• Nie Znaleziono Wyników

Oceny Jakości Kształcenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oceny Jakości Kształcenia"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedura analizowania zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy na Wydziale Filologicznym UWr. PROCEDURA A ALIZOWA IA ZGOD OŚCI EFEKTÓW KSZTAŁCE IA Z POTRZEBAMI RY KU PRACY A WYDZIALE FILOLOGICZ YM U IWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO § 1. Zgodnie z § 5, pkt. 3 Zarządzenia Nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2012 r. analizowanie zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy należy do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. § 2. Absolwenci studiów realizowanych w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują zatrudnienie w zawodach związanych m.in. z edukacją, kulturą, mediami, bankowością i kontaktami międzynarodowymi. Dlatego też opinie osób związanych z tymi branżami brane są pod uwagę w kształtowaniu programów studiów. Sugestie idące z kręgów interesariuszy zewnętrznych są ważnym głosem doradczym dla kierownictwa jednostek Wydziału Filologicznego. § 2. Cele procedury 1. Uzyskanie opinii od interesariuszy zewnętrznych na temat potrzeb rynku pracy. 2. Uzyskanie opinii interesariuszy zewnętrznych na temat, czy absolwenci kierunków studiów Wydziału Filologicznego spełniają wymagania rynku pracy. 3. Dostosowanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. § 3. arzędzia procedury Powyższe cele są osiągane za pomocą następujących narzędzi: 1. informacje z Biura Karier, 2. informacje zawarte w ankietach dołączonych do dokumentacji praktyk studenckich (załącznik nr 1.), 3. spotkania z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych (wzór kwestionariusza rozmowy w załączniku nr 2) 4. informacje uzyskane od specjalistów/pracowników zewnętrznych zatrudnionych w jednostkach Wydziału Filologicznego (ankieta w załączniku nr 1),.

(2) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedura analizowania zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy na Wydziale Filologicznym UWr. 5. prognozy z instytucji analizujących rynek pracy (np. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy), 6. ankietowe badania losów absolwentów. § 4. Informacje z Biura Karier Instytutowy/katedralny zespóły ds. jakości kształcenia raz w roku kieruje do Biura Karier zapytanie w sprawie wymagań stawianych studentom danej jednostki na rynku pracy. § 5. Informacje zawarte w ankietach dołączonych do dokumentacji praktyk studenckich Instytutowy/katedralny zespół ds. jakości kształcenia zbiera informacje o spełnianiu przez studentów wymagań rynku pacy na podstawie ankiet dołączonych do dokumentacji praktyk (jeśli realizowany program kształcenia przewiduje praktyki). Wzór ankiety zawiera załącznik nr 1. Ankiety należy odpowiednio wcześnie przekazać opiekunom praktyk. § 6. Informacje uzyskane na spotkaniu z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych 1. Za organizację spotkań z interesariuszami zewnętrznymi odpowiedzialny jest instytutowy/katedralny zespół ds. jakości kształcenia. 2. Instytutowy/katedralny zespół ds. jakości kształcenia zaprasza na spotkanie pracodawców, którzy mogą być zainteresowani przyjęciem do pracy absolwentów prowadzonych kierunków/specjalności. Interesariusze zewnętrzni, którzy uczestniczą w badaniu, są wybierani. m.in.. instytutach/katedrze. na. podstawie Wydziału. danych. opiekuna. Filologicznego.. praktyk. Opiekun. w. poszczególnych. praktyk. przekazuje. instytutowemu/katedralnemu zespołowi ds. jakości kształcenia dane o pracodawcach, którzy najczęściej przyjmują studentów na praktyki i wybiera reprezentantów różnych branż. 3. Podczas spotkania z pracodawcą zbierane są informacje dotyczące: a) Liczby studentów uczestniczących w praktykach. b) Kierunków/specjalności/specjalizacji studiów, które reprezentują studenci. c) Realizacji programu praktyk. d) Możliwości zatrudnienia studentów danego kierunku w firmie/ instytucji. e) Liczby absolwentów wydziału zatrudnionych w firmie/ instytucji. f) Jakości przygotowania studenta do wykonywania danej pracy. g) Potrzebie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia..

(3) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedura analizowania zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy na Wydziale Filologicznym UWr. 4. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 2 do procedury. § 7. Informacje od specjalistów/pracowników zewnętrznych zatrudnionych w jednostkach Wydziału Filologicznego Instytutowy/katedralny zespół ds. jakości kształcenia zbiera informacje o przygotowaniu studentów do wymagań na rynku pracy od specjalistów/pracowników zewnętrznych zatrudnionych w jednostkach przy wykorzystaniu ankiety z załącznika nr 1. § 8. Wykorzystanie prognoz z instytucji analizujących rynek pracy Instytutowy/katedralny zespół ds. jakości kształcenia w ocenie, czy studenci spełniają wymagania rynku pracy, wykorzystuje prognozy instytucji analizujących rynek pracy (np. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy). § 9. Badania losów absolwentów 1. Wydział Filologiczny prowadzi badania losów absolwentów pod kątem spełniania przez nich wymagań rynku pracy. 2. Pierwsze badanie nastąpi do końca września 2016 roku. Kolejne badania będą przeprowadzane po zamknięciu cyklu kształcenia według nowych efektów kształcenia oraz po pierwszych wynikach badania losów absolwentów. 3. Wybór interesariuszy zewnętrznych, zatrudniających absolwentów Wydziału następuje w wyniku gromadzenia informacji z badania losów absolwentów. 4. Wybierani są interesariusze, którzy najczęściej zatrudniają absolwentów (np. szkoły/ szkoły językowe/ media lokalne i regionalne/ instytucje kultury). 5. Podczas spotkania z pracodawcą zbierane są informacje dotyczące: a) Liczby zatrudnionych absolwentów b) Kierunków/specjalności/specjalizacji studiów, które reprezentują absolwenci. c) Kompetencji społecznych, jakie posiadają absolwenci d) Możliwości zatrudnienia kolejnych absolwentów danego kierunku w firmie/ instytucji e) Braków w przygotowaniu absolwentów do rynku pracy. f) Kierunków zmian w ofercie edukacyjnej wydziału.. 6. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 3..

(4) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedura analizowania zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy na Wydziale Filologicznym UWr. §10 Efekty procedury Instytutowy/katedralny zespół ds. jakości kształcenia raz w roku na podstawie zebranych informacji dokonuje analizy zgodności efektów kształcenia prowadzonych studiów z potrzebami rynku pracy i, jeżeli jest to konieczne, przygotowuje programy naprawcze lub proponuje zmiany w programach kształcenia, lub proponuje utworzenie nowych kierunków studiów/specjalności/specjalizacji. Wyniki przeprowadzonych analiz instytutowy/katedralny zespół ds. jakości kształcenia przekazuje WZdsOJK w rocznych raportach z weryfikacji efektów kształcenia ( załącznik nr 7A do dokumentu Zasady dokumentacji i weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego). WZdsOJK uwzględnia uzyskane dane w raporcie rocznym przedkładanym Prodziekanowi ds. jakości kształcenia oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewniania Jakości.. Opracowanie: Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Wrocław, dn. 5.05.2015 r..

(5)

Cytaty

Powiązane dokumenty

poniższa ankieta ma na celu zebranie opinii studentów na temat jakości procesu kształcenia na Wydziale Filologicznym UWr, widzianego jako wspólna praca całej

opiniodawczych, umożliwiających ocenę wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, a także jednym

Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego informuje, że w związku z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 16 grudnia 2014 roku, określającą podział

umieć pisać proste skrypty i funkcje w programie Matlab rozwiązujące typowe zadania inżynierskie występujące w elektrotechnice.. Efekty kształcenia (EK6) Efekty

lizy wyników egzaminu z matematyki po 1. semestrze na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2006/2007”).. Jak zaznaczono wcześniej, zbyt duże jest zróżnicowanie w

** WY - wykład; SE - seminarium; CA - ćwiczenia audytoryjne; CN - ćwiczenia kierunkowe (niekliniczne); CK - ćwiczenia kliniczne; CL -ćwiczenia laboratoryjne; CM –

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych