• Nie Znaleziono Wyników

Oblicz prawdopodobieństwo, że można je przykryć pewną półsferą o tym samym promieniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oblicz prawdopodobieństwo, że można je przykryć pewną półsferą o tym samym promieniu"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadania RP 1, seria II. Termin oddania: 22.3.2020 Proszę wybrać dwa zadania.

Zadanie 1. Niech A1, . . . , An będą dowolnymi zdarzeniami, r ¬ n. Udowodnić, że

P({zaszło dokładnie r zdarzeń z A1, . . . , An}) =

n

X

k=r

(−1)k+rk r

 Sk,

gdzie Sk=P

1¬i1<...<ik¬nP(Ai1∩ . . . ∩ Aik).

Zadanie 2. Cztery muchy usiadły na sferze. Oblicz prawdopodobieństwo, że można je przykryć pewną półsferą o tym samym promieniu.

Zadanie 3. Każdy z n pasażerów wchodzi do losowo przydzielonego wagonu pociągu. Wagonów jest 5, 5 ¬ n. Ob- licz prawdopodobieństwo, że w każdym wagonie będzie co najmniej jeden pasażer. Podać przybliżoną numeryczną wartość dla n = 10.

Zadanie 4. Losujemy po 13 kart z 52 dla każdego z graczy E, N , W , S. Obliczyć prawdopodobieństwo, że gracz N dostanie

(a) dokładnie 3 trefle, 4 piki, 4 kara, 2 kiery, (b) dokładnie 2 asy,

(c) każdy z graczy dostanie asa,

(d) gracze N i S zgarną wszystkie 4 asy.

Zadanie 5. W trójkącie równobocznym o boku długości 1 wybieramy losowo punkt P , a następnie losowo wybieramy liczbę r z przedziału [0,√

3/6]. Jakie jest prawdopodobieństwo, że koło o środku w P i promieniu r będzie zawarte w tym trójkącie?

Zadanie 6. Niech P będzie funkcją określoną na σ-ciele F ⊂ 2taką, że (a) P(A) ­ 0, P(Ω) = 1;

(b) P(Sn

i=1Ai) =Pn

i=1P(Ai) dla zdarzeń A1, A2, . . . , An parami wykluczającymi;

(c) Jeśli A1⊃ A2⊃ A3⊃ . . . i T

i=1Ai= ∅, to limn→∞P(An) = 0.

Proszę udowodnić, że P jest prawdopodobieństwem.

Zadanie 7. Dzielimy kij długości 1 na trzy odcinki w następujący sposób:

(a) Losujemy pierwszy punkt podziału kija, punkt a ∈ (0, 1), zgodnie z prawdopodobieństwem geome- trycznym. Otrzymujemy dwa odcinki długości a i 1 − a, odpowiednio.

(b) Rzucamy monetą, aby ustalić, który odcinek będziemy dzielić dalej: orzeł oznacza, że będzie to ten długości a.

(c) Losujemy liczbę q ∈ [0, 1] zgodnie z prawdopodobieństwem warunkowym. Następnie dzielimy odcinek wyznaczony w poprzednim punkcie w stosunku q : 1 − q. Na przykład, jeśli q = 1/2, to dzielimy go na dwie równe części.

Oblicz prawdopodobieństwo, że z uzyskanych odcinków można złożyć trójkąt.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jaka jest szansa, że na pewnym piętrze wysiądą 3 osoby, na innym 2 i na dwóch piętrach

W grze komputerowej odcinki długości 1 opadają w sposób losowy na odcinek długości 3 (W efekcie odcinek długości 1 w całości leży na odcinku długości 3.) Zaproponować model

Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania króla z talii 24 kart, jeśli wiemy, że wylosowana karta jest pikiem..

Oblicz prawdopodo- bieństwo, że wybrano 2 asy, jeśli wiemy, że (a) wybrano co najmniej jednego asa; (b) wśród wybranych kart jest as czerwony..

Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie mają dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka.. Oblicz prawdopodobieństwo, że

[r]

Oblicz pole koła oraz długość okręgu o promieniu r na sferze jednostkowej (tzn. pole czaszy kulistej wyciętej przez stożek o kącie rozwarcia 2r oraz długość okręgu będącego

Prawdopodobieństwo, że organizm pacjenta, który przeżył operację transplantacji, odrzuci przeszczepiony narząd w ciągu miesiąca jest równe 0.20..