Album prawników polskich. Album ekonomistów polskich

Download (0)

Full text

(1)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

54. ŚP. STANISŁAW WRÓBLEWSKI

Ur. 5 V 1868 r. w Tenczynku (ziemi krakowskiej), dr praw Uniwersytetu Ja­ giellońskiego, docent od 1895 i profesor prawa rzymskiego Uniw. Jagiell. od r. 1901; członek-korespondent od r. 1910, czynny od r. 1918, sekretarz gene­ ralny od r. 1921, wiceprezes od r. 1929 a od r. 1934 prezes Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komisji Kodyfikacyjnej, 1926—1930 prezes Najwyższej Izby Kontroli, w r. 1935 senator R. P.; profesor honorowy prawa rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł w Warszawie dnia 18 XII 1938 r. Ogłosił: Zur Lehre von der Collision der Privatrechte (1894); O wykładach prawa rzym­ skiego (1900); Komentarz do austriackiego prawa spadkowego (1904); O re­ formie prawa naftowego (1905); Komentarz do austriackiego prawa handlo­ wego, 2 t. (1906—1907); Zarys wykładu prawa rzymskiego, 2 t. (1919); Ko­ mentarz do ustawy o spółdzielniach i Komentarz do prawa wekslowego i cze­ kowego (1924-1927) i wiele innych .

(2)

Album prawników polskich

1. Śp. Ksawery Ficrich (zesz. 3 z 1925 r.). 2. Śp. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.). 3. Śp. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.). 4. Śp. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.). 5. Śp. Edmund Krzymuski (z. 3 z 1926 r.).

6. Śp. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.). 7. Śp. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.). 9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.). 10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.). 11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1

z 1928 r.).

12. Śp. Stanislaw Starzyński (z. 2 z 1928 r . ) . 13. Śp. Władysław Leopold Jaworski (zesz.

3 z 1928 r.).

14. Śp. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.). 15. Śp. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.). 16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.). 17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.). 18. Jakub Glass (zesz. 4 z 1929 r.). 19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.). 20. Eugeniusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.). 21. Śp. Stanisław Posner (zesz 3 z 1930 r.). 22. Śp. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.). 23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r . ) . 24. Śp. Aleksander Doliński (z. 2 z 1931 r.). 25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.). 26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r:).

27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.). 28. Juliusz Makarewicz (zesz. 2 z 1932 r.). 29. Śp. Józef Brzeziński (zesz. 3 z 1932 r.). 30. Jan Jakób Litauer (zesz. 4 z 1932 r.). 31. Wacław Makowski (zesz. 1 z 1933 r.). 32. Ludwik Cichowicz (zesz. 2 z 1933 r.). 33. Maurycy Allerband (zesz. 3 z 1933 r.). 34. Kaz. Wł. Kumaniecki (zesz. 4 z 1933 r.). 35. Emil St. Rappaport (zesz. 1 z 1934 r.). 36. Aleksander Jackowski (zesz. 2 z 1934 r.). 37. Franciszek Bossowski (zesz. 3 z 1934 r.). 38. Zbigniew Pazdro (zesz. 4 z 1934 r). 39. Stefko Kamil (zesz. 1 z 1935 r.). 40. Karol Lutostański (zesz. 2 z 1935 r.). 41. Stanisław Gołąb (zesz. 4 z 1935 r.). 42. Bohdan Waśiutyński (zesz. 1 z 1936 r.). 43. X. Bron. Żongołłowicz (zesz. 2 z 1936 r.).

44. Przemysław Dąbkowski (z. 3 z 1936 r.). 45. Stefan Ehrcnkrcutz (zesz. 4 z 1936 r.). 46. Roman Longchamps de Berier (zesz. 1

z 1937 r.).

47. Janusz Jamontt (zesz. 2 z 1937 r.). 48. Aleksander Mogilnicki (zesz. 3 z 1937 r.).

49. Śp. Abdon Kłodziński (zesz. 4 z 1937 r.).

50. Julian Makowski (zesz. 1 z 1938 r.). 51. Rafał Taubenschlag (zesz. 2 z 1938 r.). 52. Antoni Wereszczyński (zesz. 3 z 1938 r.). 53. Józef Jan Bossowski (zesz. 4 z 1938 r.).

(3)

ALBUM EKONOMISTÓW

I STATYSTYKÓW POLSKICH

48. STEFAN SZULC

Ur. 19 XII 1881 r. w Prażuchach (pow. kaliski). Profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, wykładający Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, naczel­ nik Wydziału w Głównym Urzędzie Statystycznym i redaktor główny wydaw­ nictw tego Urzędu. Ogłosił: Wartość materiałów statystycznych, dotyczących stanu ludności b. Królestwa Polskiego (1920) ; Względna nadwyżka urodzeń chłopców w czasie wojny i po wojnie (1925); Ocena krytyczna wyników spisu gospodarstw wiejskich z 30 września 1921 r. w województwach centralnych (1928); Dawne tablice wymieralności Królestwa Polskiego i miasta Warszawy (1928); Tablice wymieralności województw poznańskiego i pomorskiego 1922 r. (1928); O tak zwanej standaryzacji czyli poprawianiu współczynników (1929); Miary przyrostu ludności (1930); Polskie tablice wymieralności 1927 r. (1931); Badania nad rozrodczością w Polsce (1933); Pogląd ogólny na zagadnienie przyrostu ludności (1933); Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1895—1935 (1936); Dokładność rejestracji urodzeń i zgonów (1936); Wpływ wieku kobiet w chwili zawarcia małżeństwa na płodność małżeńską i rodność (1938) i w. in.

(4)

Album ekonomistów

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.). 2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.). 3. Śp. Zofia Daszyńska-Golińska (zesz. 3

z 1926 r.).

4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.). 5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.). 6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.). 7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.). 8. Śp. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.). 9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.). 10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.). 11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.). 12. Władysław Marian Zawadzki (zesz. 4

z 1928 r.).

13. Śp. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.). 14. Roman Rybarski (zesz. 2 z 1929 r.). 15. Śp. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.). 16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.). 17. Franciszek Bujak (zesz. 2 z 1930 r.). 18. Śp. Bolesław Markowski (z. 3 z 1930 r.). 19. Feliks Młynarski (zesz. 4 z 1930 r.). 20. Adam Heydel (zesz. 1 z 1931 r.). 21. Jan Rutkowski (zesz. 2 z 1931 r.). 22. Stanisław Wojciechowski (z. 3 z 1931 r.). 23. Śp. Józef Buzek (zesz. 4 z 1931 r.). 24. Kazimierz Kasperski (zesz. 1 z 1932 r.).

i statystyków polskich

25. Śp. Artur Benis (zesz. 2 z 1932 r . ) . 26. Roger Battaglia (zesz. 3 z 1932 r.). 27. Marcin N a d o n i k (zesz. 4 z 1932 r.). 28. X. Aleksander Wóycicki (z. 1 z 1933 r.). 29. Tomasz Lulek (zesz. 2 z 1933 r.). 30. Zdzisław Ludkiewicz (zesz. 3 z 1933 r.). 31. Edward Lipiński (zesz. 4 z 1933 r.). 32. Śp. Leon Waściszakowski - Waściszewski

(zesz. 1 z 1934 r.).

33. Ignacy Weinfeld (zesz. 2 z 1934 r.). 34. Śp. Jerzy Kurnatowski (zesz. 3 z 1934 r.). 35. Ludwik Górski (zesz. 4 z 1934 r.). 36. Mieczysław Witold Gutkowski (zesz. 1

z 1935 r.).

37. Edward Szturm de Sztrem (z. 2 z 1935 r.). 38. Hipolit Gliwic (zesz. 4 z 1935 r.). 39. Jan Piekalkiewicz (zesz. 1 z 1936 r.). 40. Ferdynand Zweig (zesz. 3 z 1936 r.). 41. Śp. Cezary Łagiewski (zesz. 4 z 1936 r.). 42. Oskar Lange (zesz. 1 z 1937 r.). 43. Śp. Aleksander Szczepański (zesz. 2

z 1937 r.).

44. Józef Gieysztor (zesz. 3 z 1937 r.). 45. Leon Wł. Biegeleisen (zesz. 4 z 1937 r.). 46. Śp. Jan Tel. Kostanecki (z. 1 z 1938 r.). 47. Tadeusz Grodyński (zesz. 2 z 1938 r.).

(5)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

55. SP. WŁADYSŁAW SEYDA

Urodź. 22 IV 1863 r. W 1883 ukończył studia prawnicze na uniwersytecie wro­ cławskim. Od 1889 adwokat w Poznaniu. Wybitny działacz społeczny i poli­ tyczny za czasów zaborczych w Wielkopolsce. Poseł i ostatni prezes Koła Pol­ skiego w parlamencie niemieckim. Pierwszy minister b. dzielnicy pruskiej w 1919 r. Od 1924—1929 pierwszy prezes Sądu Najwyższego, ostatnio adwokat w Poznaniu. Umarł 24 II 1939 r.

(6)

Album prawników polskich

1. Śp. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.). 2. Śp. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.). 3. Śp. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.). 4. Śp. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.). 5. Śp. Edmund Krzymuski (z. 3 z 1926 r.). 6. Śp. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.). 7. Śp. Alfons Parczewski (zesz l z 1927 r.). 8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.). 9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.). 10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.). 11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1

z 1928 r.).

12. Śp. Stanislaw Starzyński (z. 2 z 1928 r.). 13. Śp. Władysław Leopold Jaworski (zesz.

3 z 1928 r.).

14. Śp. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.). 15. Śp. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.). 16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.). 17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.). 18. Jakub Glass (zesz. 4 z 1929 r.). 19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.). 20. Eugeniusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.). 21. Śp. Stanisław Posner (zesz 3 z 1930 r.). 22. Śp. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.). 23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.). 24. Śp. Aleksander Doliński (z. 2 z 1931 r.). 25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.). 26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r.). 27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.).

28. Juliusz Makarewicz (zesz. 2 z 1932 r.). 29. Śp. Józef Brzeziński (zesz. 3 z 1932 r.). 30. Jan Jakób Litauer (zesz. 4 z 1932 r.). 31. Wacław Makowski (zesz. 1 z 1933 r.). 32. Ludwik Cichowicz (zesz. 2 z 1933 r.). 33. Maurycy Allerhand (zesz. 3 z 1933 r.). 34. Kaz. Wł. Kumaniecki (zesz. 4 z 1933 r.). 35. Emil St. Rappaport (zesz. 1 z 1934 r.). 36. Aleksander Jackowski (zesz. 2 z 1934 r.). 37. Franciszek Bossowski (zesz. 3 z 1934 r.). 38. Zbigniew Pazdro (zesz. 4 z 1934 r.).

39. Kamil Stefko (zesz. 1 z 1935 r.). 40. Karol Lutostański (zesz. 2 z 1935 r.). 41. Śp. Stanisław Gołąb (zesz. 4 z 1935 r.). 42. Bohdan Wasiutyński (zesz. 1 z 1936 r.). 43. X. Bron. Żongołłowicz (zesz. 2 z 1936 r.). 44. Przemysław Dabkowski (z. 3 z 1936 r.). 45. Stefan Ehrcnkreutz (zesz. 4 z 1936 r.). 46. Roman Longchamps de Berier (zesz. 1

z 1937 r . ) .

47. Janusz Jamontt (zesz. 2 z 1937 r.). 18. Aleksander Mogilnicki (zesz. 3 z 1937 r.). 49. Śp. Abdon Kłodziński (zesz. 4 z 1937 r.). 50. Julian Makowski (zesz. 1 z 1938 r.). 51. Rafał Taubenschlag (zesz. 2 z 1938 r.). 52. Antoni Wereszczyński (zesz. 3 z 1938 r.). 53. Józef Jan Bossowski (zesz. 4 z 1938 r.). 54. Śp. Stanisław Wróblewski (zesz. 1

Figure

Updating...

References

Related subjects :