• Nie Znaleziono Wyników

Działy administracji rządowej a część szczególna w prawie administracyjnym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Działy administracji rządowej a część szczególna w prawie administracyjnym"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Przedstawienie przedmiotu prawoznawstwa oraz podstawowych działów i dyscyplin prawoznawstwa.

2. Omówienie definicji oraz podstawowych funkcji administracji publicznej.

3. Współczesne systemy konstytucyjne i źródła prawa konstytucyjnego.

4. Prawa i obowiązki obywatelskie. Środki ochrony wolności i praw.

5. Pojęcie i podział prawa administracyjnego oraz źródła prawa administracyjnego

6. Działy administracji rządowej a część szczególna w prawie administracyjnym.

7. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego oraz jego zasady ogólne.

8. Rozprawa. Dowody. Protokoły i adnotacje. Udostępnianie akt. Decyzje.

Ugoda. Postanowienia. Odwołania. ZaŜalenia

9. Źródła i zasady polskiego prawa cywilnego. Wykładnia i stosowanie prawa cywilnego.

10. Podmiotowość cywilnoprawna - osoby fizyczne i osoby prawne.

11. Przedstawicielstwo - ustawowe, pełnomocnictwo, prokura.

12. Przygotowanie (listy intencyjne, umowy ramowe, umowy przedwstępne) i tryb zawierania umów (oferta, przetarg, negocjacje).

13. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy. Specyfika źródeł prawa pracy i jego zasady.

14. Szczególna prawna ochrona wynagradzania za pracę.

15. Pojęcie publicznej gospodarki finansowej, finansów publicznych, publicznej działalności finansowej.

16. Główne zasady zamówień publicznych.

17. Pojęcie prawa karnego - jego podstawowe cechy i funkcje. Źródła prawa karnego.

18. Konstrukcja przepisów prawa karnego.

19. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji. Organy egzekucyjne. Zasady prowadzenia egzekucji.

20. Pojęcie negocjacji i mediacji. Kulturowe i etyczne uwarunkowania negocjacji.

21. Istota samorządu terytorialnego. Struktura administracyjna – jednostki samorządu terytorialnego.

22. Ochrona cywilnoprawna i karnoprawna praw autorskich.

23. Partycypacja społeczna w zarządzaniu sprawami publicznymi.

(2)

24. Materialne zabezpieczenie zadań samorządu terytorialnego (finanse samorządowe)

25. Planowanie rozwoju w samorządzie terytorialnym 26. Dochody i wydatki samorządu terytorialnego.

27. Funkcjonowanie rynku usług komunalnych.

28. Postępowanie skargowo-wnioskowe jako administracyjne postępowanie uproszczone.

29. Ochrona konsumenta w polskim systemie prawnym.

30. Koncesja jako administracyjna forma reglamentacji działalności gospodarczej.

31. Samorząd zawodowy jako forma reglamentacji zawodów zaufania publicznego .

32. Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji.

33. Rola i znaczenie ustrojowe Trybunału Konstytucyjnego.

34. Rola sądów rejonowych w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

35. Prawodawcza rola administracji na wybranym przykładzie.

36. Rodzaje samorządu.

37. Konstytucyjne i ustawowe podstawy polskiego samorządu terytorialnego.

38. Struktura i kompetencje samorządu powiatu.

39. Struktura i kompetencje samorządu województwa.

40. Charakterystyka zasad ogólnych prawa administracyjnego.

41. Procedury stanowienia prawa w administracji 42. Rodzaje przepisów prawa

43. Pojęcie i elementy stosunku cywilnoprawnego

44. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

45. Omów pojecie ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego

46. Omów pojecie ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego

47. Omów system pozwoleń zintegrowanych

48. Zadania i kompetencje administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska

49. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na róŜnych szczeblach administracji.

(3)

50. Organizacja ochrony środowiska na róŜnych szczeblach administracji.

51. Pozycja ustrojowa i funkcje Parlamentu.

52. Pojęcie administracji publicznej

53. Centralizacja i decentralizacja w administracji publicznej 54. Reglamentacja działalności gospodarczej.

55. Swoboda działalności gospodarczej.

56. Zasady prowadzenia egzekucji w administracji

57. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.

58. Zasady przeprowadzania referendum w gminie i powiecie.

59. Kompetencje wojewody 60. Zasady polityki regionalnej

61. Sluzba cywilna i jej pdstawy prawne

62. Rola konsultacji społecznych w działaniu administracji.

63. Kontrola zewnętrzna nad administracją.

64. Pozycja ustrojowa i kompetencje NIK.

65. Organizacja terytorialna państwa.

66. Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

67. Rada gminy jako organ stanowiący w gminie.

68. Organy powiatu i ich kompetencje.

69. Samorząd województwa i jego zakres działania.

70. Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta RP.

71. System sądownictwa administracyjnego w Polsce.

72. Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

73. Dowody i odwołania w Kpa

74. Instytucja skarg i wniosków terminy w Kpa .

(4)

Cytaty

Powiązane dokumenty

„zasady prawa przyczyniają się do uporządkowania norm prawnych kształtujących dane instytucje oraz do zharmonizowania procesów wykładni i stosowania prawa, a także

Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. Zasady naczelne

Są to: - ograniczenia w zakresie korzystania przez obywateli z konstytucyjnych praw i wolności - zasady organizacji i tryb pracy Rady Ministrów - zakres działalna oraz powoływania

Przedstawienie wymogów zaliczenia ćwiczeń, treści programowych oraz

- Organy administracji publicznej nie powinny nadmiernie ingerować w prawa obywateli;. - Organy te nie powinny nadużywać swoich środków

- Zapewniona jest większa pewność prawa. Jednocześnie zamknięty system prawa nie całkowicie odpowiada specyfice prawa administracyjnego.. Źródła prawa

CECHY REALIZACJI NORM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Realizacja norm prawa administracyjnego polega na tym, że w na podstawie i w granicach prawa organ administracji

1) Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie ustawy szczególnej albo ustawy ustrojowej – uchwały Rady, wchodzą w życie co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia.. 2)