• Nie Znaleziono Wyników

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2012/2013 Etap rejonowy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2012/2013 Etap rejonowy"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2012/2013

Etap rejonowy

Instrukcja dla ucznia

1. Arkusz liczy 6 stron i zawiera 30 zadań.

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.

4. Odpowiedzi zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.

Pomyłki przekreśl.

5. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.

6. Na rozwiązanie całego testu masz 90 minut.

Powodzenia

1. Do starożytnych cywilizacji dopisz rzeki, nad którymi one powstały (0-4p.) A) Mezopotamia ………

B) Egipt ………...

C) Indie ………...

D) Chiny ………

2. Przyporządkuj formy rządów do podanych państw. Możesz zapisać więcej niż jedną formę rządów. Skorzystaj z tabeli, która jest poniżej. (0-5p.)

republika, demokracja, cesarstwo, despotyzm, królestwo.

Ateny ………...

Rzym ………...

Egipt ………...

Frankowie ………...

Bizancjum ………...

3. Uzupełnij zdania (0-4p.)

XI wiek p.n.e. rozpoczął się w roku ……….……., a zakończył się w roku ………..……

Kod ucznia

(2)

4. Zapisz wiek podanej daty i określ jego połowę. (0-5p.)

1274 r. 843 r. 1000 r. 389 r. p.n.e. 1726 r. p.n.e.

5. Każda epoka ma swój umowny początek i koniec. Do podanych poniżej epok dopisz datę lub odpowiadające jej wydarzenia. (0-5p.)

Prehistoria do ………..

Starożytność ...

Średniowiecze ………..

Nowożytność ...

Od ...Współczesność (dzieje najnowsze) 6. Zapisz nazwę cywilizacji, w jakiej powstał starożytny teatr. (0-1p.)

………

7. Zapisz nazwę państwa, w którym powstało powiedzenie „Wróć z tarczą albo na tarczy” (0-1p.)

………

……….

8. Zapisz nazwę łaźni w starożytnym Rzymie. (0-1p.)

………

9. Każdy zakon charakteryzował się szczególną posługą wobec Boga i ludzi. Połącz właściwy opis z zakonnikiem. (0-4p.)

Opieka nad chorymi i ubogimi A) Benedyktyni Głoszenie i nauczanie zasad Pisma Świętego B) Franciszkanie Życie samotne, wypełnione modlitwą C) Dominikanie Głównie przepisywanie ksiąg D) Cystersi

10. Cesarz Justynian I Wielki wybudował w 537 roku kościół Hagia Sophia. Była to największą świątynią chrześcijańską tego okresu. Jak brzmi tłumaczenie tej nazwy?

Właściwą odpowiedź podkreśl. (0-1p.) A) Wszystkich Świętych

B) Świętego Ducha C) Mądrości Bożej

D) Wniebowstąpienia Pańskiego

11. Zapisz nazwy grup społecznych mieszkańców miasta. (0-3p.)

1. Najzamożniejsza grupa ludności miejskiej, do której należeli bogaci kupcy, rzemieślnicy i bankierzy. ………..

2. Drobni kupcy i rzemieślnicy, posiadali prawa miejskie, ale nie mogli być wybrani do rady miejskiej………

3. Najbiedniejsza grupa społeczna w mieście, nie posiadała praw. Należeli do niej biedacy, żebracy, włóczędzy………..

(3)

12. Był doradcą i sekretarzem biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego,

wychowawcą synów królewskich, uczył ich czytać i pisać, zapoznawał ich również z historią Polski. Uważa się go za ojca polskich historyków. Najwybitniejsze jego dzieło nosi tytuł „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Zapisz jego imię i nazwisko. (0-1p.)

………..

13. W XV wieku każda większa osada otrzymywała z czasem prawo lokacji miejskiej, wiązało się to z przyznaniem jej praw miejskich. Na jakim prawie zakładano pierwsze miasta na Podlasiu? Właściwą odpowiedź podkreśl. (0-1p.)

A) prawo magdeburskie B) prawo lubeckie C) prawo poznańskie D) prawo chełmińskie

14. Które miasto z obecnego województwa podlaskiego otrzymało jako pierwsze prawa miejskie? Właściwą odpowiedź podkreśl. (0-1p.)

A) Tykocin B) Drohiczyn C) Łomża D) Wizna

15. Na ziemiach podlaskich bojarzy byli ludnością wolną osobiście, zwolnioną z pańszczyzny i opłat naturalnych czy pieniężnych. Dzielili się na trzy kategorie.

Nazwij je. (0-3p.)

1. Najzamożniejsza grupa. Zobowiązana do posługi wojennej; nazywana była:

Bojarzy ………

2. Średniozamożna. Zobowiązana do posługi „listowej”( czyli jeździli z listami starostów), dostarczania zboża dworskiego oraz spływu i ściągania podatków;

nazywana była:

Bojarzy ……….

3. Najniższa grupa, zobowiązana do obwarowań i służby przy zamkach i miejscach warownych; nazywana była:

Bojarzy ………..

16. W Rzeczpospolitej XVI –XVII wieku szlachta zróżnicowana była pod względem majątkowym. Nazwij poszczególne grupy szlachty. (0-4p.)

1. Najbogatsza szlachta

………

2. Posiadająca jedną lub kilka

wsi………

3. Pracująca na własnym gospodarstwie………..

4. Nie posiadająca

ziemi………...

17. W którym roku podpisano akt konfederacji warszawskiej. Właściwą odpowiedź podkreśl. (0-1p.)

(4)

C) 1573 r.

D) 1555 r.

18. Kto z wymienionych osób był hetmanem (zapisz literę H), królem (zapisz literę K), pisarzem (zapisz literę P), malarzem (zapisz literę M)? (0-9p.)

1. Stefan Batory …….

2. Stefan Czarniecki …….

3. Peter Paul Rubens …….

4. Kazimierz Jagiellończyk …….

5. William Szekspir …….

6. Caravaggio …….

7. Juliusz Słowacki …….

8. Stanisław Żółkiewski …….

9. Henryk Walezy …….

19. Zapisz właściwy styl architektoniczny. Skorzystaj z ramki. (0-5p.) styl klasyczny, styl romański, styl gotycki, styl barokowy, styl renesansowy

Źródło: http://www.abc-sciany.pl/index2.php?site=art&id=342 Źródło: http://www.sztukanamaturze.pl

A)……… B)………

źródło: http://www.oarchitekturze.republika.pl Źródło: http://www.theatre-architecture.eu/pl

C)... D)………

(5)

E)……….

Źródło: http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=612

20. Zapisz dzień, miesiąc i rok wymienionej bitwy. (0-1p.)

Bitwa pod Wiedniem ………

21.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Traktat miedzy Fryderykiem II a Katarzyną II zawarty w Petersburgu 11 IV 1764 roku.

Artykuł tajny. Ponieważ jest interesem Jego Królewskiej Mości Króla Pruskiego i Jej Cesarskiej Mości Imperatorowej Rosyjskiej użyć wszystkich swych sił, aby utrzymać Polskę przy jej prawie elekcji i żeby nikomu nie było wolno uczynić tego królestwa dziedzicznym w swej rodzinie i stać się jej absolutnym władcą. Jego Królewska Mość Król Pruski i Jej Cesarska Mość niniejszym tajnym artykułem przyrzekli sobie i wzajemnie się zobowiązali w sposób jak najbardziej trwały nie tylko nie pozwalać, by ktokolwiek i kiedykolwiek usiłowali pozbawić Rzeczpospolitą Polską jej prawa wobec wolnej elekcji, uczynić z niej dziedziczne królestwo i stać się jego władcą absolutnym, lecz również wspólnie zapobiegać i unicestwiać wszelkimi dostępnymi środkami jakiekolwiek zamiary i projekty zmierzające do tego celu, skoro tylko zostaną one odkryte, a nawet w razie potrzeby uciec się do użycia siły zbrojnej, aby ochronić Rzeczpospolitą przed obaleniem jej ustroju i jej praw fundamentalnych.

Źródło: J. Gierowska-Kałłaur, E. Jankowska-Poleganow, Historia – teksty źródłowe, cz. II, Czasy nowożytne, ADAM, Warszawa 2003, s. 100

A) Zapisz imiona władców, którzy zawarli tajny dokument przeciwko Rzeczpospolitej. (0-2p.)

1……….. 2……….

B) Do czego zobowiązali się władcy w tajnym dokumencie? Wymień trzy zagadnienia. (0-3p.)

1. ………

2. ………

3. ………

C) Tajny artykuł zawarto w okresie bezkrólewia. Zapisz imię i przydomek króla, który zmarł rok wcześniej (pkt. 1), a także imię i nazwisko osoby, która została wybrana w 1764 roku na króla Rzeczpospolitej (pkt. 2). (0-2p.)

1. ………

(6)

D) Jakie były skutki dla Rzeczpospolitej po podpisaniu tajnego dokumentu.

Wymień co najmniej dwa. (0-2p.)

1. ………

2. ………

22. Województwo podlaskie utworzył Zygmunt I Stary. Zapisz dzień, miesiąc i rok jego powstania. (0-1p.)

………

23. Podlasie było i jest miejscem wielu religii. Dopisz do świątyni właściwą religię.

(0-4p.)

Cerkiew -religia ………..

Kościół -religia ………..

Meczet -religia ………..

Synagoga -religia ………..

24. Jaką wieś na Podlasiu nadał Jan III Sobieski Tatarom z chorągwi płk. Samuela Murza Krzeczkowskiego, który uratował życie królowi w bitwie pod Parkanami?

(0-1p.)

……….

25. Do powstania dopasuj datę i przywódcę. Skorzystaj z tabeli. (0-3p.)

1863 r., Tadeusz Kościuszko, Ludwik Mierosławski, 1830 r., Józef Chłopicki, Bohdan Chmielnicki, 1648 r., 1794 r.

1. Powstanie kościuszkowskie ……… ………

2. Powstanie listopadowe ……… ………

3. Powstanie styczniowe …………... ………

26. Wyjaśnij pojęcie germanizacja i rusyfikacja. (0-4p.)

Germanizacja……….

……….

Rusyfikacja………

……….

27. W którym roku wybuchła I wojna światowa. Właściwą odpowiedź podkreśl. (0-1p.) A) 19 czerwca 1914 roku

B) 11 listopada 1918 roku C) 28 lipca 1914 roku D) 28 czerwca 1919 roku

28. Do podanych sojuszów polityczno – militarnych dopisz państwa. Skorzystaj z tabeli.

(0-4p.)

Niemcy, Rosja, Włochy, Francja, Austro – Węgry, Wielka Brytania,

1. Trójprzymierze ………..

2. Trójporozumienie ………..

29. POW – to tajna organizacja założona w 1914 roku. Rozwiń ten skrót. (0-1p.)

(7)

...

30. Zapisz dwa rodzaje nowej broni, jakie weszły do użycia w trakcie I wojny światowej. (0-2p.)

………..

………..

Podpis osoby sprawdzającej………

Podpis osoby sprawdzającej………

Cytaty

Powiązane dokumenty

UWAGA: jeśli uczeń przypisze jedną lub dwie odpowiedzi do jednego podpunktu nie przyznajemy punktów, nawet jeśli są

(The) World Trade Center; Twin Towers 5.. (The) Statue

(0-5 p.) Królewna skryła się przed złą Królową głęboko w lesie i zamieszkała z siedmioma krasnoludkami którzy byli jej wdzięczni za opiekę. Na podstawie

г) змалювати гнівне обурення художника навколишньою дійсністю. в) Він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка творча

Na podstawie źródła i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.. „[…] Przeciwko temu, o co mnie obwiniali pierwsi moi oskarżyciele, niech tego starczy na moję przed wami

Na podstawie wiedzy własnej i obowiązującej lektury rozstrzygnij, która informacja dotycząca Zakonu Krzyżackiego jest PRAWDZIWA [P], a która FAŁSZYWA [F].. Właściwą odpowiedź

Na podstawie wiedzy własnej i obowiązującej lektury (Poczet królów i książąt polskich, pod red. 287.) odpowiedz na pytanie (właściwą odpowiedź otocz kółkiem):..

Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na pytania. „[...] Dwojaką Krzyżacy a najhaniebniejszą ośmielili się popełnić zbrodnię, z którą żaden czyn