• Nie Znaleziono Wyników

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KL.IV VIII Rok szkolny 2020/21

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KL.IV VIII Rok szkolny 2020/21"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE – INFORMATYKA KL.IV – VIII

Rok szkolny 2020/21

Ocena Celująca Bardzo dobra Dobra (4)

Dostateczna (3)

Dopuszczająca (

Kryteria Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

Zakres wiedzy i umiejętności

Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem.

Pracuje zawsze samodzielnie.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań i rozwiązywania problemów.

Sprawnie posługuje się językiem

informatycznym.

Wypowiedzi ucznia zawierają własne

przemyślenia.

W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych

sytuacjach.

W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.

Bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przechodząc w nich do kolejnych

Posiada wiedzę przewidzianą przez program [P; PP].

Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.

Pracuje zawsze samodzielnie.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę

do poszerzenia własnych zainteresowań.

Czyta tekst ze zrozumieniem.

Zawsze poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym Wypowiedzi ucznia są wyczerpujące.

Podczas wykonywania zadań

wykazuje dużą staranność i sumienność.

Korzysta z opcji

programu w zakresie

przewidzianym programem [P; PP].

Przestrzega

Posiada większość wiedzy przewidzianej przez

program [P;

PP].

Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.

Pracuje zawsze samodzielnie.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.

Czyta tekst Ze

zrozumieniem.

Zawsze poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym.

Wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzeni a własnych umiejętności z niewielką pomocą

Opanował podstawową wiedzę przewidzianą przez program [P].

Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.

Pracuje z niewielką pomocą nauczyciela.

W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.

Wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu.

Czyta tekst ze zrozumieniem z niewielką pomocą nauczyciela.

Słownictwem informatycznym posługuje się nie zawsze poprawnie, popełnia

nieliczne błędy.

Korzysta z opcji programu w

Opanował wiedzę niezbędną w toku dalszego kształcenia [P].

Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.

Pracuje z pomocą nauczyciela.

W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.

Słownictwo informatyczne opanował w niewielkim zakresie.

Korzysta z pomocy

nauczyciela, by wykazać się wiedzą.

Korzysta z opcji

programu w niewielkim zakresie.

Nie zawsze przestrzega zasad

bezpiecznej i 1

(2)

etapów (poza etap wstępny)

[PP].

Świadomie Przestrzega zasad

bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

zasad

bezpiecznej i higienicznej

pracy z komputerem

nauczyciela.

Pracuje z niewielką pomocą nauczyciela.

Słownictwem informatycznym posługuje się poprawnie.

Korzysta z opcji

programu w zakresie przewidziany m przez

program [P; PP].

Przestrzega zasad

bezpiecznej i higienicznej pracy

z komputerem

zakresie

umożliwiającym wykonanie podstawowych operacji [P].

W wykonanej pracy nie widać inwencji

twórczej.

Przestrzega Zasad

bezpiecznej i higienicznej pracy

z komputerem.

higienicznej pracy

z komputerem.

Sprawność wykonywania

zadań

Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem [P;

PP].

Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań

wykraczających poza program.

Przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone zadania.

Tempo pracy nie pozwala na wykonywanie większości zadań przewidzianych programem [P].

Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem [P; PP].

Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań

przewidzianych programem [P; PP].

Pisze szybko i sprawnie, wszystkimi palcami, nie robi bledów (literówek).

Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania.

Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań

przewidzianych programem [P; PP].

Pisze szybko, robi niewiele bledów (literówek).

Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania.

Tempo pracy umożliwia wykonywanie podstawowych zadań

przewidzianych programem [P].

Dobrze posługuje się klawiaturą, popełnia

nieliczne błędy.

Przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone zadania.

Tempo pracy nie

pozwala na wykonywanie większości zadań

przewidzianych programem [P].

Poprawnie posługuje się klawiaturą, pisze wolno, popełnia liczne błędy.

2

(3)

KRYTERIA OCENIANIA I. Przedmiotem oceny są:

• Poziom wiedzy i umiejętności ucznia.

• Postęp w w/w zakresie.

• Wysiłek ucznia (postawa-aktywna) z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości.

II. Ogólne cele kształcenia:

1) Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

2) Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

3) Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.

4) Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

5) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

III. Ocenie podlegają:

1. Wiadomości i umiejętności praktyczne - Uczeń ma możliwość otrzymania oceny za poprawne wykonanie ćwiczenia zadanego przez nauczyciela.

2. Kartkówki - Mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji.

3. Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności - Sprawdzian zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem. Oceniany jest w ciągu dwóch tygodni.

W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3

(4)

4. Prace domowe.

5. Wykonane prace dodatkowe.

6. Udział w konkursach, olimpiadach.

Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną z pracy klasowej. Poprawkowy sprawdzian należy napisać w terminie do dwóch tygodni od otrzymania sprawdzonej pracy.

IV. Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:

• efektywność i sposób pracy przy komputerze;

• umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania;

• znajomość pojęć związanych z danym zagadnieniem;

• zrozumienie treści zadania i wykonanie wszystkich poleceń;

• świadomość wykonywanej pracy (działania planowe);

• sprawność działania i umiejętność optymalizacji metod pracy;

• umiejętność samodzielnego korzystania z rożnych pomocy;

• umiejętność realizacji własnych pomysłów;

• umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera.

V. Kryteria i sposoby oceniania

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

Stopień celujący - 6 Stopień bardzo dobry - 5 Stopień dobry - 4 Stopień dostateczny - 3 Stopień dopuszczający - 2 Stopień niedostateczny - 1 Kryteria oceny testów i sprawdzianów:

0% - 29% - niedostateczny 30% - 49% - dopuszczający 50% - 74% - dostateczny 75% - 90% - dobry

91% - 99% - bardzo dobry 100% - celujący

4

(5)

VI. Ustalanie oceny semestralnej i końcowej

Podstawą do ustalania śródrocznej i rocznej oraz końcowej oceny klasyfikacyjnej w klasa IV – VIII jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:

1) Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

2) Średnią ważoną (Św) ocen cząstkowych obliczamy według wzoru:

Ś𝒘𝒘= 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊ó𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒔𝒔𝒘𝒘𝒊𝒊 𝒊𝒊 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒐𝒐𝒊𝒊𝒊𝒊 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒘𝒘𝒔𝒔𝒘𝒘 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒐𝒐𝒊𝒊

Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50% godzin nieobecności, nie będą klasyfikowani.

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę semestralną, roczną lub końcową następująco:

Średnia ważona Stopień

5,25 – 6,00 celujący (6)

4,55 – 5,24 bardzo dobry (5)

3,55 – 4,54 dobry (4)

2,55 – 3,54 dostateczny (3)

1,55 – 2,54 dopuszczający (2)

0 –1,54 niedostateczny (1)

Przy ocenianiu uwzględniane będą przedstawione poniżej formy aktywności, za które uczeń otrzymuje oceny w skali stopniowej od 1 do 5. Formy te mają następujące wagi:

Wskaźniki osiągnięć Waga Symbol

Sprawdzian 5 punktów S

Projekty 5 punktów PR

Osiągnięcia w konkursach 5 punktów KN

Testy 5 punktów T

Ćwiczenia praktyczne 4 punkty PL

Kartkówki 3 punkty K

Aktywność, udział w zajęciach dodatkowych 2 punkty PL

Zadania domowe 1 punkt ZD

Zeszyt przedmiotowy 1 punkt PL

Poprawa ocen Podwajamy liczbę punktów

wagi

p

5

(6)

VII. Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych.

 Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania domowego, zeszytu, podręcznika).

 Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej trwania.

 Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej.

VIII. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji:

 Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia, jeżeli był nieobecny na jednej godzinie lekcyjnej,

 Przy dłuższej nieobecności, uczeń mający zaległości jest zobowiązany do uzupełnienia ich w terminie ustalonym przez nauczyciela, przy czym termin ten nie powinien przekraczać 2 tygodni,

 Nieuzupełnienie zaległości w ustalonym terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może wyznaczyć dodatkowy termin uzupełnienia zaległości.

IX. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z informatyki do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

Ocenianie ucznia zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę:

 indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia,

 wysiłek wkładany przez ucznia w pracę,

 zainteresowanie przedmiotem,

 zaangażowanie ucznia na zajęciach,

 utrudnione warunki uczenia się i utrwalania wiadomości w domu (np. uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera).

X. Lekcje informatyki z uczniem zdolnym:

 Rozpoznaje potrzeb ucznia i ustalenie planu działania.

 Motywowanie ucznia do twórczego i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie jego wyobraźni i wrażliwości.

 Publikowanie dokonań ucznia w formie wystaw szkolnych i pozaszkolnych, a także udział w konkursach.

6

(7)

 Zachęcenie uczniów do wykonywania zadań i ćwiczeń dodatkowych, a także zaangażowania do pomocy słabszym uczniom.

VIII. Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

Aneks do zasad oceniania z informatyki w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej.

Ocenianie jest zgodne z WZO .

Ocenianiu przez nauczyciela podlegają:

• Zadania praktyczne wykonane w określonych programach.

• Odpowiedzi ustne udzielone przez uczniów podczas wideokonferencji lub po jej zakończeniu.

• Ćwiczenia online zadawane przez nauczyciela.

• Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany zapowiedziane zgodnie z obowiązującymi zasadami) pisane z wykorzystaniem różnych platform.

Nauczyciel kontaktuje się z uczniami poprzez:

• e-dziennik,

• platformę Microsoft Office 365,

• inne, wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej.

1. Oceny wystawiane będą zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym oraz z obowiązującym systemem procentowym.

2. Podstawowym narzędziem pracy na odległość będzie aplikacja Office365 jako obszar roboczy do współpracy uczniów i nauczycieli oraz gromadzenia zbiorów, zadań.

3. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.

4. Brak oddania/wysłania pracy w terminie skutkuje oceną niedostateczną.

5. Uczeń ma prawo poprawy oceny zgodnie z obowiązującymi zasadami.

6. Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu przede wszystkim aktywność, systematyczność i postępy ucznia.

7. Uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nauczyciela, przez e- dziennik lub platformę, w sytuacji kiedy nie będzie mógł wykonać określonego zadania z przyczyn losowych.

7

(8)

8. Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone zadania należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

9. Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji.

10. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) –plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.

Nauczyciele informatyki

8

Cytaty

Powiązane dokumenty

 wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić siłę i gibkość oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki.  INDEKS

• wyjaśnia, na czym polega zjawisko elektryzowania ciał przez potarcie. • wyjaśnia, od czego zależy siła elektry-czna występująca między

Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczn ) obejmuj wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów.][Jeżeli uczeń nie wyznacza

• poznaje zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku,.. • wymienia zasady bezpiecznego zachowania się: nad wodą, w górach, w lesie, w pobliżu

 wymienia i wskazuje na mapie politycznej świata przykłady paostw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo - wyróżnia na podstawie mapy regiony bogate i biedne. 

EE.11.1(4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;. EE.11.1(5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych

 niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym kilka najprostszych melodii opracowanych na lekcjach (z całkowitą pomocą