• Nie Znaleziono Wyników

Metodyka nauczania.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Metodyka nauczania."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Metodyka nauczania.

Biuletyn Polonistyczny 18/2 (56), 133-135

1975

(2)

IV. METODYKA N A U CZAN IA

1524. Bar J .: Zarys dziejów ćwiczeń w mówieniu i pisaniu ja­ ko działu nauczania w szkole w latach. 1918-197*1» Mono­ g ra fia , rozprawa h ab ilitacyjn a. - 1976.

1525. Burkot S ., Faron B ., Uryga Z .: Wiedza o lite ra tu rze na użytek szkoły. Referat wygłoszony na konferencji meto­ dologiczn ej, 1974. Złożony do druku.

1526. Chrząstowska B .: Potrzeba kształcenia świadomości teo- re ty c zn o lite ra c k ie j nauczyćiela-polonisty. Artykuł do

pracy zbiorowej "Metodyka i organizacja kształcenia

nau czycieli" pod red, A.Szajka. W druku.

1527. Chrząstowska B .: Rola t e o r i i lite r a tu r y w kształceniu umiejętności odbioru utworów lirycznych w szkole śred­ n ie j. Rozprawa doktorska. Ukończona.

1528. Dudzik M.: Kształtowenie kultury wyrażania uczuć w procesie lekcyjnym języka ojczystego. Praca na pod­ stawie przeprowadzonych badań. W fa z ie kończenia eks­ perymentu. - 1975.

1529. Dudzik M.: Program nauczania języka ojczystego i kon­ taktu z kulturą w nowej szkole średniej - propozycja ogólna (ty tu ł roboczy). Artykuł do tomu zbiorowego. W przy gotowaniu.

1530. Synak W.: Sytuacja lektury w szkolnym procesie komuni­ k a c ji lit e r a c k ie j. Rozprawa. W przygotowaniu.

(3)

- 134

ści b iograficzn ej w szkole. Monografia, rozprawa dok­ torska. - 1976.

1532. Integracja wychowania estetycznego w t e o r i i i prakty­ ce. Autorzy: J .P lis ie c k i i in n i. Red. I.Wojnar. W dru­ ku.

1533. Krauze U.: Wybrane zagadnienia programowo-organizacyj­ ne ćwiczeń z dydaktyki f i l o l o g i i p o lsk iej na studium dla pracujących. R eferat.

1534. Literatura polska w szkole średn iej. Autorzy: m.in. S. E ile , M.Podraza-Kwiatkowska. Red. S.Grzeszczuk. W dru­ ku.

1535. Majda J . : Instrukcje programowo-metodyczne dla Studium Zaocznego, t . I I I . Redakcja. Złożone do druku.

1536. Morawski S .: Język polski w zbiorczych szkołach gmin­ nych (praca oparta na badaniach w województwie b ia ło ­ stockim).

1537« P lis ie c k i J . : Sztuka w metodyce zajęć z dydaktyki ję ­ zyka polskiego. W opracowaniu.

1538. P lis ie c k i J . : Sztuka w życiu młodzieży. Artykuł. Zob. poz. 1532.

1539« P lis ie c k i J . : Wstęp i ro zd zia ł do pracy zespołowej "Młodzież - Szkoła - Pilm ". W opracowaniu.

1540. Rutkowski J . : Metodyka nauczania języka polskiego w d z ie s ię c io le tn ie j szkole ogólnokształcącej. W przygo­ towaniu. - 1976.

1541. Skotnicka G.: Funkcja wychowawcza baśni o morzu i wy­ brzeżu. Artykuł do pracy zbiorowej.

1542. Stankowska H .: Teoria i praktyka ćwiczeń "lite ra c k ic h "

na Studium Zaocznym. Komunikat na Konferencję Metody­

czną zorganizowaną w Krakowie.

1543. Uryga Z .: Badania nad odbiorem lir y k i w klasach matu­ ralnych. Rozprawa h ab ilitacyjn a. Ukończenie 1975. 1544. Uryga Z .: Ćwiczenia w redagowaniu tekstu w szkole pod­

stawowej. Artykuł metodyczny do pracy zbiorowej. W przygotowaniu.

(4)

1545* Uryga Z .: Wybrane zagadnienia z doświadczeń pracy stu­ diom polonistycznego dla nauczycieli w WSP w Krakowie. Artykuł. Gotowy do druku.

1546. Wolny H. s Indywidualizacja w nauczaniu języka polskie­ go w szkole średn iej. Bozprawa. Ostateczna .redakcja. - 1975.

Ponadto zob. poz. 511, 918, 1230, 1237, 1250, 1269, 1278,

1535.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aleksandra Mickielewicz wygłosiła dwie prace dotyczące leczenia przewlekłego zapalenia zatok czołowych za pomocą zmodyfikowanej endoskopii meto- dą Lothropa oraz

[r]

Podstawa programowa przywołuje jeszcze jedną płaszczyznę działań, które mogą połączyć polonistę z nauczycielem klas I–III. Jest nią aksjologia. W pre- ambule

Do najczciej wykorzystywanych przez urzdy pracy w województwie nale: kursy i szkolenia, roboty publiczne, poyczki i subsydia dla bezrobotnych, poyczki i

The focal aspects of the survey were the accent models used by English teachers, pronunciation training the teachers had received, teaching methods and materials, course

22 lutego 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyły się obchody Między na- ro dowego Dnia Języka Ojczystego.. Towarzyszyła im debata „Język wobec zmian

Odkrywanie różańca W odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Jana Pawła II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, by teologowie przy­ czynili się do

Therefore, this study shows that if straight instruments in a LESS configuration are used for a (surgical) task that require collaboration between two