ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Pełen tekst

(1)

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka opracowania 4. Obliczenie ilości wód opadowych 5. Warunki gruntowe

6. Materiały oraz wytyczne montażowe 7. Roboty ziemne

8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.

9. Uwagi ogólne

B. RYSUNKI 1. Sytuacja

2. Profil przyłączy kanalizacji deszczowej 3. Szczegół studzienki rewizyjnej betonowej 4. Szczegół wpustu deszczowego ulicznego 5. Szczegół podłoża pod rurę oraz zasypki kanału

6. Szczegół zabezpieczenia kabli elekt. i telefonicznych

(2)

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przyłączy kanalizacji deszczowej dla rozbudowywanego istniejącego budynku biurowego OR KRUS w Lublinie przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 12

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora - umowa nr 19/07

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- Decyzja nr 167/59 z dnia 23.02.2009r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym na rozbudowę budynku biurowego oraz przebudowie dachu na istniejącym budynku położonym na działce nr 17/18 przy ul Dr. Męczenników Majdanka 12 w Lublinie 29/2 , 30/2 ) wydane przez Urząd Miasta Lublin .

- Warunki techniczne wod.-kan. dla przebudowywanego obiektu na posesji Droga Męczenników Majdanka 12 w Lublinie wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 18.12.2009 r.

- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie z - dn. .07.2010 r nr /2010 .

- projekt dróg i ukształtowania terenu - uzgodnienia branżowe

- obowiązujące normy i przepisy

3. Charakterystyka opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej od rur spustowych deszczowych z budynku istniejącego oraz nowo-projektowanego . Ponadto opracowanie dotyczy wykonania przyłączy do nowo-projektowanych wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego ACO z koszem osadczym .

Projektowane przyłącza zostaną podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie działki OR KRUS , jedynie odwodnienie ACO zostanie podłączone do kanalizacji deszczowej przebiegającej w ul.Wrońskiej ( teren KRUS ).

W celu ograniczenia współczynnika spływu wód opadowych do kanalizacji parkingi zostaną wyłożone płytami ażurowymi .

Redukcja substancji zanieczyszczających w postaci zawiesin ogólnych

odprowadzanych do kanalizacji jest redukowana na osadnikach przy wpustach ulicznych .

Istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej ulegną demontażowi . Długość projektowanych przyłączy wynosi - 91,5 m

4. Obliczenie ilości wód opadowych

Ilość wód opadowych obliczono z wzoru : Qmax= q x ψ x F

gdzie: F – powierzchnia zlewni

ψ – współczynnik spływu zależny od terenu

q = 126 l/s – natężenie deszczu miarodajnego występujące raz na 2 lata przy p = 50 % i t = 10 minut

Powierzchnia całkowita terenu Fc = 0,464 ha

(3)

Powierzchnia dróg asf . F2 = 0,045 ha , ψ = 0,90 Powierzchnia dróg i chodników z kostki bet. F2 = 0,032 ha , ψ = 0,75 Powierzchnia utwardzone z płyt ażurowych F3 = 0,102 ha , ψ = 0,50 Zieleń F4 = 0,170 ha , ψ = 0,10 Średni współczynnik spływu

Ψśr = (0,90x0,115+0,90x0,045+0,75x0,032+0,50x0,102+0,10x0,170) : : 0,464 = 0,50

Ilość wód opadowych

Qmax = 126 x 0,464 x 0,5 = 29,2 l/s

Nawierzchnia parkingów zostanie wykonana z płyt ażurowych o współczynniku spływu ψ = 0.50 (nie są one szczelne). Zgodnie z R.M.Ś. z dnia 8 lipca 2004r §19.1 pkt.1 w „sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” odprowadzenie wód opadowych z parkingów nie wymaga stosowania podczyszczania.

5. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe dla projektowanej kanalizacji określono w oparciu o dokumentację geotechniczną wykonaną dla projektowanego budynku.

W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono, że warunki geologiczne są dostateczne do posadowień bezpośrednich.

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W przypadku wątpliwości zwianej ze sposobem posadowienia kanalizacji należy skontaktować się z biurem projektów w celu ustalenia właściwego sposobu podbudowy.

6. Materiały oraz wytyczne montażowe 6.1. Kanały

Przyłącza kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych gładkich jednolitych o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2

np. typu PVC-U. Montaż rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta . 6.2. Studzienki rewizyjne

Studzienkę rewizyjna wykonać z kręgów z betonu B45 Ø 1200 mm lub żelbetowych . Kinetę w studzience wykonać z betonu B45. Studzienki posadowić na ławie betonowej B15 gr. 10cm. Elementy studzienki łączyć na uszczelki gumowe . Studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne klasy D400 z zamknięciem

ryglowym wg PN-EN 124 oraz stopnie złazowe .

Do połączeń rur ze studzienkami betonowymi należy stosować specjalne złączki do studni betonowych .

Powierzchnie zewnętrzne studzienek zaizolować roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji np. „Abizol” R+P.

Wykonanie studzienek betonowych wg PN-B –10729 i PN-EN1917 6.3. Wpusty uliczne

Jako wpusty deszczowe przewiduje się montaż wpustów ściekowych ulicznych żeliwnych z kołnierzem , zawiasem i ryglem klasy D 400 .Wpusty należy montować na studzienkach betonowych Ø 500 mm z osadnikiem gł. min. 95 cm .

Powierzchnie zewnętrzne studzienek zaizolować roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji np. „Abizol” R+P.

(4)

6.4. Odwodnienie liniowe

Jako odwodnienie liniowe zastosowano elementy ACO DRAIN MULTILINE V 150 z rusztem żeliwnym o klasie obciążenia D 400, oraz skrzynką odpływową z koszem osadczym do bocznego podłączenia .

Długość odwodnienia liniowego 5,0 m .

Posadowienie ACO wg rozwiązań systemowych producenta.

6.5. Rury deszczowe

Podejścia pionowe do rur spustowych z dachów wykonać z rur PVC - gładkich do kanalizacji zewnętrznej . Na wlocie rury spustowej do kanalizacji zamontować nad terenem rewizje z kratką osadczą .

6.6. Posadowienie kanałów

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm ze spadkami podanymi na profilu. Rurociągi po ułożeniu zasypać ręcznie piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, starannie zagęszczając. Pozostałą cześć wykopu zasypać gruntem rodzimym bez grud i kamieni, zagęszczając warstwami. Pod jezdniami, parkingami i chodnikami należy wykop w całości zasypać piaskiem .

W trakcie zasypki należy zasypkę zagęścić warstwami co 30 cm, aby nie następowało osiadanie gruntu w miejscu wykopu. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogą,

zasypkę należy zagęścić do uzyskania Is = 96%,

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu.

Niedopuszczalnym jest spuszczanie mas ziemi z samochodów, przyczep itp.

bezpośrednio na rurę.

Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchem została wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm.

7. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie.

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie.

Ściany wykopów należy odeskować.

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1 m, a w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi. W miejscach ruchu pieszych nad wykopami należy przewidzieć kładki.

Całość robot ziemnych prowadzić zgodnie z PN-83/8836-02 oraz PN-B-10736 1999

„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

W czasie realizacji przestrzegać zasad i przepisów BHP obowiązujących w zakresie budownictwa.

8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.

Przy wykonywaniu robót w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniu zachować szczególne środki ostrożności. Wykonać odciążenie istniejącego uzbrojenia (kable elektryczne, kan. telefoniczna, kan. sanitarna ) przez podwieszenie go do belek obciążających. Na skrzyżowaniach z istn. kablami elektrycznymi lub telefonicznymi, należy na kablu założyć rurę osłonową dwudzielną AROT długości 1,0 m .

9. Uwagi ogólne

Całość robot winna być wykonana zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002 r) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

(5)

opracowanymi przez COBRTI-INSTAL - zeszyt nr 9 z 2003 r

- Rozprowadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr.47 z 2003 r poz. 401)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.

679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 .07.2006 (Dz. U. Nr 137 , poz. 984 ) w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód do ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Wymaganiami producenta rur

- Aktualnie obowiązującymi normami i przepisami

Projektował: inż. Zbigniew Wadowski upr nr 2153/Lb/93

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :