Jaworzno, 7 sierpnia 2008 r.

75  Download (0)

Full text

(1)

Jaworzno, 7 sierpnia 2008 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej w 2008 r.

Opracowanie zawiera opis organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego, zestawienia danych liczbowych i analizę statystyczną wyników, składające się na obraz poziomu opanowania wiadomości i umiejętności przez tegorocznych uczniów klas trzecich gimnazjów województwa śląskiego. Analizowane równolegle ze sprawozdaniem, przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z OKE, umożliwi Państwu porównanie wyników uczniów z naszego województwa z wynikami uczniów w kraju.

Zachęcam do zapoznania się z niniejszym sprawozdaniem przede wszystkim dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy bezpośrednio kształtują proces uczenia, oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły, którzy mają wpływ na jakość pracy szkoły. W celu oceny efektywności działań, podjętych po analizach wyników z lat ubiegłych, proponuję sięgnąć do sprawozdań OKE z egzaminów gimnazjalnych z poprzednich sesji egzaminacyjnych.

Warto do interpretacji wyników egzaminu gimnazjalnego zaprosić nauczycieli egzaminatorów, którzy uczestniczyli w sprawdzaniu prac uczniów. Ich doświadczenie może wzbogacić i uzupełnić analizy statystyczne, a tym samym pomóc w planowaniu zadań dydaktycznych na kolejny rok szkolny.

Mam nadzieję, że przedstawiony materiał będzie dla Państwa bogatym i inspirującym źródłem informacji.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego 2008.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Dyrektor OKE

Roman Dziedzic

(2)

Spis treści

1. Wprowadzenie ... 3

2. Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego ... 4

2.1. Przygotowanie zastępców przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych ... 5

2.2. Zbieranie danych o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego oraz dystrybucja materiałów egzaminacyjnych ... 5

2.3. Uczniowie (słuchacze) przystępujący do egzaminu gimnazjalnego ... 5

2.4. Przebieg egzaminu gimnazjalnego ... 7

2.5. Sprawdzanie prac uczniów (słuchaczy) ... 8

2.6. Komunikowanie wyników ... 8

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA ... 10

3. Wyniki uczniów (słuchaczy) piszących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych ... 11

3.1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych ... 11

3.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) ... 12

3.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego ... 16

3.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych ... 18

3.4.1. Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) ... 20

3.4.2. Tworzenie własnego tekstu (II) ... 22

3.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań egzaminacyjnych ... 24

4. Wyniki uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ... 30

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZA ... 40

5. Wyniki uczniów (słuchaczy) piszących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych ... 41

5.1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych ... 41

5.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) ... 42

5.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego ... 46

5.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych ... 48

5.4.1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno–przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) ... 50

5.4.2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) ... 52

5.4.3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo–skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) ... 54

5.4.4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) ... 56

5.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań egzaminacyjnych ... 58

6. Wyniki uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ... 64

7. Słownik terminów... 74

(3)

1 . W P R O W A D Z E N I E

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami) i zasadami w nim określonymi, w dniach 22 i 23 kwietnia 2008 r. po raz siódmy odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów.

W województwie śląskim do egzaminu gimnazjalnego w 2008 r. zostało zgłoszonych 55 179 uczniów z 758 gimnazjów. W części humanistycznej do egzaminu przystąpiło 54 025 trzecioklasistów, a w części matematyczno-przyrodniczej – 54 009 z 754 gimnazjów

1

.

W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu oraz wyników uzyskanych przez zdających egzamin w każdej jego części.

Przedstawione wyniki odnoszą się do:

 całego zestawu egzaminacyjnego,

 obszarów badanych standardów,

 poszczególnych zadań.

Przedmiotem sprawdzania na egzaminie gimnazjalnym były umiejętności i wiadomości opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Część humanistyczna dotyczyła obszarów standardów:

I. czytania i odbioru tekstów kultury, II. tworzenia własnego tekstu.

Część matematyczno-przyrodnicza obejmowała obszary standardów:

I. umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,

II. wyszukiwanie i stosowanie informacji,

III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,

IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Czas trwania każdej części egzaminu gimnazjalnego wynosił 120 minut. Uczniowie (słuchacze) z dysfunkcjami mieli prawo wydłużenia czasu pisania każdej części do 60 minut.

Zdający w każdej części egzaminu mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów.

1 Liczby uwzględniają 88 laureatów / finalistów w części humanistycznej i 338 w części matematyczno -przyrodniczej, którzy zostali zwolnieni z pisania egzaminu w danej części, otrzymując z niej wynik najwyższy.

(4)

2 . O R G A N I Z A C J A I P R Z E B I E G E G Z A M I N U G I M N A Z J A L N E G O

T e r m i n

E G Z A M I N G I M N A Z J A L N Y 2 0 0 8

Gromadzenie danych HERMES

758 gimnazjów 55 179 uczniów

termin aktualizacji: 2–12 stycznia 2008

do 26. 10. 2007

Egzamin gimnazjalny w trzeciej klasie gimnazjum

754 gimnazja

54 025 uczniów w GH 54 009 uczniów w GM 2397 sal GH

2392 sal GM 580 obserwatorów w 426 gimnazjach 22. 04. 2008

23. 04. 2008  

od 8. 05. 2008

Sprawdzanie prac egzaminacyjnych

GH 25 42 747

GM 25 35 640

ośrodków zespołów egzaminatorów

do 14. 05. 2008

od 8. 05. 2008

Skanowanie i weryfikacja

15 weryfikatorów 6 skanujących 2 informatyków godz. 7:00–22:00

do 30. 05. 2008

3. 06. 2008

4. 06. 2008 Termin dodatkowy 99 uczniów GH

103 uczniów GM

 

4. 06. 2008

Druk zaświadczeń 53 982 zaświadczenia

(+ 126 – termin dodatkowy)

 

6. 06. 2008

Wyniki w gimnazjach

Przekazanie zaświadczeń uczniom 20 czerwca – w dniu zakończenia nauki w gimnazjum

12. 06. 2008  

Sprawozdanie z wyników egzaminu

gimnazjalnego 2008

Otrzymują: MEN, CKE, Śląski Kurator Oświaty, delegatury KO, organy prowadzące, szkoły

07. 08. 2008  

(5)

2.1. Przygotowanie zastępców przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych

W okresie od 8 do 17 października 2007 r. odbyło się 17 spotkań szkoleniowych z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego. Szkolenia dotyczyły analizy osiągnięć uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum w roku 2007 oraz procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2008 r.

W szkoleniach wzięło udział 688 dyrektorów gimnazjów.

W dniach od 3 do 7 marca 2008 r. w ramach 22 spotkań szkoleniowych dotyczących organizacji egzaminu gimnazjalnego w 2008 r. wzięło udział 614 zastępców przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych (SZE) w gimnazjach.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zorganizowała w dniach 26 i 28 marca cztery dodatkowe szkolenia dla zastępców przewodniczących SZE, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach na początku marca.

2.2. Zbieranie danych o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego oraz dystrybucja materiałów egzaminacyjnych

Dane o uczniach przystępujących do egzaminu gimnazjalnego 22 i 23 kwietnia 2008 r.

przekazywane były przez dyrektorów gimnazjów do OKE w Jaworznie do 26 października 2007 r. przez Serwis Dyrektorów Gimnazjów. Termin aktualizacji danych upływał 2–12 stycznia 2008 r.

Nie odnotowano przypadków naruszenia przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi, dostarczonych do szkół przez kurierów. 23 kwietnia w godzinach 13:00–15:00 przewodniczący (lub upoważniona przez nich osoba) przekazali prace uczniów wraz z dokumentacją egzaminacyjną przedstawicielowi OKE we wskazanym ośrodku redystrybucji.

2.3. Uczniowie (słuchacze) przystępujący do egzaminu gimnazjalnego

W województwie śląskim do egzaminu gimnazjalnego w 2008 r. zostało zgłoszonych 55 179 uczniów z 758 gimnazjów województwa śląskiego

2

.

Do egzaminu w kwietniu przystąpili trzecioklasiści z 754 gimnazjów – dane liczbowe zawierają tabele 1.–3.

2 W tym: 53 841 piszących arkusz dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją, 72 – arkusz dla uczniów słabo widzących (czcionka 16 pkt), 19 – arkusz dla uczniów słabo widzących (czcionka 24 pkt), 3 – arkusz dla uczniów niewidomych, 182 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących, 1062 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

(6)

Tabela 1. Liczba przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Przystępujący

do egzaminu3

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza

liczba procent liczba procent

Dziewczęta 26 492 49,04 26 474 49,02

Chłopcy 27 533 50,96 27 535 50,98

Razem 54 025 100 54 009 100

Laureaci / finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych (88 uczniów z części humanistycznej i 338 z części matematyczno-przyrodniczej) zostali zwolnieni z pisania egzaminu w danej części i otrzymali z niej wynik najwyższy. Z egzaminu w obu częściach zwolnionych zostało także ze względów zdrowotnych lub losowych 161 uczniów (słuchaczy).

Tabela 2. Liczba piszących egzamin z uwzględnieniem lokalizacji oraz liczby szkół

Lokalizacja szkoły Szkoły

Uczniowie (słuchacze) część

humanistyczna

część matematyczno

-przyrodnicza liczba procent liczba procent liczba procent Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 329 43,6 24 524 45,4 24 517 45,4 Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 154 20,4 12 745 23,6 12 742 23,6

Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców 53 7,0 4 489 8,3 4 491 8,3

Gminy wiejskie 218 28,9 12 267 22,7 12 259 22,7

Razem 754 100 54 025 100 54 009 100

Większość uczniów (słuchaczy) rozwiązywała zadania zestawu standardowego.

Dla zdających z dysfunkcjami przygotowano dostosowane zestawy egzaminacyjne (zob. tabela 3.).

3 Liczby uwzględniają laureatów / finalistów, którzy zostali zwolnieni z pisania egzaminu w danej części, otrzymując z niej wynik najwyższy.

(7)

Tabela 3. Liczba piszących egzamin z uwzględnieniem typu zestawu zadań

Typ zestawu

Część humanistyczna Część matematyczno -przyrodnicza symbol

zestawu

liczba piszących

symbol zestawu

liczba piszących Standardowy dla uczniów (słuchaczy) bez

dysfunkcji oraz uczniów (słuchaczy) z dysleksją

GH-A1-082 GH-B1-082 GH-C1-082

52 833

GM-A1-082 GM-B1-082 GM-C1-082

52 816 Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo

widzących (druk powiększony – 16 pkt.) GH-A4-082 72 GM-A4-082 72 Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo

widzących (druk powiększony – 24 pkt.) GH-A5-082 21 GM-A5-082 21 Dostosowany dla uczniów (słuchaczy)

niewidomych GH-A6-082 2 GM-A6-082 3

Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo

słyszących / niesłyszących GH-A7-082 180 GM-A7-082 180

Dostosowany dla uczniów (słuchaczy)

z trudnościami w uczeniu się GH-A8-082 917 GM-A8-082 917

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu, wyznaczono termin dodatkowy w dniach 3 i 4 czerwca. Do części humanistycznej egzaminu przystąpiło wówczas 99 uczniów (słuchaczy), a do części matematyczno-przyrodniczej – 103.

2.4. Przebieg egzaminu gimnazjalnego

Egzamin pisano w 2397 salach w części humanistycznej i 2392 – w części matematyczno-przyrodniczej.

Przebieg egzaminu był monitorowany:

 w części humanistycznej – w 276 gimnazjach (36,6% wszystkich gimnazjów, w których był przeprowadzany egzamin) przez 299 obserwatorów (190 przedstawicieli gmin, 81 wizytatorów, 25 pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i 3 pracowników OKE),

 w części matematyczno-przyrodniczej – w 255 gimnazjach (33,8%) przez 281 obserwatorów (171 przedstawicieli gmin, 73 wizytatorów, 25 pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i 12 pracowników OKE)

4

.

4 Dane na podstawie ankiet obserwacji, które odesłano do OKE.

(8)

2.5. Sprawdzanie prac uczniów (słuchaczy)

Prace egzaminacyjne sprawdzano od 8 do 14 maja 2008 r.

W tabeli 4. zestawiono liczbę ośrodków egzaminacyjnych oraz osób sprawdzających prace egzaminacyjne.

Tabela 4. Liczba ośrodków oraz osób sprawdzających prace egzaminacyjne Część egzaminu

gimnazjalnego

Liczba

ośrodków przewodniczących weryfikatorów egzaminatorów asystentów

Humanistyczna 24 42 84 747 82

Matematyczno

-przyrodnicza 25 36 72 640 52

Przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych zostały przeprowadzone szkolenia:

organizacyjne (koordynatorów z przewodniczącymi i weryfikatorami zespołów egzaminatorów) i dwustopniowe merytoryczne (przewodniczących z egzaminatorami).

Szkolenia merytoryczne dotyczyły zasad oceniania i punktowania prac, zgodnie z ogólnopolskim schematem.

Podobnie jak w ubiegłym roku przeprowadzono monitorowanie poziomu umiejętności punktowania rozwiązań przez egzaminatorów, mające na celu umożliwienie koordynatorom egzaminu oraz przewodniczącym zespołów egzaminatorów szybkie zareagowanie w przypadku ewentualnego zdiagnozowania nieścisłości w ocenianiu zadań przez egzaminatorów.

2.6. Komunikowanie wyników

Dnia 12 czerwca 2008 r. dyrektorzy gimnazjów otrzymali listy z wynikami uczniów (słuchaczy) oraz indywidualne zaświadczenia. Dyrektorzy przekazali wyniki egzaminu swoim uczniom. Na stronie internetowej OKE w Jaworznie została zamieszczona wstępna informacja

o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2008 r. w województwie śląskim oraz krajowe sprawozdanie o osiągnięciach trzecioklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przy współpracy z OKE. Ponadto poprzez Serwis Dyrektorów Gimnazjów udostępniono każdemu dyrektorowi gimnazjum zbiorcze wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów jego szkoły.

Zaświadczenia z wynikami uczniowie (słuchacze) otrzymali w dniu zakończenia roku szkolnego – 20 czerwca. Znalazły się na nich sumy uzyskanych punktów oraz liczby punktów zdobytych w ramach poszczególnych standardów wymagań egzaminacyjnych.

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2008 r. zostało przygotowane

dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz gimnazjów

(9)

województwa, Śląskiego Kuratora Oświaty, delegatur Kuratorium Oświaty oraz organów prowadzących szkoły.

Do sprawozdania zostaną przygotowane załączniki, zawierające:

 informacje o wynikach wszystkich gimnazjów województwa – dla Śląskiego Kuratora Oświaty,

 informacje o wynikach szkół – dla każdej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach,

 informacje o wynikach gimnazjów – dla jednostek samorządu terytorialnego,

 wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) danej szkoły – dla każdego

gimnazjum.

(10)

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

(11)

3 . W Y N I K I U C Z N I Ó W ( S Ł U C H A C Z Y )

P I S Z Ą C Y C H S T A N D A R D O W Y Z E S T A W Z A D A Ń E G Z A M I N A C Y J N Y C H

Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (GH-1-082), przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową, pisało 52 833 trzecioklasistów

1

, w tym 3731 uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją).

Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych został skonstruowany wokół tematu Dorastanie.

Podstawę tworzenia zadań stanowiły spójne z motywem przewodnim arkusza różnorodne teksty kultury (literacki, poetycki, publicystyczny oraz reprodukcja obrazu).

Zadania rozszerzonej odpowiedzi wymagały zredagowania tekstu użytkowego (ogłoszenia) i napisania charakterystyki.

Zadania obejmowały następujące obszary standardów:

 obszar I – czytanie i odbiór tekstów kultury,

 obszar II – tworzenie własnego tekstu.

3.1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych

Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 32 zadania, wśród których było 20 zadań wyboru wielokrotnego (należało wybrać jedną prawidłową odpowiedź z czterech podanych) oraz 12 zadań otwartych (10 – krótkiej odpowiedzi i 2 – rozszerzonej odpowiedzi), wymagających od ucznia samodzielnego formułowania odpowiedzi.

Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych

Obszar standardów Liczba punktów Waga

(procent) Numery zadań Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) 25 50 1.–20., 25.–29.

Tworzenie własnego tekstu (II) 25 50 21.–24., 30.–32.

Maksymalna liczba punktów, którą uczeń (słuchacz) mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła 50, w tym 20 za zadania wielokrotnego wyboru.

1 Liczba uwzględnia 88 laureatów / finalistów.

(12)

3.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy)

Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu w części humanistycznej osiągniętych przez trzecioklasistów w województwie śląskim i w kraju zostały przedstawione w tabeli 6.

Tabela 6. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim i w kraju

Wskaźniki Województwo śląskie Kraj

ogółem ogółem dziewczęta chłopcy

Liczba uczniów (słuchaczy) 52 833 25 995 26 838 473 595

Wskaźnik łatwości zestawu 0,62 0,66 0,58

Liczba punktów możliwych do uzyskania 50

Wynik najczęstszy (modalna–Mo) 38 41 38 38

Wynik środkowy (mediana–Me) 33 35 30 32

Wynik średni (średnia arytmetyczna–M) 31,14 33,22 29,13 30,75

Odchylenie standardowe 9,64 9,25 9,58 9,84

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) 50 50 50 50

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) 0 3 0 0

W województwie śląskim wskaźnik łatwości dla całego zestawu zadań egzaminacyjnych wyniósł 0,62. Można zatem stwierdzić, że zestaw w części humanistycznej okazał się umiarkowanie trudny.

Maksymalny wynik uzyskało na egzaminie w części humanistycznej 109 uczniów (słuchaczy) – 0,21% piszących. Tylko jedna osoba w województwie śląskim otrzymała 0 punktów.

Wartość mediany wskazuje, że co najmniej połowa piszących (26 739 osób – 50,61 %) uzyskała 33 i więcej punktów.

Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim są porównywalne z wynikami uczniów w kraju.

W tabeli 7. zostały przedstawione średnie wyniki i wskaźniki łatwości zestawów

zadań egzaminacyjnych ze wszystkich przeprowadzonych egzaminów w części

humanistycznej dla uczniów województwa śląskiego.

(13)

Tabela 7. Średnie wyniki i wskaźniki łatwości egzaminu w części humanistycznej w latach 2002–2008 w województwie śląskim

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Wynik średni 31 32,8 28,1 33,59 31,71 31,80 31,14

Wskaźnik łatwości zestawu 0,62 0,66 0,56 0,67 0,63 0,64 0,62

Pozycję ucznia (słuchacza), ze względu na osiągnięty wynik w populacji piszących, przedstawia skala standardowej dziewiątki, zwana również skalą staninową (tabela 8.). Skalę staninową otrzymujemy poprzez dokonanie podziału uporządkowanych rosnąco surowych wyników na dziewięć przedziałów. Pozycja wyniku na skali staninowej zależy od tego, jakie wyniki uzyskali wszyscy przystępujący do egzaminu w danym roku. Zastosowanie tej skali pozwala porównywać wyniki uczniów (słuchaczy) i szkół z wynikami z lat ubiegłych, niezależnie od różnicy trudności zestawów egzaminacyjnych.

Tabela 8. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim i w kraju na znormalizowanej skali staninowej Przydziały

punktowe wyznaczone

dla kraju

Stanin

Teoretyczny procent wyników

Opis wyniku

Województwo śląskie (rzeczywisty procent wyników)

Kraj (rzeczywisty

procent wyników) ogółem dziewczęta chłopcy

0–12 1 4 najniższy 3,42 2,07 4,74 4,05

13–17 2 7 bardzo niski 7,22 5,20 9,18 7,68

18–22 3 12 niski 10,96 8,48 13,35 11,23

23–28 4 17 niżej średniego 15,94 13,50 18,31 16,01

29–34 5 20 średni 19,00 18,02 19,95 19,27

35–38 6 17 wyżej średniego 16,45 17,65 15,28 16,03

39–42 7 12 wysoki 16,32 19,93 12,82 15,08

43–45 8 7 bardzo wysoki 7,39 10,16 4,71 7,12

46–50 9 4 najwyższy 3,29 4,99 1,65 3,53

Ponad połowa zdających uzyskała wyniki w przedziale od średniego do najwyższego

(staniny 5.–9.). Procent ten w skali kraju jest niższy o 1,4 (62,4% w województwie śląskim

i 61,0% w kraju) względem województwa śląskiego.

(14)

Wykres 1. Rozkład wyników na skali staninowej dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Liczba punktów i numery staninów]

[Procent piscych]

Wykres 2. Rozkład wyników na skali staninowej dla dziewcząt i chłopców w województwie śląskim

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 131415 1617 1819 2021 2223 242526 2728 2930 3132 3334 353637 3839 4041 4243 444546 4748 4950

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Liczba punktów i numery staninów]

[Procent piscych]

dziewczęta chłopcy

Rozkład wyników uzyskanych przez zdających jest asymetryczny, przesunięty w stosunku do rozkładu normalnego w kierunku wyników wyższych.

Egzamin był łatwy dla sporej grupy uczniów. Dziewczęta osiągały wyższe wyniki

niż chłopcy.

(15)

Wykres 3. Rozkład wyników dla uczniów (słuchaczy) bez dysleksji i z dysleksją w województwie śląskim

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

[Liczba punktów]

[Procent uczniów]

bez dysleksji z dysleksją

Uczniowie z dysleksją stanowili 7,06% piszących egzamin w części humanistycznej

w województwie śląskim. Uczniowie z dysleksją uzyskali lepsze wyniki od pozostałych

w przedziale 31–43 punktów.

(16)

3.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego

Zamieszczona mapa konturowa województwa śląskiego pokazuje terytorialne zróżnicowanie ze względu na średnie wyniki egzaminu w części humanistycznej.

Mapa 1. Średnie wyniki części humanistycznej w powiatach województwa śląskiego

W celu uporządkowania średnich wyników egzaminu zastosowano pięciostopniową

skalę znormalizowaną: średnie wyniki powiatów zostały uporządkowane rosnąco i podzielone

na 5 grup zgodnie z zasadą: I grupa to 7% powiatów z najniższą średnią, II grupa – 24%,

III – 38%, IV – 24%, V – 7% powiatów.

(17)

Tabela 9. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego

Lp. Powiat

Liczba uczniów (słuchaczy)

Wynik najczęstszy

(modalna –Mo)

Wynik środkowy

(mediana –Me)

Wynik średni (średnia arytmetyczna

–M)

Odchylenie standardowe

1. będziński 1351 41 31 30,35 9,76

2. bielski 1994 38 34 32,38 9,27

3. Bielsko-Biała 1952 41 35 33,57 9,34

4. bieruńsko-lędziński 780 40 33 32,27 8,52

5. Bytom 1886 40 30 29,12 10,23

6. Chorzów 1196 40 33 31,98 9,68

7. cieszyński 2222 37 32 30,92 9,15

8. Częstochowa 2586 40 35 33,13 9,23

9. częstochowski 1799 35 33 31,09 9,49

10. Dąbrowa Górnicza 1194 36 32 30,60 9,66

11. Gliwice 1942 39 33 31,75 10,09

12. gliwicki 1309 36 31 30,08 9,62

13. Jastrzębie Zdrój 1249 36 32 30,80 9,13

14. Jaworzno 1114 38 33 31,27 9,92

15. Katowice 3179 38 34 32,02 9,86

16. kłobucki 1146 41 35 32,96 9,46

17. lubliniecki 964 36 32 31,20 9,05

18. mikołowski 1106 38 35 33,09 9,14

19. Mysłowice 862 34 32 30,69 9,22

20. myszkowski 800 40 33 30,94 9,63

21. Piekary Śląskie 588 34 33,5 32,19 9,31

22. pszczyński 1511 39 34 31,63 9,67

23. raciborski 1321 41 31 29,78 9,90

24. Ruda Śląska 1556 39 30 29,73 9,35

25. rybnicki 960 36 31 29,27 9,52

26. Rybnik 1761 40 32 29,81 10,12

27. Siemianowice Śląskie 801 20 27 27,25 10,68

28. Sosnowiec 2021 41 33 31,73 9,66

29. Świętochłowice 569 21 26 27,09 10,42

30. tarnogórski 1536 39 32 30,61 9,11

31. Tychy 1339 37 32 30,39 9,06

32. wodzisławski 1904 37 34 32,35 8,86

33. Zabrze 2081 36 30 29,60 10,09

34. zawierciański 1442 38 33 31,39 9,71

35. Żory 625 36 32 30,26 9,42

36. żywiecki 2187 37 32 31,05 9,21

Ogółem 52 833 38 33 31,14 9,64

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w poszczególnych

powiatach województwa śląskiego wykazują niewielkie zróżnicowanie (od 27,09 do 33,57

punktu) – średnia dla województwa wyniosła 31,14 punktu.

(18)

3.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych

Wykres 4. Wskaźnik łatwości obszarów standardów dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim

0,47 0,54 0,42

0,77 0,79 0,75

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

[Wartość wskaźnika]

Tworzenie własnego tekstu (II)

Czytanie i odbiór tekstów kultury (I)

[Standardy]

ogółem dziewczęta chłopcy

W tabeli 10. i na wykresie 5. zostały przedstawione wskaźniki łatwości standardów w poszczególnych przedziałach staninowych. Zacieniowane w tabeli pola wskazują grupy uczniów (słuchaczy), których osiągnięcia są co najmniej zadowalające (tzn. wskaźnik łatwości wyniósł co najmniej 0,70).

Tabela 10. Wskaźnik łatwości zestawu egzaminacyjnego i obszarów standardów w poszczególnych przedziałach staninowych dla uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego

Opis wyniku Najniższy Bardzo niski Niski średniego Niżej Średni Wyżej

średniego Wysoki Bardzo

wysoki Najwyższy

Skala staninowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przedziały punktowe

wyznaczone dla kraju 0–12 13–17 18–22 23–28 29–34 35–38 39–42 43–45 46–50

Zestaw egzaminacyjny 0,20 0,31 0,40 0,51 0,63 0,73 0,81 0,88 0,94

Czytanie i odbiór

tekstów kultury (I) 0,36 0,51 0,63 0,72 0,78 0,85 0,91 0,94 0,97

Tworzenie własnego

tekstu (II) 0,04 0,10 0,17 0,30 0,49 0,61 0,71 0,81 0,91

Uczniowie, których wynik znalazł się w staninach 1.–3., nie poradzili sobie

z większością zadań. Próbowali rozwiązywać zadania zamknięte wyboru wielokrotnego

z obszaru czytanie i odbiór tekstów kultury, niewymagające samodzielnego formułowania

myśli i zapisu.

(19)

W obszarze tworzenie własnego tekstu uczniowie z opisywanej grupy zwykle podejmowali próbę zredagowania ogłoszenia, tworząc tekst dostosowany do sytuacji komunikacyjnej. Uczniowie (słuchacze) nie radzili sobie z przekształceniem tekstu, analizowaniem i porównywaniem informacji z dwóch tekstów, argumentowaniem, wnioskowaniem oraz posługiwaniem się terminami z wiedzy o sztuce.

Umiejętności z zakresu czytania i odbioru tekstów kultury okazały się łatwe lub bardzo łatwe dla uczniów (słuchaczy), których wynik mieścił się od staninu 4. wzwyż.

Dla uczniów (słuchaczy), których wynik egzaminu był wysoki, bardzo wysoki lub najwyższy, sprawdzane umiejętności z zakresu obu obszarów standardów okazały się łatwe lub bardzo łatwe.

Wykres 5 Wskaźnik łatwości obszarów standardów w poszczególnych przedziałach staninowych dla uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

0-12 13-17 18-22 23-28 29-34 35-38 39-42 43-45 46-50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Przedziały punktowe i odpowiadające im staniny]

[Wartość wsknika]

Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Tworzenie własnego tekstu (II)

(20)

3.4.1. Czytanie i odbiór tekstów kultury (I)

Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie umiejętności z obszaru standardu I, zdający mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów.

Tabela 11. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim i w kraju

Wskaźniki Województwo śląskie Kraj

ogółem ogółem dziewczęta chłopcy

Wskaźnik łatwości obszaru standardu I 0,77 0,79 0,75

Liczba punktów możliwych do uzyskania 25

Wynik najczęstszy (modalna–Mo) 22 23 21 22

Wynik środkowy (mediana–Me) 20 21 19 20

Wynik średni (średnia arytmetyczna–M) 19,27 19,83 18,73 19,09

Odchylenie standardowe 4,11 3,92 4,22 4,23

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) 25 25 25 25

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) 0 3 0 0

Dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim wartość wskaźnika łatwości obszaru standardu I wyniosła 0,77, co oznacza, że obszar ten był dla nich łatwy.

Wartość mediany wskazuje, że co najmniej połowa zdających (29 336 piszących – 55,53%) otrzymała 20 i więcej punktów w tym obszarze standardów.

Maksymalny wynik uzyskało 2527 osób (4,78%), natomiast 0 punktów – jeden piszący.

Wyniki uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego są porównywalne z wynikami uczniów (słuchaczy) w kraju.

Średni wynik uzyskany przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego (19,27 punktu) jest nieznacznie wyższy od średniego wyniku uzyskanego przez uczniów (słuchaczy) w kraju (19,09 punktu).

Na wykresie 6. przedstawiono rozkład wyników uzyskanych przez uczniów

(słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu I.

(21)

Wykres 6. Rozkład wyników w obszarze standardu I

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

[Liczba punktów]

[Procent piscych]

ogółem dziewczęta chłopcy

Rozkład wyników uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego jest lewoskośny. Znaczne przesunięcie wykresu w kierunku wyników wysokich wskazuje, że umiejętności z tego obszaru standardów dla większości uczniów (słuchaczy) były łatwe.

Tabela 12. Wskaźnik łatwości zadań z poszczególnych umiejętności w obszarze standardu I dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim

Sprawdzana umiejętność Uczeń (słuchacz):

Numer zadania

Wartość wskaźnika łatwości ogółem dziewczęta chłopcy I/1 czyta teksty kultury na poziomie dosłownym /

przenośnym

6., 7., 9., 10., 15., 16., 18.,

19., 20.

0,83 0,84 0,81

I/2 interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy

3., 12., 17.,

25., 27., 29. 0,70 0,74 0,67

I/3 wyszukuje informacje 1., 2., 4., 5.,

13. 0,87 0,89 0,85

I/4 dostrzega w odczytywanych tekstach środki

wyrazu i określa ich funkcje 28. 0,62 0,68 0,55

I/5 odnajduje i interpretuje związki przyczynowo

-skutkowe w polityce 11. 0,74 0,75 0,72

I/6 dostrzega kontekst historyczny 8., 14., 26. 0,64 0,64 0,65

Dla tegorocznych trzecioklasistów najłatwiejszymi umiejętnościami z tego obszaru okazały się: wyszukiwanie informacji w różnych tekstach kultury oraz czytanie różnych tekstów na poziomie dosłownym i przenośnym.

Najtrudniejszą umiejętnością było dostrzeganie w odczytywanych tekstach środków

wyrazu i określanie ich funkcji.

(22)

3.4.2. Tworzenie własnego tekstu (II)

Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie umiejętności z obszaru standardu II, uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów.

Tabela 13. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim i w kraju

Wskaźniki Województwo śląskie Kraj

ogółem ogółem dziewczęta chłopcy

Wskaźnik łatwości obszaru standardu II 0,47 0,54 0,42

Liczba punktów możliwych do uzyskania 25

Wynik najczęstszy (modalna–Mo) 3 16 17 15 16

Wynik środkowy (mediana–Me) 13 15 11 13

Wynik średni (średnia arytmetyczna–M) 11,87 13,39 10,39 11,65

Odchylenie standardowe 6,37 6,14 6,25 6,46

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) 25 25 25 25

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) 0 0 0 0

Dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim wartość wskaźnika łatwości obszaru standardu II wyniosła 0,47, co oznacza, że obszar ten był dla nich trudny.

Jak wskazuje wartość mediany, co najmniej połowa zdających (27 775 piszących – 52,57%) uzyskała 13 i więcej punktów w tym obszarze standardów.

Maksymalny wynik w tym obszarze standardów uzyskało 176 osób (0,33%), natomiast 0 punktów uzyskało 1337 piszących (2,53%).

Wyniki uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego są porównywalne z wynikami uczniów (słuchaczy) w kraju.

Średni wynik uzyskany przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego (11,87 punktu) jest nieznacznie wyższy od średniego wyniku uzyskanego przez uczniów (słuchaczy) w kraju (11,65 punktu).

Na wykresie 7. przedstawiono rozkład wyników uzyskanych przez uczniów

(słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu II.

(23)

Wykres 7. Rozkład wyników w obszarze standardu II

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

[Liczba punktów]

[Procent piscych]

ogółem dziewczęta chłopcy

Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) jest dwumodalny. Widoczny jest podział piszących na dwie grupy różniące się poziomem przyswojenia wiedzy.

Dla jednej grupy uczniów (słuchaczy) umiejętności z tego obszaru standardów były bardzo trudne lub trudne, natomiast dla drugiej grupy sprawdzane umiejętności okazały się umiarkowanie trudne, a nawet dla nielicznych – łatwe lub bardzo łatwe.

Tabela 14. Wskaźnik łatwości zadań z poszczególnych umiejętności w obszarze standardu II dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim

Sprawdzana umiejętność Uczeń (słuchacz):

Numer zadania

Wartość wskaźnika łatwości ogółem dziewczęta chłopcy II/1 buduje wypowiedź poprawną pod względem

językowym i stylistycznym

31.1, 31.3,

31.4, 32.3, 32.4 0,34 0,40 0,28

II/2 posługuje się kategoriami i pojęciami

swoistymi dla przedmiotów humanistycznych 22. 0,51 0,59 0,44

II/4 tworzy tekst na zadany temat / zna i stosuje zasady organizacji tekstu

31.2, 32.1.1,

32.2 0,66 0,73 0,59

II/5 formułuje argumenty uzasadniające cudze /

własne stanowisko 24., 32.1.5 0,51 0,55 0,47

II/6 analizuje i porównuje / porządkuje informacje zawarte w tekstach kultury

23., 32.1.2,

32.1.3, 32.1.4 0,55 0,61 0,50

II/7 dokonuje celowych operacji na tekście –

przekształca stylistycznie 21. 0,12 0,12 0,12

II/9

wypowiada się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury / wyciąga wnioski

30., 32.1.6 0,67 0,73 0,62

(24)

W omawianym obszarze piszący najlepiej radzili sobie z wypowiadaniem się na temat sytuacji problemowej, przedstawionej w tekstach kultury, i wyciąganiem wniosków.

Najtrudniej zdającym przychodziło dokonywanie celowych operacji na tekście.

3.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań egzaminacyjnych

Tabela 15. zawiera wykaz badanych na egzaminie czynności wraz z wartościami wskaźnika łatwości czynności i zadań dla uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego.

Tabela 15. Kartoteka standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych ze wskaźnikami łatwości zadań i czynności

Numer zadania

Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza) Uczeń (słuchacz):

Wartość wskaźnika

łatwości zadań i czynności

Liczba punktów Typ zadania

1. I/3 wyszukuje informacje we fragmencie tekstu 0,94 1 WW

2. I/3 wyszukuje informacje we fragmencie tekstu 0,86 1 WW

3. I/2 odczytuje wymowę fragmentu tekstu 0,64 1 WW

4. I/3 wyszukuje informacje we fragmencie tekstu 0,91 1 WW

5. I/3 wyszukuje informacje w tekście 0,83 1 WW

6. I/1 odczytuje fragment tekstu na poziomie dosłownym 0,87 1 WW 7. I/1 odczytuje przenośne znaczenie wyrażenia na podstawie

przypisu i całego tekstu 0,83 1 WW

8. I/6 rozpoznaje dynastię 0,52 1 WW

9. I/1 odczytuje tekst na poziomie dosłownym 0,82 1 WW

10. I/1 odczytuje znaczenie wyrażenia z kontekstu 0,91 1 WW

11. I/5 dostrzega skutki wydarzenia historycznego dla postaci

biorącej w nim udział 0,74 1 WW

12. I/2 odczytuje intencje autora tekstu 0,93 1 WW

13. I/3 rozpoznaje wiek na podstawie przypisu 0,80 1 WW

14. I/6 przywołuje kontekst historyczny dla odczytania znaczenia

wyrazu 0,86 1 WW

15. I/1 odczytuje fragment tekstu na poziomie dosłownym 0,78 1 WW

16. I/1 rozpoznaje narratora 0,53 1 WW

17. I/2 odczytuje intencje nadawcy 0,70 1 WW

(25)

Numer zadania

Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza) Uczeń (słuchacz):

Wartość wskaźnika

łatwości zadań i czynności

Liczba punktów Typ zadania

18. I/1 odczytuje fragment tekstu na poziomie dosłownym 0,90 1 WW 19. I/1 odczytuje fragment tekstu na poziomie dosłownym 0,95 1 WW 20. I/1 rozpoznaje zdanie zawierające przypuszczenie 0,84 1 WW 21. II/7 przekształca fragment kroniki w tekst niezawierający opinii 0,12 1 KO 22. II/2 posługuje się terminem z zakresu wiedzy o sztuce

dla wyjaśnienia działań podjętych przez artystę 0,51 1 KO 23. II/6 porównuje sytuacje ukazane w tekście II i na obrazie 0,67 1 KO 24. II/5 formułuje argument uzasadniający podane stwierdzenie 0,59 1 KO

25. I/2 określa, kto, do kogo mówi w wierszu 0,68 1 KO

26. I/6 rozpoznaje wydarzenie historyczne mające wpływ

na dorastanie bohatera utworu literackiego 0,55 1 KO

27. I/2 dostrzega cechę świata ukazanego w wierszu 0,62 1 KO

28. I/4 dostrzega funkcję zdrobnień 0,62 1 KO

29. I/2 wyjaśnia wymowę końcowego fragmentu wiersza 0,65 1 KO 30. II/9 wyjaśnia, na czym polegał tragizm sytuacji, w jakiej

znaleźli się bohater wiersza i jego rówieśnicy 0,77 1 KO

31.

31.1 II/1 redaguje ogłoszenie na zadany temat, przestrzegając

wymogów typowych dla tej formy (formalne wyróżniki) 0,58

0,60 1

RO

31.2 II/4 pisze spójny tekst 0,83 1

31.3 II/1 pisze tekst poprawny pod względem językowym

i stylistycznym 0,53 1

31.4 II/1 pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym

i interpunkcyjnym 0,46 1

32.

32.1.1 II/4

redaguje charakterystykę poprawną pod względem treści, kompozycji, języka, stylu i zapisu, tzn.:

wybiera postać adekwatną do tematu

0,64

0,43 1

RO

32.1.2 II/6 przedstawia postać 0,54 1

32.1.3 II/6 omawia cechy postaci 0,46 1

32.1.4 II/6 eksponuje cechy bohatera świadczące o jego dorastaniu 0,53 1

32.1.5 II/5 ilustruje podane cechy przykładami działań, zachowań

bohatera 0,42 1

(26)

Numer zadania

Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza) Uczeń (słuchacz):

Wartość wskaźnika

łatwości zadań i czynności

Liczba punktów Typ zadania

32.1.6 II/9 podsumowuje wypowiedź 0,58 1

32.2.1 II/4 stosuje zasady typowe dla kompozycji budowanej

wypowiedzi 0,51 1

32.2.2 II/4 pisze tekst spójny 0,67 1

32.2.3 II/4 pisze tekst logicznie uporządkowany 0,65 1

32.3.1 II/1 pisze poprawnie pod względem składniowym,

leksykalnym, fleksyjnym, frazeologicznym 0,14 3

32.3.2 II/1 dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej –

stosuje słownictwo oceniające i wartościujące 0,67 1

32.4.1 II/1 stosuje zasady ortografii 0,24 2

32.4.2 II/1 stosuje zasady interpunkcji 0,24 1

Wyjaśnienie symboli występujących w tabeli 15.:

WW – zadania wyboru wielokrotnego KO – zadania krótkiej odpowiedzi RO – zadania rozszerzonej odpowiedzi

(27)

Z tabeli 16. oraz z wykresów 8. i 9. można odczytać, które zadania sprawiły najwięcej problemów uczniom (słuchaczom), a które okazały się dla nich łatwe.

Tabela 16. Wskaźnik łatwości zadań dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim

Wartość wskaźnika 0–0,19 0,20–0,49 0,50–0,69 0,70–0,89 0,90–1

Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe

ogółem

Numery zadań

wielokrotnego

wyboru

– –

3., 8., 16.

2., 5., 6., 7., 9., 11., 13., 14., 15.,

17., 20.

1., 4., 10., 12., 18., 19.

otwartych 21. 32.

22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.,

31.

30.

dziewczęta

Numery zadań

wielokrotnego

wyboru

– –

3., 8., 16.

2., 5., 7., 9., 11., 13., 14., 15., 17.,

20.

1., 4., 6., 10., 12., 18., 19.

otwartych 21.

22., 23., 24., 26.,

27., 28., 31., 32. 25., 29., 30.

chłopcy

Numery zadań

wielokrotnego

wyboru

16. 3., 8., 17.

2., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 13., 14., 15.,

18., 20.

1., 10., 12., 19.

otwartych 21. 22., 32. 23., 24., 25., 26.,

27., 28., 29., 31. 30.

(28)

Wykres 8. Wskaźnik łatwości zadań wyboru wielokrotnego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim

0,84

0,95 0,9 0,7

0,53

0,78 0,86 0,8

0,93 0,74

0,91 0,82 0,52

0,83 0,87 0,83

0,91 0,64

0,86 0,94

0,88 0,96 0,93 0,75

0,58

0,8 0,85 0,8

0,92 0,75

0,91 0,78

0,51

0,84 0,91 0,87

0,93 0,68

0,88 0,94

0,81

0,94 0,88 0,66

0,48

0,77 0,87 0,8

0,93 0,72

0,9 0,86 0,52

0,82 0,83 0,79

0,89 0,61

0,83 0,93

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

[Numery zadań]

[Wartość wskaźnika]

ogółem dziewczęta chłopcy

(29)

Wykres 9. Wskaźnik łatwości zadań otwartych dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim

0,43

0,6

0,77 0,65

0,62 0,62 0,55

0,68 0,59

0,67 0,51

0,12

0,5

0,66

0,81 0,7

0,68 0,67 0,56

0,74 0,62

0,69 0,59 0,12

0,36

0,54

0,73 0,59

0,55 0,58 0,55

0,63 0,55

0,64 0,44

0,12

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

[Numery zadań]

[Wartość wskaźnika]

ogółem dziewczęta chłopcy

Uczniowie (słuchacze) dobrze radzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które w większości okazały się łatwe lub bardzo łatwe.

Większość zadań otwartych była dla zdających umiarkowanie trudna.

Zadaniem bardzo trudnym okazało się zadanie 21., które polegało na przekształceniu fragmentu kroniki w tekst informacyjny niezawierający opinii. Do zadań trudnych należało zadanie 32., w którym należało zredagować charakterystykę bohatera jednej z obowiązkowych lektur szkolnych.

Dziewczęta lepiej niż chłopcy radziły sobie ze wszystkimi zadaniami otwartymi

i z większością zadań zamkniętych.

(30)

4 . W Y N I K I U C Z N I Ó W ( S Ł U C H A C Z Y ) Z E S P E C J A L N Y M I P O T R Z E B A M I

E D U K A C Y J N Y M I

Uczniowie (słuchacze) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązywali zadania zestawów w formie dostosowanej.

W przypadku każdego z zestawów gimnazjalista mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów. Zestawy te, tak jak w przypadku standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych, sprawdzały umiejętności i wiadomości z obszarów: czytanie i odbiór tekstów kultury oraz tworzenie własnego tekstu.

Tabela 17. Liczba piszących egzamin gimnazjalny w formie dostosowanej

Typ zestawu egzaminacyjnego Symbol zestawu Liczba

piszących Dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (druk powiększony – 16 pkt.) GH-4-082 72 Dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (druk powiększony – 24 pkt.) GH-5-082 21 Dla uczniów (słuchaczy) niewidomych (druk w piśmie Braille’a) GH-6-082 2 Dla uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących GH-7-082 180 Dla uczniów (słuchaczy) z trudnościami w uczeniu się GH-8-082 917

Tabela 18. Plany zestawów egzaminacyjnych w formie dostosowanej

Obszar standardów Liczba punktów Waga

(procent) Numery zadań zestaw standardowy dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących i niewidomych

Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) 25 50 1.–20., 25.–29.

Tworzenie własnego tekstu (II) 25 50 21.–24., 30.–32.

dla uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących

Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) 28 56 1., 2., 4.–9., 11.–25.

Tworzenie własnego tekstu (II) 22 44 3., 10., 26., 27.

dla uczniów (słuchaczy) z trudnościami w uczeniu się

Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) 30 60 1.–10., 12.–16.,

18.–23.

Tworzenie własnego tekstu (II) 20 40 11., 17.

(31)

Tabela 19. Wyniki uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie śląskim

Wskaźniki

Uczniowie (słuchacze) słabo widzący słabo słyszący

/ niesłyszący

z trudnościami w uczeniu się

Liczba uczniów (słuchaczy) 93 180 917

Wskaźnik łatwości zestawu 0,54 0,73 0,67

Liczba punktów możliwych do uzyskania 50

Wynik najczęstszy (modalna

Mo)

45 36

Wynik środkowy (mediana

Me) 26 38 35

Wynik średni (średnia arytmetyczna

M) 26,90 36,46 33,45

Odchylenie standardowe 8,86 10,12 7,90

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) 46 50 50

Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) 11 5 4

Zestaw zadań egzaminacyjnych w województwie śląskim był umiarkowanie trudny dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących oraz uczniów (słuchaczy) z trudnościami w uczeniu się, natomiast dla uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących – łatwy.

Uczniowie (słuchacze) słabo widzący z województwa śląskiego uzyskali trochę niższe wyniki w stosunku do uczniów (słuchaczy) w kraju.

Wyniki uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących oraz uczniów (słuchaczy) z trudnościami w uczeniu się w województwie śląskim były wyższe od rezultatów osiągniętych przez uczniów (słuchaczy) w kraju.

Wykres 10. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) słabo widzących (GH-A4-082, GH-A5-082)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Liczba punktów]

[Procent piscych]

(32)

Wykres 11. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących (GH-A7-082)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Liczba punktów]

[Procent piscych]

Wykres 12. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z trudnościami w uczeniu się (GH-A8-082)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Liczba punktów]

[Procent piscych]

W tabelach 20.–22. zamieszczono kartoteki zestawów zadań egzaminacyjnych

w formach dostosowanych dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

wraz ze wskaźnikami łatwości zadań i czynności.

(33)

Tabela 20. Kartoteka zestawu zadań egzaminacyjnych dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (GH-A4-082, GH-A5-082) ze wskaźnikami łatwości zadań i czynności

Numer zadania

Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza) Uczeń (słuchacz):

Wartość wskaźnika

łatwości zadań i czynności

Liczba punktów Typ zadania

1. I/3 wyszukuje informacje we fragmencie tekstu 0,92 1 WW

2. I/3 wyszukuje informacje we fragmencie tekstu 0,84 1 WW

3. I/2 odczytuje wymowę fragmentu tekstu 0,59 1 WW

4. I/3 wyszukuje informacje we fragmencie tekstu 0,88 1 WW

5. I/3 wyszukuje informacje w tekście 0,68 1 WW

6. I/1 odczytuje fragment tekstu na poziomie

dosłownym 0,80 1 WW

7. I/1 odczytuje przenośne znaczenie wyrażenia na

podstawie przypisu i całego tekstu 0,84 1 WW

8. I/6 rozpoznaje dynastię 0,51 1 WW

9. I/1 odczytuje tekst na poziomie dosłownym 0,80 1 WW

10. I/1 odczytuje znaczenie wyrażenia z kontekstu 0,87 1 WW

11. I/5 dostrzega skutki wydarzenia historycznego

dla postaci biorącej w nim udział 0,72 1 WW

12. I/2 odczytuje intencje autora tekstu 0,92 1 WW

13. I/3 rozpoznaje wiek na podstawie przypisu 0,72 1 WW

14. I/6 przywołuje kontekst historyczny dla odczytania

znaczenia wyrazu 0,84 1 WW

15. I/1 odczytuje fragment tekstu na poziomie

dosłownym 0,8 1 WW

16. I/1 rozpoznaje narratora 0,47 1 WW

17. I/2 odczytuje intencje nadawcy 0,69 1 WW

18. I/1 odczytuje fragment tekstu na poziomie

dosłownym 0,9 1 WW

19. I/1 odczytuje fragment tekstu na poziomie

dosłownym 0,97 1 WW

20. I/1 rozpoznaje zdanie zawierające przypuszczenie 0,83 1 WW

(34)

Numer zadania

Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza) Uczeń (słuchacz):

Wartość wskaźnika

łatwości zadań i czynności

Liczba punktów Typ zadania

21. II/7 przekształca fragment kroniki w tekst

niezawierający opinii 0,02 1 KO

22. II/2

posługuje się terminem z zakresu wiedzy o sztuce dla wyjaśnienia działań podjętych przez artystę

0,28 1 KO

23. II/6 porównuje sytuacje ukazane w tekście II

i na obrazie 0,59 1 KO

24. II/5 formułuje argument uzasadniający podane

stwierdzenie 0,54 1 KO

25. I/2 określa, kto, do kogo mówi w wierszu 0,65 1 KO

26. I/6

rozpoznaje wydarzenie historyczne mające wpływ na dorastanie bohatera utworu literackiego

0,44 1 KO

27. I/2 dostrzega cechę świata ukazanego w wierszu 0,46 1 KO

28. I/4 dostrzega funkcję zdrobnień 0,46 1 KO

29. I/2 wyjaśnia wymowę końcowego fragmentu

wiersza 0,63 1 KO

30. II/9

wyjaśnia, na czym polegał tragizm sytuacji, w jakiej znaleźli się bohater wiersza i jego rówieśnicy

0,65 1 KO

31.

31.1 II/1

redaguje ogłoszenie na zadany temat, przestrzegając wymogów typowych dla tej formy (formalne wyróżniki)

0,56

0,52 1

RO

31.2 II/4 pisze spójny tekst 0,69 1

31.3 II/1 pisze tekst poprawny pod względem językowym

i stylistycznym 0,48 1

31.4 II/1 pisze tekst poprawny pod względem

ortograficznym i interpunkcyjnym 0,34 1

32.

32.1.1 II/4

redaguje charakterystykę poprawną pod względem treści, kompozycji, języka, stylu i zapisu, tzn.: wybiera postać adekwatną do tematu

0,60

0,28 1

RO

32.1.2 II/6 przedstawia postać 0,45 1

32.1.3 II/6 omawia cechy postaci 0,25 1

32.1.4 II/6 eksponuje cechy bohatera świadczące

o jego dorastaniu 0,28 1

32.1.5 II/5 ilustruje podane cechy przykładami działań,

zachowań bohatera 0,20 1

32.1.6 II/9 podsumowuje wypowiedź 0,35 1

(35)

Numer zadania

Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza) Uczeń (słuchacz):

Wartość wskaźnika

łatwości zadań i czynności

Liczba punktów Typ zadania

32.2.1 II/4 stosuje zasady typowe dla kompozycji

budowanej wypowiedzi 0,27 1

32.2.2 II/4 pisze tekst spójny 0,42 1

32.2.3 II/4 pisze tekst logicznie uporządkowany 0,38 1

32.3.1 II/1 pisze poprawnie pod względem składniowym,

leksykalnym, fleksyjnym, frazeologicznym 0,20 3 32.3.2 II/1

dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej – stosuje słownictwo oceniające i wartościujące

0,39 1

32.4.1 II/1 stosuje zasady ortografii 0,10 2

32.4.2 II/1 stosuje zasady interpunkcji 0,12 1

Wyjaśnienie symboli występujących w tabeli 20.:

WW – zadania wyboru wielokrotnego KO – zadania krótkiej odpowiedzi RO – zadania rozszerzonej odpowiedzi

Tabela 21. Kartoteka zestawu zadań egzaminacyjnych dla uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących (GH-A7-082) ze wskaźnikami łatwości zadań i czynności

Numer zadania

Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza) Uczeń (słuchacz):

Wartość wskaźnika

łatwości zadań i czynności

Liczba punktów Typ zadania

1. I/1 rozpoznaje temat tekstu 0,70 1 WW

2. I/3 wyszukuje informacje zawarte w tekście 0,88 1 WW

3. II/6 zaznacza na osi czasu podane wydarzenia 0,75 2 KO

4. I/1 ocenia prawdziwość podanych zdań

w odniesieniu do tekstu 0,69 2 PF

5. I/4 określa formę wypowiedzi 0,79 1 WW

6. I/1 wskazuje narratora 0,53 1 WW

7. I/1 określa czas akcji 0,78 1 WW

8. I/1 nazywa uczucia bohaterów tekstu 0,57 1 WW

9. I/5 dostrzega związek przyczynowo-skutkowy 0,67 1 WW

(36)

Numer zadania

Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza) Uczeń (słuchacz):

Wartość wskaźnika

łatwości zadań i czynności

Liczba punktów Typ zadania

10. II/6 porządkuje chronologicznie podane wydarzenia 0,61 2 KO

11. I/2 odczytuje intencję nadawcy tekstu 0,94 1 WW

12. I/1 rozpoznaje temat tekstu 0,63 1 WW

13. I/2 rozpoznaje zalecenie i odróżnia od pytania,

argumentu, zarzutu 0,70 1 WW

14.

14.1 I/5

określa przyczynę działań opisanych w tekście

0,92 0,87

1

KO

14.2 I/5 0,82 1

15. I/3 wypisuje z tekstu odpowiednie wyrazy 0,94 2 KO

16. I/3 wyszukuje informacje z opisu diagramu 0,88 1 WW

17. I/3 wyszukuje informacje przedstawione na

diagramie 0,96 1 WW

18.

18.1 I/1

ocenia prawdziwość podanych zdań w odniesieniu do tekstu

0,74 0,66

1

KO

18.2 I/1 0,57 1

19. I/4 rozpoznaje rymy 0,52 1 KO

20. I/4 rozpoznaje wykrzyknienie 0,91 1 WW

21. I/4 rozpoznaje epitety 0,12 1 WW

22. I/2 określa uczucia wyrażone w wierszu 0,77 1 WW

23. I/3 wypisuje z tekstu odpowiednie wersy 0,64 2 KO

24. I/1 określa treść fotografii 0,91 1 WW

25. I/1 analizuje kompozycję – rozpoznaje tło fotografii 0,66 1 WW

26.

26.1 II/3 pisze zaproszenie, uwzględniając potrzebne

informacje 0,74

0,67 2

RO

26.2 II/4 zachowuje spójność wypowiedzi 0,74 1

26.3 II/1 pisze poprawnie pod względem językowym 0,59 1 26.4 II/1 pisze poprawnie pod względem ortograficznym

i interpunkcyjnym 0,52 1

27.

27.1 II/4 tworzy tekst zgodny z tematem 0,82 0,76

7

RO

27.2 II/4 zachowuje spójność wypowiedzi 0,84 1

27.3 II/1 pisze poprawnie pod względem językowym

i stylistycznym 0,61 3

Figure

Updating...

References

Related subjects :