• Nie Znaleziono Wyników

Ceramiczne materiały budowlane. Metody badań surowców i wyrobów. - Elżbieta Brylska, Paweł Murzyn, Józef Stolecki - pdf, ebook – Ibuk.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ceramiczne materiały budowlane. Metody badań surowców i wyrobów. - Elżbieta Brylska, Paweł Murzyn, Józef Stolecki - pdf, ebook – Ibuk.pl"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

3

Spis treœci

Wstêp ... 7

1. Charakterystyka ceramicznych materia³ów budowlanych... 11

1.1. Podstawy technologii wypalanych ceramicznych materia³ów budowlanych ... 15

1.1.1. Zasady produkcji metod¹ plastycznego formowania ... 18

1.1.2. Zasady produkcji metod¹ pó³suchego formowania ... 22

1.2. Klasyfikacja krajowych surowców ceramiki budowlanej... 24

2. Zasady oceny przydatnoœci z³ó¿ surowców do produkcji ceramiki budowlanej ... 32

2.1. Zasady dokumentowania z³ó¿ surowców ... 32

2.2. Zakres i metodyka badania przydatnoœci z³ó¿ surowców do technologii ceramiki budowlanej ... 34

3. Badania w³aœciwoœci fizykochemicznych surowców ... 40

3.1. Pobieranie surowców do badañ ... 40

3.2. Opis makroskopowy surowców ilastych ... 41

3.3. Oznaczanie wilgotnoœci z³o¿owej surowców ... 46

3.4. Oznaczanie gêstoœci surowców... 48

3.5. Oznaczanie sk³adu granulometrycznego surowców ... 51

3.5.1. Oznaczanie sk³adu ziarnowego metod¹ analizy sitowej ... 52

3.5.2. Analizy sedymentacyjne surowców ilastych ... 57

3.5.2.1. Analiza sk³adu ziarnowego surowca ilastego metod¹ pipetow¹ ... 58

3.5.2.2. Oznaczanie sk³adu ziarnowego metod¹ areometryczn¹ ... 60

3.5.2.3. Badanie sk³adu ziarnowego za pomoc¹ analizatora rentgenowskiego ... 64

3.5.2.4. Badanie sk³adu ziarnowego za pomoc¹ analizatora laserowego ... 66

(2)

4

3.6. Badanie ziarnistych zanieczyszczeñ w surowcach

ceramiki budowlanej ... 69

3.7. Analiza chemiczna surowców ilastych ceramiki budowlanej ... 70

3.7.1. Oznaczanie wêglanów w surowcu ... 73

3.7.2. Oznaczanie zawartoœci zwi¹zków siarki w surowcu... 75

3.7.2.1. Oznaczanie siarki ca³kowitej ... 75

3.7.2.2. Oznaczanie siarczanów rozpuszczalnych w wodzie ... 76

3.8. Badania sk³adu mineralnego i w³aœciwoœci termicznych surowców ... 78

3.8.1. Charakterystyka minera³ów ilastych – sk³adników surowców ceramiki budowlanej ... 80

3.8.2. Mikroskopia optyczna ... 87

3.8.3. Dyfraktometria rentgenowska ... 91

3.8.4. Badania termiczne ... 96

3.8.4.1. Mikroskopia wysokotemperaturowa... 96

3.8.4.2. Dylatometria ... 105

3.8.4.3. Termiczna analiza DTA/TG/EGA ... 114

4. Badania w³aœciwoœci technologicznych surowców ceramiki budowlanej ... 127

4.1. Oznaczanie plastycznoœci mas ... 127

4.1.1. Oznaczanie plastycznoœci metod¹ Ziemiatczyñskiego ... 131

4.1.2. Oznaczanie plastycznoœci metod¹ Pffeferkorna ... 133

4.1.3. Oznaczanie plastycznoœci metod¹ Atterberga ... 135

4.1.4. Oznaczanie plastycznoœci plastometrem Netzscha ... 136

4.2. Formowanie metod¹ plastyczn¹ ... 140

4.2.1. Wady powstaj¹ce w procesie przerobu i formowania plastycznego masy ... 140

4.2.2. Przygotowanie próbek do laboratoryjnych badañ technologicznych ... 143

4.3. Suszenie kszta³tek z mas plastycznych ... 148

4.3.1. Oznaczanie wra¿liwoœci na suszenie surowców ilastych... 150

4.3.2. Wady wyrobów powstaj¹ce podczas suszenia ... 152

4.4. Wypalanie i wady powstaj¹ce podczas wypalania ... 154

4.4.1. Oznaczanie optymalnej temperatury wypalania ... 158

4.5. Badania w³aœciwoœci wypalonych kszta³tek ... 159

4.5.1. Oznaczenie skurczliwoœci wypalania i ca³kowitej ... 159

4.5.2. Oznaczenie nasi¹kliwoœci i przesi¹kliwoœci ... 160

4.5.3. Oznaczenie porowatoœci wzglêdnej ... 161

4.5.4. Oznaczenie gêstoœci pozornej ... 161

4.5.5. Oznaczenie wytrzyma³oœci na œciskanie ... 161

4.5.6. Oznaczenie wytrzyma³oœci na zginanie ... 163

4.5.7. Badanie obecnoœci szkodliwych siarczanów ... 163

(3)

5 4.5.8. Badanie obecnoœci „szkodliwego marglu”

(produktu dekarbonatyzacji marglu) ... 164

4.5.9. Badanie mrozoodpornoœci ... 165

4.6. Formowanie metod¹ pó³such¹... 166

4.6.1. Badania przydatnoœci surowców do produkcji ceramiki budowlanej metod¹ pó³suchego formowania ... 169

5. Badania w³aœciwoœci ceramicznych wyrobów budowlanych ... 171

5.1. Zasady dopuszczenia wyrobów ceramiki budowlanej do stosowania... 171

5.2. Badania ceramicznych elementów murowych ... 177

5.2.1. Wymagania dotycz¹ce w³aœciwoœci i metod badañ ceramicznych elementów murowych ... 183

5.2.1.1. Kszta³t i wymiary ... 184

5.2.1.2. Gêstoœæ... 187

5.2.1.3. Wytrzyma³oœæ na œciskanie ... 188

5.2.1.4. Absorpcja wody... 192

5.2.1.5. Trwa³oœæ ... 193

5.2.1.6. ZawartoϾ aktywnych soli rozpuszczalnych ... 197

5.2.1.7. W³aœciwoœci cieplne ... 197

5.2.1.8. Rozszerzalnoœæ pod wp³ywem wilgoci ... 198

5.2.1.9. Reakcja na ogieñ ... 198

5.2.1.10. PrzepuszczalnoϾ pary wodnej ... 198

5.2.1.11. Wytrzyma³oœæ spoiny ... 199

5.2.1.12. Stê¿enie pierwiastków promieniotwórczych ... 199

5.2.2. Znakowanie CE i etykietowanie wyrobów ... 200

5.3. Badania dachówek ceramicznych ... 202

5.3.1. W³aœciwoœci geometryczne dachówek ... 205

5.3.1.1. Wymiary ... 207

5.3.1.2. WichrowatoϾ ... 209

5.3.1.3. ProstoliniowoϾ ... 211

5.3.2. Przesi¹kliwoœæ dachówek ... 212

5.3.3. Noœnoœæ na zginanie dachówek ... 214

5.3.4. Mrozoodpornoœæ dachówek ... 215

5.3.5. Oddzia³ywanie ognia ... 219

5.3.6. Substancje niebezpieczne ... 219

5.3.7. Oznakowanie i etykietowanie ... 220

5.4. Wykaz aktów prawnych i normatywnych dotycz¹cych stosowania ceramicznych materia³ów budowlanych ... 222

Literatura ... 225

Cytaty

Powiązane dokumenty

tliwości sejsmicznych rejestracji powierzeh:hlowych (ok. Syntetyczne proftlowanie tWardości akusty- cznej, otrzymane poprzez inwersję sejsmicznej sekcji ' czasowej, ma

W 2015 roku największe znaczenie w eksporcie miało mięso drobiowe i jego przetwory, które stanowiły 42% sprzedaży, natomiast udział mięsa wołowego i wieprzowego oraz

Formacja ta odsłania się jedynie w kilku miejscach (ze względu na podatność łupków na erozję), zazwyczaj jest przykryta przez morskie osady miocenu, należącego

EUWT NOVUM sprzyja wyraźnej intensyfikacji prac nad rozbudową funk- cji turystycznej, w szczególności rozbudową klastra turystycznego na po- graniczu polsko-czeskim; głownym

Działanie tego systemu opiera się na prostych obrazkach, które w większo- ści są łatwo rozpoznawalne nawet dla osób nieznających systemu (Symbol for Windows – baza.. symboli

· profilami mogą być wyeliminowane pod warunkiem, że opis rdzenia lub próbek płuczkowych przeprowadzany jest z uwzględnieniem interpretacji geofizycznej. Spąg

polskich na Mazurach i Warmii z lat 1718-1939, znajdujących się w. bibliotekach krajowych

Zestawienie zasobów szacunkowych i powierzchni złóż surowców ilastych (ustalonych na podstawie dokumentacji archiwalnych), wykorzystywanych do produkcji ceramiki