyższego Czasu!”………79

Yevgenya Malyshko: Процесс взаимодействия субъектов негосударственного пенсионного обеспечения на рынке финансовых услуг ………....107. Annely Rothkegel:

Marlena Lorek, Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec: Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne – teoria i praktyka na przykładzie wybranych zagadnień w Drugiej

33 Cezary Kościelniak: Publiczne role współczesnego uniwersytetu: między zobowiązaniami kulturowymi a ekonomicznymi ……….47 Krzysztof Kud, Marian Woźniak:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Le- karsko-Weterynaryjnej za okres VI kadencji w latach 2013–2017; Uchwała nr 4/2017/XI z dnia 23 czerwca 2017 r..