• Nie Znaleziono Wyników

Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Uchwały Prezydium Naczelnej Rady

Adwokackiej

Palestra 12/5(125), 77-81

(2)

N r 5 (125) U ch w a ły P re z y d iu m N R A 77 3) uchw aliło budżet na r. 1968 według przedstaw ionych prelim inarzy budżeto­

w ych NRA, „ P alestry ”, F S K i rozdziału nadwyżek C FSA A ;

4) ustaliło na r. 1968 udział rad adw okackich w pokryw aniu wydatków NRA w wysokości po 25 zł m iesięcznie od każdego adw okata wpisanego na listę; 5) obniżyło na r. 1968 skład kę na F S K do w ysokości po 50 zł m iesięcznie od

adw okata;

6) ustalony w uchw ale plenum NRA z dnia 16— 17 grudnia 1967 r. term in przy­ znaw ania i rozliczania zapomóg wyrów naw czych i dodatkowych według za­ sad i w ysokości obow iązującej w grudniu 1967 r. przedłużyło na okres do 30 czerw ca 1968 r.;

7) zleciło Prezydium NRA przedstaw ienie na jednym z najbliższych posiedzeń plenarnych p ro jektu zm ian regulam inu Funduszu Sam opom ocy K oleżeńskiej przy NRA.

5. In fo rm ację o stanie przygotowań do zgromadzeń delegatów podał Sekretarz NRA adw. Czeszejko zaznaczając, że w roku bieżącym zgromadzenia będą m iały ch arak ter w yłącznie sprawozdawczy. K alendarz zgromadzeń został przez Prezydium przyjęty i podany do wiadomości dziekanów. W protokołach posiedzeń rad adwo­ kackich a k c ja przygotowań do zgromadzeń nie zn ajdu je dostatecznego wyrazu i nie wiadomo, czy a k c ja wyborów delegatów została zakończona i ja k i byl je j przebieg oraz czy rady kontrolow ały praw idłowość wyborów. Należy oddziaływać n a zespoły, aby tem atyka zebrań dawała szanse w ystąpień na zgromadzeniach delegatów , W re fe ratach rad adw okackich trzeba wysuwać problem y atrak cy jn e, mogące wywołać dyskusję.

Na tym obrady Plenum zakończono, po czym P rezes Godlew ski zam knął po­ siedzenie.

B. Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

1. JA K O ST A W K I NALEŻNE ZA ZW IĄZANE Z W YKO N YW A N IEM ZAWODU W Y JA Z D Y ADW OKATÓW W ŁA SN YM ŚR O D K IE M L O K O M O C JI, P R Z E W I­ DZIA N E W § 55 REG U LA M IN U D ZIA ŁA N IA Z ESPO ŁÓ W ADW OKACKICH, N A LEŻY Z DNIEM 21 MARCA 1968 R. R O ZU M IEĆ A K TU A LN IE O BO ­ W IĄ Z U JĄ C E ST A W K I PODANE W i§ 18 U ST. 3 ZARZĄDZENIA M IN IST R A

K O M U N IK A C JI Z 12 MARCA 1968 R. W SP R A W IE UŻYW ANIA P O ­ JA ZD Ó W SAM OCHODOW YCH DO CELÓW SŁU ŻBO W YC H (M ONITOR P O L S K I NR 12, POZ. 78).

(uchwała Prezydium N aczelnej Rady A dw okackiej z dnia 28 m arca 1968 r.) Prezydium N aczelnej Rady A dw okackiej, po rozpoznaniu sprawy obliczania n a ­ leżności adwokatów za związane z wykonywaniem zawodu wyjazdy własnym środkiem lokom ocji,

p o s t a n o w i ł o :

w yjaśnić, że z dniem 21 m arca 1968 r., jako. staw ki należne za związane z wyko­ nywaniem zawodu w yjazdy adwokatów w łasnym środkiem lokom ocji, przewidzia­

(3)

78 N a czeln a R a d a A d w o k a ck a № 5(125) ne w § 55 Regulam inu działania zespołów adwokackich, należy rozum ieć aktu alnie obow iązujące staw ki podane w § 18 ust. 3 zarządzenia M inistra K om u nikacji z 12 m arca 1968 r. w sp raw ie używ ania pojazdów samochodowych do celów służbowych (M onitor P olski Nr 12, poz. 78).

* U z a s a d n i e n i e :

P a ra g ra f 55 Regulam inu działania zespołów adw okackich przew iduje — za związane z wykonywaniem zawodu w yjazdy adwokatów — zwrot kosztów użycia własnego środka lokom ocji w wysokości ustalonej przez M inistra K om unikacji.

W powyższej spraw ie obowiązywało, w chw ili ustalania powołanego Regulam inu zarządzenie M inistra K om u nikacji z dnia 6.X II.1963 r. (Mon. Pol. Nr 92, poz. 431), dlatego też zarządzenie to zostało powołane w § 55 tegoż Regulam inu.

Z dniem 21 m arca 1968 r. zarządzenie M inistra K o m u nikacji z 6.X II.1963 r. utraciło moc, a zam iast niego zaczęło obowiązywać zarządzenie M inistra K om u­ n ik acji z 12.111.1968 r.

W związku z tym za w łaściw e do obliczania należności adwokatów za związane z wykonyw aniem zawodu ich w yjazdy w łasnym samochodem uznać należy staw ki aktualnie obow iązującego zarządzenia M inistra K o m u n ikacji z 12.111.1968 r., a w ięc dla samochodu osobowego — po 2,30 zł, a dla m otocykli — po 0,90 zł za 1 km przebiegu.

2. N IEDO PUSZCZA LN E JE S T ^DOCHODZENIE W DRODZE SĄ D O W E J OD Z ESPO ŁU A D W O KA CKIEG O PR ZEZ JE G O CZŁONKA JA K IC H K O L W IE K RO SZCZEŃ Z T Y T U Ł U R O ZLIC ZEN IA CZY U ST A L EN IA U D ZIA ŁU W DO­

CHODACH Z ESP O Ł U (W YN AG RODZEN IA ); U C H W A ŁY Z ESP O Ł U W TY M PR Z E D M IO C IE MOGĄ B Y C ZA SKA RŻO N E T Y L K O W T R Y B IE P R ZEW ID ZIA N YM W U ST A W IE O U S T R O JU A D W O K A TU RY I W ROZ­ PORZĄDZEN IU O Z ESPO ŁA C H ADW OKACKICH.

(uchwała Prezydium N aczelnej Rady Adw okackiej z dnia 4 kw ietnia 1968 r.)

Prezydium N aczelnej Rady A dw okackiej, po rozpoznaniu w niosku adw. A F o w yrażenie .zgody na dochodzenie na drodze procesu sądowego od Zespołu Adwokackiego Nr 1 w X roszczeń z tytułu rozliczonego wynagrodzenia,

p o s t a n o w i ł o :

w yjaśnić, że niedopuszczalne je s t dochodzenie w drodze sądow ej od zespołu adw okackiego przez jego członka jakichkolw iek roszczeń z tytułu rozliczenia czy ustalenia udziału w dochodach zespołu (w ynagrodzenia); uchw ały zespołu w tym przedm iocie m ogą być zaskarżone tylko w tryb ie przew idzianym w usta­ w ie o u stroju adw okatury i w rozporządzeniu o zespołach adwokackich.

U z a s a d n i e n i e :

Adw. A F — uw ażając, że Zespół A dw okacki Nr 1 w X , którego je s t członkiem , w sposób dla niego „niewygodny” i niezgodny z przepisam i obliczał jego udział

(4)

Nc 5 (125) < U chw a ły P re z y d iu m N R A 79 w dochodach Zespołu (wynagrodzenie) — w ystąpił do Rady Adw okackiej w Y z w nioskiem o przedstaw ienie N aczelnej Radzie A dw okackiej jego prośby o ze­ zwolenie na dochodzenie w drodze sądow ej jego roszczeń z powyższego tytułu.

Rada Adwokacka uchw ałą z 22.11.1968 r. postanow iła prośbę adw. A F przedsta­ wić N aczelnej Radzie A dw okackiej z zaznaczeniem, że ze sw ej strony prośbę tę uważa za bezzasadną. Z motywów te j uchwały w ynika nadto, że Rada Adwo­ kacka uznała całkow itą słuszność stanow iska Zespołu Adwokackiego w X , w szcze­ gólności co do zastosow ania przez Zespół wobec adw. A F § 36 rozp. o zespołach.

Prezydium NRA zważyło, co następuje:

Z publicznopraw nym charakterem adwokatury ja k o zawodu łączy się rów nież publicznoprawny ch arak ter stosunku łączącego z adw okaturą, a więc i z je j orga­ nami — członków adwokatury, tj. adwokatów (por. J a n c z e w s k i , K r z e m i ń ­ s k i i i n n i : U strój adw okatury — Kom entarz, str. 11).

Adwokata z zespołem łączy stosunek podlegający szczególnym przepisom, za­ w artym w ustaw ie o u stroju adwokatury, w rozp. o zespołach i w innych prze­ pisach związkowych. Zgodnie z art. 12 u. o. u.a. uchw ały organów adw okatury, a w ięc i zespołów adw okackich, u legają zaskarżeniu w specjalnym tryb ie prze­ widzianym w u. o u.a., wobec czego rozpoznanie słuszności uchwał tych organów nie podlega w łaściw ości sądów (art. 2 § 3 k.p.c.).

T akie też stanow isko z a ją ł Sąd Najw yższy w w yroku z 16.111.1963 r. 3 C R 385/62 (w spraw ie J.P .).

Z powyższych względów należało w yjaśnić ja k w sen ten cji.

3. P R Z Y W P IS IE NA L IS T Ę ADW OKATA PRZEN O SZĄ CEG O S IE D Z IB Ę Z IN N E J IZ B Y RADA ADW OKACKA N IE JE S T POZBAW IO N A PRA W A BADANIA, C ZY ADW OKAT TEN J E S T N IE SK A Z ITELN E G O CH A RA K­ T E R U ((UCHWAŁA WYDZ. W Y K . NRA Z 6.VI.1958 R „ „P A L E ST R A ” N R 10— 11/1958), I TO N IEZA LEŻN IE OD TEG O , CZY MA ON ZAM IA R W Y K O ­ NYW AĆ ZAWÓD, CZY TEŻ PRACO W A Ć JA K O RADCA PRA W N Y (UCH­

W AŁA PR EZ Y D IU M NRA Z 23.XI.1967 R„ „P A L E ST R A ” NR 4/1967). (uchwała Prezydium N aczelnej Rady Adw okackiej z dnia 4 kw ietnia 1968 r.)

Prezydium N aczelnej Rady A d w okackiej, po rozpoznaniu spraw y z odw ołania adw. ED od uchw ały Rady Adw okackiej w C z dnia 27 stycznia 1968 r., odma­ w iające j w yrażenia zgody na przeniesienie siedziby w yżej wym ienionego z Z (Izba Adwokacka w A) na teren izby Adw okackiej w C,

p o s t a n o w i ł o : odwołanie adw. ED pozostawić bez uwzględnienia.

U z a s a d n i e n i e :

Adw. ED w ystąp ił z wnioskiem o przeniesienie jego siedziby z Z (Izba Adwo­ kacka w A) do C podając, że od 1.X I .1964 r. zaprzestał w ykonyw ania p rak ty k i adw okackiej i je s t zatrudniony w charakterze rad cy praw nego w C.

(5)

80 N a c z e ln a R ada A d w o k a ck a № 5 (125) R ada A dw okacka w A do w niosku tego ustosunkow ała się pozytyw nie, natom iast R ada A dw okacka w C uchw alą z 27.1.1968 r. załatw iła w niosek odmownie, przyta­ cz a ją c w uzasadnieniu uchw ały, że adw. ED sta ra ł się ju ż przedtem , w latach 1957 — 1958, o przeniesienie siedziby na teren Izby A dw okackiej w C, a le Rada Adwo­

kack a uchwałą utrzym aną w mocy przez Wydz. W yk. NRA odmówiła przeniesienia siedziby z powodu trybu życia i zachow ania się adw. ED oraz z tego względu, że nie ustały przyczyny, dla których odmówiono wówczas adw. ED zgody na prze­ n iesienie siedziby do C.

R ozp atru jąc spraw ę na sku tek odw ołania adw. ED, Prezydium NRA zważyło,

co n astęp u je: '

N iew ątpliw ie adwokaci nie w ykonujący, ja k adw. ED zawodu powinni być w pi­ sa n i na listę te j izby adw okackiej, w k tó rej zam ieszkują i na k tó rej teren ie m ają radcostw o (uchwała Wydz. W yk. NRA z 29.XII.1861 r., „P alestra” nr 1— 2/62). Jed n ak że Rada A dw okacka w C tra fn ie uznała, iż przy w pisie na listę adwoka­ ta przenoszącego siedzibę z .innej izby Rada A dw okacka nie je s t pozbawiona p ra ­ w a badania, czy adw okat ten je s t nieskazitelnego ch arak teru (uchw ała Wydz. Wyk. N RA z 6.VI.1958 r., „P ale stra” nr 10— 11/1958), i to niezależnie od tego czy m a on zam iar w ykonyw ać zawód, czy też pracow ać ja k o rad ca praw ny (uchwała P re ­

zydium NRA z 23.XI.1967 r. „P ale stra” n r 4/1967).

Je ś li chodzi o adw. ED, to w latach 1961/1967 został on praw om ocnie czterokrot­ nie ukarany dyscyplinarnie (raz upomnieniem, dwa razy naganą i raz karą pie­ niężną) za poważne naruszenie obowiązków zawodowych. Skoro za trzykrotne u k a ra n ie ‘dyscyplinarne za czyny tego' samego rodzaju 1u)d za czyny podryw ające

zaufanie do adw okata rad a adw okacka z mocy art. 80 p kt 2 u. o u.a. może skreś­ lić adw okata z listy, to n ie może ona być pozbawiona praw a odmowy w pisania na listę adw okata w ielokrotnie karanego dyscyplinarnie.

Rada A dw okacka w C, m a ją c najlepsze rozeznanie co do osobowości, sposobu zachow ania się adw. ED i oceny środow iskow ej jego postępow ania, uznała, że omó­ w iona w yżej karalność dyscyplinarna d aje dostateczną podstaw ę do odmowy w pi­ su na listę, a Prezydium NRA nie zn ajdu je podstaw do kw estionow ania tego stanow iska.

Z zasad powyższych należało odwołanie pozostawić bez uwzględnienia.

4. T E R M IN Y SK ŁA D A N IA P R Z E Z R A D Y A D W O K A C K IE SPRAW OZDAŃ R A -4 i RA -7.

(uchwała Prezydium N aczelnej Rady A dw okackiej z dnia 4 kw ietnia 1968 r.) Prezydium N aczelnej Rady A d w okackiej, po rozpoznaniu pism a Rady Adwo­ k a ck iej w K. z dnia 7 m arca 1968 r. w spraw ie term inów skład an ia przez rady ad w o kackie sprawozdań R A -4 i R A -7,

p o s t a n o w i ł o :

1. sprostow ać w ru bryce o k reślające j term in nadsyłania przez rady adwo­ kackie sprawozdań dotyczących obrotu i wpływu spraw (RA -7) („P alestra” z 1968 r. n r 1, str. 111) z „20” na „30” dni;

2. ustalić term in nadsyłania spraw ozdań R A -4 (kw artalne zestaw ienie obro­ tów) na 20 dni.

(6)

Nr 5 (125) O rzeczn ictw o w o jew ó d zk ich k o m is ji d y s c y p lin a rn y c h §i U z a s a d n i e n i e

Rada Adw okacka w K . w powołanym w yżej piśm ie zw róciła się o w yjaśnienie w ątpliw ości w związku z identycznością term inów dotyczących sprawozdań R A -8 (zespoły adw okackie) i R A -7 (w ojew ódzkie rad y adw okackie), term in bowienl do skład ania sprawozdań R A -7 powinien być dłuższy. ,

M ając na uwadze, że istotnie w w ykazie form ularzy („P alestra” z 1968 r. n r 1, str. 111), m ianow icie w ru bryce o k reślającej term in do nadsyłania sprawozdań przez rady adw okackie (RA -7), zaszła pom yłka, gdyż term in ten wynosi „30’1 dni — należało dokonać stosow nej korektury.

Za uzasadniony także należało uznać wniosek o przedłużenie term inu nadsy­ łan ia zestaw ienia obrotów !i przeciętnego w ynagrodzenia w zespołach adw okackich z 15 na 20 dni.

Frzy okazji zaznaczyć należy że spraw ozdania przesyłane przez rady adw okac­ k ie do NRA powinny być — zgodnie z dotychczasową p rak ty k ą *— przesyłane w odpisie również do M inisterstw a Spraw iedliw ości.

O n Z E C Z I W C T W O W O J E W Ó D Z K I C H K O M I S J I

D Y S C r R L I l M / t R I ^ r C H

ORZECZENIE

Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej z dnia 22 m aja 1965 r.

(KD 31/65)

Adwokat, który uporczywie nie pła­ ci składek członkowskich na rzecz iz­ by adwokackiej, nie honoruje wez­ wań dziekana rady do osobistego sta­ wienia się na rozprawę, nie odpowia­ da na pisma rzecznika dyscyplinar­ nego i jego zastępcy bez uspraw ie­ dliwienia czy wyjaśnienia — narusza w rażący sposób obowiązki korpo­ racyjne, okazuje w najwyższym stop­ niu nieposzanbwanie organów samo­ rządu adwokackiego i z tych wzglę­ dów nie może pozostawać w szeregach adwokatury.

Wojewódzka K o m isja Dyscyplinarna Izby A dw okackiej w X orzeczeniem z dnia 22.Y.1965 r. w spraw ie KD

31/65 uznała adw. A B za wińnegó tego, że „w okresie od dnia 24.V. 1962 r., tj. od daty w pisania go na listę adwokatów Izby Adw okackiej w X do dnia rozprawy, naruszał obo­ w iązki adwokata oraz okazywał riie- poszanowanie organów adwokatury przez to, że:

a) uporczywie nie płacił składek na rzecz Izby Adw okackiej w X oraz nie uregulował wpisowego i opłat m anipulacyjnych,

b) na wezw ania z dnia 1 i 9.X. 1964 r. nie zgłosił się do dzieka­ na Rady Adw okackiej i nie na­ desłał uspraw iedliw ienia swego niestaw iennictw a,

c) pozostawił bez odpowiedzi wez­ w ania Rzecznika D yscyplinar­ nego z dnia 23.X I. i 10.XII.1964 r. do złożenia w yjaśnień,

d) nie zgłosił się na pisemne wez­ wanie zastępcy Rzecznika D

Cytaty

Powiązane dokumenty

bagienne So-Brzo Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinet um Lasy mieszane, SIG 24-33 24-33 świeże Gb-So-Db, Lp-So-Db Tilio-Caipinetum

Jakość wody w kąpielisku oraz miejscu okazjonalnie wy- korzystywanym do kąpieli powinna odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach. Państwowy powiatowy lub państwo-

Od strony zachodniej konstrukcja będzie wykonana ze sta- lowej ścianki szczelnej w nawiązaniu do konstrukcji nabrzeża kanału żeglugowego przez Mierzeję

Próchnica kształtująca się pod bukowym drzewostanem charakteryzuje się obecno­ ścią kwasów huminowych o większej masie cząsteczkowej i wyższym stopniu kon­ densacji

Celem niniejszej pracy było porównanie właściwości spektralnych w zakresie UV-VIS dwóch frakcji kwasów huminowych otrzymanych w wyniku przeprowadzenia dwuetapowej sukcesywnej

Porównując aktywność ureazy w próbkach gleb pobranych z obiektów nawożonych O+PK oraz O+NPK (z wyjątkiem próbek pobranych w czerwcu 2001 r.) wykazano istotny

Analizując właściwości buforowe w obrębie wydzielonych jednostek systematycznych zauważa się, że największe zdolności do przeciwstawiania się czynnikom zakwaszającym

Te rewelacje niekoniecznie musiały być prawdziwe, Marcy- sia sama przyznaje, że pani zleca jej wypytanie się o to, co dzieje się u znajomych, a „potem słucha, jak opowiadam, i