Opis techniczny Rozbudowa drogi gminnej w m. Bagienica PROJEKT BUDOWLANY

Pełen tekst

(1)

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej w m. Bagienica Adres : Bagienica, Gmina Gostycyn

173/2, 207/2, 207/3, 184, 206, 204/6, 204/2, 204/5, 204/4, 197/1 obręb Bagienica

Branża DROGOWA

Inwestor : Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8 89-520 Gostycyn

Projektant : mgr inż. Wiesław Łuszyński

Branża drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-IV/8346/58/TO/86 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych

Sprawdzająca: mgr inż. Edyta Misiak

Branża drogowa uprawnienia do projektowania Nr KUP/0134/POOD/09 bez ograniczeń w specjalności drogowej

Opracowanie: mgr inż. Krystyna Łuszyńska

Branża drogowa

DATA : wrzesień 2010r.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG

adres siedziby:

UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194

adres korespondencyjny:

UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4638042

(2)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Kopie uprawnień i przynależności do IZBY projektanta i sprawdzającego 2. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

3. Opis techniczny

4. Informacja do opracowania planu BIOZ 5. Wydruki programu DROGA

- elementy niwelety - roboty ziemne 6. Trasa w planie - tabela 7. Kopie uzgodnień

8. Zdjęcia stanu istniejącego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

9. Plan orientacyjny

10. Projekt zagospodarowania terenu - Rys. nr 1

11. Profil podłużny 01-02 - Rys. nr 2a

12. Profil podłużny 03-04 - Rys. nr 2b

13. Przekroje normalne - Rys. nr 3

14. Szczegóły konstrukcyjne - Rys. nr 3a

15. Przekroje poprzeczne - Rys. nr 4

(3)

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego Rozbudowy drogi gminnej w m.

Bagienica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- mapa syt-wys do celów projektowych

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji - normy i uzgodnienia branżowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto projekt „Rozbudowa drogi gminnej w m.

Bagienica”. Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnię poszczególnych elementów zagospodarowania drogowego:

- proj. jezdnia bitumiczna – 1998,5 m2

- proj. zatoka autobusowa – 89,0 m2

- proj. parking – 80,9 m2

- proj. chodnik – 904,9 m2

- proj. ścieżka rowerowa – 80,0 m2

- proj. zjazd – 60,8 m2

- proj. trawnik – 57,8 m2

- proj. pobocze gruntowe – 274,2 m2

Ogółem powierzchnia zagospodarowania wynosi F=3546,1 m2 Długość przebudowywanej ulicy 01-02 wynosi 396,21m

Długość przebudowywanej ulicy 03-04 wynosi 110,00m

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga gminna w m. Bagienica zapewnia dojazd do posesji.

Jest droga kategorii L (lokalną) o szerokości od 3 do 4m. Nawierzchnia jezdni jest gruntowa oraz brukowa (na odcinku 80m). Droga gminna połączona jest z

drogami powiatowymi nr 1043C oraz 1044C, których nawierzchnia jest

bitumiczna. Wzdłuż drogi gminnej występują krzewy oraz kilka drzew (wg rysunku PZT).

W pasie drogowym występuje uzbrojenie:

- wodociąg

(4)

- kanalizacja

- kable teletechniczne - kable energetyczne

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na całym terenie występuje prosta budowa geologiczna. Bezpośrednio pod glebą występują nasypy antropogeniczne o miąższości dochodzącej do 1,1m. Nasyp piaszczysto-gliniasty jest wilgotny. Z uwagi na punktowe rozpoznanie oraz występowanie w obrębie nasypów humusu, nie powinien być traktowany jako podłoże służące do bezpośredniego posadowienia. Z gruntów rodzimych zasadniczy udział w budowie geologicznej mają osady spoiste – piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyły piaszczyste i iły piaszczyste. Grunty spoiste są wilgotne oraz charakteryzują się stopniem plastyczności od IL=0.25 do ID=0.5. Piaski te nadają się do bezpośredniego posadowienia.

Pozostałe szczegóły przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu nr 1.

4. STAN PROJEKTOWANY 4.1 PLAN SYTUACYJNY

W zakresie inwestycji zaprojektowano rozbudowę drogi gminnej w m. Bagienica.

Zaprojektowano odcinki ulicy:

a) 01-02 o długości 396,21m b) 03-04 o długości 110,00

Jezdnia 01-02 jest o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6m na odcinku 0+0,00 - 0+18,60. N odcinku 0+18,60 - 0+26,60 następuje zwężenie jezdni do 5m. Jezdnia o szerokości 5m jest na odcinku 0+26,60 – 0+171,18. Na odcinku 0+171,18 – 0+186,02 zaprojektowano zwężenie do szerokości 4,5m. Jezdnia o szerokości 4,5 jest na odcinku 0+171,18 – 0+276,90. Na odcinku 0+276,90 – 0+296,21m

następuje poszerzenie do szerokości 9,1m.

Zaprojektowano chodnik wykonany z kostki betonowej gr. 6cm o szerokości 2m:

a) Po lewej stronie proj. jezdni 01-02 na odcinku 0+0,00 – 0+18,64 oraz 0+115,85 – 0+151,60

b) Po prawej stronie proj. jezdni 01-02 na odcinku 0+20,67 – 0+296,21 Połączenie proj. jezdni z drogą powiatową nr 1044C wyokrąglono za pomocą łuków o promieniu R=8m. Zaprojektowano przejście dla pieszych przez drogę powiatową nr 1044C oraz przez proj. drogę 01-02. Zaprojektowano zjazdy na posesje wykonane z kostki betonowej gr. 8cm o szerokości 3m oraz 5m (na działkę nr 198/2). Na odcinku 0+117,48 – 0+169,98 zaprojektowano zatokę dla

autobusów o szerokości 2,5m wykonaną z kostki betonowej. Po prawej stronie jezdni, na przeciwko zatoki dla autobusów zaprojektowano 12 miejsc postojowych dl samochodów osobowych o wymiarach 5x2,3m. Parking zostanie wykonany z kostki betonowej gr. 8cm. Po lewej stronie proj. jezdni zaprojektowano pobocze

(5)

gruntowe o szerokości 0,75m ( w miejscach, gdzie nie zaprojektowano chodnika).

Proj. jezdnię 01-02 połączono z proj. jezdnią 03-04 za pomocą łuków o

promieniach R=6m oraz R=8m. Spadek poprzeczny jezdni jest „daszkowy” oprócz odcinka 0+0,00 – 0+18,00 oraz 0+276,90 – 0+296,21, gdzie spadek jest

jednostronny. Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szer. 2-2.5m wykonaną z kostki betonowej gr. 6cm. W pikietażu 0+62.74 zaprojektowano próg zwalniający z elementów prefabrykowanych.

Jezdnia 03-04 ma nawierzchnię bitumiczną i szerokość 4m. Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy. Po obu stronach proj. jezdni występuje pobocze gruntowe o szerokości 0,75m. Zaprojektowano chodnik o szerokości 2m połączony z proj.

drogą powiatową nr 1043C. Wzdłuż proj. chodnika (do proj. przejścia dla pieszych) zaprojektowano ściek z 3 rzędów kostki betonowej gr. 10cm. Zaprojektowano 2 bariery bezpieczeństwa o długości L1=14,0m oraz L2=10,0m. Połączenie proj.

drogi 03-04 wyokrąglono za pomocą łuków R=6m.

Pozostałe szczegóły planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 pt. „Projekt zagospodarowania terenu ”.

4.2 PROFIL PODŁUŻNY DROGI

Rzędne proj. jezdni nawiązano do rzędnych istniejących terenu, jezdni drogi powiatowej nr 1043C oraz 1044C.

Elementy niwelety obliczono za pomocą programu komputerowego DROGA.

Parametry niwelety przyjęto dla klasy D. Szczegóły techniczne przestawiono na rys. Profil podłużny.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DRÓG

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunków

geotechnicznych podłoża gruntowego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie . Jezdnia będzie obramowana krawężnikiem wtopionym 12x25cm na ławie betonowej z oporem

zewnętrznym(przy połączeniu z poboczem gruntowym, parkingiem, zatoką dla minibusów oraz zjazdami) oraz krawężnikiem wystającym 15x30cm (przy

połączeniu z chodnikiem). Chodnik w połączeniu z trawnikiem należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm na ławie żwirowej.

Szczegóły konstrukcyjne ław przedstawiono na przekrojach normalnych oraz na szczegółach konstrukcyjnych .

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :

(6)

PROJ. JEZDNIA- KR2

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12,8 mm gr. 4cm - warstwa zasadnicza z asfaltobetonu 0/25mm gr. 7cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow. mechanicznie gr. 20cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5MPa gr.10cm

- warstwa odcinająca gr. 15cm (w osi jezdni 25cm)

- geowłóknina SF65 o wytrzymałości na rozciąganie 16kN/m Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 57cm.

PROJ. ZATOKA DLA AUTOBUSÓW

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm - chudy beton gr.20cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow. mechanicznie gr. 12cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5MPa gr.10cm

- warstwa odcinająca gr. 15cm

- geowłóknina SF65 o wytrzymałości na rozciąganie 16kN/m Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 58cm.

PROJ. PARKING/ ZJAZD

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow. mechanicznie gr. 15cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5MPa gr.10cm

- warstwa odcinająca gr. 15cm

- geowłóknina SF65 o wytrzymałości na rozciąganie 16kN/m Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 53cm.

PROJ. CHODNIK/ ŚCIEŻKA ROWEROWA

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm - chudy beton gr. 10cm

- warstwa odcinająca gr. 10cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 31cm.

(7)

4.4 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie będzie zapewnione poprzez projektowane wpusty deszczowe włączone do istniejącej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej. Przy

połączeniu z droga powiatową nr 1043C projektuje się ściek z kostki betonowej gr.

10cm (3 rzędy). Szczegóły techniczne przedstawiono w opracowaniu branży sanitarnej.

4.5. KOLIZJE ENERGETYCZNE

W ramach rozbudowy przewidziano przestawienie słupa. Szczegóły techniczne przedstawiono w opracowaniu branży elektrycznej.

4.6 ORGANIZACJA RUCHU

Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Przy przejściu dla pieszych na początku proj. odcinka 01-02 zastosowano oznakowanie pionowe aktywne – diodowym LED – zasilane z baterii solarnych. Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

4.7 WYCINKA DRZEW

W związku z przebudową proj. jezdni zachodzi konieczność wycinki krzewów i 1 drzewa. Lokalizację krzewów i drzewa przeznaczonych do wycinki pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Przewidziano nasadzenie nowych drzew na projektowanych trawnikach oraz na terenach przyległych Gminie Gostycyn.

4.8 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmują korytowanie pod nawierzchnie jezdni, zjazdów, zatoki dla autobusów, parkingów oraz chodników.

Technologia wykonania robót będzie następująca : najpierw należy rozebrać istn.

nawierzchnię jezdni a z terenu poza jezdnią zdjąć warstwę humusu o grubości 20cm. Następnie należy wykonać wykopy zgodnie z projektowanymi rzędnymi dna koryta. Nadmiar gruntu z korytowania należy wywieźć na wysypisko i zutylizować.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego w/w roboty wykonać ręcznie . Następnie należy wyprofilować koryto pod konstrukcję nawierzchni jezdni.

W przypadku stwierdzenia występowania w podłożu gruntów kategorii niższej niż G2 należy powiadomić projektanta celem zmiany projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni.

(8)

5. CEL INWESTYCJI I JEJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Planowana przebudowa ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni – poprawa równości, zwiększenie przyczepności

- poprawę geometrii skrzyżowań - przebudowę chodników

- budowę parkingów

- budowę zatoki dla autobusów

Poprawi się stan środowiska naturalnego:

- poprzez poprawę równości nawierzchni zmniejszy się emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz drgań wywoływanych przez poruszające się pojazdy - poprawi się również odwodnienie drogi poprzez ściek z kostki betonowej przy krawędzi jezdni, zachowanie prawidłowych spadków jezdni zapewni

odprowadzenie wody deszczowej do istn. i proj. kanalizacji deszczowej - poprzez poprawę stanu nawierzchni zmniejszy się prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, które mogą być przyczyną skażenia środowiska.

6. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono do części opisowej .

3. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne .

4. Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określona na mapie do celów projektowych.

5. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego.

6. Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia.

7. Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

opracował:

mgr inż. Wiesław Łuszyński

(9)

Informacja

do opracowania planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BRANŻA: DROGOWA

OBIEKT: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BAGIENICA

LOKALIZACJA: BAGIENICA, GMINA GOSTYCYN

173/2, 207/2, 207/3, 184, 206, 204/6, 204/2, 204/5, 204/4, 197/1 OBRĘB BAGIENICA

INWESTOR: GMINA GOSTYCYN

UL. BYDGOSKA 8 89-520 GOSTYCYN Część opisowa informacji

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objęto projekt „Rozbudowę drogi gminnej w m. Bagienica” Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnię poszczególnych elementów zagospodarowania drogowego:

- proj. jezdnia bitumiczna – 1998,5 m2

- proj. zatoka autobusowa – 89,0 m2

- proj. parking – 80,9 m2

- proj. chodnik – 904,9 m2

- proj. ścieżka rowerowa – 80,0 m2

- proj. zjazd – 60,8 m2

- proj. trawnik – 57,8 m2

- proj. pobocze gruntowe – 274,2 m2

Ogółem powierzchnia zagospodarowania wynosi F=3546,1 m2 Długość przebudowywanej ulicy 01-02 wynosi 396,21m

Długość przebudowywanej ulicy 03-04 wynosi 110,00m

2. Kolejność realizacji robót

Kolejność robót do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usunięcie drzew i krzaków, zdjęciu humusu i darniny)

- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparką,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i ułożenie projektowanego uzbrojenia podziemnego, - wykonanie skarp,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

(10)

- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostałych warstw nawierzchni z odpowiednim zagęszczeniem,

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu.

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce

zagrożenia

Czas występowania

zagrożenia

1 Wypadki komunikacyjne Częste Drogi

komunikacyjne, teren budowy

Czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu 2 Obrażenia na skutek uderzeń,

przygniecenia

Częste Teren budowy Czas wykonywania

pracy

3 Spadające przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy

4 Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania pracy

5 Obrażenia ciała na skutek kontakty z ostrymi przedmiotami

Częste Teren budowy Czas wykonywania

pracy

6 Upadki Częste Teren budowy Czas wykonywania

pracy

7 Hałas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania

pracy

8 Przemoknięcie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania

pracy 9 Osoby niepowołane w miejscy

pracy

Częste Teren budowy Czas wykonywania

pracy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót

6.1 Środki organizacyjne

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2 Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), - sprzęt zabezpieczający ( okulary ochronne, nauszniki itp.) - wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

projektant:

Grudziądz, wrzesień 2010r.

mgr inż. Wiesław Łuszyński

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :