• Nie Znaleziono Wyników

Sympozjum „Drewno archeologiczne : badania i konserwacja” 22-24 czerwca 1999 r. w Wenecji k. Żnina oraz w Biskupinie.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sympozjum „Drewno archeologiczne : badania i konserwacja” 22-24 czerwca 1999 r. w Wenecji k. Żnina oraz w Biskupinie."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Sympozjum „Drewno archeologiczne

: badania i konserwacja” 22-24

czerwca 1999 r. w Wenecji k. Żnina

oraz w Biskupinie.

Ochrona Zabytków 52/1 (204), 81

(2)

SYMPOZJUM

„DREWNO ARCHEOLOGICZNE — BADANIA I KONSERWACJA"

22-24 czerwca 1999 r. w Wenecji k. Żnina oraz w Biskupinie

Tem atyka sym pozjum :

— b iologiczna i abiotyczna destrukcja drewna w ykopaliskow ego

— badania fizyko-chem iczne, m ikrobiologiczne i m ikroskopow e drewna archeologicznego (ocena stopnia degradacji, ocena skuteczności zabiegów konserwatorskich, identyfikacja gatunkow a, datow anie)

— ochrona mokrego drewna archeologicznego na stanowisku (konserwacja pasywna) — konserwacja mokrych drewnianych obiektów archeologicznych w badaniach i praktyce — konserwacja drewna połączonego z innymi materiałami (metal, skóra, tkanina itp.)

— środki chem iczne, urządzenia i instalacje wykorzystywane do zabezpieczania zabytkow ego drewna w ykopaliskow ego

— przechow yw anie i ekspozycja drewna po zabiegach konserwatorskich

— dokum entacja konserwatorska (rozwiązania tradycyjne i m ożliw ości wykorzystania technik kom puterowych)

Sym pozjum o rg an izo w an e jest przez M uzeum w B iskupinie, Państw ow e M uzeum A rcheologiczne w W arsza­ wie i G en eraln eg o K o n serw ato ra Zabytków . W szystkie referaty przysłane o rg an izato ro m do dnia 15 m arca 1999 r. będą o p u b lik o w an e w raz z m ateriałam i ilustracyjnym i jeszcze p rzed rozpoczęciem Sym pozjum .

K oresp o n d en cje przyjm uje: S ek retariat Sym pozjum „D rew n o A rch eo lo g iczn e”, M uzeum w B iskupinie, 8 8 -4 1 0 G ąsaw a

Szczegółow ych inform acji udziela: m gr inż. Leszek Babiński, P racow nia K onserw acji D rew na w B iskupinie, tel./fax (052) 3 0 2 50 3 7, e -m ail: p k d @ p ro . onet. pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 13/3-4,

Dlatego z dużą satysfakcją stwierdzić należy, że już od wielu lat powyższa proble­ m atyka cieszy się szczególnym zainteresowaniem Henryka Kocója5, który

W raz z Kulą, który przybrał pseudonim „Kortyna” (starym „M alewskim” intereso­ wali się już Niemcy) do I Korpusu Polskiego zostali przyjęci kpt.. Ze

we model the electrical double layer (EDL) facing the charged catalyst surface using a continuum description including migration, diffusion and reaction processes with a excluded

In this paper, we provide a novel method that identifies the parameters of a lossless fibre model as required by nonlinear Fourier transform (NFT)-based systems directly

Baad daan niiee n neeu urro op paatto ollo oggiicczzn nee.. Zmiany s¹ ca³kowicie nie- swoiste; w niewielu przypadkach badania neuropato- logicznego stwierdzano obrzêk mózgu

We integrat- ed migraine GWAS data with spatial gene expression data of adult brains from the Allen Human Brain Atlas, to identify.. specific brain regions and molecular

As a first step in the development path of a complex agent-based simulation model we develop a simple quick prototype using the available data to simulate representative