• Nie Znaleziono Wyników

Zabytkowa chałupa w Świątnikach koło Sandomierza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zabytkowa chałupa w Świątnikach koło Sandomierza"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Izabella Pieczul

Zabytkowa chałupa w Świątnikach

koło Sandomierza

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 12, 301-311

(2)

Roczni к M uzeum N arodow ego w K ie lcach Т о т X II, K ra k ó w 1982

IZABELLA PIECZUL

ZABYTKOWA CHAŁUPA W ŚWIĄTNIKACH

KOŁO SANDOMIERZA

Na tere n ie regionu sandom ierskiego zachowało się do naszych czasów sto­ sunkow o niew iele, w porów naniu z innym i teren am i Kielecczyzny, przykładów trady cyjnego budow nictw a ludowego.

Jed n y m z nielicznych obiektów o dużej wartości zabytkow ej jest chałupa n r 39, położona w Ś w iątnikach, pochodząca z końca X V III w., z 1780 r. (data w y ry ta n a belce stropow ej w izbie). Zachow ała ona w iele cech archaicznych, bardzo rzadko spotykanych w budow nictw ie ludow ym Kielecczyzny, k tóre za­ decydow ały o tym , że zostanie ona w przyszłości przeniesiona na teren p ark u etnograficznego *.

C h ałup a ta stanow i część zagrody n r 39, usytuow anej w środkow ej części wsi, po zachodniej stronie lokalnej drogi dojazdow ej, obiegającej m ały staw i łączącej się z drogą główną, prow adzącą do Sandom ierza. Ta część wsi po­ siada zabudow ę zw artą, n ieregularną, o gęstej sieci dróżek prow adzących do zagród położonych w głębi niw y domowej.

Z uw agi na b ra k odpow iednich danych źródłow ych nie jest możliwe od­ tw orzenie stanu pierw otnego samego obiektu i pozostałych zabudow ań sk ład a­ jących się na zagrodę. O pierając się na m ateriałach terenow ych m ożna zre­ konstruow ać stan zagrody i chałupy z końca X IX w. oraz prześledzić zm iany, jakie zaszły na przestrzeni la t 1890—1972.

Pod koniec X IX w. in tere su ją ca nas chałupa tw orzyła w raz z pom ieszcze­ niem in w en tarsk im i stodołą jednobudynkow ą zagrodę, p o k ry tą wspólnym d a­ chem. K ształtem zabudow y zagroda ta przypom inała literę ,,L” (ryc. 1). W skład zagrody w chodziła ponadto w olno stojąca piwnica, znajdująca się w odległości ok. 20 m od chałupy, przy północnej granicy siedliska. Piw nica zachow ała się do czasów w spółczesnych (ryc. 2).

A nalizując k onstrukcję w spom nianych budynków , z k tó ry ch jedynie cha­ łupa posiadała ściany w ęgłow ane na obłap, a stajn ia i stodoła ściany w kon­ stru k c ji sum ikow o-łątkow ej, w nioskow ać należy^ iż część m ieszkalna była w tym zespole starsza od reszty budynków , k tó re w zniesiono praw dopodobnie ok. 1870— 1880 r. W ty ch to latach we w si upow szechniła się sum ikow o-łątkow a k o n stru k cja ścian w budow nictw ie gospodarczym .

* W uzupełnieniu należy podać, iż chałupa ze Św iątnik została rozebrana w 1978 roku i po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich ponownie zmontowana, już na terenie parku etnograficznego w Tokarni koło Chęcin.

(3)

Ryc. 1. Plan zagrody —» stan z 1950 roku

Zasadnicze zm iany w zabudow ie zagrody zaszły w latac h pięćdziesiątych naszego stulecia. W 1952 r., na skutek złego stan u technicznego, stajnia i sto­ doła zastały rozebrane. W m iejscu daw nej stajn i zbudow ano nową, k tó ra za­ chow ała się po dzień dzisiejszy, zm ieniając jedy nie swą funkcję. M iało to m iej­ sce w 1958 r., kiedy w ystaw iono now y b u d yn ek in w en tarsk i — na terenie daw nej stodoły — i dotychczasow ą stajnię zaczęto użytkow ać jako sieczkarnię, k tórą to rolę spełnia do dziś. W tym sam ym ro k u w ybudow ano now ą stodołę, któ ra znalazła się poza obrębem działki budow lanej, na teren ie gruntów or­ nych. Dalsze zm iany w zabudow ie siedliska zaszły w 1964 r., kiedy wzniesiono nowy budynek m ieszkalny, usytuow any p rzy północnej granicy siedliska (ryc. 2). W przeciągu tych k ilk u n astu la t zm ienił się nie tylko k ształt zagrody, ale także otoczenie zabytkow ego obiektu. W chw ili obecnej zagroda n r 39, obej­ m ująca pow ierzchnią ok. 500 m 2 (długość działki w ynosi 45 m, a szerokość 11 m), składa się z następujących budynków : obory, chału py zabytkow ej, dom u m iesz­ kalnego, dwóch piw nic oraz stodoły w ysuniętej poza obręb siedliska. W zajem ­ ne usytuow anie tych obiektów ilu stru je ryc. 3.

W obrębie sam ego budy n k u zabytkow ego niew iele uległo zm ianie od końca X IX w. N atom iast nie sposób ustalić definityw nie, co zostało zm ienione w roz­ planow aniu czy k o n stru k cji dom u na przestrzeni X IX w. W ydaje się, iż p ier­ w otnie we w nętrzu sztagowego kom ina nie było trzo n u do gotow ania.

(4)

Z a b y t k o w a chalupa w Ś wiątn ikach koło Sandomierza 303

ra ją c się na m ateria le terenow ym , m ożna w przybliżeniu ustalić d atę w ybu ­ d ow ania tego trzo n u n a lata 1850— 1860. P otw ierdza to fakt, że w dom ach wznoszonych w latach 1865—1870 k u chenka z trzonem do gotow ania, w ydzie­ lona z długości sieni, stanow i stałe pomieszczenie, budow ane w raz z chałupą. W yodrębnienie osobnego pomieszczenia do gotow ania zw iązane było z dąże­ niem do pozbaw ienia izby funkcji kuchennych. W dom ach posiadających sze­ rokie kom iny pom ieszczenia takie sytuow ano w łaśnie we w nętrzu kom ina, w do­ m ach w znoszonych w czasach nowszych kuchenka w yodrębniona była z sieni. Pod koniec ubiegłego w ieku w ym ianie uległy rów nież drzw i wiodące z sieni do izby, o czym św iadczy sposób w ykonania tafli i jej zawieszenia, różniący się od pozostałych drzw i.

W 1925 r. dokonano w ym iany okien i powiększenia otworów okiennych w izbie. Poprzednie okna um ocowane były w w ęgarach, wielkość jednego otw o­ ru w ynosiła 72 X 66 cm. Każde z tych okien składało się z dwóch kw ater trzy - szybkowych. K w a tery zawieszone były na zaw iasach. W ykonane w 1925 r. okna zachow ały się w nie zm ienionym stanie do dnia dzisiejszego.

P rzy rozbiórce stajn i i stodoły zm ianie uległ k ształt dachu. P ierw otnie dach po k ry w ał całość zabudow ań i m iał form ę czterospadow ą. Po dobudow aniu no­ wej sta jn i nie przyw rócono daw nego kształtu, pozostaw iając dach trójspadow y. Zm ieniono także poszycie dachowe. Jeszcze w początkach bieżącego stulecia strzecha była gładka o narożach schodkow anych. Poszyw ając dach w latach pięćdziesiątych X X w. w ykonano strzechę w całości gładką. W 1967 r. doko­ nano przebudow y urządzeń ogniowych, usytuow anych w izbie. W m iejscu d aw ­ nego pieca, sporządzonego z kam ienia w iązanego gliną, postaw iono piec z ce­ gły, nie zm ieniając jed n ak k ształtu ani rozm iarów pieca.

Od 1970 r. chałupa nie jest zam ieszkana, stanow iąc pomieszczenie użytko­ w ane jako m agazyn podręcznego sprzętu gospodarczego.

Dom n r 39 jest budynkiem o jednej kondygnacji, nie posiada piwnicy. Je st to chałupa jed n o trak to w a, szerokofrontow a, o sieni umieszczonej centralnie, połączona w spólnym dachem z pomieszczeniem gospodarczym . Składa się z pię­ ciu pom ieszczeń: kom ory, sieni, kuchenki, izby i stajni, k tó re zajm ują po­ w ierzchnię 55,7 m 2 (ryc. 3).

In teresu jąca nas chałupa nie posiada fu nd am en tu ani podm urów ki, a p ierw ­ sza belka zrębu — przycieś, spoczywa bezpośrednio na ziemi. Jedy nie pod w ę­ głem zachodnio-południow ym podłożone są kam ienie polne, w celu w yrów na­ nia poziomu.

Ściany dom u w ykonane zostały z drew n a sosnowego, a część belek — w e­ dług relacji właścicieli — w ykonano z m odrzew ia. Do budow y użyte zostały połów ki bali, a także belki cieńsze, ściosane do p rzek ro ju czworobocznego. P rz e ­ krój belek ścian w ynosi 22—33 cm. Przyciesie w ykonane są z bali grubszych o p rz ek ro ju 28— 35 cm. Przyciesie oraz belki ścian w części m ieszkalnej w ią­ zane są na obłap, czyli n akładk ę pro stą dw u stro n n ą z ostatkam i, k tó ry ch d łu ­ gość w ynosi 20—25 cm. P rzy otw orach drzw iow ych i okiennych czopy belek wpuszczone zostały w w ypazow ane o tw ory słupów drzw iow ych i okiennych, przy czym nie przy leg ają do nich całym sw ym przekrojem , ściosane są ukośnie. B elki ácián przylegają ściśle jedna do drugiej, a m iejsca sty k u belek w ylepione są gliną.

S tajnia, znajd u jąca się pod w spólnym dachem ze starszą częścią budynku, posiada ściany sporządzone z belek kantow anych w k on stru k cji sum ikow o-łąt- kow ej. P rzy drzw iach belki ścian p rzylegają do łątek całym swym przekrojem .

(5)

Ryc. 3. Nr

Zagroda 39

(6)

Z a b y tk o w a chałupa w Ś w iątn ikac h koło Sandomierza Э05

Z ew nętrzne ściany b u d y n k u pobielone są w apnem z n iew ielką ilością n ie­ bieskiej farb k i do p ran ia. Jed y n ie ściana północna pozostaje od k ilk u la t nie bielona. W taki sam sposób pobielone są ściany w ew n ątrz chałupy.

O tw ory okienne w izbie ujęte są w łątki, w ykonane z belek o p rz ek ro ju prostokątnym 14/16 cm. W otw ory okienne — wys. 105 cm, szer. 82 cm — m ające kształt stojącego prostokąta, w m ontow ane są sk rzy nk i okienne z k w a ­ teram i zawieszonym i na fabrycznych zaw iasach czopowych. K ażde z okien po­ siada dwie k w a te ry o sześciu szybach. Po stron ie zew nętrznej okna zaopatrzone są w opaski z desek. R am y okienne pom alow ane są na biało, n ato m iast opaski pokryto farb ą brązow ą. Dzięki takiem u zestaw ieniu b arw prosto k ąty okienne w yraźnie odcinają się od bielonego zrębu. W kom orze, w jej ścianie półnoonej, usytuow any jest m ały otw ór ^okienny o w ym iarach 36 X 30,8 cm, w ycięty w dwóch sąsiednich belkach zrębu i zaopatrzony w ram ę z dw om a szybkam i. W ścianie południow ej znajd u je się m ały w ziern ik w ycięty w belce.

W starszej, m ieszkalnej części dom u otw ory drzw iow e u jęte są w w ęgary, z w yjątkiem drzw i do sieni, które osadzone są w w ęgarze i łątce. Dołem słupy drzwiowe wpuszczone są w przycieś, a w p rz y p ad k u drzw i w ew nętrznych w pierw szą belkę ściany działow ej. W ęgary, a także łątka, sporządzone są z k an ­ tow anych belek o p rz ek ro ju 24— 30/14— 16 cm.

Wielkość poszczególnych otw orów drzw iow ych wynosi: drzw i do k om o ry — 1,53 X 0,98 m; drzw i do sieni — 1,61 X 1,00 m; drzw i do izby — 1,57 X 0,91 m.

W szystkie drzw i posiadają tafle sporządzone z desek pionow o przym oco­ w anych kołkam i do dw óch d rew n ianych spąg, um ieszczonych poziomo po w e­ w nętrznej stronie tafli. W yjątek stanow ią drzw i do izby, gdzie deski p rzym o­ cowane są do spąg gwoździami. T afle drzw i do kom ory i do sieni zawieszone są na biegunie. Biegun to w alcow aty słupek zakończony w dolnym i górnym końcu czopem. P rzy drzw iach do kom ory górny czop obraca się w półkolistym otworze w yżłobionym w czworobocznym uchw ycie, k tó ry przym ocow any jest do nadproża kołkam i. N atom iast przy drzw iach do sieni górny czop osadzony jest w m etalow ej obręczy, przym ocow anej do nadproża. P rzy obu drzw iach dolne czopy obracają się w w yżłobieniach sporządzonych w przyciesiach, sp eł­ niających rolę progu. T afle drzw i w iodących do izby i kuchen ki zaw ieszone są na żelaznych zaw iasach pasowych.

Drzwi prow adzące do stajn i m ają k o n stru k cję łątkow ą. Ł ą tk i sporządzone zostały z belek o p rzek ro ju 16/22 cm. T afla drzw iow a zrobiona jest z desek pionowo przym ocow anych do dwóch spąg, zawieszona na zaw iasach pasow ych.

Deski tafli przy drzw iach zew nętrznych, z w y jątk iem drzw i do sieni, k tó re są pobielone w apnem , pozostaw iono w stan ie surow ym . D rzw i w iodące z sieni do kuchenki m ają taflę pobieloną w apnem , zaś drzw i z sieni do izby taflę po­ m alow aną farb ą w kolorze w iśniow ym .

Zabezpieczenie drzw i w ejściow ych do sieni kom ory stanow i d rew n ian a za­ pora z nadciętym i row kam i, k tó re służą do p rzesuw ania zapory kluczem , spo­ rządzonym z odpow iednio nagiętego p rę tu m etalow ego. Od stro n y zew nętrznej klucz w kładano w niew ielki otw ór w yw iercony w belce ściany, obok drzw i. Drzwi do kom ory posiadają ponadto skobel i w rzeciądz, n ato m iast drzw i do sieni zaopatrzone są dodatkow o w d re w n ian y zam ek typ u kołow rotek. Nieco inne zabezpieczenie posiadają drzw i w ew n ątrz budynku. Drzw i do izby zao­ patrzone są w zam ek zapadkow y z klam ką paluchow ą, a drzw i do kuchenki m ają od strony sieni skobel i w rzeciądz, zaś od stron y kuch en ki d rew n ian ą zasuwę. W ejście do stajni zabezpiecza w rzeciądz i skobel.

(7)

Ryc. 4. C hałupa 39. E lew a cja p ołu d n iow a

W interesu jący m nas obiekcie, we w szystkich jego pomieszczeniach, zacho­ w ała się gliniana polepa.

W pom ieszczeniach m ieszkalnych, a także w stajn i znajdujem y powałę w y­ konaną z desek w spartych na trag arzach i ostatnich belkach ścian działowych. W yjątek stanow i kuchenka, k tó ra znajd u je się we w nętrzu kom ina.

Belki stropowe, na których o parta jest powała, w ykonane są z belek o prze­ k ro ju 17/19 cm; biegną one rów nolegle do szerokości budynku, a ich końce połączone są z ostatnim i belkam i zrębu na nak ładkę prostą jednostronną. Końce belek stropow ych w ystają poza lico ścian ok. 54—58 cm.

W izbie pow ała ułożona jest z desek o szerokości 30—35 cm i grubości ok. 4 cm. Deski pow ały łączone są na styk i biegną rów nolegle do długości cha­ łupy. W spierają się one na trzech tragarzach , do k tórych przytw ierdzone są kołkam i. Zarów no deski, jak i belki pułapow e pobielone są w apnem , analogicz­ nie ja k ściany w izbie.

N ad kom orą pow ała sporządzona została z desek o grubości 3—3,5 cm i szerokości 20—28 cm. Deski położone są luźno, nie przylegają ściśle jedna do drugiej, szpary m iędzy nim i m ają szerokość, od 1 do 2,5 cm. Pow ała nie jest tu ta j bielona, deski pozostaw iono w stanie surow ym . Rów-nież nad sienią deski w pow ale ułożone są luźno i w sp ierają się na jednym trag arzu. Pow ała ta wy­ konana została z w ąskich desek 19— 22 cm, ułożonych wzdłuż budynku.

(8)

trzyspa-Z a b ytk o w a chałupa w Świątnikach koło Sandomierza 307

dową o k o n stru k cji krokw iow o-płatw iow ej. P łatw ie spoczywają na w ypustach belek stropow ych i ostatnich belkach ścian działowrych. P łatew w ysunięta jest całkow icie poza pion zrębu. Między sobą płatw ie pow iązane są na nakładkę p ro stą jedno stronną z kołkow aniem . Belki płatw iow e sporządzone zostały z g ru ­ bych bali ściosanych do przekroju czworobocznego. Na płatw iach opierają się krokw ie w ilości: 9 p ar krokw i środkow ych, 2 p ar krokw i narożnych i jednej krokw i szczytowej (nad komorą). W ykonane są one z nieznacznie obciosanych okrąglaków o średnicy 12/16 cm. Górne końce k rokw i połączone są ze sobą na n a k ład k ę pro stą jednostronną. Poniżej zw ieńczenia krokw i znajdują się ję t­ ki pow iązane z krokw iam i rów nież na nakładkę p rostą jednostronną, a sporzą­ dzone z okrąglaków o średnicy 10—11 cm.

Do zew nętrznej płaszczyzny krokw i przym ocow ane są łaty o przekroju 5/7 cm, na k tó ry ch ułożone jest poszycie dachowe. S trzecha w ykonana została ze snopków w iązanych w dolnej części, czego efektem jest poszycie gładkie. Od strony w schodniej szczyt dachow y zaszalowany jest deskam i w układzie pio­

nowym. '

Urządzenia ogniowe znajdujące się w izbie i kuchence wykonane są z

ce-Ryc. 5. Górna część sztagow ego kom i­

(9)

gły. W izbie umieszczony jest trzon do gotow ania, piec chlebow y i trzon ogrzew ­ czy, określane wspólnym m ianem „piec”. U sytuow any jest on pomiędzy k u ­ chenką a północną ścianą izby. Trzon kuchen ny m a kształt prostopadłościanu o w ym iarach: długość — 95 cm, wysokość — 83 cm, szerokość — 72 cm. Zao­ patrzony jest w blachę z czterem a otw oram i do gotow ania. W jednym z boków trzonu, od strony południow ej, zn a jd u ją się dw ie p ro stok ątn e wnęki, górna to palenisko z żelaznym rusztem , a dolna to popielnik. Obie wnęki zabezpieczone są m etalow ym i drzw iczkam i. W odległości 60 cm nad blachą usytuow ana jest kapa o kształcie ściętego ostrosłupa, w ykonana z desek polepionych gliną. W głębi, za trzonem do gotow ania, zn ajd u je się piec chlebow y o prostokątnej podstaw ie i ścianach zasklepionych półkoliście. O tw ór do czeluści pieca um iesz­ czony jest bezpośrednio nad b lachą kuchenną.

P rzy północnej ścianie izby usy tuow any jest trzon ogrzewczy, m ający form ę prostopadłościanu o wysokości 1,87 m, szerokości — 0,36 m, długości — 0,96 m.

Ogrzewacz nie posiada w łasnego paleniska i ocieplany jest z trzonu do goto­ w ania. W szerszym boku ogrzew acza m ieści się w nęka służąca do nasadzania kur.

W kuchence, um iejscow ionej w dolnej części sztagowego kom ina, znajduje się trzon do gotow ania używ any w m iesiącach letnich. Je st on nieco m niejszy od analogicznego trzonu w izbie, jego w ym iary wynoszą: długość — 68 cm, szerokość — 43 cm, wysokość — 89 cm. Trzon ten zaopatrzony jest również w blachę kuchenną z czterem a otw oram i do gotow ania, posiada palenisko z rusz­ tem i popielnik. Zarów no w izbie, jak i w kuchence piece pobielone są wapnem .

W izbie dym odprow adzany był specjalnym kanałem , wychodzącym od w y ­ lotu kapy i m ającym na stry ch u połączenie z kom inem . K an ał ten, podobnie jak kom in, w ykonany jest z pow róseł słom ianych przeplecionych wokół drew ­ nianej ram y i polepionych gliną. N atom iast z pieca w kuchence dym w ydosta­ w ał się kom inkiem słupowym , w ykonanym z kam ienia wiązanego gliną, usy­ tuow anym po p raw ej stronie drzw i wejściow ych. Wysokość kom ina wynosi 1,2 m. Na górnej jego części ustaw ione są trzy garnk i żelazne bez dna, a to w celu podwyższenia kom inka, co nie dopuszcza do rozchodzenia się dym u we w nętrzu kuchenki.

Osobną część urządzeń ogniowych stanow i kom in. W interesujący m nas obiekcie zachow ał się kom in sztagow y, m ający k ształt ściętego stożka o pod­ staw ie 1 m 2 i w ierzchołku 0,5 m 2. P odstaw ę k on stru kcy jn ą kom ina stanowią cztery słupy, opierające się dolnym i ikońcami o ziemię, w górnej części są one lekko pochylone do siebie i połączone poprzecznym i beleczkam i. Słup znajd u­ jący się w narożu północno-zachodnim widoczny jest n a całej swej wysokości, natom iast pozostałe słupy W budowane zostały w ściany budyn ku i widoczne są tylko w górnej swej części. Do słupów, po zew nętrznej ich stronie, przy­ mocowane są kołkam i ‘kantów ki w układzie poziomym. Do nich z kolei p rzy ­ tw ierdzono — pionowo — żerdki, po sześć z każdej strony. D rew niany szkie­ let kom ina został szczelnie „obudow any” słom ianym i pow rósłam i przeplecio­ nym i m iędzy żerdkam i i kantów kam i. Całość tak sporządzonych ścian komina w ylepiona jest gliną, zarów no ,po stro nie zew nętrznej, jak i w ew nętrznej. Gór­ na część kom ina, w ystająca ponad dach, obłożona jest po bokach snopkami słomy. O tw ór w ylotow y kom ina zam ykany jest drew n ian ą klapą.

Kom iny sztagowe, jak podają m ateria ły źródłowe, pow szechne były na Kie- lecczyźnie na przestrzeni X V III w., i to nie tylko w chałupach chłopskich, ale rów nież w obiektach dw orskich. Z aniechano budow y takich kom inów w 1. po­

(10)

Z a b ytk o w a chałupa w Ś w iątn ikach koło Sandom ierza

łowię X IX w. W pierw szej kolejności kom iny sztagowe zanikały w budow nic­ tw ie wsi, k tó re zostały objęte kom asacją i tym sam ym regu lacją zabudowy. We w siach tych, przenosząc budynki na nowe działki czy też wznosząc na nich nowe budow le, likw idow ano kom iny sztagowe staw iając kom iny filaro ­ we czy arkadow e, w ykonane z kam ienia i gliny, a częściowo z cegły. Poniew aż Św iątniki nie zostały objęte kom asacją w X IX w., a więc nie było potrzeby przenoszenia budowli, kom iny sztagowe m ogły p rzetrw ać do obecnego stulecia. Niew iele zm ieniła też kom asacja przeprow adzona w 1914 r., k tó ra objęła w y ­ łącznie niwy upraw ne, pozostaw iając bez zm ian niwę domową. W św ietle do­ tychczasow ych badań, jeśli chodzi o k onstru kcję kom ina, chałupa ze Św iątnik stanowi zabytek u n ik aln y w skali całego wojew ództwa.

(11)

СТАРИННАЯ ХАТА В СЕЛЕ СВЁНТНИКИ БЛИЗ САНДОМЕЖА Хата номер 39 в Свёнтниках под Сандомежем представляет собой один из немногих ценных памятников деревянной архитектуры данного региона и поэто­ му будет перенесена на территорию этнографического парка. Хата, построенная в 1780 г. на плане прямоугольника, состоит из 4 помещений, расположенных в порядке: чулан — сени — изба — конюшня. Стены хаты п о­ строены из сосны (рубленая конструкция), четырёхскатная крыша покрыта со ­ ломенной кровлей. В хате сохранилась штаговая труба, имеющая форму усечен­ ного конуса с основанием в 1 м2 и верхуш кой в 0,5 м2. Основу конструкции трубы составляют 4 столба, упирающиеся нижними концами в землю, в верхней ж е ч а­ сти слегка наклоненные друг к другу и скрепленные поперечными балками. К столбам снаружи колышками прикреплены брусья и жерди. Деревянный кар­ кас трубы плотно окутан соломенными жгутами. Стены трубы обмазаны толстым слоем глины. Верхняя часть трубы, торчащая над крышей, обшита снопами соло­ мы. Выпускное отверстие закрывается деревянным клапаном. Согласно письменным источникам, штаговые трубы применялись повсеместно на территории Келецкой земли в X V III в., и притом не только в крестьянских х а ­ тах, но и в помещичьих усадьбах. Трубы эти вышли из употребления в первой половине X IX в. Штаговые трубы исчезали в первую очередь в деревнях, охва­ ченных кампанией по укрупнению земельных участков, в которых одновремен­ но проходил процесс обновления застройки. Свёнтники в X IX в. были охвачены этой кампанией; старинные постройки остались на прежнем месте, и благодаря этому сохранился экземпляр штаговой трубы. На основании имеющихся данных, автор статьи утверждает, что хата в Свёнтниках и з-за имеющейся в ней ш та­ говой трубы является уникальным объектом в масштабах всей Келецкой земли.

HISTORIC COTTAGE AT ŚWIĄTNIKI NEAR SANDOMIERZ

Cottage № 39 at Ś w iątniki n. Sandom ierz is one of the rare structures in this region w hich has a great historic value. On this account it w ill be transferred to the area of an enthonographic park.

The cottage was built in 1780 on the plan of a rectangle w ith the follow ing arrangem ent of the interior: cham ber — vestibule — room — stable. The w alls of the cottage w ere made of pine-w ood in the curb-plate construction. The building is covered w ith a four-slope thatched roof. A duck-board chim ney has been pre­ served in it. It has a shape of a cut off cone w ith 1 m2 base and 0.5 m2 top. The base of the chim ney structure id made up of 4 poles, their far ends being suppor­ ted on the ground and the tops being slightly slanted inwards and connected w ith transverse beams. Scantlings and rods are attached to the poles w ith pegs. The w ooden skeleton of the chim ney is tightly w ound w ith straw ropes. A ll the chimney w alls w ere coated w ith a thick layer of clay. The upper part of the chim ney stick­ ing above the root is covered up w ith bundles of straw. The outlet hole of the chim ­ ney is closed with a wooden valve.

Duck-board chim neys — as the sources say — were popular in the K ielce Region throughout the 18th century not only in peasants’ cottages but in manorial buildings

(12)

Z a b y tk o w a chałupa w Ś wiątn ikach koło Sandomierza 311

as w ell. Construction of those chim neys was discontinued early in the 19th cen­ tury. At first duck-board chim neys disappeared in villages coming w ithin building regulation law . Ś w iątniki w as not included in this regulation in the 19th century. There w as no need to m ove aw ay the structure, so a unique chance occurred to preserve this unique form of the chim ney. In light of the hitherto investigations the cottage at Św iątniki constitutes a unique historic object in the K ielce Region in respect of the chim ney construction.

Cytaty

Powiązane dokumenty