Metodologia nauk społecznych

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Socjologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: SOC

Stopień studiów: II

Specjalności: Psychosocjologia

Socjologia mediów i kultury popularnej

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Metodologia nauk społecznych

Kod przedmiotu WPINH SOCA2S A3 11/12

Kategoria przedmiotu Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS 6

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

2 30 30 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 elem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metodologicznymi współ- czesnej nauki, umiejscowienie metodologii nauk społecznych wobec metodologii innych nauk, dostrzeganie ograniczeń i zagrożeń dla tworzenia nauk społecznych oraz dostrzeganie powiązań pomiędzy zmianami spo- łecznymi a ich wpływem na zmiany w naukach społecznych.

4 Wymagania wstępne

1 brak wymagań wstępnych

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Efektem kształcenia powinno być uwrażliwienie studentów na teoretyczne aspekty tworzenia nauki, z jedno- czesnym zwróceniem uwagi na różność teorii dotyczących nauk społecznych. Studenci po zakończeniu kursu powinni posiadać niezbędną wiedzę do prowadzenia dyskusji o teoretycznych aspektach tworzenia nauki, jej strukturze oraz kierunkach rozwoju.

MW2 Studenci powinni także rozumieć na czym polega socjologia wiedzy i jakie orientacje w jej ramach istnieją.

MU3 Studenci po zakończonym kursie powinni dysponować wiedzą umożliwiającą im branie udziału w sporach metodologicznych.

MK4 Efekty kształcenia powinny mieć przełożenie na zwiekszenie kompetencji studentów w prowadzeniu własnych badań naukowych; przygotowywaniu metodologii przy zatosowaniu różnych paraygmatów, rozumieć zależ- ność pomiędzy przyjętym paradygmatem a osiąganymi wynikami zrealizowanych badań , także w kontekście teoretycznych rozważań nt. roli i znaczenia nauk społecznych.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

1. Pojęcie metody naukowej. 2. Struktura teorii naukowej. 3.Sposoby opisu nauki 4. Specyfika metodologii nauk społecznych 5.Klasyfikacje nauk, socjologia w klasyfikacji nauk 6. Wnioskowanie dedukcyjne 7. Kanony indukcyjne 8. Nauki

empiryczne -indukcjonizm, hipotetyzm 9. Naturalizm i antynaturalizm 10.

Indywidualizm i holizm 11. Spory metodologiczne - realizm i relatywizm 12.Przewidywanie i wyjaśnianie w naukach społecznych 13. Socjologia wiedzy i program lewicy akademickiej 14. Klasyfikacje i typologie 15. Przyczynowość w naukach społecznych 16.Twierdzenia i teorie w naukach społecznych 17.

Wskaźniki, typy wskaźników, funkcje wskaznikowe wypowiedzi.

30

Razem 30

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

1. Pojęcie metody naukowej. 2. Struktura teorii naukowej. 3.Sposoby opisu nauki 4. Specyfika metodologii nauk społecznych 5.Klasyfikacje nauk, socjologia w klasyfikacji nauk 6. Wnioskowanie dedukcyjne 7. Kanony indukcyjne 8. Nauki

empiryczne -indukcjonizm, hipotetyzm 9. Naturalizm i antynaturalizm 10.

Indywidualizm i holizm 11. Spory metodologiczne - realizm i relatywizm 12.Przewidywanie i wyjaśnianie w naukach społecznych 13. Socjologia wiedzy i program lewicy akademickiej 14. Klasyfikacje i typologie 15. Przyczynowość w naukach społecznych 16.Twierdzenia i teorie w naukach społecznych 17.

Wskaźniki, typy wskaźników, funkcje wskaznikowe wypowiedzi.

30

Razem 30

7 Metody dydaktyczne

M10. Prezentacje multimedialne M1. Burza mózgów

M5. Dyskusja

M15. Zadania tablicowe M16. Wykłady

M13. Studium przypadku

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 60

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 90

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P3. Egzamin ustny

P9. Zaliczenie ustne

Kryteria oceny

(4)

Na ocenę 3 obecność na zajęciach min. 50% + odp. poprawna na conajmniej 1pytanie na egzaminie

Na ocenę 3.5 obecność na zajęciach min. 50% + odp. poprawna i pełna na conajmniej 1pytanie na egzaminie

Na ocenę 4 obecność na zajęciach min. 75% + odp. poprawna na conajmniej 2 pytania na egzaminie

Na ocenę 4.5 obecność na zajęciach min. 75% + odp. poprawna i pełna na conajmniej 2 pytania na egzaminie

Na ocenę 5 obecność na zajęciach 100% + odp. poprawna na 3 pytania na egzaminie

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K2A_W02, K2A_W03, K2A_W08, K2A_U08, K2A_K02,

K2A_K06

W1, C1 M10, M1, M5,

M15, M16, M13 P3, P9

MW2

K2A_W02, K2A_W03, K2A_W08, K2A_U08, K2A_K02,

K2A_K06

W1, C1 M10, M1, M5,

M15, M16, M13 P3, P9

MU1

K2A_W02, K2A_W03, K2A_W08, K2A_U08, K2A_K02,

K2A_K06

W1, C1 M10, M1, M5,

M15, M16, M13 P3, P9

MK1

K2A_W02, K2A_W03, K2A_W08, K2A_U08, K2A_K02,

K2A_K06

W1, C1 M10, M1, M5,

M15, M16, M13 P3, P9

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Adam Grobler — Metodologia nauk, Kraków, 2008, Znak

[2] Earl Babbie — Podstawy badań społecznych, Warszawa, 2009, PWN [3] Piotr Sztompka — Socjologia, Kraków, 2009, Znak

Literatura uzupełniająca:

[1] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln — Metody badań jakościowych, t. I i II,, Warszawa, 2010, PWN

(5)

Publikacje/prace zbiorowe:

[1] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy (I i II tom) — Paweł Bytniewski, Mirosław Chałubiński (red.) , Lublin, 2006 [Wyd. UMCS]

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

prof. KAAFM dr hab. Grażyna Piechota (kontakt: gpiechota@poczta.onet.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Grażyna Piechota (kontakt: gpiechota@poczta.onet.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :