jednostka miary ilość

Download (0)

Full text

(1)

Strona 1 z 9

Sporządził Michał Kajda

PROJEKT UMOWY P 12/…/20 zawarta w dniu ………… r. w Olsztynie,

pomiędzy

Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn KRS 0000000460, REGON 510650890, NIP 739-29-55-802

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Mariana Stempniaka

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Małgorzaty Kawieckiej zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a:

………..

reprezentowaną przez……….

KRS ………….. REGON ………….. NIP ……….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

W wyniku postępowania nr DZZ-382-12/21 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej zwaną „PZP”

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych w zakresie części nr ….. (dalej zwany „Towarem”) w ilościach i wartości zgodnych z poniższą tabelą sporządzoną na podstawie formularza cenowego wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy.

Tabela nr 1 -Zamówienie gwarantowane1

Część

nr ... Opis przedmiotu zamówienia jednostka

miary ilość

cena jednostkowa

netto

wartość netto VAT VAT wartość

brutto

[zł] [zł] [%] [zł] [zł]

...

ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE

……

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy.

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczony Towar jest wysokiej jakości, zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami oraz że jest jego wyłączną własnością, nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, że nie podlega żadnym wyłączeniem lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące Towaru, jak również, że nie są mu znane żadne

1 Zamówienie, które zostanie uruchomione przez Zamawiającego obligatoryjnie w ramach niniejszej umowy

(2)

Strona 2 z 9

Sporządził Michał Kajda

roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby Towaru, a także Towar powinien być dostarczony w opakowaniu gwarantującym jego właściwą jakość.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

5. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej, w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich.

§ 2.

ZAMÓWIENIA OPCJONALNE – PRAWO OPCJI

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazany w tabeli poniżej:

Tabela nr 2 - Zamówienie opcjonalne2

Część

nr ... Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary ilość

cena jednostkowa

netto wartość

netto VAT VAT wartość brutto

[zł] [zł] [%] [zł] [zł]

1 ...

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE

2. Zamówienie opcjonalne będzie realizowane wg cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla zamówienia gwarantowanego stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy.

3. Zamawiający skorzysta z prawa opcji po wyczerpaniu kwoty brutto zamówienia gwarantowanego, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy i po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zamówienia opcjonalnego.

4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy.

5. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w § 2 w tabeli nr 2, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do 31 grudnia 2022 roku, Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej formy pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma mailowa) pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia

2 Zamówienie, które może zostać zakupione przez Zamawiającego

(3)

Strona 3 z 9

Sporządził Michał Kajda

o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

6. Uprawnienie do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 5 wygasa po upływie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji.

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, Zamawiający nie zachowuje prawa do naliczania kar umownych za brak realizacji tej części zamówienia opcyjnego, którego brak zgody dotyczy.

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.

9. Do prawa opcji będą obowiązywały zapisy umowne dotyczące realizacji zamówienia gwarantowanego.

§ 3.

REALIZACJA UMOWY

1. Termin realizacji zamówienia gwarantowanego: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2022 r.

2. Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie towar do magazynu Apteki w ciągu …….. dni roboczych (poniedziałek – piątek oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przesłania zamówienia pocztą e-mail. Zamówienia są składane za pośrednictwem pracowników Apteki.

3. Dostawa towaru będzie realizowana każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe warunki przewozu, ubezpieczenia podczas transportu, rozładunek z wniesieniem do magazynu Zamawiającego w dni robocze, w godz. 7:30 - 14:30.

Wykonawca odpowiada za towar do chwili jego odbioru przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do usunięcia wszelkich nieczystości powstałych przy dostawie.

5. Zamawiający dokona odbioru ilościowego w dniu dostawy na podstawie częściowej faktury VAT poprzez wystawienie Wykonawcy stosownego dokumentu.

6. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić zgodność realizacji zamówienia pod względem jakościowym najpóźniej w chwili jego wykorzystania w procedurze medycznej.

7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę w formie dokumentowej, który rozpatrzy reklamację w ciągu …..

dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawca na czas rozpatrywania reklamacji uzupełni reklamowany towar zgodnie z zamówieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar będzie posiadał termin przydatności do użycia nie krótszy niż ¾ terminu nadanego przez producenta licząc od daty dostawy. W przypadku dostawy towaru z terminem przydatności krótszym niż wskazany powyżej, Zamawiający ma prawo zwrócić towar Wykonawcy na jego koszt. Okres jaki upłynie do czasu dostarczenia asortymentu z terminem przydatności zgodnym z niniejszym zapisem Zamawiający będzie traktował jako zwłokę w dostawie.

9. W przypadku czasowego braku towaru Wykonawca:

1) niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (przy jednoczesnym przesłaniu informacji pocztą elektroniczną), o braku możliwości realizacji dostawy towaru w terminie wyznaczonym na dostawę,

2) może dokonać zamiany na produkt równoważny po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zamianę, przy czym cena produktu zastępczego nie może przekroczyć ceny asortymentu podstawowego,

3) jeżeli Wykonawca nie może wywiązać się ze złożonego zamówienia jednostkowego i poinformował o tym Zamawiającego w sposób opisany powyżej w ust. 9 pkt. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od jednostkowego zamówienia informując o tym Wykonawcę w formie

(4)

Strona 4 z 9

Sporządził Michał Kajda

dokumentowej i dokonać zamówienia interwencyjnego u innego dostawcy,

4) Zamawiający może dokonać zamówienia interwencyjnego u innego dostawcy także wówczas, gdy Wykonawca nie poinformuje go o braku możliwości wywiązania się ze złożonego zamówienia a posiadanie na stanie przez Zamawiającego danego asortymentu lub produktu jest niezbędne,

5) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 9 pkt. 3 i 4 Wykonawca zwróci Zamawiającemu wynikłą różnicę powstałą pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy a ceną u innego Dostawcy w ciągu 14 dni, od dnia przesłania Wykonawcy noty obciążeniowej przez Zamawiającego w formie dokumentowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww.

należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia wyrobów medycznych dostarczonych z naruszeniem § 1 umowy, niezgodnych z zamówieniem albo gdy zwłoka w dostawie spowodowałaby konieczność zakupu zamówionej partii wyrobów medycznych u innego dostawcy.

§ 4.

WARUNKI FINANSOWE UMOWY

1. Wartość umowy w ramach zamówienia gwarantowanego ustala się do kwoty netto:…………, podatek VAT……… zł brutto, ……….

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego za realizację zamówienia opcjonalnego - prawo opcji nie może przekroczyć kwoty netto……… zł, podatek VAT, kwoty brutto…………. (kwota wskazana w § 2 ust. 1 umowy - tabela nr 2)

3. Maksymalna wartość niniejszej umowy uwzględniająca prawo opcji wynosi ………… zł brutto (suma kwot określonych w ust. 1 i 2 ).

4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie po cenach zgodnych z ofertą przetargową bądź niższych. Formularz cenowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

5. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę z Załączniku nr 1 do umowy nie będą wzrastały w okresie obowiązywania umowy.

6. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1 zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik …… do umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym m.in.: koszty dojazdu, transportu, ubezpieczenia, marżę Wykonawcy, wszystkie należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia.

7. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór towaru zgodnie z § 3 ust. 5. Do faktury należy dołączyć potwierdzenie dokonanego odbioru ilościowego przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy, numer Umowy nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty wynikający z umowy.

9. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy tj. każdorazowo po zrealizowanej dostawie zamówionego towaru. Podstawą płatności będzie faktura częściowa za faktycznie zamówiony i prawidłowo dostarczony towar.

10. Zamawiający zastrzega, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie będzie wynosić więcej niż 50 % wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w ust. 1.

11. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Numer PEFexpert Zamawiającego: 7392955802. Jednocześnie w opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia umowy.

12. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia faktury w formie pisemnej, niewybiegającej przed termin realizacji dostawy. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

(5)

Strona 5 z 9

Sporządził Michał Kajda

13. Zapłata zostanie dokonana na konto z umowy (faktury) zgłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku:

1) braku rachunku wskazanego do zapłaty w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zapłata zostanie dokonana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się w tym wykazie;

2) nie zarejestrowania żadnego rachunku bankowego w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

14. Wykonawcza oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

15. Wykonawcza oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

16. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).

17. Za zwłokę w opłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

18. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze powinno być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.

19. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 60-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku niedotrzymania oferowanego terminu dostaw, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki od wartości zamówionej a niedostarczonej partii towarów, licząc wartość od kwoty brutto,

2) jeżeli Wykonawca odmówił realizacji zamówienia jednostkowego i Zamawiający odstąpił od zamówienia jednostkowego albo dokonał zakupu interwencyjnego u innego Dostawcy, informując o tym Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 9 pkt. 3 niniejszej Umowy, w wysokości 10%

wartości zamówionego a niedostarczonego asortymentu, licząc wartość od kwoty brutto,

3) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 3 ust. 8 w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki od wartości asortymentu reklamowanego, licząc wartość od kwoty brutto,

4) w wysokości 10% wartości brutto Umowy zamówienia gwarantowanego, o którym mowa w § 4 ust. 1, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

5) w wysokości 10% wartości brutto Umowy zamówienia gwarantowanego, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6) w wysokości 10% wartości brutto Umowy zamówienia gwarantowanego, o którym mowa w

§ 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą naliczane niezależnie od siebie.

(6)

Strona 6 z 9

Sporządził Michał Kajda

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

5. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 15% niezrealizowanej wartości umowy.

§ 6

ZMIANA UMOWY

1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz wynikających z przepisów PZP.

2. Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 6 umowy, dopuszcza możliwość zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów prawa, np. zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę podatku VAT. Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

3. Strony dopuszczają zmiany umowy:

1) w zakresie zmiany numerów katalogowych asortymentu będącego przedmiotem umowy, 2) w zakresie zmiany nazw handlowych asortymentu będącego przedmiotem umowy,

3) w zakresie wartości, określonej w § 4 ust. 3, o ile nie przekroczy ona 10 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie,

4) w zakresie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości przedmiotu umowy. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy Zamawiający nie wykorzysta w pełni ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w terminie wskazanym w § 3. Okres, na jaki przedłużony zostanie termin obowiązywania umowy będzie nie dłuższy niż połowa okresu, określonego w § 3 ust. 1.

5) wynagrodzenia – w przypadku zmiany:

a) ustawowej zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego:

aa zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 październik 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

ba jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na ww. okoliczności,

bb obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji,

bc wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę wynikającą z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązujących w dniu złożenia oferty, a kwotą

(7)

Strona 7 z 9

Sporządził Michał Kajda

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikających ze zmienionych przepisów),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne:

ca jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia

z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,

cb obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji,

cc wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów.

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie w jakim zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania i udokumentowania wpływu tych okoliczności na wysokość wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy PZP i w trybie w niej określonym.

Zamawiający oświadcza, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5 % wartości umowy określonej w momencie jej zawarcia.

4. Wszelkie zmiany zapisów umowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) na pisemny wniosek Wykonawcy.

5. Wszelkie zmiany zapisów umowy o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4 winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) na pisemny wniosek Zamawiającego.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie poprzez przesłanie do Wykonawcy powiadomienia na piśmie w sytuacji:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

2) dotychczasowy realizacji umowy wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie,

3) Wykonawca jest w zwłoce w wykonywaniu przedmiotu Umowy powyżej 5 dni

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę lub narusza interes Zamawiającego, i w przypadku gdy po upływie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania,

5) towar posiada wady prawne niemożliwe do naprawienia.

(8)

Strona 8 z 9

Sporządził Michał Kajda

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych.

3. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia oraz ma skutek ex nunc.

§ 8

1. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.

Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak:

katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.

3. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.

4. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący umowę oświadczają, że są umocowani do reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do umowy są zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania umowy.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją umowy będą: ………

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ……… tel. kom. ………, 3. Strony ustalają, że osoby wymienione w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu, mogą ulec zmianie,

co wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

§ 10

ADRESY DORĘCZEŃ 1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

1) Zamawiający: adres ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn , mail: apteka@szpital.olsztyn.pl 2) Wykonawca: adres……….., mail

2. W przypadku, gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno być ono doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres wskazany w ust. 1 Umowy.

3. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata.

W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmianę adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w ostatnim dniu awizowania.

4. W przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 1 Umowy, Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o tej zmianie pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencje wysłaną na dotychczasowe dane.

(9)

Strona 9 z 9

Sporządził Michał Kajda

§ 11

Wykonawca nie ma prawa do dokonywania przelewu jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem prawnym.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz stawy Pzp

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Figure

Updating...

References

Related subjects :